1. Back

Försäljnings- och leveransvillkor för ALSO Sweden AB

For english, please scroll down to the bottom.

1. Allmänt:
Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla erbjudanden, all försäljning och alla leveranser såvida inget annat skriftligt avtalats mellan parterna. Ett kontrakt som utfärdats av en ALSO Sweden AB-försäljare är bindande för ALSO Sweden AB först när kontraktet godkänts av ALSO Sweden ABs huvudkontor.

2. Priser:
Alla priser anges i svenska kronor exklusive moms. ALSO Sweden ABs priser framgår av ALSO Sweden ABs aktuella prislista eller av ett konkret erbjudande, som dessutom innehåller information om leveranskostnader enligt ALSO Sweden ABs beräkningar med hänsyn tagen till sådana ändringar i valutakurser, tull, skatter, avgifter, m.m., som kan hänföras till den avtalade leveransen. Prissättningen är beroende av bl a tillverkarens pris, valutakurser och andra yttre faktorer och ALSO Sweden AB förbehåller sig rätten att omedelbart ändra priser utan föregående avisering

Om tillverkaren av en vara tillämpar särskild prissättning för projekt för specifika slutanvändare ska köparen inom 10 dagar på anmodan av ALSO Sweden AB kunna uppvisa en kopia av ett kvitto på leverans till slutanvändaren och en kopia av fakturan som skickades till slutanvändaren. Köparen är förpliktigad att iaktta den aktuella tillverkarens riktlinjer beträffande sådana projekt samt liknande riktlinjer från ALSO Sweden AB. Detta gäller även under hela den tid som information från sådana projekt lagras, i enlighet med affärsmässig och skattemässig lagstiftning och reglering.

Om köparen överträder riktlinjerna från ALSO Sweden AB eller den aktuella tillverkaren har ALSO Sweden AB rätt att fakturera köparen för varje felaktigt utställd faktura eller betalt belopp, och ALSO Sweden AB och/eller tillverkaren kan utestänga köparen från att delta i fler projekt i framtiden.

3. Betalning:
Betalning ska senast ske det datum som är angivet på fakturan som sista betalningsdag. Huvudregeln är att betalning skall erläggas netto kontant. Om en sista betalningsdag inte anges, skall betalningen erläggas kontant vid leveransen.

ALSO Sweden AB har rätt att kräva ränta och avgifter för utebliven betalning med 2% per månad ända tills det förfallna beloppet är betalt, i de fall betalning sker efter förfallodagen. Inbetalningar från köparen avräknas i första hand på den upplupna dröjsmålsräntan och omkostnader. Därefter på skulden. Köparen har inte rätt att räkna av eventuella motkrav på ALSO Sweden AB, såvida detta inte skriftligt godkänts av ALSO Sweden AB, och har heller inte rätt till att undanhålla någon del av köpesumman med hänvisning till motkrav av något slag.

Om leveransen skjuts upp på grund av köparens förhållanden är köparen skyldig att betala till ALSO Sweden AB, som om leverans skett vid avtalad tid. ALSO Sweden AB kan skriftligt avtala bort detta villkor.

4. Förbehåll om äganderätt:
ALSO Sweden AB förbehåller sig äganderätten till levererade varor tills hela köpesumman inklusive leveranskostnader samt eventuella räntor och omkostnader fullständigt erlagts.

5. Leverans:
Leverans sker från ALSO Sweden ABs lager. Leveransen bekostas av köparen, såvida det inte uttryckligen framgår att leveranskostnaderna ingår i priset. Kostnad för specialhantering av skrymmande och/eller tunga varor tillkommer med 129:- per order. Leveranskostnaderna (frakt, porto, förpackningsmaterial, m.m.) framgår av ALSO Sweden ABs aktuella prislista. Leveranstiden bestäms av ALSO Sweden AB med hänsyn tagen till de förhållanden som gällde vid tidpunkten för erbjudandet eller vid ingåendet av avtalet. ALSO Sweden AB är inte ansvarigt för försenade leveranser men strävar alltid efter punktlig leverans.

