Zgodność z przepisami

Naszym nadrzędnym celem nie jest spełnienie minimum wymogów prawnych, ale znalezienie się w gronie najlepszych w zakresie przestrzegania zasad odpowiedzialności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Prawnik Dr. Carsten Thiel von Herff jest rzecznikiem ALSO Group ds. zgodności z przepisami. Rzecznik jest dostępny dla członków personelu i osób trzecich jako niezależna osoba spoza firmy, do której można się zwrócić w kwestiach związanych z naruszeniem kodeksu postępowania ALSO, w szczególności w przypadku przestępstw lub porozumień ograniczających konkurencję. Dr. Thiel von Herff z racji wykonywanego zawodu jest zobowiązany do zachowania poufności; na życzenie może również rozpatrzyć skargi/wskazówki przekazane anonimowo. Informacje zostaną zakomunikowane ALSO dopiero po skonsultowaniu się z osobą, która dane informacje przekazała. Celem jest wsparcie spółki w rozpatrywaniu naruszeń zgodności oraz zapewnienie, że osoba przekazująca informacje o naruszeniach nie będzie musiała obawiać się niepożądanych skutków.

Informacje kontaktowe

Rzecznik

Dr. Carsten Thiel von Herff
c/o Thiel von Herff Rechtsanwälte
Detmolder Strasse 30
DE-33604 Bielefeld

Telefon: +49 521 557333-0
Faks: +49 521 557333-44

E-Mail: ombudsmann@thielvonherff.de
Departament ds. zgodności z przepisami ALSO;
E-Mail: compliance@also.com

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania jest fundamentem naszej etyki korporacyjnej. Kierujemy się jego zasadami w prowadzeniu działalności handlowej jak i podczas wykonywania codziennych obowiązków. Nasz Kodeks postępowania można podsumować za pomocą następujących podstawowych zasad:

  • Szanujemy godność ludzką i prawa człowieka. Każdy pracownik ALSO ma takie same możliwości. Nikogo nie dyskryminujemy.
  • Przestrzegamy przepisów prawa danej jurysdykcji, a także wewnętrznych postanowień i zobowiązań. Dotyczy to w szczególności zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych oraz zakazu przyjmowania lub oferowania niedozwolonych korzyści.
  • Unikamy sytuacji, w których mógłby powstać konflikt interesów na szkodę ALSO, w szczególności nie jest dozwolone angażowanie się w działania konkurencyjne względem ALSO.
  • Informacje poufne takie jak dane biznesowe, finansowe lub techniczne ALSO oraz inne poufne dokumenty i dane wewnętrzne utrzymujemy w tajemnicy.
  • Oczekuje się od nas pomocy we wdrażaniu zasad postępowania ALSO oraz dbania o wizerunek spółki.