2024-02-16 - Warszawa

PRODUKTY PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA DUALUSE - OPIS

Zasady dla produktów oznaczonych flagą [DUALUSE]

Dotyczy produktów podwójnego zastosowania określonych w części 1 „Telekomunikacja” poz. 5A001a i 5A001b4 oraz części 2 „Ochrona informacji” kategorii 5 załącznika I Rozporządzenia Rady (WE) nr 821/2021 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. U. UE L 206.1 z 11.06.2021 wraz z późn. zm ).

Przywóz lub transfer wewnątrzunijny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w/w produktów podwójnego zastosowania, podlega monitorowaniu przez organ monitorujący (Szefa ABW). ALSO Polska Sp. z o.o. jest zobligowana do pisemnego zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego na terytorium RP na 14 dni przed przewidywanym dniem przywozu lub transferu wewnątrzunijnego na terytorium RP, które powinno zawierać między innymi:

1. oznaczenie końcowego użytkownika, określenie adresu siedziby lub adresu miejsca zamieszkania;

2. określenie produktu podwójnego zastosowania, który będzie przedmiotem przywozu lub transferu wewnątrzunijnego na terytorium RP, jego opis, określenie ilości i wartości;

3. informację o sposobie wykorzystania produktu podwójnego zastosowania przez końcowego użytkownika;

4. określenie kraju końcowego przeznaczenia;

5. oświadczenie, że podmiot podejmie niezbędne działania, aby produkt, o którym mowa w zgłoszeniu, dotarł do końcowego użytkownika.

Ponadto ALSO Polska Sp. z o.o. jako podmiot zgłaszający jest zobowiązana do powiadamiania organu monitorującego o każdej zmianie danych, objętych zgłoszeniem w terminie 14 dni od dnia jej powstania. Analogiczny obowiązek ciąży na nabywcy w przypadku przeniesienia na niego prawa własności produktu podwójnego zastosowania.

ALSO Polska Sp. z o.o. nie dokonuje przywozu lub transferu wewnątrzunijnego na terytorium RP towarów i technologii związanych z ochroną informacji niejawnych.

W związku z powyższym niezbędne jest dostarczenie do ALSO Polska Sp. z o.o. oryginału oświadczenia nabywcy produktów podwójnego zastosowania (składa klient ALSO Polska Sp. z o.o.)

Oświadczenia prosimy przesyłać do:

Dział Handlowy

ALSO Polska Sp. z o.o.

ul. Inflancka, nr 4B,lok.2 PIĘTRO,

00-189 Warszawa

Zasady obrotu produktami podwójnego zastosowania z zagranicą, zasady kontroli i ewidencji tego obrotu oraz odpowiedzialności za niezgodny z prawem obrót reguluje ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1582).

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 821/2021 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. U. UE L 206.1 z 11.06.2021 wraz z późn. zm ).

Link do strony

2. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1582).

Link do strony

Formularze oświadczeń

POBIERZ PLIK PDF

ALSO Polska zgłasza podmiot trzeci jako użytkownika końcowego w oparciu o oświadczenie nabywcy

Zasady dla produktów oznaczonych flagą [DUALUSE]

Dotyczy produktów podwójnego zastosowania objętych wspólnotowym systemem kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu produktów podwójnego zastosowania zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 821/2021 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania Dz. U. UE L 206.1 z 11.06.2021 wraz z późn. zm oraz ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1582).

Lista produktów podwójnego zastosowania znajduje się w Załączniku I Rozporządzenia Rady (WE) nr 821/2021 z dnia 20 maja 2021 r. Obejmuje ona:

Kategoria 0 – materiały, instalacje i urządzenia jądrowe,

Kategoria 1 – materiały specjalne i związane z nimi urządzenia,

Kategoria 2 – przetwarzanie materiałów,

Kategoria 3 – elektronika,

Kategoria 4 – komputery,

Kategoria 5 – telekomunikacja i ochrona informacji,

Kategoria 6 – czujniki i lasery,

Kategoria 7 – nawigacja i awionika,

Kategoria 8 - urządzenia okrętowe,

Kategoria 9 – kosmonautyka, aeronautyka, napęd.

5 grup w każdej kategorii:

A - systemy, urządzenia i części składowe,

B - urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne,

C - materiały,

D - oprogramowanie,

E - technologia.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Odwiedź nas na

Kontakt

Kontakt dla prasy:

ALSO Polska
+48 22 676 09 00
info.pl@also.com