Przygotuj się do pomyślnej migracji do Azure

Rozważasz migrację do Azure? Pomagasz klientowi w migracji? Podręcznik Microsoft Cloud Adoption Framework uprości cały proces.

Uprość i przyśpiesz proces migracji do chmury

Nie ma jednego, uniwersalnego podejścia do wdrożeń rozwiązań w chmurze, ale najważniejsze etapy tego procesu są podobne w każdej organizacji. Etapy te zostały opisane w podręczniku Microsoft Cloud Adoption Framework, który został stworzony w celu przeprowadzenia organizacji przez proces migracji do chmury.

Opisywane podejście jest również zalecane dla partnerów IT, którzy chcą uprościć proces wdrożenia chmury, zachowując możliwość dostosowania go do potrzeb i strategii biznesowych ich klientów.

Strategy

Określ uzasadnienia biznesowe i oczekiwane wyniki.

Plan

Dostosuj plany wdrożenia do wyników biznesowych.

Ready

Przygotuj środowisko chmury do planowanych zmian.

Adopt Migrate Innovate

Dokonaj migracji i modernizacji istniejących obciążeń roboczych.

Govern

Zarządzaj środowiskiem i obciążeniem roboczym.

Manage

Obsługuj działające rozwiązania chmurowe i hybrydowe.

Etap 1: Strategia

Wdrożenie chmury zapewnia wiele korzyści biznesowych: większe możliwości reagowania na zmiany, zmniejszone koszty i skrócenie czasu wprowadzenia produktów na rynek. Aby w pełni wykorzystać ten potencjał, konieczne jest określenie strategii wdrożenia chmury w celu zapewnienia pełnej zgodności technicznej realizacji z celami biznesowymi. Na tym etapie warto zastosować następujące ćwiczenia:

 • Omówienie motywacji: Umów spotkanie z kluczowymi interesariuszami i kadrą zarządzającą w celu udokumentowania motywacji klienta do wdrożenia platformy chmury.
 • Dokumentacja rezultatów biznesowych: Zaangażuj zmotywowanych interesariuszy i kadrę kierowniczą w celu udokumentowania konkretnych wyników biznesowych.
 • Określenie uzasadnień biznesowych: Opracuj uzasadnienie biznesowe w celu potwierdzenia modelu finansowego, który uwzględnia zarówno motywacje klienta, jak i oczekiwane wyniki.
 • Wybór odpowiedniego projektu początkowego: Pierwszy projekt wdrożenia chmury pomoże urealnić motywacje w kontekście możliwości technicznych, dlatego wybór odpowiedniego projektu jest bardzo ważny.

Etap 2: Plan

Ten etap polega na przełożeniu aspiracyjnych celów określonych na etapie planowania na możliwy do zrealizowania plan wdrożenia chmury, którego realizacja będzie dostosowana do potrzeb strategii biznesowej. Aby zapewnić dostosowanie realizacji do potrzeb, należy wykonać następujące działania:

 • Audyt lokalu: Przeprowadzenie inwentaryzacji i racjonalizacja cyfrowej struktury w oparciu o założenia zgodne z motywacją klienta i pożądanymi wynikami.
 • Dostosowanie organizacji: Wdrożenie planu wstępnego dostosowania organizacyjnego na potrzeby wsparcia planu wdrożenia.
 • Przygotowanie planu gotowości i zapewnienia umiejętności: Opracowanie planu eliminacji luk w zakresie umiejętności i gotowości.
 • Przygotowanie planu wdrożenia chmury: Opracowanie planu zarządzania zmianami w całej cyfrowej strukturze, a także w szerszym kontekście organizacji.

