WARUNKI WSPÓŁPRACY

1. Niniejsze Standardowe Warunki Sprzedaży wraz z: (i) Ogólnymi Warunkami Reklamacji, (ii) Regulaminem Systemu Sprzedaży ALSO WEBSHOP, (iii) Polityką Prywatności oraz (iv) Umową Dealerską według wzoru ALSO zawarta pomiędzy Stronami, lub inną umową indywidualnie uzgodnioną przez Strony określającą zasady współpracy handlowej Stron, określają zasady, na jakich ALSO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000536656, o kapitale zakładowym 133.300.300,00 zł, NIP: 527-27-26-825. BDO: 000006264, posiadającej status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych) („ALSO") dokonuje sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie ALSO klientom („Klient" lub „Dealer") zarejestrowanych w Systemie Sprzedaży ALSO WEBSHOP („ALSO WEBSHOP").

2. W trosce o komfort swoich Klientów, ALSO oferuje możliwość dokonywania zakupów z wykorzystaniem różnych form płatności: przedpłata, karta płatnicza, płatność za pobraniem, szybkie przelewy on-line, kredyt kupiecki z odroczonym terminem płatności. Wysokość limitu kredytowego jest ustalana indywidualnie i zależy od oceny zdolności kredytowej Klienta przez ALSO oraz poziomu ubezpieczenia. Zainteresowanych zapoznaniem się z warunkami i zasadami uzyskania kredytu w ALSO prosimy o kontakt z opiekunem handlowym Klienta. W ALSO WEBSHOP udostępniamy naszym Klientom serwis finansowy, w którym prezentujemy bieżące informacje dotyczące finansowych warunków współpracy, wystawionych faktur, wolnego limitu kredytowego, a także szereg innych istotnych danych finansowych.

3. Zamówienie może być złożone za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży ALSO WEBSHOP, pisemnie bądź telefonicznie. W tym ostatnim przypadku, ALSO zachowuje sobie prawo do pisemnego potwierdzenia zgodności zamówienia celem zminimalizowania ryzyka ewentualnych pomyłek związanych z procesem wprowadzania zamówienia do systemu ALSO WEBSHOP przez pracowników ALSO na podstawie telefonicznej rozmowy z klientem. ALSO sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby zamówienia z wysyłką krajową, złożone do godz. 16: 45 (dotyczy dni roboczych), zostały wysłane jeszcze tego samego dnia.

4. Zamówienie jest wiążące dla stron po jego potwierdzeniu przez ALSO (dalej „Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia"). Z chwilą otrzymania od ALSO Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, jego anulowanie lub zmiana możliwe są wyłącznie za zgodą ALSO. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że najpóźniej z chwilą wystawienia faktury dochodzi między Stronami do zawarcia umowy sprzedaży w zakresie Produktów i usług powiązanych objętych fakturą.

5. Klient jest zobowiązany do zapłaty za faktury ALSO w terminie wskazanym na fakturze, a w razie jego braku, w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku zamówienia przedpłaconego, niedokonanie płatności w uzgodnionym terminie skutkuje wygaśnięciem zamówienia.

6. Zgodnie z zapewnieniami, spedytorzy dołożą wszelkich starań, aby przesyłki paczkowe były dostarczone do godz. 17:00 następnego dnia roboczego po wysyłce z ALSO sp. z o.o., z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.

7. W przypadku przesyłek paletowych czas dostawy wynosi do 48 godzin, z zastrzeżeniem szczególnych warunków obsługi wybranych kodów pocztowych odbiorców wg wskazań określonych w regulaminach usług firm przewozowych i kurierskich.

8. W przypadku zamówień z dostawą lokalną, ALSO dołoży wszelkich starań, aby spełnione zostały poniższe warunki dostaw: Warszawa: zamówienia złożone do godziny 12:00 - dostawa tego samego dnia (z wyjątkiem zamówień z formą płatności za pobraniem); zamówienia złożone po godzinie 12:00 -dostawa następnego dnia do godziny 13:00.

9. Odbiory osobiste towaru bezpośrednio z naszych magazynów możliwe są: w Warszawie w godzinach 09:00-16:00, z formą płatności przedpłata, kredyt kupiecki z odroczonym terminem płatności, karta płatnicza.

10. Jeśli suma wartości netto wszystkich faktur wystawionych danego dnia odbioru jest niższa niż 300 zł netto, do zamówienia doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10 zł netto.

11. Z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień Stron, ALSO przeniesie na Klienta koszty wysyłki towarów do umówionego adresu do wysyłki i ostatecznie koszty te poniesie Klient. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi z ALSO na Klienta z chwilą dostarczenia towarów pod umówiony adres wysyłkowy (miejsce przeznaczenia). Prawo własności (tj. prawo dysponowania towarem jak właściciel) zamówionych towarów przechodzi z ALSO na Klienta z chwilą przejścia ryzyka utraty lub uszkodzenia towarów.

12. W trosce o bezpieczeństwo transakcji, w przypadku odbioru towaru wymagane jest pisemne upoważnienie od osób uprawnionych do reprezentacji Odbiorcy, zgodnie z dokumentami rejestracyjnym.

13. Zwrot towaru może nastąpić tylko i wyłącznie po zarejestrowaniu odpowiedniego wniosku w systemie ALSO WEBSHOP i jego akceptacji przez ALSO. W takim przypadku ALSO obciąży dealera kosztami związanymi z obsługą zwrotu, w wysokości od 50 zł netto. Zwroty bez uzgodnienia i potwierdzenia w systemie ALSO WEBSHOP nie będą przyjmowane. Wystawienie faktury korygującej przez ALSO stanowi potwierdzenie przyjęcia zwrotu przez ALSO. Tym samym wystawienie faktury korygującej przez ALSO stanowi potwierdzenie spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania określonych w fakturze korygującej w rozumieniu art. 29a ust. 13 oraz art. 86 ust. 19a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; dalej: Ustawa o VAT). Niniejsze postanowienie nie pozbawia Stron prawa do zgłaszania roszczeń dotyczących przedmiotowej transakcji, jeśli w terminie późniejszym ujawni się taka potrzeba.

14. Zwroty środków do Partnerów ALSO dokonywane są raz w tygodniu. Płatność jest realizowana na wniosek Klienta pod warunkiem, że nie ma możliwości dokonania kompensaty ze zobowiązaniami Klienta do ALSO. Warunkiem dokonania zwrotu jest zarejestrowanie przez Klienta w systemie ALSO WEBSHOP rachunku bankowego firmy, na który płatność powinna być zrealizowana.

