Подгответе се за успешна миграция към Azure

Обмисляте преместване в Azure? Помагате на клиент да мигрира? Рамката за преминаване към Microsoft Cloud прави това пътешествие по-просто и лесно.

Опростете и ускорете пътешествието към облака

Не съществува общ подход за преминаване към облака, който да става за всички. Основните етапи в реализацията на тази задача, обаче, са подобни за повечето организации. Тези етапи са очертани в Рамката за преминаване към Microsoft Cloud, която има за цел да дава насоки на организациите в процеса на мигриране към облака.

Този подход също се препоръчва за ИТ партньорите, които искат да доставят пътешествие към облака, което да е опростено и подходящо за бизнес нуждите и стратегиите на техните клиенти.

Стратегия

Определете обосновката на бизнеса и очакваните резултати.

План

Подгответе осъществими планове за преминаване съответстващи на очакваните бизнес резултати.

Готовност

Подгответе облачната среда за планираните промени.

Преминаване Мигриране / Иновации

Мигрирайте и модернизирайте съществуващите работни задачи.

Овладяване

Овладейте средата и работните задачи.

Управление

Управление на операциите за облачни и хибридни решения.

Етап 1: Стратегия

Преминаването към облака носи много ползи за бизнеса: подобрена гъвкавост, намалени разходи и по-кратко време за извеждането на продуктите на пазара. За пълното реализиране на потенциала е жизненоважно да се дефинира стратегията, която стои зад преминаването към облака, за да се гарантира, че техническото изпълнение е напълно в съответствие с бизнес целите. На този етап са полезни следните упражнения:

 • Проучете мотивациите: Срещнете се с главните заинтересовани лица и отговорни служители, за да документирате мотивациите, които стоят зад преминаването към облака.
 • Документирайте бизнес резултатите: Ангажирайте мотивираните заинтересовани лица и отговорни служители да документират конкретни бизнес резултати.
 • Определете бизнес обосновката: Разработете бизнес случай, за да валидирате финансовия модел, който поддържа както мотивациите, така и резултатите.
 • Изберете правилния първи проект: Първият проект с преминаване към облака ще помогне да се съгласуват мотивациите с техническите усилия, затова е важно да се избере проект.

Етап 2: План

Този етап включва превеждането на набелязаните цели, идентифицирани в етапа на планиране, към осъществим план за преминаване към облака, който е тясно свързан с бизнес стратегията. За осигуряването на необходимото съответствие ще помогнат следните дейности:

 • Проверете своите активи: Направете инвентаризация и рационализирайте дигиталните активи въз основа на допусканията, които съотвестват на мотивациите и желаните резултати.
 • Установете организационно съответствие: Реализирайте план за първоначално привеждане на организацията в съответствие, което да подкрепя плана за преминаване към облака.
 • Подгответе план за готовност на уменията: Разработете план, в който да обърнете внимание на запълването на пропуските в уменията и готовността.
 • Подгответе план за преминаване към облака: Разработете план за управление на промените във всички дигитални активи и в по-широката организация.

Етап 3. Готовност

Привеждането в готовност на организацията, културата, хората и средата за очакваните промени увеличава шанса за успех на всяко усилие и ускорява проектите на внедряване и промяна. Ключовите дейности на този етап включват подготвянето на служителите чрез планове за квалификация и обучение, и създаването на целева зона, която да поддържа преминаването към облака. Описаните по-долу упражнения ще насочват тези процеси:

 • Прегледайте ръководството за настройка на Azure: Прегледайте ръководството за настройка на Azure, за да се запознаете с инструментите и подходите за създаване на целева зона.
 • Създайте първата целева зона: Направете оценка на Рамката за преминаване към Облака чрез създаване на начален проект на целевата зона за мигриране. Използвайте този проект, за да създадете първата готова за мигриране целева зона за бързо експериментиране и обучение.
 • Разширете проекта: Използвайте разглеждането на целевата зона, за да идентифицирате и направите всички необходими модификации в началния проект.
 • Сравнете с най-добрите практики: Валидирайте модификациите на целевата зона спрямо раздела с най-добрите практики, за да гарантирате правилното конфигуриране на текущата и бъдещите целеви зони.

Етап 4: Преминаване

Мигриране

Преместете работните задачи, които не изискват промяна на архитектурата или нов проект директно в облака, като използвате приложим подход (напр. вдигане и преместване). Следните упражнения ще помогнат да установите процесите на оценка, мигриране, оптимизация, защита и управление на тези работни задачи:

 • Създайте предпоставка за миграция: Гарантирайте, че е инсталирана целева зона и е готова да хоства първите работни задачи.
 • Мигрирайте първата работна задача: Използвайте ръговодството за мигриране на Azure по време на първата миграция, за да гарантирате доброто запознаване с инструментите и подходите, които са необходими за разрастване на усилията по преминаване.
 • Разширете сценариите за мигриране: Използвайте контролния списък на разширения обхват, за да идентифицирате сценарии, при които могат да са необходими модификации на бъдещата архитектура, на миграционните процеси, на конфигурациите на целевата зона или решенията за инструментите за миграция.
 • Разгледайте най-добрите практики: Валидирайте всички модификации спрямо раздела с най-добрите практики, за да гарантирате правилното реализиране на разширения обхват или на конкретните подходи за работната задача/архитектура.
 • Идентифицирайте подобренията на процесите: С разрастването на миграционните усилия, използвайте раздела със съображенията за мигриране, за да оцените и установите различните аспекти на процесите.

