COMPLIANCE

Ons voornaamste doel is niet om aan de minimale juridische vereisten te voldoen, maar om een voortrekkersrol te vervullen in verantwoord ondernemerschap.

Dr. Carsten Thiel von Herff, advocaat, is de ombudsman van ALSO inzake compliance-kwesties. De ombudsman is een onafhankelijke, externe contactpersoon bij wie werknemers en derden terechtkunnen in het geval van overtredingen van de ALSO-gedragscode, met name crimineel handelen of afspraken die de vrije concurrentie belemmeren. Dr. Thiel von Herff is uit hoofde van zijn professie verplicht tot geheimhouding; desgevraagd zal hij ook anoniem ingediende klachten en tips onderzoeken. De informatie zal alleen na overleg met de indiener naar ALSO worden doorgestuurd. Het doel is om het bedrijf te helpen met het aanpakken van compliance-overtredingen zonder dat de indiener hoeft te vrezen voor sancties.

CONTACTGEGEVENS

Ombudsman
Dr. Carsten Thiel von Herff
p/a Thiel von Herff Rechtsanwälte
Detmolder Strasse 30
DE-33604 Bielefeld

Telefoon: +49 521 557333-0
Fax: +49 521 557333-44

E-mail: ombudsmann@thielvonherff.de

ALSO-adres voor compliance-kwesties: compliance@also.com

Gedragscode

De gedragscode vormt de basis voor onze ethische richtlijnen. De code stuurt al onze dagelijkse interacties en commerciële activiteiten en kan in enkele regels worden samengevat:

  • We respecteren mensenrechten en de menselijke waardigheid. Alle werknemers van ALSO krijgen dezelfde kansen; er wordt geen enkel onderscheid gemaakt.
  • We respecteren de lokaal geldende wetten en onze interne regels en verplichtingen. Dat heeft vooral betrekking op het accepteren of verlenen van ongepaste gunsten en het aangaan van overeenkomsten die de vrije concurrentie belemmeren.
  • We vermijden het nemen van belangen die nadelig zijn voor ALSO. Met name activiteiten die de concurrentiepositie van ALSO bedreigen, zijn niet toegestaan.
  • We eerbiedigen vertrouwelijke informatie zoals de bedrijfsmatige, financiële of technische gegevens van ALSO en andere vertrouwelijke interne documenten en informatie.Van ons wordt verwacht dat we toezien op de naleving van de gedragsrichtlijnen van ALSO en dat we het bedrijfsimago beschermen.