1. cofnij

Dell - Czas pomyśleć o wymarzonych podróżach

Zasady promocji

 • Konkurs trwa od od 5 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r.
 • Organizatorem konkursu jest firma ALSO Polska Sp. z o.o.
 • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 • Nagrodą w konkursie jest Voucher TravelPass.
 • Nagrodzonymi będą Uczestnicy, którzy w okresie trwania Konkursu dokonają największych wartościowo zakupów wszystkich serwerów marki Dell dostępnych w ofercie ALSO Polska w okresie trwania konkursu.
 • Minimalna wartość zakupów musi przekroczyć wartość 150.000 PLN netto.
 • Nagrodzonych zostanie łącznie 3 Uczestników, z zastrzeżeniem, że nagrodę w Konkursie może otrzymać tylko jeden pracownik/współpracownik Partnera Handlowego w danej Kategorii.
 • Uczestnicy nagrodzeni zostaną następująco:
  • I miejsce – Voucher TravelPass o wartości 3500 PLN netto;
  • II miejsce - Voucher TravelPass o wartości 2500 PLN netto;
  • III miejsce - Voucher TravelPass o wartości 2000 PLN netto;
 • Z Konkursu wyłączone są zakupy dokonane w cenach specjalnych oraz zakupy dokonane przez pracowników/współpracowników ogólnopolskich sieci handlowych (retail).

Pełny regulamin konkursu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
 • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
 • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
  a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

 • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
 • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

 • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.