Efterlevnad

Vårt främsta mål är inte att uppfylla de minimikrav som ställs enligt lag utan att vara bland de bästa, när det gäller att ta sitt företagsansvar.

Advokaten Carsten Thiel von Herff är ombudsman för ALSO-koncernen, när det gäller frågor om efterlevnad. Ombudsmannen fungerar som en oberoende, extern kontaktperson för personal och tredje parter och kan tillhandahålla information om överträdelser av ALSOs etiska regler, i synnerhet när det gäller brottsliga gärningar eller avtal som begränsar konkurrensen.

Thiel von Herff är yrkesmässigt skyldig att bevara sekretessen; på begäran kommer han också att utreda klagomål/tips som lämnas in på anonym väg. Informationen kommer att vidarebefordras till ALSO först när man har rådfrågat den person som lämnade informationen. Syftet är att hjälpa företaget att hantera bristande efterlevnad, utan att den person som lämnar information om överträdelserna behöver vara rädd för repressalier.

Kontaktinformation

Ombudsman

Dr. Carsten Thiel von Herff
c/o Thiel von Herff Rechtsanwälte
Detmolder Strasse 30
DE-33604 Bielefeld

Phone: +49 521 557333-0
Fax: +49 521 557333-44

E-post: ombudsmann@thielvonherff.de
E-post till ALSO Compliance: compliance@also.com

Etiska regler (Code of Conduct)

De etiska reglerna utgör grunden för vår företagsetik. De vägleder våra kommersiella verksamheter och vårt dagliga agerande. Våra etiska regler kan sammanfattas med följande grundläggande bestämmelser:

  • Vi har respekt för mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter. Alla ALSOs anställda får samma möjligheter utan diskriminering.
  • Vi följer lagarna i respektive jurisdiktion liksom internationella föreskrifter och åtaganden. Detta gäller i synnerhet förbudet mot att ingå konkurrensbegränsande avtal och förbudet mot att ta emot eller erbjuda otillbörliga förmåner.
  • Vi undviker att hamna i intressekonflikter som skadar ALSO. I synnerhet är det inte tillåtet att delta i verksamheter som konkurrerar med ALSO.
  • Vi håller konfidentiell information som ALSOs affärsuppgifter, finansiella uppgifter och tekniska uppgifter och andra konfidentiella interna dokument och uppgifter hemliga.
  • Vi uppmanas att följa ALSOs etiska principer och att vara måna om företagets anseende.