Om en vara inte avhämtas inom 7 dagar efter faktureringsdatumet, förbehåller sig ALSO Sweden AB rätten att kräva en hanterings- och förseningsavgift på 500:- per order. Transportförsäkring tillkommer och är på 4 promille av fakturerat varubelopp. På alla order under 2.500:- exkl. moms tillkommer en minimumorderavgift på 100:-.

6. Import- och exportregler
Alla produkter, reservdelar och tekniska data samt all programvara och dokumentation kan omfattas av import- och exportlagar, regler och andra regleringar, härav men inte begränsat till regleringar från Sverige, EU, USA och det aktuella landet dit köparen eventuellt exporterar varorna. Köparen är förpliktigad att följa alla import- och exportlagar och regleringar samt att inneha samtliga erforderliga tillstånd och/eller licenser som avtalet kräver.

7. Fel vid beställning:
Returer accepteras generellt sett inte. Speciella fall kan retur av varor eller annullering av order ske efter att detta skriftligt avtalats, och denna rätt omfattar i så fall enbart lagervaror i obrutna originalförpackningar. Beställningsvaror samt order på persondatorer eller bärbara datorer kan inte annulleras och tas inte i retur. ALSO Sweden AB förbehåller sig rätten till att vid retur av varor eller annullering av order ta ut en returavgift på 15% av fakturabeloppet, dock minst 350:-. Varorna krediteras till gällande dagspriser.

8. Produktinformation:
ALSO Sweden AB ansvarar ej för eventuella fel eller ändringar i broschyrer och övrigt reklammaterial. Eventuella fel och ändringar kan inte användas mot ALSO Sweden AB.

9. Produktändringar:
ALSO Sweden AB förbehåller sig rätten till att utan föregående varning ändra produkterna eller delar därav såvida detta kan ske utan att det medför funktionsmässiga problem för köparen

10. Immateriella rättigheter:
Alla produktvarumärken är och förblir respektive rättighetsinnehavares egendom. För att använda dessa varumärken krävs föregående tillstånd från respektive rättighetsinnehavare. All användning och alla leveranser av programvara regleras av det licensavtal som medföljer varje produkt.

Programvara som ingår i en leverans/produkt överlåts till kommersiella köpare i syfte att vidareförsäljas endast en gång och till slutanvändare uteslutande i användningssyfte, vilket innebär att slutanvändaren varken får kopiera eller överlåta programvaran till andra[s bruk]*. För att få rätt att använda programvaran igen krävs särskilt skriftligt avtal med den aktuella licensgivaren.

ALSO Sweden AB frånsäger sig allt ansvar för köparens överträdelse av immateriella rättigheter i det fall att produkten exporteras från det land där ALSO Sweden AB har levererat produkten, eftersom ALSO Sweden AB inte kan garantera köparen att licensavtalet omfattar rätten att använda produkten i det aktuella landet.

*beroende på de aktuella licensavtalen

11. Ofullständiga leveranser och reklamationer:
ALSO Sweden AB har rätt att välja huruvida den ofullständiga leveransen ska kompletteras eller om en omleverans skall ske. Förändringar eller ingrepp i den köpta produkten utan skriftligt samtycke från ALSO Sweden AB innebär att ALSO Sweden AB friskrivs från alla förpliktelser.

Om ALSO Sweden AB uppmanar köparen, skall köparen omedelbart efter reklamationen, på köparens bekostnad och risk, returnera den enligt uppgift felaktiga varan till ALSO Sweden AB i originalförpackning.

