1. Back

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

ARTIKEL 1. Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder ALSO de navolgende vennootschappen:

 • 1. ALSO Nederland B.V., statutair gevestigd te Nieuwegein aan de Inundatiedok 18, 3439 JJ te Nieuwegein ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09085944.

alsmede alle daaraan gelieerde vennootschappen die deze voorwaarden voor hun overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen gebruiken.

1.2. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.3. Onder klant in deze voorwaarden wordt verstaan de partij - natuurlijk of rechtspersoon - die met ALSO een overeenkomst aangaat, wil aangaan, een aanbieding krijgt of een prestatie ontvangt.

1.4. Op alle door ALSO gedane aanbiedingen, alle met ALSO gesloten overeenkomsten alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten en alle verbintenissen die daaruit zijn uitsluitend deze verkoopvoorwaarden van toepassing. ALSO aanvaart nimmer algemene verkoop- of inkoopvoorwaarden van haar klant, tenzij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd.

1.5. Indien ALSO niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangd, brengt dit niet mee dat de voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat ALSO afstand doet om in toekomstige of soortgelijke gevallen alsnog strikte nakoming van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle door ALSO gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Voor overeenkomsten of leveringen waarvoor geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt een factuur of pakbon (tevens) als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.3. Alle bij een aanbieding verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en zijn altijd exclusief btw. Ze binden ALSO slechts indien zij deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. ALSO is niet verplicht detailgegevens te verstrekken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten terzake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden.

2.4. ALSO behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren of vooruitbetaling te verlangen.

2.5. Prijsopgaven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, altijd indicatief en vrijblijvend en steeds onder het voorbehoud van eventuele zet- of typefouten. Voor telefonische prijsopgaven geldt, dat zij nimmer rechtsgeldig zullen zijn totdat deze ondubbelzinnig schriftelijk door ALSO aan de klant is bevestigd.

2.6. Gedane bestellingen worden pas door ALSO geaccepteerd na goedkeuring door de afdeling Credit Control, tenzij sprake is van een iDeal betaling, een pinbetaling of een vooruitbetaling.

2.7. Indien de klant niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze algemene verkoopvoorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling c.q. een eigen aanvraag daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins beschikkingsonbevoegd en/of handelingsonbekwaam wordt, dan wel indien aan ALSO is gebleken dat de klant onvoldoende kredietwaardig is, zulks ter beoordeling van ALSO, heeft zij het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, dan wel extra zekerheid te verlangen (bijvoorbeeld middels het stellen van een bankgarantie, het vestigen van een pand- en/of hypotheekrecht, borgstelling etc., zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd ALSO’s recht de door haar geleden schade van de klant te vorderen.

2.8. Deze bepaling geldt evenzeer indien door ALSO is toegestaan dat er op kredietbasis wordt geleverd. Alsdan is ALSO gerechtigd de geleverde zaken onmiddellijk bij de klant terug te - doen - halen, waarbij de klant reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan ALSO de ruimten waar de zaken zich bevinden te betreden teneinde haar in het bezit te stellen van de zaken.

ARTIKEL 3. Prijzen, offertes en orders

3.1. Indien niet anders is overeengekomen gelden prijzen in Euro's, Britse Ponden of US Dollar en wel “ex works”, exclusief BTW, orderkosten, handlingkosten, dropshipmentkosten en/of transportkosten, remboursementskosten, verpakking, emballage, verzending, vervoersdocumenten, montage/installatie, keuring, verzekering, (eventueel) door de overheid te heffen rechten, toeslagen en/of belastingen.

3.2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bekende kosten zoals prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachtkosten et cetera. ALSO is niet gehouden om een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die berust op een kennelijke druk- of zetfout dan wel evident niet marktconform is.