15. Dla pilnego zrealizowania złożonego zamówienia na towary dostępne w magazynie, ALSO udostępnia Klientom możliwość dokonania szybkiej płatności on-line za pośrednictwem systemu płatności internetowej. ALSO sp. z o.o. ma prawo odmówić udostępnienia tej metody płatności bez podania przyczyny. Opłaty z tytułu płatności internetowych ponosi Klient. Skorzystanie przez Klienta z płatności internetowej wymaga uprzedniej akceptacji regulaminu dostawcy tego systemu.

16. Aby Państwa decyzje w sprawach zakupów stały się łatwiejsze i wygodniejsze, staramy się na bieżąco poszerzać ofertę produktową oraz zwiększyć ilość informacji o ich cenach i dostępności w systemie sprzedaży ALSO WEBSHOP, umożliwiającym bezpośrednie składanie zamówień. Dostęp do tej części systemu możliwy jest po podpisaniu Umowy Dealerskiej i wymaga rejestracji użytkownika. W tym celu należy skorzystać z formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie www.alsopolska.pl.

17. Prosimy o precyzyjne wypełnienie formularza rejestracyjnego, a w szczególności podanie właściwych numerów telefonów i adresów e-mail. Dzięki temu otrzymają Państwo więcej interesujących informacji. Pragniemy, aby mając dostęp do w/w informacji, traktowali Państwo zakupy w ALSO jako łatwe i przyjemne.

18. Dealer przyjmuje do wiadomości, że produkty które oferuje ALSO są przeznaczone do zwykłego użytku w obrocie. Zakazuje się używania w krytycznych systemach bezpieczeństwa, urządzeniach nuklearnych, obiektach wojskowych do ratowania życia oraz przy produkcji broni, chyba że za pisemną zgodą producenta.

19. Wszelkie znaki towarowe dotyczące towarów, logotypy, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz inne prawa chronione jako prawa własności przemysłowej lub intelektualnej są i pozostaną własnością producentów lub innych osób uprawnionych.

20. Dealer przyjmuje do wiadomości, że produkty, części zamienne, dane techniczne, oprogramowanie oraz dokumentacja mogą podlegać przepisom i regulacjom eksportowym oraz importowym obowiązującym między innymi w Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz innych krajach, do których kierowane jest import. W razie wywozu produktu przez Dealera poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, jest On zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji eksportowo importowych oraz uzyskać wszystkie konieczne zezwolenia.

21. Szczegółowe warunki dotyczące obsługi reklamacji produktów zakupionych w ALSO zawiera dokument - „Warunki Obsługi Reklamacji w ALSO", udostępniony na stronie Internetowej ALSO pod adresem www.alsopolska.pl oraz w Systemie Sprzedaży ALSO WEBSHOP.

20a. W przypadku wystąpienia w stosunkach gospodarczych okoliczności, o których mowa w art. 29a ust. 10 Ustawy o VAT, a także w przypadku stwierdzenia pomyłki na wystawionej fakturze, skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej obniżającej wartość dokonanej sprzedaży i/lub podatku VAT należnego, każdorazowo wystawienie faktury korygującej jest uznawane za potwierdzenie spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku naliczonego określonych w fakturze korygującej. Niniejsze postanowienie nie pozbawia Stron prawa do zgłaszania roszczeń dotyczących przedmiotowej transakcji, jeśli w terminie późniejszym ujawni się taka potrzeba. Niniejszy zapis stanowi potwierdzenie pkt. 12 SWS oraz postanowień „Warunków Obsługi Reklamacji w ALSO".

22. Zaznaczenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych oznacza, że Klient będzie otrzymywał drogą elektroniczną biuletyn informacyjny (newsletter) sklepu Internetowego ALSO, a także inne informacje handlowe generowane przez ALSO. Klient może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce administracyjnej.

23. ALSO zastrzega sobie prawo do zmiany SWS z ważnych przyczyn prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ALSO, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia w Systemie Sprzedaży ALSO WEBSHOP zmienionych SWS. Zamówienia złożone przez

Klientów przed wejściem w życie zmian SWS są realizowane według dotychczasowych postanowień SWS.

24. Strony zobowiązują się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych. Żadna ze

Stron ani ich personel nie będą, w związku z nabyciem, odsprzedażą lub inną działalnością związaną z ALSO: (i) oferować, obiecywać ani przekazywać jakichkolwiek korzyści finansowych lub innych, żadnym osobom (publicznym lub prywatnym), w tym pracownikom i kierownictwu ALSO:

- w celu nakłonienia danej osoby do niewłaściwego wykonywania odpowiedniej funkcji lub obowiązku;

- w celu wynagrodzenia danej osoby za takie niewłaściwe działanie; lub

- w przypadku, gdy dana osoba wie lub wierzy, że przyjęcie korzyści samo w sobie stanowi niewłaściwe wykonywanie funkcji lub obowiązku, ani też:

(ii) oferować, obiecywać lub przekazywać jakiekolwiek korzyści finansowe lub inne urzędnikowi państwowemu, bezpośrednio lub przez pośrednika będącego osobą trzecią, z zamiarem uzyskania lub utrzymania korzyści biznesowych lub korzyści w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez:

- wywieranie wpływu na urzędnika pełniącego obowiązki służbowe,

- nakłanianie takiego urzędnika do wykonania lub zaniechania wykonania jakiejkolwiek czynności z naruszeniem jego prawnie określonych obowiązków,

- zapewnienie sobie jakiejkolwiek niewłaściwej korzyści; lub

- nakłanianie urzędnika do wykorzystania swoich wpływów w rządzie lub instytucji państwowej w celu wywarcia wpływu na jakiekolwiek działanie lub decyzję tego rządu lub instytucji państwowej.

25. Dealer zobowiązany jest:

(i) utrzymywać, przez cały czas trwania transakcji pomiędzy ALSO a Dealerem, własne polityki i procedury antykorupcyjne, w tym w szczególności, odpowiednie procedury mające na celu zapobieganie nieprzestrzeganiu przez Dealera i jego Osoby Powiązane zgodnie z definicją z punktu 25;

(ii) monitorować i egzekwować takie polityki i procedury w stosownych przypadkach;

(iii) prowadzić wiarygodne, dokładne i kompletne księgi rachunkowe i rejestry dotyczące wszystkich działań Dealera związanych z ALSO; oraz

(iv) przekazywać informacje, dokumentację i udzielać uzasadnionego wsparcia firmie ALSO i jej upoważnionym przedstawicielom w celu zapewnienia przestrzegania przez Dealera i jego dostawców przepisów antykorupcyjnych lub w celu ułatwienia prowadzenia dochodzenia lub śledztwa w związku z podejrzeniem naruszenia tych przepisów.

26. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia świadczy usługi na rzecz lub w ramach umowy z ALSO (każda taka osoba jest „Osobą Powiązaną"), Dealer ma obowiązek nałożyć na taką Osobę Powiązaną zobowiązania antykorupcyjne, które są nie mniej restrykcyjne niż te nałożone na Dystrybutora.

