1. cofnij

ZIMOWE SZALEŃSTWO Z FIRMĄ INTEL! - Kupuj produkty Intel i jedź na wyjazd narciarski!

Zasady Promocji:

Konkurs trwa od 12 listopada do 28 grudnia 2019 roku.

Konkurs kierowany jest do Partnerów Handlowych firmy ALSO.

Konkurs dotyczy zakupów wybranych produktów marki Intel.

Wszystkie produkty muszą być zakupione podczas trwania konkursu.

Ośmiu Partnerów o największym obrocie zakupowym otrzyma nagrodę.

Kwota minimalna zakupów wynosi 50 000 PLN.

Nagrodą w konkursie jest wspólny wyjazd na narty do Włoch w marcu 2020 roku.

Szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną podane bliżej jego terminu.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Warunkiem odebrania nagrody jest posiadanie przez Partnera Handlowego Złotego Statusu w programie ITP.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Handlowcy będący osobami decyzyjnymi w firmie, realizujący zakupy produktów objętych konkursem w okresie jego trwania, którzy spełniają wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji osób zarejestrowanych przed przydzieleniem nagród.

Lista produktów objętych promocją dostępna jest po kliknięciu w przycisk poniżej.

Dla następujących grup produktowych zastosowano następujący mnożnik obrotu:

- Procesory K-skus serii 9tej razy 2,

- Serwery L9 , Dyski SSD serii 4510, Procesory Serii X razy 5,

- NUCi razy 10.

PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ MNOŻNIK PRODUKTÓW SZCZEGÓŁY WYJAZDU

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
  • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
  • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
    a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

  • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
  • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

  • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
  • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.