3.3. ALSO is uitdrukkelijk bevoegd om eenzijdig de prijs, de voorwaarden en/of de inhoud van een gesloten overeenkomst te wijzigen, zonder dat de klant bevoegd is de overeenkomst te annuleren, indien marktomstandigheden (voorzien of onvoorzien) dan wel kostenverhogende omstandigheden, zoals - doch niet uitsluitend - de kosten van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage of transport, daartoe aanleiding geven, dit ongeacht of de wijziging voor ALSO al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. ALSO is in geval van wijziging nimmer schadeplichtig jegens de klant.

3.4. Afwijkingen in de overeenkomst tot maximaal 10% van bijvoorbeeld de prijs of levertijd zullen in beginsel als redelijk worden beschouwd, tenzij de klant aantoont dat dit redelijkerwijs van haar niet verlangd kan worden.

3.5. Indien een klant voor of tijdens de uitvoering van de dienst of het werk wijzigingen en/of aanvullingen wenst op een gesloten overeenkomst, zijn de additionele kosten hiervan voor rekening van de klant. Onder meerwerk wordt verstaan al datgene dat niet in de initiële, oorspronkelijke overeenkomst is opgenomen.

3.6. Indien blijkt dat bij de eindafrekening het saldo van eventueel meer- en minderkosten tot een verlaging van de overeenkomst prijs leidt, dan behoudt ALSO jegens haar klant aanspraak op vergoeding van de als gevolg hiervan geleden winstderving.

ARTIKEL 4. Reclameringen

4.1. De klant dient klachten van welke aard dan ook altijd schriftelijk te melden onder opgaaf van redenen. Een reclame, ongeacht waar deze betrekking op heeft, geeft de klant niet het recht om zijn of haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst jegens ALSO op te schorten of te verrekenen.

4.2. De klant dient (af)geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden bij (af)levering dan wel na afronding of (op)levering terstond te controleren. Hierbij dient de klant na te gaan of de afgesproken prestatie aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de (af)geleverde zaken of verrichte werkzaamheden voldoen aan de kwaliteitseisen, die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of ander doeleinden, gebaseerd op de visuele inspectie van de (af)geleverde zaken of verrichte werkzaamheden;
 • of de (af)geleverde zaken of verrichte werkzaamheden voor wat betreft kwaliteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging;

Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de verpakking dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden.

4.3. De klant dient bij aflevering of het uitvoeren van de werkzaamheden direct zichtbare klachten terstond schriftelijk te melden. Geschiedt dat niet, dan worden de geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden als correct en geaccepteerd beschouwd.

4.4. Het recht van de klant op reclameren vervalt hoe dan ook indien deze de geleverde producten in gebruik heeft genomen, heeft verwerkt of anderszins (stilzwijgend) heeft geaccepteerd.

4.5. In het geval van niet zichtbare gebreken dient de klant binnen 48 uur na ontdekking of nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had moeten worden schriftelijk te reclameren. Indien deze termijn verstrijkt zonder te voldoen aan de formaliteiten, worden de geleverde zaken of uitgevoerde diensten als correct en geaccepteerd beschouwd.

4.6. Alle andere klachten dient de klant binnen de overeengekomen of op de factuur vermelde betalingstermijn te melden, bij gebreke waarvan het recht om te klagen vervalt.

4.7. Indien en voor zover de reclameringen gegrond wordt bevonden, is ALSO uitsluitend verplicht het (de)gebrek(en)te herstellen dan wel de ondeugdelijke zaken te vervangen naar keuze van ALSO zonder dat de klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

4.8. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van ALSO en onder door ALSO te bepalen voorwaarden. De klant is verplicht de zaken zoveel mogelijk in de originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke zaken, is de klant verplicht de zaken op eigen kosten te retourneren naar een door ALSO nader op te geven adres.

4.9. De geleverde producten zijn ontworpen voor normaal commercieel gebruik. Gebruik in beveiligde systemen, nucleaire toepassing/ omgeving, levensondersteunende toepassingen of gebruik voor productie van wapens zijn verboden, tenzij schriftelijke toestemming van de fabrikant van de producten is verkregen. De klant dient zich ervan te vergewissen dat de door ALSO aan de klant geleverde producten, dan wel na verwerking door de klant aan derden geleverde producten dat (mede) bestond uit door de klant geleverde producten en/of materialen conform het vorenstaande gebruik worden gebruikt.