27. Dealer niezwłocznie poinformuje ALSO, jeśli uzyska informację, że którykolwiek z jego dyrektorów, rzeczywistych beneficjentów, pracowników lub Osób Powiązanych został skazany za jakiekolwiek przestępstwo związane z przyjmowaniem łapówek, korupcją, oszustwem lub nieuczciwością lub, zgodnie z jego najlepszą wiedzą, był lub jest przedmiotem dochodzenia, śledztwa lub postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez jakikolwiek organ rządowy, administracyjny lub regulacyjny w związku z jakimkolwiek przestępstwem lub domniemanym przestępstwem na mocy przepisów antykorupcyjnych.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:

a. Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późniejszymi zmianami);

b. Dystrybutor lub ALSO Polska - ALSO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Inflancka 4B, 00-189 Warszawa

ALSO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod nr KRS: 0000536656, NIP: 527-27-26-825, REGON: 360451330, o kapitale zakładowym w wysokości: 133.300.300,00 zł, BDO: 000006264, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, adres e-mail sekretariat.PL@also.com;

c. Dealer - podmiot współpracujący z Dystrybutorem zgodnie z Warunkami Współpracy, niebędący konsumentem, dokonujący zakupu Produktów u Dystrybutora w celu ich dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;

d. Strona - Dystrybutor lub Dealer;

e. Warunki Współpracy - warunki współpracy handlowej Stron, w tym odpowiednio:

i. Umowa Dealerska według wzoru Dystrybutora zawarta pomiędzy Stronami, lub inna umowa indywidualnie uzgodniona przez Strony określająca zasady współpracy handlowej Stron, w tym zasady nabywania i dostarczania Produktów;

ii. Standardowe Warunki Sprzedaży udostępnione w Systemie lub na stronie internetowej Dystrybutora pod adresem http://www.alsopolska.pl/ oraz w Systemie ALSO WEBSHOP, obejmujące w szczególności warunki dot. sprzedaży, dostaw, zwrotów;

iii. Warunki Obsługi Reklamacji;

f. Produkty - produkty IT, RTV, AGD oraz inne znajdujące się w aktualnej ofercie produktowej Dystrybutora prezentowanej w Systemie ALSO WEBSHOP;

g. System ALSO WEBSHOP lub System - internetowy system sprzedaży prowadzony przez Dystrybutora, dostępny za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem http://www.alsopolska.pl/;

h. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca na wniosek Dealera imienne i opatrzone odrębnym loginem i hasłem Konto Dostępowe w ramach Systemu, z możliwymi uprawnieniami w zakresie m.in. przeglądania aktualnej oferty produktowej Dystrybutora, dokonywania rezerwacji i zakupów w imieniu Dealera, określania miejsc dostawy Produktów, składania reklamacji w imieniu Dealera, przeglądania dokumentów finansowych (księgowych) dot. zakupów dokonanych w imieniu Dealera, administrowania Kontami Dostępowymi w imieniu Dealera. Użytkownik i osoby korzystające z Konta Dostępowego są uważane za umocowane do działania w imieniu

Dealera do czasu pisemnego zawiadomienia Dystrybutora o odbiorze tym podmiotom prawa do korzystania z Konta Dostępowego. Dealer ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Użytkownika;

i. Konto Dostępowe - imienne i opatrzone odrębnym loginem i hasłem konto utworzone w ramach Systemu dla Użytkownika, które umożliwia dostęp do Systemu ALSO WEBSHOP;

j. Opiekun Handlowy - przedstawiciel Dystrybutora, odpowiedzialny za bezpośredni kontakt z Dealerem;

k. Siła Wyższa - każde zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenie pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojna i inne działania o charakterze zbrojnym, działanie siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe, epidemie, mające wpływ na realizację Regulaminu lub Warunków Współpracy, lub inne zdarzenia o podobnym charakterze, których wystąpienie wyklucza realizację Regulaminu lub Warunków Współpracy; powołanie się na Siłę Wyższą wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony wraz z uzasadnieniem; powiadomienie musi nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego Siłę Wyższą lub ustania jego skutków;

l. Urządzenie Mobilne - przenośne urządzenia elektroniczne, pozwalające na odbieranie, przetwarzanie i wysyłanie danych przy pomocy sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, WiFi) korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS.

§ 2 Przedmiot Regulaminu

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad świadczenia przez Dystrybutora usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu Dealerowi Systemu ALSO WEBSHOP za pomocą elektronicznych kanałów dostępu, w celu dokonywania sprzedaży internetowej, a także zasad korzystania przez Dealera z Systemu ALSO WEBSHOP, w tym w szczególności w zakresie przeglądania aktualnej oferty produktowej Dystrybutora, dokonywania rezerwacji i zakupów, określania miejsc dostawy Produktów, składania reklamacji, przeglądania dokumentów finansowych (księgowych) dot. zakupów, administrowania Kontami Dostępowymi.

2. Dystrybutor zastrzega, że System ALSO WEBSHOP nie jest skierowany do konsumentów, a do przedsiębiorców dokonujących zakupów w celu odsprzedaży w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

3. Dystrybutor zastrzega, że zakres funkcjonalności Systemu ALSO WEBSHOP może różnić się w zależności od dostępu za pomocą przeglądarki internetowej.

§ 3 Rejestracja Dealera w Systemie ALSO WEBSHOP

1. W celu rejestracji Dealera w Systemie ALSO WEBSHOP Dealer wypełnia i składa on-line formularz rejestracyjny za pośrednictwem serwisu internetowego Dystrybutora dostępnego pod adresem http://www.alsopolska.pl/ a także akceptuje Regulamin i wymagane przez Dystrybutora Warunki Współpracy (Standardowe Warunki Sprzedaży oraz Warunki Obsługi Reklamacji) oraz składa wymagane przez Dystrybutora oświadczenia. Osoba dokonująca rejestracji w Systemie ALSO WEBSHOP za pośrednictwem formularza rejestracyjnego oświadcza, że jest umocowana do działania w imieniu Dealera.

2. Po otrzymaniu przez Dystrybutora prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz akceptacji przez Dealera Regulaminu i pozostałych wymaganych Warunków Współpracy, a także złożeniu przez Dealera odpowiednich oświadczeń wymaganych przez Dystrybutora, Dystrybutor przeprowadza weryfikację danych i może zarejestrować Dealera w Systemie ALSO WEBSHOP lub w uzasadnionych przypadkach odmówić rejestracji.

