1. Back

50 TO TWOJA SZCZĘŚLIWA LICZBA!

Microsoft Office Home & Business 2019 i Office Professional 2019 ze specjalną zniżką!

Zasady promocji:

Organizatorem promocji jest ALSO Polska Sp. z o.o.

Promocja kierowana jest do Partnerów handlowych firmy ALSO Polska Sp. z o.o.

Promocja trwa w okresie od 1 lipca do 30 września 2020 roku ub do wyczerpania zapasów.

Warunkiem udziału w promocji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego do dnia 30 września 2020 roku, oznaczające zaakceptowanie zasad promocji.

Promocją objęte są zakupy produktów Office Home&Business (FPP/ESD) oraz Office Pro (ESD).

Zakupy muszą być dokonane w czasie trwania promocji.

Firmy, które złożą zamówienie na produkty objęte promocją otrzymają rabat w wysokości 50 PLN za każdą kupioną sztukę.

Firma może dokonać zakupu maksymalnie 200 szt. Promocyjnych produktów w trakcie trwania promocji.

Z promocji wyłączeni są klienci z grupy Retail.

Organizator zastrzega sobie prawo w zakresie zmiany warunków oraz czasu trwania promocji.

Transakcja premiowana w promocji „50 to Twoja szczęśliwa liczba” nie może być premiowana ponownie w promocji „Razem zawsze lepiej”.

Zakupy w cenach specjalnych mogą być wyłączone z promocji.

PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest: ALSO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 14, 03-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: privacy.pl@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
  • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
  • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, są przetwarzane w celu realizacji Promocji przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

  • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
  • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

  • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
  • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.