ARTIKEL 5. Betaling

5.1. De betalingstermijn bedraagt 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het recht om op te schorten en ook het recht op verrekening wordt uitgesloten. ALSO is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op de klant te vervreemden en/of te verpanden.

5.2. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag van een van de posten, als van de klant faillissement of surseance van betaling is aangevraagd of door haar zelf wordt aangevraagd of door overlijden, ontbinding en/of liquidatie van de onderneming.

5.3. Indien het volgens factuur door de klant aan ALSO verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor overeengekomen termijn is voldaan, is de klant, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is aan ALSO vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1,5% per (gedeelte van een) maand over het totaal nog openstaande bedrag, zulks tot aan de dag der algehele voldoening en onverminderd de aan ALSO verder toekomende rechten.

5.4. Wanneer ALSO genoodzaakt is haar vordering (of gedeelte daarvan) aan een derde ter incasso te geven, komen de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de klant. Binnen de branche van ALSO is het gebruikelijk en aanvaard dat deze kosten van invordering worden gefixeerd op 15% van het overgedragen te incasseren bedrag (te vermeerderen met btw) en met een minimum van € 250,00 te vermeerderen met btw. Voorts dient de klant de volledige door ALSO te maken gerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder de proceskosten of kosten van een faillissementsaanvrage en de kosten van juridische bijstand. Een en ander laat onaangetast het recht van ALSO op nakoming of ontbinding, beiden al dan niet met schadevergoeding.

5.5. ALSO zal de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen en al haar verplichtingen van aan haar gelieerde dochter- of zustervennootschappen volledig kunnen opschorten en/of verrekenen met vorderingen van de klant of aan deze gelieerde dochter- of zustervennootschappen – ook als deze vorderingen aan een derde zijn overgedragen – indien:

 1. De klant enig op hem rustende verplichting jegens ALSO niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
 2. De klant dan wel een daaraan gelieerde dochter- of zustervennootschappen in staat van faillissement verklaard wordt, een verzoek daartoe is ingediend, of in surseance van betaling verkeert;
 3. De klant krachtens rechtelijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of gedetineerd is geraakt;
 4. De klant is ontbonden of tegen de klant een vordering tot ontbinding is ingesteld dan wel indien door de klant een ontbindingsbesluit is genomen dan wel indien de klant geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
 5. De klant overgaat tot staking van de onderneming of daartoe is overgegaan dan wel tot overdracht van zijn bedrijf en de klant nog niet aan zijn verplichtingen jegens ALSO heeft voldaan.

Dit recht heeft ALSO door enkel het plaatsvinden van één der bovengenoemde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn.

ARTIKEL 6. Eigendomsoverdracht, verlenging/overdracht van rechten

6.1. Behoudens het gestelde in de leden 2 tot en met 11 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de klant overgaan op het tijdstip van (af)levering dan wel het moment waarop deze worden afgehaald.

6.2. ALSO behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de klant (af)geleverde zaken – betaald en niet betaald – uit hoofde van de door haar gesloten (huur)koopovereenkomsten en daarmee verbandhoudende dienstverlening.

6.3. Indien ALSO in het kader van deze overeenkomsten ten behoeve van de klant door de klant te vergoeden werkzaamheden verricht of zal verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de klant ook deze vorderingen van ALSO geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die ALSO tegen de klant heeft of mocht verkrijgen wegens tekortschieten - of ontbinding van de overeenkomst - door de klant in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten jegens ALSO.

6.4. Zolang de eigendom van de (af)geleverde zaken niet op de klant is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de zevende en achtste alinea van dit lid.

6.5. Op (af)geleverde zaken die in eigendom van de klant zijn overgegaan en zich nog in handen van de klant bevinden, behoudt ALSO zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen die ALSO dan uit welken hoofde dan ook, nog tegen de klant mocht hebben. ALSO is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de klant onherroepelijk gemachtigd om de ter vestiging van dit pandrecht benodigde handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de klant op te treden. De klant verplicht zich op verzoek van ALSO aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen.

