1. tilbake

Salgs- og leveringsbetingelser for ALSO AS

For english, please scroll down to the bottom.

1. Generelt:
Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle tilbud, salg og leveranser, med mindre annet er
avtalt skriftlig mellom partene.

2. Priser:
Alle priser er i norske kroner eksklusiv merverdiavgift. ALSO AS sine priser fremgår av ALSO AS’ til enhver tid gjeldende prisliste eller av et konkret tilbud som også inneholder informasjon om leveringskostnader som beregnes av ALSO AS som følge av endringer i valutakurser, toll, skatter, avgifter osv. vedrørende den avtalte leveransen.

Dersom produsenten av en vare tilbyr særskilt prissetting for prosjekter for spesifikke sluttbrukere, skal kjøper innen 10 dager etter ALSO AS’ anmodning levere til ALSO AS en kopi av bevis for levering av varene til sluttbrukeren og kopi av faktura utstedt til sluttbrukeren. Kjøper er forpliktet til å overholde så vel den aktuelle produsents som ALSO AS’ retningslinjer for slike prosjekter. Dette gjelder også i perioden for oppbevaring av informa-sjon som stammer fra disse prosjektene i samsvar med handels- og skattemessig lovgivning og regulering.

I tilfelle kjøper overtrer ALSO AS’ eller den aktuelle produsents retningslinjer, har ALSO AS rett til å fakturere kjøper for ethvert urettmessig oppkrevd eller betalt beløp, og ALSO AS og/eller produsenten kan utelukke kjøper fra å delta i fremtidige prosjekter.

3. Betaling:
Betaling skal skje senest på den dato fakturaen angir som siste betalingsdag. Som hovedregel skal betalingen skje netto kontant. Såfremt en siste betalingsdato ikke er oppgitt, skal betaling skje kontant ved levering. Ved for sen betaling har ALSO AS rett til å regne renter og purregebyrer på den til enhver tid forfalte betaling med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente inntil forfalt beløp er betalt. Kjøpers innbetalinger avskrives først på påløpte, forfalte renter og omkostninger. Deretter avskrives gjelden.

Kjøper er ikke berettiget til å motregne eventuelle motkrav mot ALSO AS som ikke er skriftlig godkjent av ALSO AS. Kjøper har heller ikke rett til å holde tilbake deler av kjøpesummen på grunn av motfordringer av noen art. Såfremt levering utsettes på grunn av kjøper, er kjøper likevel forpliktet til å betale til ALSO AS, som om levering var skjedd til avtalt tid. ALSO AS kan fravike dette ved skriftlig melding.

4. Eiendomsforbehold:
ALSO AS forbeholder seg eiendomsretten til leverte varer inntil hele kjøpe-summen inkl. leveringskostnader og eventuelle renter og omkostninger er betalt fullt ut.

5. Levering:
Levering skjer ex works fra ALSO AS’ lager. Levering foretas på kjøpers regning, med mindre det helt tydelig fremgår at leveringskostnadene er inkludert i prisen.

Leveringskostnadene (frakt, porto, forsikring, pakking osv.) fremgår av ALSO AS’ til enhver tid gjeldende prisliste. Leveringstiden er fastsatt av ALSO AS etter ALSO AS’ beste skjønn ut fra de forhold som foreligger når tilbudet fremsettes eller avtalen inngås. ALSO AS kan ikke gjøres ansvarlig for leveringsforsinkelser, men vil alltid tilstrebe punktlig levering.

Hvis en vare ikke hentes innen 7 dager etter fakturadato, forbeholder ALSO AS seg retten til å kreve et håndterings- og fraktgebyr på kr 265,- per ordre.

6. Import- og eksportregulativer
Alle produkter, reservedeler, tekniske data, programvare og dokumentasjon kan være omfattet av import- og eksportlover, -regler og annen regulering, deriblant, men ikke begrenset til regulering som gjelder i Norge, EU, USA og det aktuelle importland i tilfelle kjøper eksporterer varene. Kjøper er forpliktet til å overholde all import- og eksportlovgivning og -regulering og innhente samtlige nødvendige tillatelser og/eller lisenser knyttet til dette.

7. Bestillingsfeil:
Varer tas ikke i retur. I spesielle tilfeller kan retur av varer/annullering av ordrer skje ved forutgående skriftlig avtale. Dette gjelder kun lagervarer i uåpnet originalemballasje. Bestillingsvarer og ordrer på PC og notebooks kan ikke annulleres og heller ikke returneres.Ved retur av varer/annullering av ordrer forbeholder ALSO AS seg retten til å fakturere et returgebyr på 15% av fakturaverdien, dog minimum kr. 350,-. Varene krediteres til gjeldende dagspriser.

8. Produktinformasjon:
Det tas forbehold om feil og endringer i opplysninger i brosjyrer og annet salgsmateriale. Eventuelle feil og endringer kan ikke gjøres gjeldende overfor ALSO AS.

9. Produktendringer:
ALSO AS forbeholder seg retten til å endre produktene eller deler av disse uten varsel, såfremt dette skjer uten funksjonsmessige ulemper for kjøperen.

