Lugupeetud klient!

Anname Teile teada, et 1. aprillist 2021.a hakkab kehtima uus erakopeerimise autoritasu maksmise kord ja uued tasu määrad1. Muudatuste eesmärk on võimaldada autoritel ja teistel õiguste omajatel saada õiglast tasu nende teoste ja muude õiguste objektide isiklikeks vajadusteks kopeerimise eest. Seejuures on uuendatud ka salvestusseadmete ja -kandjate nimekirja, millelt maaletoojal tuleb edaspidi tasu koguda.


Seadmed, millelt tuleb tasu maksta ja tasu määrad

Erakopeerimise autoritasu süsteem lähtub loogikast, et maaletooja (so. tootja, importija või isik, kes toob salvestusseadmeid ja -kandjaid teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse) lisab õigusaktidega ettenähtud autoritasu summa kõigile tema poolt müüdavate salvestusseadmete ja -kandjate hinnale. Kogutud summa tasub maaletooja seejärel tasu koguma määratud isikule, kelleks järgmisel kolmel aastal on Eesti Autorite Ühing (EAÜ). EAÜ omakorda jagab kogutud summa autoritele ja teistele õiguste omajatele. Juhul kui maaletooja seda autoritasu ei kogu, siis on vastav kohustus autoritasu EAÜ-le maksta müüjal endal.

Sellega seoses lisanduvad alates 1. aprillist 2021.a eranditult kõikidele allpool nimetatud tootegruppidesse kuuluvatele ALSO Eesti OÜ müüdavatele toodetele tasu määrad (käibemaksuta) vastavalt tabelis välja toodule.

Toodete hinnad ALSO tellimiskeskkonnas hakkavad sisaldama juba kõiki eeltoodud tasusid ning tellimusel kuvatakse Teile tellimiskeskkonnas toote lõpphind. Salvestusseadmete ja -kandjate eest lisanduv tasu on edaspidi nii e-posti teel saadetavas tellimusekinnituses kui ka arvel kajastatud hinna sees ning sellise tasu summa on arvel kaubareal välja toodud.


Kellel on õigus erakopeerimise autoritasu tagasi küsida?

Teatud juhtudel võib Teil või Teie kliendil olla õigus esitada taotlus makstud autoritasu tagastamiseks. Seaduse kohaselt makstakse tasu tagasi järgmistelt salvestusseadmetelt ja -kandjatelt:

  • mis tehniliste omaduste tõttu ei võimalda audiovisuaalseid teoseid ja teoste helisalvestisi reprodutseerida üksikute koopiatena;
  • mis on eksporditud või Eestist teise Euroopa Liidu liikmesriiki viidud;
  • mida kasutatakse ettevõtja põhikirjalise tegevuse raames;
  • mida kasutatakse tegevusel, mille puhul salvestaja põhitegevuse tulemus eeldab vaheetapina audio- või videosalvestise valmistamist;
  • mis on mõeldud salvestustegevuseks haridus- ja teadusasutuste poolt õppe- ja teaduslikel eesmärkidel;
  • mida kasutatakse salvestiste tegemiseks puuetega inimestele.

1 Vabariigi Valituse määrus nr 14 „Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise kord, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ja nendelt kogutava tasu määrad ning kultuuri- ja teadusprojektide finantseerimiseks toetuse taotlemise kord“ arvutivõrgus https://www.riigiteataja.ee/akt/104032021008 .

Juhul, kui Teie või Teie kliendi ostetud salvestusseadmed või -kandjad vastavad mõnele ülalnimetatud juhule, võite Teie või Teie klient tasu tagasimaksmiseks esitada tasu kogujale (so järgmisel kolmel aastal EAÜ-le) kirjaliku taotluse. Selleks on aega kolm aastat alates sellise salvestusseadme või -kandja ostmisest. EAÜ tagastab makstud tasu kuue kuu jooksul alates sellekohase taotluse esitamisest.

Parimate soovidega

ALSO Eesti OÜ