6.6. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ALSO te bewaren. De klant is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan ALSO op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de klant op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra ALSO te kennen geeft dit te wensen, door de klant aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van ALSO tegen de klant. De laatste twee volzinnen van lid 5 van dit artikel zijn van toepassing.

6.7. Indien de klant met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ALSO tekortschiet of ALSO goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen zal tekortschieten, is ALSO gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de klant, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

6.8. Het is de klant toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de klant verplicht van zijn klant een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.

6.9. De klant verbindt zich, zodra ALSO de wens daartoe te kennen geeft, vorderingen die hij tegen zijn klant verkrijgt, voor zover de klant deze niet verpand heeft aan haar financierende bank, niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALSO. De klant verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra ALSO de wens daartoe te kennen geeft, aan ALSO te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen de klant. De laatste twee volzinnen van lid 5 van dit artikel zijn van toepassing.

6.10. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van ALSO op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming teniet gaat, vestigt de klant bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van ALSO, tot zekerheid van al hetgeen de klant, uit welken hoofde ook, aan ALSO verschuldigd is en zal worden. De laatste twee volzinnen van lid 5 van dit artikel zijn van toepassing.

6.11. Het eigendomsvoorbehoud van ALSO komt niet te vervallen bij betaling aan haar door een derde die in de vordering van ALSO op de klant wordt gesubrogeerd.

ARTIKEL 7. Oplevertijd

7.1. Het tijdstip waarop ALSO de overeengekomen werkzaamheden of leverantie(s) moet hebben voltooid, is vastgesteld in de verwachting, dat na het moment van aanvaarding van de opdracht geen verandering zal plaats hebben in de omstandigheden, waaronder ALSO zal presteren.

7.2. Vindt dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, plaats en heeft deze vertraging tot gevolg, dan wordt het tijdstip van (op-)levering dienovereenkomstig verlaat/ verlengd, onverminderd het hierna bepaalde ingeval van overmacht.

7.3. Overschrijding van de (op)levertermijn zal de klant nimmer het recht geven op enige vergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

7.4. De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijnen worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend. Tussentijdse beëindiging laat de rechten van ALSO inzake vergoeding van honorarium/kosten onverlet.

7.5. Ingeval van werk/levering in fasen geldt dat ALSO het werk van de volgende fase mag uitstellen zolang de klant de voltooiing van de voorafgaande fase niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen.

7.6. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 1. na mededeling door ALSO dat het werk gereed is en de klant het werk heeft goedgekeurd;
 2. na verloop van 8 dagen na de onder 7.6.1. bedoelde mededeling en de klant het werk niet heeft gecontroleerd; of
 3. na (gedeeltelijke)ingebruikname door of namens klant, voor het in gebruik genomen deel. De klant kan zijn goedkeuring niet weigeren op grond van kleine gebreken of tekortkomingen, die door ALSO worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering.

ARTIKEL 8. Levering

8.1. Vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst is het gekochte voor risico van de klant. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de klant. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ALSO met de klant schriftelijk is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

8.2. ALSO is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke ALSO afzonderlijk kan factureren.

8.3. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.

8.4. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de klant niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

8.5. Indien de klant met ALSO een schriftelijke kredietlimiet is overeengekomen, zal levering van zaken geschieden binnen de overeengekomen kredietlimiet. Bij overschrijding van de kredietlimiet behoudt ALSO zich het recht voor om vooruitbetaling te vragen voor het bedrag dat de levering de overeengekomen kredietlimiet overschrijdt.

ARTIKEL 9. Uitvoering werkzaamheden/medewerking klant (Optioneel)

9.1. De werktijden van ALSO’s personeel zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij de klant geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 8.30 en 17.30 uur, zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen niet meegerekend. Op vrijdag eindigt de werkdag om 17.00 uur.

