Nõuetele vastavus

Meie esmaseks eesmärgiks ei ole madalaimate seadustega määratud nõuete rahuldamine, vaid olla ettevõtte vastutust viljelevate ettevõtete seas parimate hulgas.

Nõuetele vastavus

ALSO kontserni ombudsman nõuete järgimisega seotud küsimustes on advokaat Dr. Carsten Thiel von Herff. Personali liikmed ja kolmandad isikud saavad ombudsmani kasutada sõltumatu, ettevõttevälise kontaktisikuna, kelle käest saab infot ALSO käitumiskoodeksi rikkumiste kohta, eriti kriminaalsete tegude või konkurentsi piiravate kokkulepete osas. Konfidentsiaalsuse hoidmine on Dr. Thiel von Herffi professionaalne kohustus, kui palutakse, uurib ta ka anonüümseid kaebusi/vihjeid. Info edastatakse ALSO-le peale info edastajaga konsulteerimist. Eesmärgiks on aidata ettevõtet nõuete rikkumise juhtumite käsitlemisel ilma, et rikkumiste kohta infot andnud inimene peaks kartma negatiivseid tagajärgi.

Kontaktandmed

Ombudsman

Dr. Carsten Thiel von Herff

c/o Thiel von Herff Rechtsanwälte

Detmolder Strasse 30

DE-33604 Bielefeld

Tel.: +49 521 557333-0

Fax: +49 521 557333-44

E-post: ombudsmann@thielvonherff.de

ALSO nõuetele vastavuse üksuse e-posti aadress: compliance@also.com

Käitumiskoodeks

Käitumiskoodeks on meie ettevõttes eetika aluseks. See suunab meie ärialast tegevust ja igapäevast suhtlemist. Meie käitumiskoodeksi saab võtta kokku järgmiste põhireeglite abil:

  • Peame lugu inimväärikusest ja inimõigustest. Kõigil ALSO töötajatel on diskrimineerimiseta võrdsed võimalused.
  • Järgime meie kohtualluvuses kehtivaid seadusi ja ettevõttesiseseid eeskirju ja kohustusi. Eriti kehtib see konkurentsivastaste lepingute sõlmimise keelu ja ebakohaste lähenemiskatsete tegemise või vastu võtmise keelu osas.
  • Väldime ALSO-t kahjustavate huvide konfliktide teket, eriti oluline on see, et tegeleda ei tohi ALSO-ga konkureerivate tegevustega.
  • Hoiame saladuses olulist informatsiooni, näiteks ALSO ärialaseid, finants- ja tehnilisi andmed ja muid konfidentsiaalseid ettevõttesiseseid dokumente ja andmeid.
  • Meil palutakse olla abiks ALSO käitumisreeglite jõustamisel ja pidada silmas ettevõtte mainet.