1. cofnij

24/7 is a WINNER!

Kupuj online i zdobądź nagrody premium!

Zasady konkursu:

Organizatorem konkursu jest ALSO Polska Sp. z o.o.

Konkurs kierowana jest do Partnerów handlowych firmy ALSO Polska Sp. z o.o. z grupy R11 Corporate Var.

Promocja trwa w okresie od 1 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania zapasów lub puli nagród – liczy się kolejność zamówień według daty na fakturze.

Pula nagród jest ograniczona.

Nagrodzonych zostanie łącznie 6 Partnerów, z zastrzeżeniem, że jeden Partner Handlowy może otrzymać nagrodę tylko w jednej kategorii Konkursu.

Z konkursu wyłączone są sprzedaże w cenach kontraktowych oraz Partnerzy, którzy mają dodatkowe bonusy za obrót.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnianie formularza rejestracyjnego do dnia 31 grudnia 2022 roku, oznaczające zaakceptowanie zasad konkursu.

Nagrodzonymi będą Uczestnicy, którzy w okresie trwania Konkursu dokonają – w zależności od zasad danej kategorii – największych wartościowo lub wzrostowo zakupów Towarów w okresie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem, że minimalna wartość zakupów ALSO Webshop musi przekroczyć wartość 50 000 PLN netto.

Uczestnik może otrzymać nagrodę tylko w jednej z kategorii:

  • Kategoria I – Największy wartościowo obrót w PLN w okresie 01.11 – 31.12.2022 r. zakupionych Towarów online w systemie ALSO Webshop System
  • Kategoria II – Największy procentowo wzrost zrealizowanych zamówień online w porównywanym okresie 01.10 – 31.12.2021 r. vs. 01.11 – 31.12.2022 r. w systemie ALSO Webshop System przy minimalnym progu 50 000,00 PLN netto

Uczestnicy nagrodzeni zostaną następująco w obu kategoriach:

  • I miejsce – Voucher do biura turystycznego
  • II miejsce – Dron w zestawie z akcesoriami do profesjonalnego filmowania z lotu
  • III miejsce – Zestaw kina domowego

ZAREJESTRUJ SIĘ:

1. Administrator

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

ALSO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-230 Warszawa, ul. Daniszewska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536656, NIP 5272726825, REGON 360451330 o kapitale zakładowym w wysokości 133.300.300 złotych, BDO: 000006264 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: privacy.pl@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

2.1 Osoby, które wypełniają formularz proszone są o podanie danych niezbędnych do informowania o ofercie handlowej związanej z produktami i usługami oferowanymi przez Administratora oraz S4E S.A.

2.2 Podanie danych osobowych w formularzu nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Dane podawane są dobrowolnie i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych dla celów marketingu produktów i usług oferowanych wspólnie przez Administratora oraz S4E S.A. oraz brakiem możliwości przedstawienia oferty handlowej.

2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza są przetwarzane w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda lub zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

2.4 W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody dane mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych:

a) w celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez ALSO Polska Sp. z o.o. oraz S4E S.A., za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b) celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez ALSO Polska Sp. z o.o. oraz S4E S.A., za pośrednictwem następujących środków komunikacji: automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS).

c) w celach marketingowych podmiotów trzecich, z którymi współpracuje Administrator

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

a) S4E S.A.., z którym Administrator opracowuje wspólne oferty,

b) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora wysyłkę informacji i materiałów reklamowych,

c) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody.

5. Uprawnienia osoby

5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody lub zgód w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

5.2 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.