9.2. Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar, en werktijd waarop, de werkzaamheden verricht worden, steeds door ALSO bepaald.

9.3. Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in lid 2 genoemde plaats steeds door de klant worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door ALSO wordt bepaald.

ARTIKEL 10. Transport/risico

10.1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere voorschriften door de klant met ALSO schriftelijk zijn overeengekomen, door ALSO als goed koopman bepaald.

10.2. Eventuele specifieke wensen van de klant betreffende het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de klant schriftelijk verklaard heeft de meerkosten daarvan te zullen dragen.

10.3. Het transport van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de klant, zelfs wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

10.4. Bij franco levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.

ARTIKEL 11. Software en hardware

11.1. De navolgende bepalingen zijn - in het bijzonder - van toepassing, indien ALSO software levert.

11.2. Het eigendom en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de softwareproducten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van ALSO, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De klant zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende niet verwijderen of wijzigen.

11.3. De klant is gemachtigd de softwareproducten aan eindgebruikers door te verkopen. De klant heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare sub-licentie te verlenen voor het gebruik van de softwareproducten van de toeleverancier van ALSO conform de betreffende software licentievoorwaarden.

11.4. Deze machtiging geeft de klant niet het recht de softwareproducten en de daarbij behorende documentatie van ALSO of haar toeleveranciers te kopiëren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan door middel van genoemde sublicentie aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.

11.5. De klant is gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van sub-licentie te wijzen, alsmede op de verplichting alvorens gebruik van de zaken de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat geen rechten ten aanzien van de geldende garantie aansprakelijkheidsbepalingen worden prijsgegeven.

11.6. Alle handelsmerken op de zaken zijn en blijven intellectueel eigendom van de respectievelijke fabrikanten. Voor het gebruik van deze handelsmerken is voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke fabrikanten vereist. De bij het product behorende licentieovereenkomst is van toepassing op het gebruik en de levering van de software.

11.7. Voor zover software in de levering is inbegrepen, wordt de software aan de zakelijke klant overgedragen voor eenmalige doorverkoop en aan de eindklant voor exclusief gebruik; het is niet toegestaan om de software te kopiëren of voor gebruik aan anderen over te dragen. Voor het recht om de software meervoudig te gebruiken is speciale schriftelijke toestemming vereist. Bovendien is de licentieovereenkomst van de fabrikant van de software van toepassing op het gebruik van de software.

ARTIKEL 12. Overmacht

12.1. Van overmacht aan de zijde van ALSO is sprake, indien ALSO verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: onwerkbaar weer, onbereikbare of onberijdbare laad-en losplekken, oorlog(sgevaar), burgeroorlog, oproer, epidemie of pandemie, terrorisme, molest, brand, waterschade, overstroming of vaarverboden als gevolg van hoog- of laagwater, georganiseerde en ongeorganiseerde werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van of toevoer van energie, gebrek aan materialen, grond- hulpstoffen en voorraad, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen, anders zowel in het bedrijf van ALSO als van haar leveranciers en degene die met opslag of transport zijn belast en voorts alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van ALSO zijn ontstaan.

12.2. In geval van overmacht worden aangegeven (lever)termijnen verlengd met de periode gedurende welke ALSO door de overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

12.3. Indien door overmacht de aflevering meer dan 1 maand wordt vertraagd, zijn zowel ALSO als de klant bevoegd de overeenkomst – voor het niet uitgevoerde gedeelte – te ontbinden met inachtneming van het in het lid 4 bepaalde punt.

12.4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de klant het reeds geleverde gedeelte van zaken behouden dan wel het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst niet ontbinden alsmede de in beide gevallen verschuldigde koopprijs voldoen, tenzij de klant aantoont dat het reeds afgeleverde deel van de zaken niet meer doeltreffend gebruikt kan worden of benut kan worden ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken. In dit laatste geval heeft de klant, indien door overmacht de resterende levering meer dan 1 maand vertraagd wordt, de bevoegdheid de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden om hetgeen reeds geleverd was, voor rekening en risico van de klant, aan ALSO terug te zenden.

