1. cofnij

Zapraszamy na Akademię Sprzedaży ALSO&HPE Edycja V!

Data: 27.01.2021r Godzina: 9:00 – 13:15

Prowadzący: Marcin Tymieniecki - HPE Business Development Manager

Agenda spotkania:

09:00 – 09:45 - Model subskrypcyjny sprzedaży rozwiązań IT

09:45 – 10:45 - Co Sprzedajemy – produkt czy zmianę

- Co zmienia Twój produkt u klienta? Jakie będą reakcje w obliczu tych zmian? Większa świadomość reakcji klienta i reagowanie na nie.

10:45 – 11:00 - Przerwa

11:00 – 13:00 - 7 ról jakie przyjmuje klient

- Jakie role może przyjąć klient? Rozumienie dlaczego klient zachowuje się w określony sposób i jak sobie z tym radzić.

13:00 – 13:15 - Q&A

13:15 – Zakończenie

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest: ALSO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 14, 03-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000536656, NIP: 5272726825 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: privacy.pl@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.

2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.

2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, są przetwarzane w celu realizacji Promocji przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,

b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.