1. cofnij

WYGINAJ ŚMIAŁO NA MADAGASKARZE! - Kupuj produkty Microsoft i jedź w podróż marzeń!

Zasady Promocji:

Konkurs trwa od 25.11.2019 roku do 14.02.2020 roku.

Organizatorem konkursu jest firma ALSO Polska Sp. z o.o.

Konkurs kierowany jest do Partnerów Handlowych firmy ALSO Polska Sp. z o.o.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Nagrodą w konkursie jest 7 dniowy wspólny wyjazd na Madagaskar w kwietniu 2020 roku.

Konkurs dotyczy zakupu wybranych produktów Microsoft wyszczególnionych w poniższych kategoriach.

Wszystkie produkty wymienione w poniższych kategoriach muszą być zakupione podczas trwania konkursu.

Partner Handlowy firmy ALSO może zostać nagrodzony wyłącznie w jednej kategorii konkuroswej.

Z Konkursu wyłączone są zakupy dokonane w cenach specjalnych oraz wyłączeni są Partnerzy Handlowi z grupy Retail według klasyfikacji Microsoft.

I. Kategoria - Zakupy Office - 8 miejsc

największa wartość zakupów

II. Kategoria - Zakupy Windows - 6 miejsc

największa wartość zakupów

III. Kategoria - Zakupy Attached Windows Pro + Office - 5 miejsca

największa wartość zakupów

Nagradzana jest największa wartość zakupów w całej kategorii MS OEM/ESD/FPP; próg wejścia: minimalna wartość obrotu zakupowego dla każdej z kategorii to 200 000 PLN netto w okresie trwania konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia, czy Partner Handlowy udzielił zgody na udział Uczestnika w Konkursie.

Organizator może żądać zwrotu nagrody lub jej równowartości w przypadku uzyskania informacji o braku zgody Partnera Handlowego na udział Uczestnika w Konkursie.

Nagroda w konkursie może być przekazana innemu pracownikowi/współpracownikowi Partnera Handlowego tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora.

Uczestnik zobowiązuje się do poinformowania Partnera Handlowego o udziale w Konkursie, a w przypadku gdy Partner wyrazi sprzeciw, Uczestnik zobowiązuje się do rezygnacji udziału w Konkursie.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Handlowcy będący osobami decyzyjnymi w firmie, realizujący zakupy Produktów objętych Konkursem w okresie trwania Konkursu, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
  • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
  • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
    a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

  • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
  • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

  • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
  • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.