12.5. ALSO, noch de klant zullen over en weer aansprakelijk zijn voor of schadeplichtig zijn bij beëindiging van de overeenkomst als gevolg van overmacht.

ARTIKEL 13. Garantie

13.1. Behoudens hetgeen in 14.5 is bepaald, verstrekt ALSO m.b.t. door haar geleverde zaken een garantie op materiaal en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat ALSO naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de zaken zal vervangen, dit naar keuze en ter beoordeling van ALSO. Gebruiksartikelen als discpacks en andere geheugendragers worden niet vervangen. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van ALSO. Gebreken dienen schriftelijk aan ALSO te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

13.2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijv. brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan ALSO zijn gewijzigd of worden onderhouden.

13.3. Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door ALSO geleverde zaken de garantie voor een periode van 3 maanden vanaf het tijdstip van levering, tenzij door de betreffende fabrikant een andere garantietermijn wordt afgegeven.

13.4. Nakomen van haar garantieverplichtingen door ALSO, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is ALSO niet gehouden, noch is de klant gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

13.5. Indien ALSO de zaken van een toeleverancier ontvangt, beperkt de garantie zich tot de van toepassing zijnde garantie van de toeleverancier. ALSO zal de klant op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

13.6. Herstel buiten het kader van de van toepassing zijnde garantie zal door ALSO in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 14. Aansprakelijkheid

14.1. ALSO is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade, behoudens en voor zover de klant kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ALSO.

14.2. De totale aansprakelijkheid van ALSO is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

14.3. De totale aansprakelijkheid van ALSO voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen € 1.000.000,00 per kalenderjaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis

14.4. Aansprakelijkheid van ALSO voor schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten. ALSO aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van de klant. De klant draagt zelf zorg voor het bezit en/of een back-up van leesbare kopieën van de bestanden, gegevens en andere informatiedragers.

14.5. Buiten de in voorgaande leden genoemde gevallen rust op ALSO ook geen aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in voorgaande leden genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ALSO.

14.6. De aansprakelijkheid van ALSO wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant ALSO onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ALSO ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ALSO in staat is adequaat te reageren en de tekortkoming weg te nemen en/of te herstellen.

14.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ALSO meldt. De klant vrijwaart ALSO voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product en/of systeem dat door de klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ALSO geleverde apparatuur, programmatuur en/of andere materialen, behoudens indien en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen van ALSO.

14.8. De producten zijn bedoeld voor normaal commercieel gebruik. Het gebruik in veiligheidskritische systemen, nucleaire apparatuur, militaire faciliteiten, levensondersteunende apparatuur of voor de productie van wapens is verboden, tenzij hiertoe schriftelijke toestemming van de fabrikant van de producten is verkregen.

14.9. ALSO wijst elke aansprakelijkheid voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van de hand, indien de producten worden geëxporteerd vanuit het land waaraan ALSO de producten heeft geleverd, aangezien ALSO de bescherming van de rechten daar niet kan garanderen.

ARTIKEL 15. Ontbinding en beëindiging

15.1. Hoewel ALSO een verzoek van de klant om in te stemmen met annulering steeds welwillend zal overwegen, is ALSO op geen enkele wijze verplicht tot instemming met een dergelijk verzoek. Alleen schriftelijke verzoeken tot annulering worden door ALSO in behandeling genomen. Indien ALSO reeds zaken heeft ingekocht of heeft gereserveerd ter nakoming van de betreffende overeenkomst zal ALSO niet akkoord gaan met annulering.

15.2. In elk geval dat ALSO instemt met annulering dient de klant naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering minimaal 10% van de overeengekomen totale contractssom - voor zoveel van toepassing vermeerderd met de verschuldigde bedragen op grond van lid 3 - aan ALSO te betalen.

