Om bortskaffelse af elektronikaffald

- WEE direktivet, El-retur

  1. tilbage

Den 13. august 2005 trådte bestemmelserne i WEEE-direktivet om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr i kraft som dansk lovgivning.
I praksis betyder direktivet at importører af elektronik (producenter eller distributører) er forpligtet til at sørge for, at deres varer kan bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde.
ALSO opfylder kravene til WEEE direktivet gennem medlemskabet af Elretur, og har derfor modtaget Elretur miljøcertifikatet som du kan se her (billede af cerifikat).

Hvad skal du gøre?

For den enkelte borger eller virksomhed betyder WEEE direktivet at man har en pligt til at bortskaffe sit udtjente elektriske og elektroniske udstyr på forsvarlig vis. Erhvervsvirksomheder kan aflevere deres elskrot på kommunale genbrugsstationer, såfremt affaldet i art og mængde svarer til elskrot fra husholdninger. Ved større mængder elskrot kan den kommunale genbrugsstation ikke benyttes. Elskrottet kan i stedet afleveres gratis på en af elreturs nedenstående oparbejdningspladser. En betingelse for afleveringen er, at der indhentes godkendelse fra elretur.

Læs mere om WEEE direktivet på www.elretur.dk

Certifikat (DK) Certifikat (UK)