Иновации

Повечето проекти за преминаване към облака включват също модернизация на съществуващите работни задачи. Подобни иновации могат да бъдат от голяма стойност, отключвайки нови технически умения и разширени възможности за бизнеса. Рамката за преминаване към облака очертава следните упражнения с цел подготовка за модернизацията:

 • Спечелете консенсус по отношение стойността за бизнеса: Преди да се спрете на дадено техническо решение, идентифицирайте как иновацията може да доведе до стойност за бизнеса, което обикновено е функция от нуждите на клиентите. Съпоставете тази стойност спрямо облачната стратегия.
 • Разгледайте ръководството за иновации на Azure: Azure включва облачни инструменти, които могат да се комбинират, за да ускорят инсталирането на иновативни решения. Препоръва се да се създаде минимален жизнеспособен продукт с базовите инструменти.
 • Придържайте се към най-добрите практики: Всички решения за архитектурата трябва да съответстват на най-добрите практики за всеки облачен инструмент. Това ще ускори разработката и ще предостави база за солидни архитектурни проекти.
 • Ускорете получаването на обратна връзка: Учете се заедно с клиентите в процеса на тяхното ангажиране с решението. Бързите и точни обратни връзки позволяват по-добро тестване и измерване на производителността, и като краен резултат намаляват времето за извеждане на продукт на пазара.

Етап 5: Овладяване

Миграцията към облака ще изисква промени в съществуващите политики на овладяване, предназначени за локалните ИТ системи, особено предвид все по-враждебната среда на заплахи. Упражненията по-долу предоставят отправна точка за изграждане на основа за овладяване на облака.

 • Разберете методиката: Изградете базово разбиране на методиката, която движи овладяването на облака в Рамката за преминаване към облака, както е приложимо за конкретния проект.
 • Бенчмарк: Направете оценка на текущото и бъдещите състояния, за да получите визия за прилагане на рамката.
 • Изградете основата: Започнете простичко с малки, лесно реализуеми инструменти на овладяване, за да разработите минимално жизнеспособен продукт.
 • Подобрете: Добавете конртоли за овладяване итеративно през целия процес, за да адресирате реални рискове, докато напредвате към крайното състояние.

Етап 6: Управление

Отвъд планирането, миграцията и преминаването, ключът към постигане на реална бизнес стойност от пътешествието към облака е ефективното, непрекъснато управление. Следните упражнения ще водат процеса към развиването на необходимите бизнес и технически умения за изпълняването на високопроизводителни облачни операции:

 • Установете начална база за управление: Определете класификациите на критичността, инструментите и процесите за управление на облака, необходими за постигане на минимален ангажимент към управлението на операциите.
 • Определете бизнес ангажиментите: Документирайте поддържаните работни задачи, за да установите оперативни ангажименти с бизнеса и постигнете съгласие за инвестициите в облачно управление за всяка работна задача.
 • Разширете началната база за управление: Въз основа на бизнес ангажиментите и решенията за операциите, използвайте включените най-добри практики за прилагане на необходимите инструменти за управление на облака.
 • Разширени операции и принципи на проектиране: За платформите или работните задачи, които изискват по-високо ниво на бизнес ангажираност, може да е необходим по-задълбочен преглед на архитектурата, за да се изпълнят ангажиментите за отказоустойчивост и надеждност.

Искате да станете партньор по реализации на проекти с Azure?

АЛСО предлага средства, обучение, поддръжка и ресурси, за да помогне да се изградят печеливши практики с Azure. Свържете се с АЛСО и вдигнете нивото на своя бизнес в облака.

Търсите партньор за мигриране към Azure?

Вие или Вашите клиенти, разглеждате ли Azure? Като лидер в ИТ индустрията и номер едно партньор на Microsoft в Европа, АЛСО разполага с необходимите експерти и ресурси, за да подкрепи вашето придвижване към сложната среда на Azure.

Популярни средства и ресурси за Microsoft Azure

Център за изтегляне

Осъществете достъп до полезни ресурси и инструменти на Microsoft Azure.

Вижте още

Курсове по E-Обучение

Посетете АЛСО Академията за безплатно обучение по Azure, провеждано от експерти.

Вижте още

Azure калкулатор

Направете оценка на стойността на Вашето пътешествие в Облака с ценовия калкулатор на Microsoft Azure.

Щракването върху този линк ще Ви отведе към външен сайт на Microsoft, където от Вас може да бъде поискана допълнителна информация.

Вижте още

ALSO Value-Add Services

Вижте още