3. Dostęp do Systemu ALSO WEBSHOP jest realizowany za pomocą Konta Dostępowego. Po prawidłowej rejestracji Dealera w Systemie ALSO WEBSHOP, Dystrybutor tworzy Konta Dostępowe dla Użytkowników zgłoszonych w formularzu rejestracyjnym, przy czym o założeniu Konta Dostępowego i zakresie uprawnień Użytkownika ostatecznie decyduje Dystrybutor.

4. Dealer zostanie powiadomiony (na podany przez niego adres e-mail) o rejestracji Dealera, udostępnieniu Systemu ALSO WEBSHOP i możliwości rozpoczęcia korzystania z Systemu ALSO WEBSHOP, a także otrzyma informacje niezbędne do logowania do Systemu ALSO WEBSHOP. Z chwilą otrzymania tego powiadomienia przez Dealera pomiędzy Stronami zostaje nawiązana umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu Systemu ALSO WEBSHOP w celu dokonywania sprzedaży internetowej.

5. Dane dostępowe (loginy i hasła) do Systemu ALSO WEBSHOP poszczególnych Użytkowników Dealera są poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim ani upubliczniane. Dealer ponosi odpowiedzialność za utrzymanie danych dostępowych w poufności oraz działania i zaniechania osób, którym ujawni dane dostępowe (loginy i hasła). Poprzez zalogowanie się do Systemu ALSO WEBSHOP, Użytkownik akceptuje warunki i zasady określone w Regulaminie.

6. Postanowienia § 3 ust. 1-3 nie mają zastosowania w zakresie, w jakim rejestracja Dealera w Systemie została indywidualnie uzgodniona przez Strony.

7. Dealer ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia danych dostępowych do Kont Dostępowych i nie będzie mógł zwolnić się z tej odpowiedzialności. Dealer zobowiązuje się nie udostępniać Kont Dostępowych ani nie ujawniać danych dostępowych do Kont Dostępowych osobom trzecim i nie zapisywać tych danych na żadnym dokumencie. Dane dostępowe do Konta Dostępowego identyfikują Dealera oraz osoby przez niego wyznaczone do ważnego reprezentowania Dealera. W związku z czym Dealer potwierdza, że korzystanie z danych dostępowych do Konta Dostępowego i Konta Dostępowego stanowi potwierdzenie tożsamości Dealera. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z nieuprawnionym lub niezgodnym z Regulaminem korzystaniem z danych dostępowych i Kont Dostępowych.

8. Dystrybutor udostępnia Dealerowi narzędzie bezpieczeństwa w postaci uwierzytelniania dwuetapowego zwanego również uwierzytelnianiem wieloczynnikowym. Dystrybutor może, ze względów bezpieczeństwa, wymagać od Dealera stosowania narzędzia uwierzytelniania dwuetapowego polegającego na wprowadzeniu kodu bezpieczeństwa przekazywanego SMS-em lub za pośrednictwem aplikacji uwierzytelniającej.

9. Dealer zobowiązuje się na bieżąco informować Dystrybutora na piśmie o jakimkolwiek ryzyku nadużycia lub nieuprawnionego użycia Konta Dostępowego, niezwłocznie gdy się o tym dowie. Dystrybutor podejmie działania w celu zablokowania takiego Konta Dostępowego i odblokuje je na wniosek Dealera, po zażegnaniu niebezpieczeństwa nadużycia.

10. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, generuje się treść Umowy Dealerskiej według wzoru ALSO Polska. Umowa Dealerska zostaje podpisana przez ALSO Polska oraz Dealera w formie elektronicznej. Dealer ma obowiązek podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji Umowę Dealerską, wykorzystując otrzymany od ALSO Polska mail z linkiem do podpisania Umowy Dealerskiej.

11. Postanowienia ustępu 10 powyżej nie mają zastosowania do Dealerów, z którymi podpisywane są w formie pisemnej umowy, indywidualnie uzgodnione określające zasady współpracy handlowej Stron.

§ 4 Zasady korzystania z Systemu ALSO WEBSHOP

1. Korzystając z Konta Dostępowego w zależności od przyznanych uprawnień oraz sposobu dostępu w Systemie ALSO WEBSHOP, Użytkownik może w szczególności w imieniu Dealera:

a. przeglądać aktualną ofertę produktową Dystrybutora oraz ogłoszenia, promocje, reklamy i cenniki, stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży Produktów;

b. uzyskiwać informacje o dostępności Produktów u Dystrybutora i orientacyjnych datach dostawy;

c. dokonywać rezerwacji i składać zamówienia na Produkty i uzyskiwać informacje o statusie zamówień;

d. uzyskiwać informacje o numerze złożonego zamówienia oraz o dacie i numerze wystawionej do niego faktury;

e. określać miejsca dostawy Produktów, w tym adresy wysyłkowe zdefiniowane na stałe w Systemie i adresy wysyłkowe podawane indywidualnie przy konkretnym zamówieniu (spoza adresów wysyłkowych zdefiniowanych);

f. składać reklamacje i uzyskiwać informacje o statusie rozpatrzonych reklamacji;

g. przeglądać dokumenty finansowe (księgowe) dotyczące zakupów Dealera;

h. administrować Kontami Dostępowymi.

2. Dealer ma prawo do zmiany Użytkowników, posiadających Konta Dostępowe do Systemu, a także do zmiany ich uprawnień. Zmiana odbywa się za pośrednictwem Opiekuna Handlowego na wniosek Dealera złożony e-mailem, a także w ograniczonym zakresie przez Użytkownika z uprawnieniami do administrowania Kontami Dostępowymi w imieniu Dealera. Użytkownik z uprawnieniami do administrowania Kontami Dostępowymi w imieniu Dealera może w szczególności dokonać zmiany uprawnień Użytkowników, zablokować Konto Dostępowe i dokonać jego archiwizacji, dokonać zgłoszenia wniosku o założenie Konta Dostępowego. O założeniu Konta Dostępowego i zakresie przyznanych uprawnień ostatecznie decyduje Dystrybutor. Wobec Dystrybutora zgłoszenie zmiany Użytkowników lub ich uprawnień jest skuteczne od następnego dnia roboczego (dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce). Dealer ponosi odpowiedzialność za zamówienia i inne oświadczenia złożone przez Użytkownika w trakcie procesu zmiany uprawnień i blokowania Konta Dostępowego.

3. Dealer ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania każdego Użytkownika korzystającego z Systemu ALSO WEBSHOP, oraz za sposób korzystania z Kont Dostępowych, a także za działania i zaniechania osób, które zalogują się na Konto Dostępowe podając odpowiednie loginy i hasła Użytkowników. Umowy sprzedaży Produktów i usług powiązanych zawarte w związku z zamówieniami złożonymi przez Użytkowników, a także przez osoby trzecie korzystające z Kont Dostępowych Użytkowników, z przyczyn nieleżących po stronie Dystrybutora, uważane są za zawarte w imieniu Dealera i mają moc wiążącą wobec Dealera.

