Förbered dig på en lyckad Azure-migrering

Funderar du på att flytta till Azure? Hjälper du en kund med migrering? Microsofts Cloud Adoption Framework gör resan enklare.

Förenkla och accelerera resan till molnet

Processen med att gå över till att använda molnet ser olika ut för alla, men huvudstegen för hur man implementerar lösningen ser ungefär likadana ut för de flesta organisationer. De här stegen förklaras i Microsoft Cloud Adoption Framework som är designat för att vägleda organisationer genom migreringsprocessen till molnet.

Tillvägagångssättet rekommenderas också för IT-partner som vill förse kunder med en enkel flytt till molnet som passar kundföretagets behov och strategier.

Strategi

Definiera företagets behov och förväntade resultat.

Plan

Se till att migreringsplanen stämmer överens med förväntade resultat.

Ready

Förbered molnmiljön för de planerade ändringarna.

Adopt Migrate Innovate

Migrera och modernisera befintliga arbetsuppgifter och flöden.

Govern

Styr miljön och arbetsuppgifterna.

Manage

Styr miljön och arbetsuppgifterna.

Steg 1: Strategi

Molnimplementering medför många fördelar för företag; ökad flexibilitet, reducerade kostnader och snabbare ”time to market”. För att nyttja den här potentialen fullt ut är det helt avgörande att man har en strategi bakom molnövergången för att försäkra att den tekniska implementeringen är i linje med företagets mål. Följande punkter är användbara i det här steget:

 • Utforska motiv: Ha möte med viktiga intressenter och chefer för att dokumentera motiven bakom en molnövergång.
 • Dokumentera affärsresultat: Få motiverade intressenter och chefer att dokumentera specifika önskade resultat.
 • Definiera affärsbehoven: Ta fram ett beslutsunderlag för att validera en finansiell modell som stöder både motiv och resultat.
 • Välj rätt första projekt: Det första implementeringsprojektet kommer bidra med är att få motiv och tekniska prestationer i linje med varandra, så därför är det väldigt viktigt att man väljer rätt första projekt.

Steg 2: Plan

Det här steget involverar att man översätter de uppsatta målen som identifierades i det strategiska steget till en handlingsplan för molnimplementering som är förankrad i företagsstrategin. Följande punkter hjälper till att åstadkomma detta:

 • Granska tillgångar: Gör en inventering och rationalisera de digitala tillgångarna utifrån antaganden som stämmer överens med motiv och önskade resultat.
 • Utför en organisatorisk anpassning: Implementera en plan för hur organisationen ska anpassas initialt för att stödja övergången.
 • Gör en förberedelseplan: Utveckla en plan för hur man tar sig an bristande färdigheter och kompetenser inom organisationen.
 • Förbered en plan för molnövergången: Arbeta fram en plan för att hantera förändringar i de digitala tillgångarna och organisationen som helhet.

Steg 3: Förberedelser

Om man förbereder organisationen, företagskulturen, människorna och miljön på förändringarna som väntar så ökar chansen för framgång i varje steg, vilket i sin tur accelererar implementeringen och framtida projekt. Viktiga aktiviteter i det här steget inkluderar att man säkerställer att de anställda är redo genom att ta fram färdighets- och kunskapsplaner, och att man skapar en så kallad landningszon för att stötta molnimplementeringen. Följande övningar kommer vägleda dessa processer:

 • Gå igenom installationsguiden för Azure: Granska installationsguiden för Azure för att bli bekant med verktygen och tillvägagångssätten som krävs för att skapa en landningszon.
 • Skapa den första landningszonen: Utvärdera migreringsskissen för landningszonen i Cloud Adoption Framework. Använd skissen för att skapa den första landningszonen för snabb experimentering och inlärning.
 • Utveckla skissen: Använd olika överväganden i landningszonen för att identifiera och utföra eventuella modifikationer på skissmallen.
 • Anpassa och tillämpa riktlinjerna för bästa praxis: Validera modifikationer i landningszonen mot riktlinjerna för bästa praxis för att säkerställa att aktuella och framtida landningszoner är konfigurerade på rätt sätt.

Steg 4: Implementera

Migrera

Flytta arbetsmoment som inte kräver omstrukturering eller en helt ny design direkt till molnet med en passande metod (t.ex. lift-and-shift). Följande övningar kommer hjälpa till att få processer på plats för utvärdering, migrering, optimering och säkerhet, samt hantering av följande moment:

 • Etablera migreringsförutsättningar: Säkerställ att landningszonen har implementerats och att den är redo för att ta emot de första arbetsuppgifterna.
 • Migrera första arbetsbördan: Använd migreringsguiden från Azure under den första migreringen för att säkerställa att verktyg och tillvägagångssätt används på rätt sätt och att migreringen kan skalas upp.
 • Expandera migreringsscenarier: Använd checklistan för utökad omfattning för att identifiera scenarier som kan kräva framtida modifieringar av arkitektur, migreringsprocesser, konfigureringar av landningszoner eller val av migreringsverktyg.
 • Granska bästa praxis: Validera samtliga modifikationer mot riktlinjerna för bästa praxis för att säkerställa korrekt implementering för utökad omfattning eller korrekta migreringsmetoder för specifika arbetsuppgifter eller arkitektur.
 • Identifiera processförbättring: I takt med att migreringsarbetet blir större i omfattning bör sektionen om vad man ska tänka på vid migrering användas för att utvärdera och finjustera vissa delar av processerna.