Etap 3: Przygotowanie

Przygotowanie organizacji, kultury, ludzi i środowiska do nadchodzących zmian zwiększa szansę na sukces w każdym przedsięwzięciu, a ponadto przyspiesza procesy realizacji i zmian. Na tym etapie należy przede wszystkim zadbać o zapewnienie gotowości pracowników, poprzez plany szkolenia i krzewienia umiejętności, oraz stworzyć strefę docelową, czyli miejsce przygotowane do wprowadzenia rozwiązania chmury. Te procesy można ukierunkować następującymi ćwiczeniami:

 • Przegląd poradnika konfiguracji Azure: Zapoznaj się z przewodnikiem konfiguracji Azure, aby zaznajomić się z narzędziami i podejściami, jakie są wymagane do utworzenia strefy docelowej.
 • Stworzenie pierwszej strefy docelowej: Przeprowadź ocenę strategii strefy docelowej migracji z podręcznika Cloud Adoption Framework. Użyj tej strategii do stworzenia pierwszej gotowej do migracji strefy docelowej, na potrzeby eksperymentowania i nauki.
 • Rozbudowa strategii: Zidentyfikuj i wprowadź niezbędne zmiany w szablonie strategii na podstawie zagadnień dotyczących stref docelowych.
 • Dostosowanie najlepszych praktyk: Sprawdź, czy zmiany w strefie docelowej zostały stworzone zgodnie z najlepszymi praktykami opisanymi w podręczniku, w celu upewnienia się, że jej konfiguracja jest poprawna – zwłaszcza, że będzie ona stosowana do stref tworzonych w przyszłości.

Etap 4: Przyjęcie

Migracja

Przenieś obciążenia robocze, które nie wymagają ponownej przebudowy lub przeprojektowania bezpośrednio do chmury za pomocą odpowiedniego podejścia (np. „lift-and-shift”). Poniższe ćwiczenia pomogą ustanowić procesy oceny, migracji, optymalizacji, zabezpieczenia i zarządzania tymi obciążeniami roboczymi:

 • Tworzenie wstępnych warunków do migracji: Upewnij się, że strefa docelowa została przygotowana do przyjęcia pierwszych obciążeń roboczych.
 • Migracja pierwszego obciążenia roboczego: Podczas pierwszej migracji skorzystaj z przewodnika migracji Azure, aby zapewnić, że osoby biorące udział w procesie są zaznajomione z narzędziami i podejściem niezbędnymi do zeskalowania przedsięwzięcia migracji.
 • Rozszerzenie scenariuszy migracji: Skorzystaj z listy kontrolnej rozszerzonego zakresu, aby zidentyfikować scenariusze, które mogą wymagać zmian w celu dostosowania przyszłej architektury, procesów migracji, konfiguracji strefy docelowej lub decyzji dotyczących narzędzi migracji.
 • Analiza najlepszych praktyk: Korzystając z sekcji dotyczącej najlepszych praktyk potwierdź, że zmiany będą skutkować poprawnym wdrożeniem danego obciążenia roboczego, danej architektury lub przeprowadzeniem migracji w rozszerzonym zakresie.
 • Określenie usprawnień w procesie: W miarę skalowania prac migracyjnych, skorzystaj z sekcji dotyczących zagadnień migracji w celu przeprowadzenia oceny i dopracowania różnych aspektów procesu.

Innowacja

Większość projektów wdrożenia chmury zakłada również unowocześnienie istniejących obciążeń roboczych. Te innowacje również będą bardzo korzystne dla klienta, ponieważ zapewniają mu nowe możliwości techniczne i biznesowe. W podręczniku Cloud Adoption Framework wyszczególniono następujące ćwiczenia, które pozwolą przygotować się do przeprowadzenia modernizacji.

 • Ustanowienie porozumienia dotyczącego wartości biznesowej: Przed ustalaniem właściwego technicznego rozwiązania należy rozważyć, w jaki sposób innowacja mogłaby przynieść korzyści w działalności biznesowej, które zwykle są funkcją potrzeb klienta. Następnie należy dopasować tę wartość do strategii chmury.
 • Przegląd poradnika innowacji Azure: Platforma Azure zawiera narzędzia w chmurze, połączenie których pozwoli przyśpieszyć wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Zaleca się stworzenie minimum działającego produktu przy użyciu podstawowych narzędzi.
 • Zastosowanie najlepszych praktyk: Wszystkie decyzje architektoniczne powinny być zgodne z najlepszymi praktykami dla danego narzędzia w chmurze. Takie działanie przyśpieszy rozwój i zapewni punkt odniesienia do realizacji solidnych projektów architektonicznych.
 • Przyśpieszenie pętli zwrotnych: Ucz się wraz z klientami, w miarę zaznajamiania się ich z rozwiązaniem. Szybkie i dokładne pętle sprzężenia zwrotnego przyśpieszają testowanie i pomiar wydajności, a w rezultacie skracają czas wprowadzenia produktu na rynek.

