1. cofnij

POLOWANIE NA BONY Z FIRMĄ ACRONIS! - Zrób zakupy i wygraj bon o wartości nawet 500 PLN!

Zasady Promocji:

Czas trwania promocji 1.12.2019 do 31.12.2019 roku lub do wyczerpania puli nagród.

Liczy się kolejność złożenia zamówień.

Organizatorem promocji jest firma ALSO Polska Sp. z o.o

Promocja jest kierowana do Partnerów Handlowych firmy ALSO Polska Sp. z o.o.

Promocją objęte są zakupy produktów marki Acronis.

Zakupy muszą być dokonane w trakcie trwania promocji.

Zakupy produktów marki Acronis będą nagradzane bonami sodexo według poniższego schematu, kwota minimalna zakupów wynosi 1500 PLN:

- Zamówienie do 1500 PLN – wartość bonu 50 PLN,

- Zamówienie 1501 PLN – 3000 PLN – wartość bonu 200 PLN,

- Zamówienie 3001 PLN – 5000 PLN – wartość bonu 400 PLN,

- Zamówienie powyżej 5000 PLN – wartość bonu 500 PLN.

Maksymalna kwota nagrody wynosi 500 PLN.

Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z potwierdzeniem regulaminu promocji i zgłoszeniem się do wzięcia udziału w promocji.

Dodatkowo dla wszystkich firm kupujących produkty Acronis w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2019 roku przyznajemy 5% rabatu na licencje Acronis.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie warunków promocji.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
  • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
  • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
    a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

  • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
  • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

  • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
  • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.