4. Przyjmuje się następujący tryb reklamacyjny:

a. reklamacje dotyczące Systemu - Dealer poinformuje Dystrybutora o wszelkich zauważonych niezgodnościach oraz problemach występujących w trakcie korzystania z Systemu na adres ALSO Polska: E-Commerce.PL@also.com; Dystrybutor zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia niezgodności lub problemów występujących w trakcie korzystania z Systemu;

b. reklamacje dotyczące Produktów - tryb reklamacyjny w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji przy sprzedaży określają Warunki Współpracy, z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień Stron.

5. Do korzystania z Systemu za pomocą przeglądarki internetowej wymagania techniczne są następujące: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera (lub urządzenia mobilnego) dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej.

6. Na żądanie Dealera Dystrybutor informuje w formie e-mailowej o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, będących przedmiotem Regulaminu.

7. Zakazuje się dostarczania przez Dealera i Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, naruszającym dobra osób trzecich lub ogólne normy społeczne, a także treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd.

8. Dealer ma prawo do rezygnacji z korzystania z Systemu w drodze złożenia oświadczenia w tym przedmiocie na piśmie do Dystrybutora.

§ 5 Transakcje sprzedaży za pośrednictwem Systemu ALSO WEBSHOP

1. Prezentacja Produktów i cen w Systemie ALSO WEBSHOP stanowi zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia przez Dealera podlega każdorazowo potwierdzeniu przez Dystrybutora w ten sposób, że staje się widoczne w Systemie, a zamówione Produkty mają widoczny status „zamówione" lub inny równoznaczny. Dystrybutor ma prawo do weryfikacji zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie lub telefonicznie, a także do zatwierdzenia zamówienia, ewentualnie odmowy jego realizacji bez podania przyczyn. Zamówienie złożone przez Dealera jest dla niego wiążące i nie może być cofnięte, chyba że Dystrybutor wyrazi na to zgodę.

2. Dystrybutor weryfikuje możliwość realizacji zamówienia, w tym dostępność zamówionych Produktów i ich cenę, a także szacunkowy termin realizacji zamówienia oraz informuje o tym Dealera w ten sposób, że w Systemie zamówione Produkty mają widoczny status „alokacji" lub inny równoznaczny.

3. W celu przyjęcia zamówienia do realizacji Dystrybutor weryfikuje, czy Dealer posiada zaległości płatnicze, a także, w zależności od przyjętego sposobu płatności, czy została dokonana przedpłata lub czy zamówienie mieści się w wolnym limicie kredytowym (o ile Dealerowi został przyznany kredyt kupiecki). Następnie Dystrybutor informuje Dealera, czy zamówienie zostało przyjęte do realizacji, w ten sposób, że w Systemie zamówione Produkty mają status „gotowe do wysyłki" lub inny równoznaczny. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji może być także faktura wystawiona przez Dystrybutora i udostępniona Dealerowi. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że najpóźniej z chwilą wystawienia faktury dochodzi między Stronami do zawarcia umowy sprzedaży w zakresie Produktów i usług powiązanych objętych fakturą. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w całości lub w części bez podania przyczyny (anulowanie zamówienia).

4. Przed złożeniem zamówienia, Dealer ma możliwość dokonania rezerwacji Produktów na okres nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Zarezerwowane Produkty mają widoczny status „zarezerwowane" lub inny równoznaczny. Rezerwacja nie jest równoznaczna z zobowiązaniem Dystrybutora do utrzymania dostępności Produktu i utrzymania jego ceny przez cały okres rezerwacji i nie zobowiązuje Dealera do przyjęcia zamówienia w zakresie objętym rezerwacją lub jej częścią. Jeżeli Dealer przed upływem 7 dni kalendarzowych od chwili rezerwacji nie złoży zamówienia, rezerwacja automatycznie wygasa.

Dystrybutor zastrzega sobie prawo do uchylenia rezerwacji w całości lub w części w każdym bez podania przyczyny (anulowanie rezerwacji).

5. Z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień Stron, Dealer dokonuje płatności należności z tytułu sprzedaży Produktów i usług powiązanych na rzecz Dystrybutora: na zasadzie przedpłaty (przed wydaniem lub wysyłką zamówionych Produktów) na podstawie „Potwierdzenia zamówienia" wystawionego przez Dystrybutora i udostępnionego Dealerowi w Systemie (przy czym niedokonanie przedpłaty w uzgodnionym terminie skutkuje wygaśnięciem zamówienia), lub na zasadzie kredytu kupieckiego, przyznanego wedle uznania Dystrybutora, na podstawie faktury wystawionej przez Dystrybutora na Dealera oraz udostępnionej w Systemie, lub inny sposób. Koszty opłat i prowizji bankowych ponosi Dealer.

6. Z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień Stron, adresy wysyłkowe są podawane na formularzu rejestracyjnym. Adresy wysyłkowe zostają zamieszczone w Systemie przez Dystrybutora. Zmiana zdefiniowanych na stałe w Systemie adresów wysyłkowych odbywa się za pośrednictwem Opiekuna Handlowego na wniosek Dealera złożony e-mailem lub na wniosek Użytkownika z uprawnieniami do administrowania Kontami Dostępowymi w imieniu Dealera. Dystrybutor dokonuje weryfikacji adresu wysyłkowego i w razie wątpliwości może odmówić rejestracji poszczególnych adresów wysyłkowych.

7. Ceny podane w PLN lub walutach obcych w Systemie ALSO WEBSHOP są cenami netto i należy do nich naliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do podania wartości Produktu w walucie obcej i w wypadku dokonania wyboru płatności ceny w PLN przez Dealera ostateczna cena sprzedaży Produktu w PLN zostanie określona na fakturze wystawionej w PLN przez Dystrybutora na Dealera po wcześniejszym przeliczeniu z waluty obcej na PLN według kursu własnego obowiązującego u Dystrybutora w dniu wystawienia faktury (informacja dostępna w Systemach lub przesyłana e-mailem na indywidualną prośbę Dealera). Do cen netto sprzedaży Produktów jest doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt przesyłki oraz inne koszty na zasadach określonych w Warunkach Współpracy lub indywidualnie uzgodnione przez Strony.

8. Przedstawione w Systemie dane, fotografie lub grafiki Produktów mają charakter informacyjny. Szczegółową specyfikację Produktu Dealer może uzyskać od producenta Produktu lub od Opiekuna Handlowego, o ile takie materiały Dystrybutor posiada.

