Samsvar

Vårt primære mål er ikke bare å møte de juridiske minimumskravene, men å være blant de beste i å utøve entreprenøransvarlighet.

Advokat Dr. Carsten Thiel von Herff er ombudsman for samsvarssaker i ALSO-gruppen. Ombudsmannen er tilgjengelig for ansatte eller tredjeparter som en uavhengig, ekstern kontakt for informasjon vedrørende brudd på ALSO etiske retningslinjer, spesielt i saker med kriminelle handlinger eller kontrakter som hindrer konkurranse. Dr. Thiel von Herff er profesjonelt forpliktet til å opprettholde taushetsplikten. På oppfordring vil han også etterforske anonyme klager/tips. Informasjon vil bli videreformidlet til ALSO etter konsultasjon med informasjonsgiveren. Målsetningen er å assistere selskapet i håndteringen av samsvarsbrudd uten at personen som frembringer informasjonen om bruddene skal frykte motkonsekvenser.

Kontaktinformasjon

Ombudsman

Dr. Carsten Thiel von Herff
c/o Thiel von Herff Rechtsanwälte
Detmolder Strasse 30
DE-33604 Bielefeld, Tyskland

Telefon: (+49) 521 557333-0
Faks: (+49) 521 557333-44

E-post: ombudsmann@thielvonherff.de
ALSO Compliance e-post: compliance@also.com

Code of Conduct (Etiske retningslinjer)

De etiske retningslinjene er grunnsteinen i vår selskapsetikk. Den er en veileder for alle våre kommersielle aktiviteter og daglige interaksjoner. Våre etiske retningslinjer kan summeres med de følgende basisreglene:

  • De etiske retningslinjene er grunnsteinen i vår selskapsetikk. Den er en veileder for alle våre kommersielle aktiviteter og daglige interaksjoner. Våre etiske retningslinjer kan summeres med de følgende basisreglene:
  • Vi respekterer menneskeverd og menneskerettigheter. Alle ansatte i ALSO får de samme mulighetene uten diskriminering.
  • Vi følger lovene i de respektive jurisdiksjonene, samt internasjonale retningslinjer og avtaler. Spesielt gjelder dette forbudet mot å inngå anti-konkurranseavtaler og forbudet mot å akseptere eller tilby urettmessige fordeler.
  • Vi unngår å komme i interessekonflikter som kan skade ALSO, nærmere bestemt er det ikke tillatt å delta i aktiviteter som konkurrerer med ALSO.
  • Vi holder konfidensiell informasjon som forretningsdata, finansielle eller tekniske data om ALSO, og andre konfidensielle interne dokumenter og data, hemmelige.
  • Vi deltar i styrkingen av ALSOs etiske prinsipper og følger med på selskapets omdømme.