1. cofnij

Cloudowy zawrót głowy

Zasady promocji

CLOUDOWY ZAWRÓT GŁOWY z nagrodami za Usługi CSP to promocja, gdzie nagradzamy Przedstawicieli Handlowych Partnera za zakupy oprogramowania Microsoft w modelu CSP

 • 1. Organizatorem promocji jest firma ALSO Polska
 • 2. Promocja trwa od 08.03.2019 do 31.05.2019
 • 3. Za zakupy w ALSO Polska na subskrypcje dla nowych Klientów Końcowych (w ALSO) na kwoty jak poniżej, otrzymasz bony Sodexo o wartości:
  • 1 000 zł – 1 999 zł - 100 zł
  • 2 000 zł – 3 999 zł - 200 zł
  • 4 000 zł – 5 999 zł - 400 zł
  • 6 000 zł – 8 999 zł - 500 zł
  • 9 000 zł – 11 999 zł - 600 zł
  • 12 000 zł – 29 999 zł - 800 zł
  • 30 000 zł - i powyżej - 1 500 zł

A dodatkowo, za jednorazowe zamówienie 50 licencji chmurowych dla każdego nowego Klienta, który nie posiadał do tej pory zakupionych licencji Microsoft Cloud - bonus 500 zł.

 • 4. Wartości na fakturach nie sumują się.
 • 5. Każdy partner może skorzystać z promocji nieograniczoną ilość razy.
 • 6. Wymagana jest rejestracja przez wypełnienie formularza.
 • 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad oraz terminu trwania.
 • 8. Promocja łączy się z kampanią „Generuj leady”
 • 9. W przypadku, gdy jakiekolwiek zobowiązania uczestnika wobec ALSO wymagalne na dzień wydania nagrody, nie będą uregulowane, ALSO ma prawo odmówić przyznania nagrody.
 • 10. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 • 11. Regulamin oraz czas trwania promocji mogą ulec zmianie w trakcie jej trwania. Zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich nabytych już uprawnień.
 • 12. Ilość nagród jest ograniczona, a Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji po wyczerpaniu puli nagród.
 • 13. Po wyczerpaniu nagród kolejne zakupy nie będą naliczane.
 • 14. Przy odbiorze nagrody Uczestnik (lub inna osoba odbierająca nagrodę w imieniu Uczestnika pod wskazanym adresem) składa podpis na liście przewozowym, co jest równoznaczne z pokwitowaniem odbioru nagrody.
 • 15. Uczestnik Promocji ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zaksięgowanie nagrody oraz realizację zobowiązań publicznoprawnych (podatkowych) związanych z jej uzyskaniem. Udział w Promocji odbywa się w ramach prowadzonej przez Uczestników działalności gospodarczej, a uzyskane Nagrody stanowią ich przychód z takiej działalności.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
 • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
 • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
  a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

 • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
 • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

 • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.