1. cofnij

Już dziś uzyskaj odpowiedzi na wszystkie z powyższych pytań korzystając ze wsparcia wykwalifikowanego i certyfikowanego zespołu ALSO!

Całkowicie bezpłatnie doradzimy, wyszkolimy, wesprzemy technicznie i pomożemy przy projektach chmurowych.

Pakiet korzyści migracji:

 • Okazja transformacji biznesu w korzystniejsze licencjonowanie CSP
 • Dokładnie rozplanowany i oszacowany projekt migracji który pomoże sprawdzić czy wykorzystanie chmury przyniesie planowane korzyści
 • Poszerzenie portfolio usług partnera
 • Okazja do rozszerzenia działalności rynkowej partnera
 • Wykorzystanie korzyści skali Microsoft Azure
 • Transformacja istniejącej architektury z wykorzystaniem natywnych usług Microsoft Azure
 • Zastąpienie wielu źródeł wydatków jednym kosztem subskrypcji chmurowej
 • Nieograniczone możliwości skalowania infrastruktury
 • Zmiana modelu kosztowego CapEx w OpEx
 • Oszczędność nawet do 25% dzięki Microsoft Azure
 • Największe zwroty marżowe z Microsoft za sprzedaż Microsoft Azure
 • Bezproblemowe przejście do chmury publicznej przeprowadzone przez inżynierów ALSO

zyskaj 10% zwrotu kosztów użycia w Azure

Nie wierzysz?! Nie jesteś jedyny!

Skontaktuj się z ALSO bądź wyślij pytania na sales.pl@also.cloud

Nie jesteś Partnerem ALSO? napisz do nas na sales.pl@also.cloud

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
 • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
 • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
  a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

 • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
 • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

 • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.