ALSO Sweden AB förbehåller sig rätten att vid varje enskilt tillfälle enbart förbinda sig till att motta den enligt uppgift defekta delen. Såvida ALSO Sweden AB har påtagit sig att erbjuda service enligt ett särskilt avtal omfattar serviceavtalet enbart de köpta produkterna. ALSO Sweden AB förbehåller sig rätten att testa varor som uppges vara defekta. Om ALSO Sweden AB vid test finner att varan fungerar felfritt, kommer varan att skickas i retur med en faktura för utfört arbete. Först efter att testet utförts, kommer ALSO Sweden AB att genomföra ett eventuellt byte eller kreditering. Byte: Varan ersätts med motsvarande vara och i motsvarande antal som mottagits i retur.

12. Begränsning av ansvar:
Ersättningskrav mot ALSO Sweden AB kan ej överstiga fakturabeloppet för den sålda produkten. ALSO Sweden AB ersättningsansvar är begränsat till direkta förluster och ALSO Sweden AB ansvarar inte för produktionsstopp, ersättning för förlorad förtjänst och andra indirekta förluster.

ALSO Sweden AB ansvarar inte för förseningar eller brister, som kan hänföras till hjälpåtgärder, byte eller försök till detta. ALSO Sweden AB är utan ansvar såvida följande förhållanden förhindrar att köpet uppfylls eller gör att genomförandet försvåras i orimlig grad.

Konflikt på arbetsmarknaden eller andra omständligheter som parterna inte råder över, såsom brand, krig, mobilisering eller liknande, rekvirering, beslagtagande, valutarestriktioner, revolter och oroligheter, brist på transportmedel, allmän brist på varor, restriktioner av drivmedel samt bristfälliga eller försenade leveranser från underleverantör, som kan hänföras till någon av de i denna punkt nämnda omständig-heterna eller andra omständigheter, som i väsentlig grad förhindrar ALSO Sweden AB från att uppfylla sin del av avtalet.

Omständigheter enligt föregående punkt som har inträffat innan erbjudandet tillkännagavs eller avtalet ingicks, medför endast ansvarsfrihet såvida omständigheternas inflytande på avtalets uppfyllande inte hade kunnat förutses vid denna tidpunkt. Produkterna är utformade för normalt kommersiellt bruk. Användning av produkterna i kritiska system, som säkerhets-, radioaktivitetsoch militärtillämpningar, försörjningsverksamhet, livsuppehållande system eller tillverkning av vapen tillåts inte utan skriftligt tillstånd från den aktuella tillverkaren.

13. Produktansvar:
I den utsträckning inget annat stadgas i svensk lagstiftning enligt regler om produktansvar som ej kan avtalas bort , gäller följande begränsningar: ALSO Sweden AB ansvarar enbart för skada som orsakats av en vara som levererats från ALSO Sweden AB i den utsträckning som det kan bevisas att skadan uppstått på grund av en brist eller försummelse i samband med denna vara.

14. Kemikalieskatt:
För det fall köparen tillförsäkrar att köparen erhållit registrering som godkänd lagerhållare enligt lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, och köparen inte erhållit eller mister sin registrering som godkänd lagerhållare ska köparen ersätta ALSO Sweden AB för de kostnader som ALSO Sweden AB åsamkas.

15. Överföring av rättigheter och skyldigheter:
ALSO Sweden AB har rätt att överföra samtliga rättigheter och skyldigheter avseende avtalet till tredje man.

16. Tvister:
Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande förhållanden ska avgöras genom skiljemän enligt Lag (1929:145) om skiljemän. Skiljeförfarande ska äga rum i Malmö. Part får dock väcka talan vid allmän domstol för att få ut en otvistig fordran. Därvid får tvistig motfordran ej åberopas kvittningsvis, utan sådan motfordran ska prövas i skiljeförfarande.

Ladda ner Försäljnings- och leveransvillkor för ALSO Sweden AB

Ladda ner information om personuppgifter (GDPR)

Terms & Conditions

1. General:

Via the link below you will find our terms and conditions as a WORD document.

Eng (March 2019)