Salgs- og leveringsbetingelser for ALSO A/S

For english, please scroll down to the bottom.

1. Generelt:
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. En kontrakt afgivet af ALSO A/S sælger er først bindende for ALSO A/S, når den er godkendt af ALSO A/S’ hovedkontor.

2. Priser:
Alle priser er vejledende og i danske kroner og eksklusive moms. ALSO A/S’ priser fremgår af ALSO A/S’ til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret skrifteligt tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af ALSO A/S som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance. ALSO A/S tager forbehold for prisfejl. Priserne er gældende når der foreligger en skriftelig ordrebekræftelse. Prisstigninger baseret på monetære udsving vil blive pålagt kunden på varer der endnu ikke er leveret.

Såfremt producenten af en vare tilbyder særlig prissætning for projekter for specifikke slutbrugere, skal køber inden 10 dage efter ALSO A/S’ anmodning herom levere til ALSO A/S kopi af bevis for levering af varerne til slutbrugeren og kopi af fakturaen udstedt til slutbrugeren. Køber er forpligtet til at iagttage såvel den pågældende producents som ALSO A/S’ retningslinjer vedrørende sådanne projekter. Dette gælder også i perioden for opbevaring af informationer stammende fra disse projekter i overensstemmelse med kommerciel og fiskal lovgivning og regulering. I det tilfælde, at køber overtræder ALSO A/S’ eller den pågældende producents retningslinjer, har ALSO A/S ret til at fakturere køber ethvert uretsmæssig opkrævet eller betalt beløb, og ALSO A/S og/eller producenten kan udelukke køber fra deltagelse i fremtidige projekter.

ALSO A/S tager forbehold for ændringer i bid priserne, der er oplyst af den pågældende producent. Varer der ikke er leveret, vil blive faktureret ud fra den nye gældende bid pris på faktureringstidspunktet.

3. Betaling:
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. ALSO A/S er berettiget til at beregne renter af den til enhver tid forfaldne betaling med 12% p.a. indtil det forfaldne er betalt. Såfremt betaling sker efter forfaldsdag kan der blive pålagt et rykkerbegyr. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på ALSO A/S, som ikke er skriftligt anerkendt af ALSO A/S og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til ALSO A/S, som om levering var sket til aftalt tid. ALSO A/S kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

4. Ejendomsforbehold:
ALSO A/S forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen incl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering:
Levering sker ab lager ALSO A/S adresse. Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af ALSO A/S’ til enhver tid gældende prisliste. Varer angivet som special håndtering pålægges kr. 75,-. Leveringstiden er fastsat af ALSO A/S efter ALSO A/S’ bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. ALSO A/S kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Hvis en vare ikke afhentes inden 7 dage efter fakturadato, forbeholder ALSO A/S sig ret til at opkræve et håndterings- og forsendelsesgebyr på kr. 500,- pr. ordre. Transport forsikring opkræves som 4 promille af faktureret varebeløb. Alle ordrer under kr. 2.500,- excl. moms pålægges et minimums-ordregebyr på kr. 75,-

6. Import og export regulativer:
Alle produkter, reservedele, teknisk data, software og dokumentation kan være omfattet af import og eksport love, regler og anden regulering herunder men ikke begrænset til regulering hidrørende fra Danmark, den Europæiske Union, de Forenede Amerikanske Stater og det pågældende import land i det tilfælde, at køber eksporterer varerne. Køber er forpligtet til at overholde enhver import og eksport lovgivning og regulering og opnå samtlige nødvendige tilladelser og/eller licenser som følge heraf.

7. Bestillingsfejl:
Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Bestillingsvarer kan ikke annulleres og tages ikke retur. ALSO A/S forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15% af fakturaværdien, dog min. kr. 350,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.

8. Produktinformation:
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for ALSO A/S.

9. Produktændringer:
ALSO A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

10. Immaterielle rettigheder:
Alle varemærker på produkterne er og forbliver de respektive rettighedshaveres ejendom. Brug af disse varemærker kræver forudgående tilladelse fra de respektive rettighedshavere. Al brug og levering af software er reguleret af den til varen medfølgende licensaftale. Software der er inkluderet i leveringen/varen overdrages til kommercielle købere med henblik på ét videresalg og til forbrugere udelukkende med henblik på brug, hvilket betyder at forbrugere hverken må kopiere eller overdrage softwaren til andre[s brug]*. Ret til gentagen brug af softwaren kræver særlig skriftlig aftale med den pågældende licensgiver.

ALSO A/S frasiger sig ethvert ansvar for købers krænkelse af immaterielle rettigheder i det tilfælde, at varer eksporteres ud af det land, hvori ALSO A/S har leveret varen, idet ALSO A/S ikke kan garantere køber, at rettigheder til anvendelse af varen i det pågældende land er omfattet af licensaftalen. *afhængig af de pågældende licensaftaler.

11. Mangler og reklamation:
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks, og senest 48 timer fra modtagelsestids-punktet, give ALSO A/S skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. ALSO A/S kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

Forandringer eller indgreb i det købte uden ALSO A/S’ skriftlige samtykke fritager ALSO A/S for enhver forpligtelse. Såfremt ALSO A/S anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til ALSO A/S i original emballage. ALSO A/S forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del. Såfremt ALSO A/S har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter. ALSO A/S forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis ALSO A/S finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde. Først efter test vil ALSO A/S foretage en evt. ombytning/kreditering.

Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.

12. Ansvarsbegrænsning:
Et erstatningskrav overfor ALSO A/S kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. ALSO A/S’ erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og ALSO A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. ALSO A/S er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. ALSO A/S er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld.

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort ALSO A/S’ opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. Produkterne er designet til almindelig kommerciel brug. Brug af produkterne i kritiske systemer herunder sikkerheds-, nukleare-, militære faciliteter/installationer, forsyningsvirkssomhed, livsbevarende installationer eller til fremstilling af våben er ikke tilladt medmindre der opnås skriftlig tilladelse fra den pågældende producent.

13. Produktansvar:
I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: ALSO A/S er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af ALSO A/S leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse.

14. Transport af rettigheder og pligter:
ALSO A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til trediemand.

15. Tvister:
Enhver tvist mellem ALSO A/S og køber skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret/ Østre Landsret som værneting.

Terms & Conditions

1. General:

Via the link below you will find our terms and conditions as a WORD document.

Eng (January 2020)