Etap 5: Panowanie

Migracja do chmury będzie wymagała zmian w istniejącej polityce zarządzania systemami informatycznymi w lokalizacjach klienta, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę rosnący poziom zagrożenia. Poniższe ćwiczenia stanowią punkt wyjścia do tworzenia podstaw zarządzania chmurą.

 • Zrozumienie metodologii: Korzystając z podręcznika Cloud Adoption Framework sprawdź podstawową wiedzę na temat metodologii, która umożliwia zarządzanie chmurą, mając na uwadze charakterystykę realizowanego projektu.
 • Analiza wydajności Dokonaj oceny bieżących i przyszłych stanów, ustanawiając wizję stosowania podręcznika.
 • Tworzenie fundamentów: Zacznij od małego, łatwego do wdrożenia zestawu narzędzi do zarządzania, opracowując minimum działającego produktu.
 • Usprawnienie: W trakcie całego procesu wprowadzaj elementy kontroli nad mechanizmami zarządzania, działając iteracyjnie i w sposób, który pozwoli zmitygować wymierne zagrożenia, jednocześnie dążąc do osiągnięcia stanu docelowego.

Etap 6: Zarządzanie

Poza planowaniem, migracją i wdrożeniem, kluczem do osiągnięcia wymiernej korzyści biznesowej z każdego procesu przejścia w chmurę jest skuteczne zarządzanie na bieżąco. Poniższe ćwiczenia poprowadzą proces rozwoju zdolności biznesowych i technicznych wymaganych do prowadzenia wysokowydajnych operacji w chmurze:

 • Stworzenie podstawowych założeń zarządzania: Zdefiniuj klasy krytyczności, narzędzia i procesy zarządzania chmurą, które gwarantują minimalne zaangażowanie w zarządzanie operacyjne.
 • Określenie zobowiązań biznesowych: Udokumentuj obsługiwane obciążenia robocze i ustal zobowiązania operacyjne z przedsiębiorstwem, uzgadniając poziomy inwestycji w zarządzanie chmurą dla każdego obciążenia roboczego.
 • Rozszerzenie podstawowych założeń zarządzania: Na bazie podjętych zobowiązań biznesowych i decyzji operacyjnych, a także dołączonych najlepszych praktyk, wdróż wymagane narzędzia do zarządzania chmurą.
 • Zaawansowane działania operacyjne i zasady projektowania: Platformy lub obciążenia robocze, które wymagają wyższego poziomu zaangażowania biznesowego, mogą wymagać dokładniejszego przeglądu architektury w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie odporności i niezawodności.

Czy chcesz zostać partnerem wdrożeniowym Azure?

ALSO zapewnia dostęp do narzędzi, szkoleń, wsparcia i zasobów, które pomogą w budowie dochodowych praktyk Azure. Skontaktuj się z ALSO i rozwiń swoją działalność w chmurze.

Szukasz partnera zaznajomionego z migracją do platformy Azure?

Czy Ty lub Twoi klienci rozważacie platformę Azure? Jako lider branży i partner numer jeden firmy Microsoft w Europie, ALSO dysponuje dostępem do niezbędnych ekspertów i zasobów, które pomogą w przejściu do złożonego środowiska Azure.

Popularne narzędzia i zasoby dotyczące platformy Microsoft Azure

Download center

Dostęp do przydatnych narzędzi i zasobów Azure.

Zobacz więcej

E-Learning courses

Odwiedź Akademię ALSO i uzyskaj darmowe szkolenie od ekspertów z zakresu rozwiązań Azure.

Zobacz więcej

Azure calculator

Oszacuj koszt migracji do chmury za pomocą kalkulatora cenowego Microsoft Azure.

Po kliknięciu tego łącza zostanie wyświetlona zewnętrzna strona firmy Microsoft. Możesz otrzymać prośbę o podanie dodatkowych danych.

Zobacz więcej

ALSO Value-Add Services

Zobacz więcej