15.3. Geleverde en geaccepteerde zaken worden, met uitzondering van de in artikelen 5 en 14 bedoelde (reclame, garantie), door ALSO niet teruggenomen, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de zaken worden teruggenomen, zal ALSO gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de marktprijzen op de dag van terugname, alsmede is alsdan lid 2 van toepassing.

15.4. Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd, blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/ beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

ARTIKEL 16. Cybersecurity

16.1. ALSO zal identificatiegegevens en gegevens voor haar online portal uitsluitend aan de (contactpersoon van de) klant verstrekken en ter beschikking stellen voor het gebruik van producten en diensten. De (contactpersoon van de) klant zal zorgvuldig omgaan met deze gegevens (identificatiegegevens).

16.2. De klant zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik ALSO hiervan zo snel mogelijk (schriftelijk) in kennis stellen, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

16.3. De klant vrijwaart ALSO voor iedere vorm van aansprakelijkheid in het geval van misbruik van deze gegevens. De klant draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het onrechtmatige gebruik van de identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door de klant. Ook in het geval van cybercriminaliteit.

16.4. In geen geval is ALSO aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van deze identificatiegegevens.

16.5. Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de identificatiegegevens van de klant, kan ALSO de klant aanwijzingen geven die uitgevoerd dienen te worden.

16.6. Indien is vastgesteld, dat misbruik is gemaakt van die identificatiegegevens dan wel dat de klant geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als hierboven bedoeld in lid 2-5, is de klant direct in verzuim.

16.7. Het risico op schade als gevolg van misbruik van cybercriminaliteit dient de klant zelf te regelen en te verzekeren.

ARTIKEL 17. Definities

17.1. Onder cybercriminaliteit verstaat ALSO:

 1. Malware op het computersysteem of computernetwerk van de klant;
 2. Een inbraak op het computersysteem of computernetwerk van de klant;
 3. Een (D)DoS-aanval door of via het computersysteem of computernetwerk van de klant;
 4. Gegevensinbreuk;
 5. Misbruik via het computersysteem of computernetwerk van de klant;
 6. Cyberafpersing.

17.2. In het geval van cybercriminaliteit bij de klant waardoor ALSO schade lijdt, zal de klant ALSO volledig vrijwaren voor alle risico’s en aansprakelijkheid en bovenal alle schade die daardoor ontstaat, geleden door ALSO, vergoeden.

17.3. Een klant van ALSO dient alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn om cybercriminaliteit te voorkomen en in ieder geval dient de klant zichzelf adequaat te verzekeren om het risico op schade te voorkomen of te kunnen opvangen.

17.4. De klant mag van ALSO verwachten, dat zij zorgvuldig en op verifieerbare wijze ervoor zorgt dat het verstrekken van identificatiegegevens en toegangscodes zorgvuldig geschiedt. x.11 De klant zal daartoe aan ALSO een beheerder of contactpersoon aanwijzen die exclusief en persoonlijk identificatiegegevens en toegangscodes krijgt verstrekt.

17.5. De aan de contactpersoon van de klant verstrekte gegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk en mogen niet binnen de organisatie van de klant worden gedeeld. Indien meer toegang binnen de organisatie van de klant noodzakelijk is voor verschillende personen zal de klant daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij ALSO en zal ALSO dit zo snel als mogelijk en adequaat verzorgen.

17.6. Indien contactpersonen binnen de organisatie van de klant vertrekken of geen noodzakelijke toegang meer tot de systemen van ALSO nodig hebben, zal de contactpersoon zelf en ander de klant er zelf voor zorgen dat hier melding van wordt gemaakt, zodat ALSO de verstrekte gegevens kan intrekken, blokkeren of verwijderen.

17.7. Opdrachten, bestellingen en andere wijzigingen van gegevens die via de aangewezen contactpersoon binnen de organisatie van de klant worden gegeven mag ALSO als juist en vertrouwd beschouwen, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waardoor ALSO redelijkerwijs kan of moet vermoeden dat er sprake is van cybercriminaliteit.