Innovera

De flesta Azure implementeringsprojekten innefattar också en modernisering av befintliga arbetsuppgifter i grunden. Sådana innovationer kan ge ett stort mervärde då man låser upp nya tekniska möjligheter och utökar företagets kapacitet. Ramverket för molnimplementering (Cloud Adoption Framework) lägger vikt vid följande punkter för att förbereda sig väl inför moderniseringen:

 • Nå konsensus kring affärsvärdet: Innan man fattar beslut om en teknisk lösning så ska man identifiera hur nya innovationer kan öka affärsvärdet, vilket vanligtvis är en effekt av kundbehov. Stäm av detta värde gentemot molnstrategin.
 • Granska Azures innovationsguide: Azure inkluderar molnverktyg som kan kombineras för att accelerera implementeringen av innovativa lösningar. Det är praxis att skapa en minsta gångbar produkt (minimum viable product – MVP) med grundläggande verktyg.
 • Följ riktlinjerna för bästa praxis: Alla beslut kring arkitektur bör följa riktlinjerna för bästa praxis för varje molnverktyg. Detta kommer att accelerera implementeringen och ge en referens för en solid arkitekturdesign.
 • Accelerera feedback-loopar: Lär dig tillsammans med kunderna i takt med att de interagerar med lösningen. Snabba och tydliga feedback-loopar gör att man kan utföra bättre tester och prestandamätningar, vilket i slutändan reducerar ”time to market”.

Steg 5: Styrning

Migrering till molnet kommer kräva ändringar i befintliga policyer som designats för lokala IT-system. Detta är extra viktigt eftersom hoten mot våra IT-system blir allt större. Övningarna här nedan är en bra utgångspunkt för att bygga upp ett solid regelverk för vår infrastruktur i molnet.

 • Förstå metodologin: Få en grundläggande förståelse för metodologin bakom molnstyrning i Cloud Adoption Framework om det nu gäller det aktuella projektet.
 • Prestandamätning: Utvärdera aktuella och framtida tillstånd för att få en uppfattning om hur ramverket ska användas.
 • Bygg upp grunden: Börja med ett litet antal styrningsverktyg som är enkla att implementera för att utveckla en minsta gångbar produkt (MvP).
 • Förbättra: Lägg till styrningsfunktioner iterativt under processen för att bemöta konkreta risker när du närmar dig den slutgiltiga konfigurationen.

Steg 6: Hantering

Utöver planering, migrering och implementering så är en effektiv, kontinuerlig hantering avgörande för att man ska uppnå ett konkret affärsvärde i alla övergångar till molnet. Följande övningar kommer vägleda en process ämnad att utveckla verksamheten och de tekniska förmågor som behövs för att driva en högpresterande molnverksamhet:

 • Upprätta en grunduppsättning för hantering: Definiera kriterierna för klassificering, molnhantering och processer som behövs för att utveckla verksamheten enligt affärsmålen.
 • Definiera företagets åtaganden: Dokumentera vilka aktiviteter som stöds för att etablera verksamhetsåtaganden och kom överens om investeringar i molnhantering för varje aktivitet.
 • Expandera hanteringens grunduppsättning: Använd riktlinjerna för bästa praxis för att implementera de molnhanteringsverktyg som behövs utifrån företagets strategiska verksamhetsåtaganden och -beslut.
 • Avancerade verksamhets- och designprinciper: Plattformar och arbetsbelastningar som kräver ett större verksamhetsåtagande kan behöva en djupare granskning av arkitekturen för att leva upp till företagets uthållighets- och pålitlighetskrav.

Vill du bli en implementeringspartner hos Azure?

ALSO erbjuder verktygen, träningen, supporten och resurserna som behövs för att bygga upp lönsamma Azure-lösningar. Bli en del av ALSO och förbättra din molnverksamhet.

Letar du efter en Azure-migreringspartner?

Överväger du eller dina kunder att använda Azure? ALSO är en ledande aktör inom branschen och Microsofts främsta partner i Europa. ALSO har därmed expertisen och resurserna som krävs för att stötta dig under din flytt till den komplexa Azure-miljön.

Populära verktyg och resurser för Microsoft Azure

Download center

Få tillgång till användbara resurser och verktyg för Microsoft Azure.

Visa mer

E-Learning courses

Besök ALSO Academy för gratis träning tillsammans med Azure-experter.

Visa mer

Azure calculator

Beräkna kostnaden för din resa till molnet med priskalkylatorn för Microsoft Azure.

Genom att klicka på länken skickas du till en extern sida som kan komma att be om ytterligare information.

Visa mer

ALSO Value-Add Services

Visa mer