9. Z wyjątkiem informacji publicznie dostępnych, informacje zawarte w Systemie, w tym wysokość cen i dostępność Produktów stanowią informacje poufne i są chronione tajemnicą przedsiębiorstwa ALSO Polska sp. z o.o.

10. Nie ma zastosowania art. 661 §1-3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późniejszymi zmianami).

§ 6 Koszty transportu

1. Zasady naliczania kosztów transportu dla zamówień z odroczonym terminem płatności (w tzw. kredycie kupieckim):

a. O koszcie dostawy decyduje suma wartości netto wszystkich faktur wystawionych danego dnia dla danego punktu odbioru (adresu wysyłkowego), przy czym nie są tu uwzględniane faktury za zakup produktów niematerialnych np. licencji, subskrypcji i gwarancji elektronicznych oraz zamówienia odbierane osobiście z magazynu ALSO Polska;

b. Dealer nie ponosi kosztów dostawy, jeśli suma wspomniana w punkcie 1a powyżej za dany dzień dla punktu odbioru jest większa niż 3000 zł netto (nie dotyczy to opłat za wysyłkę produktów oznaczonych w systemie jako wielkogabarytowe i wymagające transportu specjalnego);

c. Jeżeli suma wspomniana w punkcie 1a powyżej jest między 1000 zł netto a 3000 zł netto za dany dzień dla danego punktu odbioru, to koszt dostawy wynosi 12 zł netto (koszt transportu);

d. Jeżeli suma wspomniana w punkcie 1a powyżej jest mniejsza od 1000 zł netto za dany dzień dla danego punktu odbioru, to koszt dostawy wynosi łącznie 24 zł (12 tytułem kosztu transportu oraz 12 zł tytułem dodatkowego kosztu transportu);

e. Naliczone w powyższy sposób koszty dostawy zostaną uwzględnione na wystawianej raz w miesiącu fakturze transportowej, z wyszczególnieniem dni, za które opłaty te zostały naliczone;

f. Faktura, o której mowa w punkcie 1e powyżej, z terminem płatności 25 dni, będzie raz na miesiąc wysyłana do Dealera pocztą.

2. Zasady naliczania kosztów dostawy dla zamówień z formą płatności inną niż kredyt kupiecki tj. przedpłata, płatność online, pobranie.

a. Dealer, który nie korzysta z odroczonej płatności, ponosi opłatę transportową za każde złożone zamówienie;

b. W przypadku pobrania należności przez kuriera naliczana jest dodatkowo opłata w wysokości 6 zł netto;

c. Maksymalna wartość przesyłki pobraniowej zależy od warunków określonych przez daną firmę kurierską i wynosi nie więcej niż 15 000 zł brutto z następującym zastrzeżeniem:

- DHL: 6500 zł brutto płatne u kuriera lub 11 000 zł brutto w terminalu przewoźnika.

3. Pozostałe opłaty transportowe:

a. W przypadku produktów oznaczonych w systemie jako wielkogabarytowe, naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 75 zł netto za jedną sztukę produktu.

b. Dla produktów lub zamówień wymagających transportu specjalnego koszty ustalane są indywidualnie.

c. Opłata za wysyłkę na adres określany jako „Adres zdefiniowany przez Zamawiającego" w formularzu zamówienia w Systemie ALSO WEBSHOP, wynosi 12 zł netto za zamówienie, niezależnie od ilości paczek. Opłata ta jest naliczana bezpośrednio do faktury za zamówienie.

d. Do zamówień o wartości poniżej 50 zł netto jest doliczana opłata manipulacyjna w wysokości 5 zł netto.

4. Jeśli suma wartości netto wszystkich faktur wystawionych danego dnia odbioru jest niższa niż 300 zł netto, do zamówienia doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10 zł netto.

§ 7 Ograniczenie i utrata dostępu do Systemu ALSO WEBSHOP, blokowanie Kont Dostępowych, ograniczenie uprawnień Użytkowników

1. Ograniczenie dostępu do Systemu ALSO WEBSHOP:

a. W zakresie, w jakim Dystrybutor udostępnia Dealerowi nieodpłatny dostęp do Systemu ALSO WEBSHOP, Dystrybutor zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zmiany, usunięcia bez uprzedzenia dostępu do Systemu dla Dealera lub zmiany bez uprzedzenia warunków dostępu do Systemu ALSO

WEBSHOP;

b. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Systemu ALSO WEBSHOP i jego użytkowania, na Dealera mogą zostać nałożone środki techniczne, jako warunek jakiegokolwiek połączenia z Systemem lub złożenia zamówienia.

2. Dystrybutor ma prawo odebrać Dealerowi ze skutkiem natychmiastowym dostęp do Systemu ALSO

WEBSHOP poprzez zablokowanie Kont Dostępowych, a także ma prawo ograniczyć uprawnienia Użytkowników, według swego wyboru, w każdym przypadku stwierdzenia przez Dystrybutora:

a. wystąpienia po stronie Dealera opóźnień w jakichkolwiek płatnościach należności Dystrybutora; lub

b. naruszenia przez Dealera postanowień Warunków Współpracy pomiędzy Dealerem a Dystrybutorem lub jakąkolwiek inną umową pomiędzy Dystrybutorem lub jej spółką zależną a Dealerem; lub

c. naruszenia zasad korzystania z Systemu ALSO WEBSHOP określonych w Regulaminie; lub

d. wykorzystania Systemu ALSO WEBSHOP przez Dealera w celach zagrażających interesom

Dystrybutora; lub

e. całkowitego braku aktywności Użytkowników w zakresie przeglądania oferty produktowej Dystrybutora lub braku dokonywania zakupów przy wykorzystaniu Systemu ALSO WEBSHOP przez okres dłuższy niż 3 miesiące; lub

f. odmowy przez Dealera zaakceptowania jednostronnych zmian w Regulaminie lub w Warunkach

Współpracy; lub

g. złożenia przez Dealera oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Systemu; lub

h. wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Dealerskiej lub innej umowy indywidualnie uzgodnionej przez

Strony określającej ramowe zasady współpracy handlowej Stron; lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Dealera; lub istotnego pogorszenia się zdolności kredytowej lub ryzyka kredytowego Dealera, niewypłacalności Dealera lub nią zagrożenia, podjęcia działań windykacyjnych wobec Dealera.

3. W przypadku odbioru dostępu do Systemu Dealerowi, Dystrybutor jest upoważniony do podjęcia, bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych, wszelkich prawnie dozwolonych czynności nakierowanych na uniemożliwienie Dealerowi dostępu i możliwości użytkowania Systemu ALSO WEBSHOP (w tym do oprogramowania komputerowego służącego obsłudze Systemu ALSO WEBSHOP), w szczególności dotyczy to zablokowania Użytkownikom dostępu do poszczególnych aplikacji, wymiany haseł i loginów, a także zlikwidowania przysługujących Dealerowi Kont Dostępowych.