10. Immaterielle rettigheter:
Alle varemerker på produktene er og forblir de respektive rettighetshaveres eiendom. Bruk av disse varemerkene krever forutgående tillatelse fra de respektive rettighetshaverne. All bruk og levering av programvare er regulert av lisensavtalen som følger med varen. Programvare som er inkludert i leveringen/ varen overdras til kommersielle kjøpere med henblikk på ett videresalg og til forbrukere utelukkende med henblikk på bruk, noe som betyr at forbrukere verken kan kopiere eller overdra programvaren til andre[s bruk]*. Rett til gjentatt bruk av programvaren krever særskilt skriftlig avtale med den aktuelle lisensgiver.

ALSO AS fraskriver seg ethvert ansvar for kjøpers krenkelse av immaterielle rettigheter i tilfelle varer eksporteres ut av det landet hvor ALSO AS har levert varen, ettersom ALSO AS ikke kan garantere overfor kjøper at rettigheter til bruk av varen i det aktuelle landet er omfattet av lisens-avtalen. *avhengig av de aktuelle lisensavtaler.

11. Mangler og reklamasjon:
Ved levering plikter kjøper straks å undersøke varene i henhold til god forretningsskikk. Ønsker kjøper å påberope seg en mangel, skal denne omgående gi ALSO AS skriftlig beskjed om mangelen og dens art. Såfremt kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og ikke reklamerer som anført, kan kjøper ikke senere gjøre mangelen gjeldende.

ALSO AS kan velge om de vil utbedre mangelen, foreta ny levering eller kreditere varen. Foretas forandringer eller inngrep i det kjøpte utstyret uten skriftlig samtykke fra ALSO AS, fritas ALSO AS for enhver forpliktelse.

Såfremt ALSO AS ber om det, skal kjøper umiddelbart etter reklamasjonen returnere den angivelig mangelfulle varen til ALSO AS i originalemballasje. Kostnader i forbindelse med retur dekkes av kjøper. ALSO AS forbeholder seg retten til enhver tid kun å motta den angivelig defekte delen.

Såfremt ALSO AS etter særskilt avtale har påtatt seg å yte service, omfatter serviceforpliktelsen kun de solgte produktene. ALSO AS forbeholder seg retten til å teste varer som påstås å være defekte. Finner ALSO AS varen i orden etter test, må det påregnes at varen sendes i retur sammen med en regning for utført arbeid. ALSO AS vil først etter test foreta en eventuell utskifting/kreditering

12. Ansvarsbegrensning:
Et erstatningskrav overfor ALSO AS kan ikke overstige fakturabeløpet for den solgte gjenstanden. ALSO AS’ erstatningskrav er begrenset til direkte tap. ALSO AS hefter ikke for driftstap, avansetap eller andre indirekte tap.

ALSO AS er uten ansvar for forsinkelse eller mangler som skyldes avhjelping eller utskifting eller forsøk på dette. ALSO AS er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer oppfyllelse av kjøpet eller gjør oppfyllelse av kjøpet urimelig tyngende.

Arbeidskonflikt eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, så som brann, krig, mobilisering eller tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør og uroligheter, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenking i tilførselen av drivkraft samt mangler eller forsinkelser av leveringer fra underleverandører som følge av slike omstendigheter som omtales i dette punktet eller omstendigheter forøvrig, som i vesentlig grad har vanskeliggjort ALSO AS’ oppfyllelse av avtalen.

Hvis nevnte omstendigheter har inntruffet før tilbudet ble fremsatt/avtalen ble inngått medfører dette kun ansvarsfrihet såfremt deres innflytelse på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses på dette tidspunktet. Produktene er utviklet til vanlig kommersiell bruk. Bruk av produktene i kritiske systemer, deriblant sikkerhets-, kjernekraft-, militære fasiliteter/installasjoner, forsyningsvirksomhet, livskritiske installasjoner eller til fremstilling av våpen er ikke tillatt med mindre det innhentes skriftlig tillatelse fra den aktuelle produsenten.

13. Produktansvar:
I den grad annet ikke følger av norsk retts ufravikelige regler om produktansvar, gjelder følgende begrensninger: ALSO AS er kun ansvarlig for skade forårsaket av en vare levert av ALSO AS i det omfang det kan bevises at skaden skyldes dennes feil eller forsømmelse.

14. Miljø/Returhåndtering:
ALSO AS er medlem av ERP og Grønt Punkt Norge. På ERPs hjemmeside finnes opplysninger vedrørende avfallshåndtering og på Grønt Punkt Norges hjemmeside finnes opplysninger vedrørende retur av embalasje og batteri.

15. Transport av rettigheter og plikter:
ALSO AS er berettiget til å overta samtlige rettigheter og plikter i henhold til avtale overfor tredjepart.

16. Tvister:
Enhver tvist mellom ALSO AS og kjøper skal avgjøres etter norsk rett og Aust-Agder tingrett som verneting

Terms & Conditions

1. General

Download our terms and conditions in English (doc, 17 kb)
Last updated March 2019.