1. Back

25.4.2019 - Tampere

Kokonainen ALSOlainen on tärkeä osa ALSOn strategiaa

Strategia jää yrityksissä usein kauas arjesta. Visiot ovat tauluja seinällä, joita kukaan ei oikein ymmärrä. Näin oli ennen myös ALSOlla. Nyt strategiasta puhutaan, se linkitetään päivittäiseen tekemiseen, ja sen toteutumista seurataan kuukausittain. “Kokonainen ALSOlainen” on osana ALSOn strategiaa mahdollistamassa kulttuurin muutosta yhdessä sovitun tavoitekulttuurin mukaiseksi. Sen ytimessä ovat strategialähtöisen tavoitestruktuurin (Objectives and Key Results) tuominen organisaatioon, sekä johtamisen uudistaminen.

Lisäksi KOKONAISEN ALSOLAISEN olennaisena tavoitteena on saada oikeat ihmiset oikeille paikoille. Nämä oikeat ihmiset halutaan huomioida yksilöinä, sillä heidän jaksamisensa ja kehittymisensä on ensisijaisen tärkeää. Matkallaan entistä paremmin palvelevaksi logistiikkataloksi ALSO tarvitsee tietysti koneita ja laitteita mutta ennen kaikkea verkoston ihmisiä.

  • Voidaan puhua parviälystä eli yksilöiden kehittyminen vie myös ALSOa eteenpäin, toimitusjohtaja Hans-Mikael Helenius kuvailee.

Selkeät tavoitteet ja uuden oppiminen keskeistä

Uudistuvaa tavoite ja johtamisstruktuuria kutsutaan ALSO WAYksi. Sen yksiselitteinen tarkoitus on avata yrityksen strategia tavoitteiksi eri organisaatiotasoilla: talotaso, tiimitaso ja yksilötaso. Strategian voidaan sanoa olevan konkreettisesti arjen tekemisessä, kun se jakautuu yksilöiden itse muodostamiksi prioriteeteiksi. Tällöin myös tehokas itsensä johtaminen mahdollistuu. Visio on ison askeleen lähempänä, kun jokainen työntekijä sitoutuu yrityksen strategiasta lähteviin tavoitteisiinsa. Selkeät tavoitteet mahdollistavat myös johtamistyön uudistamisen valmentavaksi ja sparraavaksi.

  • Jokainen ALSOlainen on 2019 lähtenyt johtamaan itse toimintaansa strategiasta lähtevien tavoitteiden kautta. Itse muodostettujen tavoitteiden tuoma suunta tuo motivaatiota ja turvaa, kun näitä tavoitteita vielä sparrataan sopivin väliajoin esimiehen kanssa. Tärkeimmät työtyytyväisyyden ja hyvinvoinnin katalysaattorit ovat yrityksen menestys, hyvä yhdessä tehty tulos, ja että jokaisella työntekijällä on selkeä suunta ja rooli tuon tuloksen todeksi tekemisessä kertoo Ilari Lipsonen, jonka vastuulla on henkilöstökehitys ja kulttuuri. Kun nämä ovat kunnossa, on loppu helpompaa.

Uudistuva ALSO Way on siis jatkuvaa suorituksen johtamista ja strategisten tavoitteiden kirkastamista OKR (Objectives, Key Results) -rakenteen kautta. Nämä yhdessä luovat pohjan tuottavuudelle. Strateginen henkilöstön kehittäminen vaatii, että strategia tulee osaksi päivittäistä tekemistä, jokaisen asiaksi. Kokonainen ALSOlainen mahdollistaa tämän toteutumisen.

  • Valmennukset ja muu henkilöstön kehittäminen linkataan strategiaan. Kaikille osapuolille täytyy olla selkeää, miksi valmennuksia tehdään ja miten ne vahvistavat strategisia tavoitteita ja vievät meitä kohti yhdessä muodostettua tavoitekulttuuria. Jos asiaa ei löydy strategiasta, voidaan kysyä, tarvitaanko valmennusta ylipäätään tai millä tavalla asian voisi valmennukseen sisällyttää. Strategia ei tietenkään ole muuttumaton, koska ympäristö ja markkina muuttuvat, Ilari Lipsonen selventää.
Kokonainen ALSOlainen vaatii henkilökunnalta ajattelutavan muutosta, sillä muuttumattomuudesta siirrytään asioiden priorisointiin. Muutos odottavasta kulttuurista proaktiiviseen toimintaan on varsin kokonaisvaltainen, sillä asioita pitää ottaa enemmän omiin käsiin. Myös oman ydinalueensa ympärillä olevia asioita täytyy hallita ja ottaa asioista rohkeasti selvää. Muutos on vasta alussa ja opeteltavaa on meillä jokaisella paljon.

Kiinnostus asiakkaiden tarpeisiin kasvaa entisestään

ALSOn kaiken tekemisen taustalla on pyrkimys helpottaa asiakkaidensa että kumppaneidensa arkea, jotta he voivat keskittyä omaan liiketoimintaansa ja menestyä. Selkärankana oleminen vaatii perusasioiden hoitamista hyvin. Sen päälle ALSO pyrkii vielä tuomaan jotain, millä asiakkaat ja kumppanit saavat oman liiketoimintansa uudelle tasolle. Tämä edellyttää ALSOlaisilta vahvaa halua ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja kiinnostusta siihen, mitä ALSO voi tehdä ja toimittaa. Pyrkimyksenä on asiakastyytyväisyyden kasvaminen sekä asiakkaiden ja kumppanien kustannusten säästäminen. Silloin myös ALSOn toiminta on kannattavaa ja tuottaa tulosta.

Samanaikaisesti toisen ALSOn strategiahankkeen, Myynti 2.0:n, tavoitteena on asiakaskeskeisyyden ja organisaation ratkaisukeskeisyyden kehittäminen. Tämä linkittyy luontevasti Kokonaisen ALSOlaisen ajatuksiin.

  • Meillä jokapäiväisessä tekemisen aktiivisuudessa ja strategisuudessa näkyy halu mahdollistaa suurella sydämellä asiakkaiden ja kumppaneiden menestys, Hans-Mikael Helenius tiivistää.