4. Z chwilą odebrania Dealerowi dostępu i możliwości korzystania z Systemu ALSO WEBSHOP, Dystrybutor zwolniony jest ze wszelkich zobowiązań wobec Dealera wskazanych w Regulaminie.

Z chwilą odebrania Dealerowi dostępu i możliwości korzystania z Systemu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu Systemu w celu dokonywania sprzedaży internetowej ulega rozwiązaniu. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zamówień Dealera w całości lub w części zarówno co do zamówień będących w toku jak i zamówień złożonych później.

§ 8 Ograniczenie odpowiedzialności Dystrybutora

1. Dystrybutor dołoży należytych starań w celu utrzymania Systemu w stanie technicznym pozwalającym Dealerowi na nieprzerwane i niezakłócone korzystanie z Systemu, a także w celu rozwoju Systemu w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa, wydajności i stabilności jego działania.

2. Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostępie do Systemu, bez względu na ich powody. Wszelka odpowiedzialność Dystrybutora wobec Dealera z tytułu przerw w funkcjonowaniu lub wadliwego funkcjonowania Systemu jest wyłączona. W szczególności Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkody powstałej w wyniku wadliwego działania systemów zasilania, systemów telefonicznych lub teleinformatycznych, należących do zewnętrznych dostawców lub operatorów, a także wystąpienia działania Siły Wyższej. W szczególności Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w Urządzeniu Mobilnym.

3. Linki do stron internetowych osób trzecich, znajdujące się w Systemie ALSO WEBSHOP, są umieszczane wyłącznie dla wygody Dealera i Użytkowników. Korzystając z nich, Dealer lub Użytkownicy opuszczą System ALSO WEBSHOP. Administrator nie sprawdza takich linkowanych stron, nie zarządza nimi i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich zawartość. Administrator nie jest pośrednikiem ani nie reprezentuje administratorów takich stron, zawartych tam treści, informacji, oprogramowania lub innych produktów bądź materiałów zawartych na tych stronach ani jakichkolwiek rezultatów, które można osiągnąć za pomocą tych stron. Jeżeli Dealer lub Użytkownicy decydują się na odwiedzanie stron internetowych osób trzecich, do których łącza znajdują się w Systemie ALSO WEBSHOP, podejmuje takie działanie na własne ryzyko.

4. Postanowienia wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Dystrybutora w żadnym wypadku nie dotyczą szkód wyrządzonych Dealerowi przez Dystrybutora z winy umyślnej.

5. Dystrybutor dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Systemu ALSO WEBSHOP były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Systemu ALSO WEBSHOP w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Systemu ALSO WEBSHOP.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Dystrybutor, jako administrator danych osobowych informuje, iż podane przez Dealera dane osobowe Dealera (o ile dotyczy) i jego przedstawicieli będą przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia współpracy handlowej, zawarcia i wykonania umów sprzedaży, dostawy i ubezpieczenia Produktów, oraz w związku z przyznawaniem, utrzymywaniem i cofaniem kredytu kupieckiego, a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, promocji (marketingu) Produktów, jak również w związku z wypełnieniem usprawiedliwionych potrzeb Dystrybutora, wynikających z prowadzonej współpracy handlowej Stron. Odbiorcami danych osobowych mogą być przewoźnicy, spedytorzy, ubezpieczyciele, faktorzy oraz inne podmioty współpracujące z Dystrybutorem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konieczne do podjęcia i prowadzenia współpracy handlowej, a także skorzystania z powyższych usług. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i prawo ich poprawiania. Szczegółowy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzanych przez Dystrybutora danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.alsopolska.pl oraz w Systemie ALSO WEBSHOP pod nazwą „Polityka Prywatności".

2. W przypadkach takich jak m.in. zlecenia wysyłki bezpośrednio na adres odbiorcy końcowego a także wystąpienia przez odbiorcę końcowego z roszczeniami reklamacyjnymi w odniesieniu do Produktów, Dealer, jako administrator danych osobowych odbiorców końcowych i ich przedstawicieli, powierza Dystrybutorowi przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w załączniku Umowy Dealerskiej pod nazwą „Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych na rzecz ALSO Polska sp. z o.o.".

3. Dystrybutor zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin zastępuje inne dotychczas obowiązujące regulaminy regulujące zagadnienia objęte Regulaminem.

3. Dealer nie jest upoważniony do przenoszenia jakichkolwiek praw wynikających z Regulaminu na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Dystrybutora.

4. Dystrybutor może dokonać jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Dystrybutora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia w Systemie ALSO WEBSHOP oraz na stronie www.alsopolska.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Dealera przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

5. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Dystrybutor dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

6. Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszystkie kwestie sporne pomiędzy Dealerem a Dystrybutorem są rozstrzygane przez polski sąd powszechny miejscowo właściwy dla Dystrybutora.

7. Regulamin stanowi integralną część każdej umowy sprzedaży Produktów i usług powiązanych zawartej za pośrednictwem Systemu ALSO WEBSHOP.

Ogólne warunki obsługi reklamacji towarów zakupionych w ALSO Polska

Reklamacje produktów, na które udzielona została gwarancja należy składać bezpośrednio w punktach serwisowych wskazanych przez gwaranta oraz w trybie i na zasadach przewidzianych w karcie gwarancyjnej. Warunki rękojmi ALSO Polska sp. z o. o. (dalej "ALSO Polska"):

A. Przedmiot

1. ALSO Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkty, na które, zgodnie z informacjami zawartymi w systemie ALSO WEBSHOP, udzielona została oddzielna gwarancja producenta lub importera.

2. Niniejsze warunki określają zasady odpowiedzialności ALSO Polska z tytułu rękojmi za sprzedane produkty oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady w produktach zakupionych w ALSO Polska, zwanego dalej postępowaniem reklamacyjnym.

3. ALSO Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkty, przy których, zgodnie z informacjami zawartymi w systemie ALSO WEBSHOP, wskazano zapis „Nie podlega gwarancji/rękojmi".

B. Warunki rękojmi

1. Na zakupione produkty ALSO Polska udziela rękojmi za wady na okres nie dłuższy niż określony w systemie ALSO WEBSHOP.

2. Rękojmi nie podlegają produkty zakupione w ALSO Polska, jeżeli są objęte gwarancją producenta lub importera.

3. ALSO Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady w przypadku produktów: a. uszkodzonych mechanicznie,

b. eksploatowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych,

c. w których zostały naruszone lub uszkodzone plomby gwarancyjne lub inne oznaczenia identyfikujące produkt, w szczególności numer seryjny,

d. w których zostały dokonane przeróbki, zmiany lub naprawy przez osoby nieautoryzowane przez ALSO Polska,

e. baterii i materiałów eksploatacyjnych.