ARTIKEL 18. Geheimhouding

18.1. Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De klant is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

ARTIKEL 19. Export

19.1. De wederuitvoer van zaken uit Nederland is aan Nederlandse, Europese, Amerikaanse en mogelijk andere lokale wettelijke regelingen onderhavig en is mogelijk niet toegestaan zonder officiële vergunning. Het exporteren van door ALSO geleverde zaken naar niet EG landen behoeft te allen tijde de schriftelijke toestemming van ALSO, onafhankelijk van de verplichting van de klant zorg te dragen voor verkrijging van de benodigde invoer- en uitvoervergunningen, als ook voor afhandeling van de overige formaliteiten. De klant blijft verantwoordelijk voor naleving van de betreffende voorwaarden/bepalingen tot verkrijging van de zaken door de eindgebruiker.

19.2. De import- en exportwetgeving, wet- en regelgeving van, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en het importland zijn mogelijk van toepassing voor de producten, reserveonderdelen, technische gegevens, software en documentatie. In het geval de klant het product buiten Nederland exporteert, dient de klant aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor import en export te voldoen en alle van toepassing zijnde licenties te verkrijgen.

ARTIKEL 20. Gegevensbescherming/gegevensopslag

20.1. De klant geeft ALSO toestemming om gegevens van de klant, die tijdens de zakelijke relatie of in verband daarmee zijn ontvangen, te verwerken ongeacht of deze afkomstig zijn van de klant of van derden, op grond van de Nederlandse wet voor de bescherming van persoonsgegevens. Klantgegevens worden in overeenstemming met de wettelijke regelgeving opgeslagen.

20.2. De klant stemt ermee in dat ALSO gedetailleerde informatie inzake producten, bedragen, omzet, alsook de naam- en adresgegevens van de klant aan haar leveranciers (verkooprapportage) verstrekt teneinde aan haar contractuele verplichtingen te voldoen, voornamelijk voor projectdeals (bedrijf eindgebruiker dat door leveranciers wordt ondersteund).

20.3. Bovendien stemt de klant ermee in dat ALSO de gegevens binnen de ALSO Groep en derden mag verstrekken voor het uitvoeren van contracten, ter controle van betaalgedrag of beslissingen inzake kredieten en incasso’s. De klant geeft toestemming voor het naar het buitenland overbrengen van gegevens, indien dit door ALSO noodzakelijk wordt geacht.

ARTIKEL 21. Anti corruptie

21.1. De zakelijke relatie tussen de klant en ALSO is gebaseerd op objectieve en transparante criteria en mag niet op oneerlijke wijze worden beïnvloed door het verstrekken of aanvaarden van persoonlijke voordelen, zoals ongepaste geschenken of uitnodigingen. De klant zal derhalve geen persoonlijke voordelen aan de werknemers van ALSO aanbieden of verstrekken, als deze de zakelijke transacties of beslissingen kunnen beïnvloeden of hiertoe bedoeld zijn. De klant zal tevens haar eigen werknemers verplichten om dergelijke voordelen niet aan te bieden, te verstrekken of hierom te vragen.

ARTIKEL 22. Geschillen en toepasselijk recht

22.1. Op alle door ALSO gedane aanbiedingen, alle met ALSO gesloten overeenkomsten en andere met ALSO aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met de klanten gevestigd in het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

22.2. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de statutaire plaats van de vestiging van ALSO zal gelden.

22.3. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de statutaire plaats van de vestiging van ALSO, onverminderd het recht van ALSO om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

ARTIKEL 23. Slotbepaling

23.1. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.

23.2. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aangetast. ALSO is dan gerechtigd om de algemene voorwaarden voor zover nodig aan te passen, in die zin dat de niet-verbindende bepaling(en) word(t/en) vervangen door bepalingen die zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende bepaling(en).

23.3. ALSO is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van de bestaande overeenkomsten. ALSO zal wijzigingen van de algemene voorwaarden bekend maken op haar website. De gewijzigde algemene voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

Below you can find the Data Processing Agreement contract as PDF document.

Data Processing Agreement

Technical and organisational measures