4. ALSO Polska nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez nabywcę szkodę poniesioną wskutek zaistnienia wady produktu, w szczególności dotyczy to: kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania towaru, przewozu, przechowania i ubezpieczenia oraz nakładów na rzecz.

5. ALSO Polska nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na dyskach twardych i innych nośnikach.

Nabywca zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich danych przed reklamacją produktu w ALSO Polska. ALSO Polska nie jest zobowiązana do utworzenia kopii ani do odtworzenia oryginalnej zawartości dysku po naprawie.

6. Poprzez „Rękojmię Lifetime" rozumie się rękojmię, której okres wygasa w ciągu 24 miesięcy od daty ostatniej udokumentowanej sprzedaży produktu na rzecz nabywcy.

7. Rękojmia na produkty wymienione w procesie reklamacyjnym odnawia się tylko w przypadku, gdy produkt wymieniony jest fabrycznie nowy, jednak długość rękojmi nie może przekroczyć długości gwarancji udzielonej przez producenta na ten produkt.

8. ALSO Polska wyłącza możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny w przypadku ponownych reklamacji tego samego towaru.

C. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku wady produktu, co do którego ALSO Polska ponosi odpowiedzialność na podstawie rękojmi, nabywca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w ALSO Polska.

2. Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji jest:

a. uprzednie zarejestrowanie tej reklamacji w systemie ALSO WEBSHOP i uzyskanie autoryzacji,

b. dostarczenie reklamowanego towaru do miejsca wskazanego w treści autoryzacji z systemu ALSO WEBSHOP wraz z wydrukiem tej autoryzacji. Wydruk autoryzacji powinien być umieszczony na zewnątrz opakowania, w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią autoryzacji bez uszkodzenia opakowania.

3. Zgłoszenia reklamacyjne kierowane do ALSO Polska mogą być dostarczane:

a. bezpośrednio przez nabywcę lub osobę przez niego upoważnioną,

b. za pośrednictwem firmy przewozowej lub spedycyjnej

c. za pośrednictwem Poczty Polskiej z zastrzeżeniem, że ALSO Polska nie przyjmuje paczek przesłanych Pocztą Polską oznaczonych jako „Przesyłka Wartościowa" (dodatkowa opcja dostępna podczas nadawania przesyłek w firmie Poczta Polska).

4. Nabywca dostarcza reklamowany produkt do miejsca wskazanego w treści autoryzacji na własny koszt i ryzyko bez względu na ilość poprzednich reklamacji na ten produkt.

5. Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi. Inne zasady dostarczania, szczególne dla konkretnego rodzaju produktów, opisane są na uzyskanej autoryzacji. Nabywca ma obowiązek zapoznania się z nimi i stosowania się do nich.

6. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego sprzęt zostanie odesłany na adres wybrany przez nabywcę podczas rejestracji reklamacji w systemie ALSO WEBSHOP. Wyjątkiem są produkty dostarczone bezpośrednio do Działu Reklamacji ALSO Polska, po których odbiór należy zgłosić się w Dziale Reklamacji ALSO Polska z otrzymanym przy dostarczeniu dokumentem „Pokwitowanie przyjęcia reklamacji".

7. ALSO Polska zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia przesyłki z towarem reklamacyjnym, gdy ta nosi ślady uszkodzenia mechanicznego.

8. Wystawienie faktury korygującej przez ALSO Polska stanowi potwierdzenie przyjęcia i realizacji reklamacji przez ALSO Polska. Tym samym wystawienie faktury korygującej przez ALSO Polska stanowi potwierdzenie spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania określonych w fakturze korygującej w rozumieniu art. 29a ust. 13 oraz art. 86 ust. 19a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106). Niniejsze postanowienie nie pozbawia Stron prawa do zgłaszania roszczeń dotyczących przedmiotowej transakcji, jeśli w terminie późniejszym ujawni się taka potrzeba.

D. Załatwienie reklamacji

1. ALSO Polska zobowiązuje się załatwić reklamację w możliwie najszybszym terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty dostarczenia produktu ("termin podstawowy"), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

2. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, ALSO Polska może:

a. dokonać naprawy wadliwego produktu, albo

b. dokonać wymiany produktu na podobny o nie gorszych parametrach i czasie eksploatacji, albo c.

dokonać zwrotu zapłaconej ceny.

O sposobie załatwienia reklamacji decyduje ALSO Polska.

3. ALSO Polska zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeśli - z przyczyn niezależnych od ALSO Polska - zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.

4. Jeżeli w terminie trzech miesięcy od daty załatwienia reklamacji nabywca nie odbierze produktu, zostanie wezwany do odbioru listem poleconym wysłanym na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji, a w razie jego braku - na adres wskazany w Informacji o Dealerze. Po otrzymaniu wezwania nabywca ma obowiązek bezzwłocznie naprawiony sprzęt odebrać. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do odbioru produktu, ALSO Polska dokona jego likwidacji bez obowiązku zapłaty na rzecz nabywcy jakiegokolwiek odszkodowania.

5. Powyższe zasady mają zastosowanie także w przypadku ponownych reklamacji tego samego produktu, jak też reklamacji z tytułu nieskutecznej naprawy.

6. Dokument wydany wraz ze sprzętem z Działu Reklamacji ALSO Polska nie jest dokumentem gwarancyjnym, a jedynie informacją na temat sposobu rozliczenia reklamacji. Dokument ten jest przeznaczony tylko dla firmy wskazanej w polu „Klient:" i nie może być udostępniany innym osobom fizycznym lub prawnym.

E. Koszty reklamacji ponoszone przez nabywcę

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania reklamacyjnego, że zgłoszenie reklamacyjne było nieuzasadnione, ALSO Polska ma prawo obciążyć nabywcę kosztami związanymi z jej załatwieniem, a w szczególności kosztami zryczałtowanej opłaty w kwocie 100,- zł netto tytułem pokrycia kosztów ogólnych związanych z weryfikacją zgłoszenia reklamacji.

2. Nabywca ponosi koszt wymienionych w czasie postępowania reklamacyjnego części, elementów, podzespołów, które uległy uszkodzeniu z przyczyn leżących po stronie nabywcy, a których wymiana była konieczna dla sprawnego funkcjonowania urządzenia lub dokonania weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego.

3. ALSO Polska zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Obsługi Reklamacji z ważnych przyczyn prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ALSO Polska, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia w Systemie ALSO WEBSHOP zmienionych Warunków Obsługi Reklamacji. Zamówienia złożone przez nabywców przed wejściem w życie zmian Warunków

Obsługi Reklamacji są realizowane według dotychczasowych postanowień Warunków Obsługi Reklamacji.