RMA-voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze RMA-voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door ALSO International B.V., hierna ook te noemen ALSO International, in de handel worden gebracht en/of verstrekt. De wederpartij van ALSO International wordt hier verder als "koper/opdrachtgever" aangeduid.

1.2 Tevens zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ALSO International, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nr. 09085944. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt de afnemer op eerste verzoek kosteloos toegezonden of is te verkrijgen via http://www.also-international.eu. In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepaling in deze RMA-voorwaarden en de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen laatstgenoemden prevaleren. Een dergelijke tegenstrijdigheid laat de gelding van de overige bepalingen in deze RMA-voorwaarden onverlet.

1.3 Deze RMA-voorwaarden omvatten een RMA-procedureregeling voor defecte producten (Artikel 2), foutieve bestellingen en verkeerde leveringen (Artikel 3).

Artikel 2. Defecte producten

Algemeen

2.1 Bij producten van een aantal fabrikanten kan de koper/opdrachtgever of eindgebruiker rechtstreeks bij de fabrikant terecht voor de garantieafhandeling van een defect product. Dit is veelal de eenvoudigste en snelste wijze om een omruiling/vergoeding te ontvangen.

2.1.1 Defecte producten van Samsung/Xerox dient de koper/opdrachtgever of eindgebruiker rechtstreeks bij Samsung/Xerox aan te melden. ALSO International neemt deze artikelen niet retour. Klik hier voor meer informatie en de contactgegevens van Samsung. Klik hier voor meer informatie en de contactgegevens van Xerox.

2.2 ALSO International hanteert de door de fabrikant gehanteerde garantietermijn voor de geleverde producten. ALSO International zal op verzoek de geldende garantievoorwaarden van de fabrikanten beschikbaar stellen.

2.3 De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:

a. de koper de producten heeft verwaarloosd;

b. de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook reparaties vallen die niet door of namens ALSO International of de fabrikant zijn verricht;

c. de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Procedure

2.4 Voor het retourneren van defecte goederen dient altijd een RMA-nummer te worden aangevraagd middels het online RMA-formulier of het verzamelformulier. Deze zijn beide te vinden is op de website van ALSO International.

2.5 Per RMA-aanvraag geldt een maximum van 30 regels. Aanvragen met een hiervan afwijkend aantal zullen niet in behandeling worden genomen mits ALSO International hier vooraf uitdrukkelijk schriftelijk akkoord voor heeft gegeven.

2.6 Bij een RMA-aanvraag dienen minimaal de volgende gegevens vermeld te worden:

  • Artikelnummer
  • Factuurnummer/pakbonnummer
  • Een duidelijke klachtomschrijving (de aanduiding “defect” of “werkt niet” is onvoldoende en zal derhalve niet in behandeling worden genomen).

2.7 Defecte producten kunnen pas na toekenning van een RMA-nummer door ALSO International worden verzonden naar het ALSO International EDC te Bijsterhuizen, Wijchen. Dit dient binnen 5 werkdagen te gebeuren. Het RMA-formulier dient hierbij duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de transportverpakking te worden aangebracht.

Het retouradres is:

ALSO International B.V.
Bijsterhuizen 25-01
6604 LM WIJCHEN
Nederland

2.8 De kosten van verzending naar ALSO International zijn voor rekening van de koper. Ongefrankeerde zendingen, zendingen zonder zichtbaar RMA-formulier en zendingen onder rembours worden niet geaccepteerd. De koper is zelf aansprakelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar ALSO International.

2.9 Na ontvangst van de defecte goederen zal ALSO International deze controleren volgens de richtlijnen van de betreffende fabrikant. Indien bij controle blijkt dat de goederen niet aan deze richtlijnen voldoen, behoudt ALSO International zich het recht voor om de goederen te vernietigen en zal er geen creditnota volgen. De koper zal hiervan schriftelijk bericht ontvangen. In de volgende gevallen zullen retouren worden afgewezen:

  • Het geretourneerde artikel is volledig gebruikt
  • De garantiedatum van het geretourneerde artikel is verstreken
  • Het geretourneerde artikel is niet gebruikt
  • Het geretourneerde artikel is niet origineel
  • Het geretourneerde artikel is als set-up cartridge/toner meegeleverd bij een aangekochte printer.
  • Het geretourneerde artikel wordt niet vermeld op het door ALSO International verstrekte RMA-formulier.

2.10 Defecte artikelen, geaccepteerd door ALSO International, zullen worden gecrediteerd onder voorbehoud van toetsing door de fabrikant. Indien de fabrikant een artikel alsnog afwijst, behoudt ALSO International zich het recht voor om de creditnota te corrigeren middels een debetnota.

Artikel 3. Foutieve bestelling en verkeerde levering

Retournering van niet-defecte producten door koper geschiedt alleen met inachtneming van onderstaande voorwaarden.

3.1 Een RMA-aanvraag dient binnen drie werkdagen na ontvangst van de goederen (in het geval van een verkeerde bestelling/levering) of binnen drie kalendermaanden na factuurdatum (in het geval van een stockrotatieaanvraag) via het online serviceformulier ingediend te worden.

3.2 De te retourneren producten dienen courant en als nieuw verkoopbaar te zijn, in onbeschadigde en originele verpakking, ongeopend en zonder verbroken zegels. Op verzoek van de koper bestelde, gecombineerde of aangepaste producten kunnen nimmer worden geretourneerd (zulks behoudens verkeerde leveringen van ALSO International).

3.3 Bij het niet nakomen van de onder 3.2 gemelde voorwaarden, behoudt ALSO International zich het recht voor om de goederen te vernietigen en zal er geen creditnota volgen. De koper zal hiervan schriftelijk bericht ontvangen.

3.4 Het RMA-formulier dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de transportverpakking te zijn aangebracht

3.5 Na autorisatie door ALSO International conform de bovenstaande bepalingen dienen verkeerd bestelde producten/stockrotaties binnen vijf werkdagen te worden verstuurd naar:

ALSO International B.V.
Bijsterhuizen 25-01
6604 LM WIJCHEN|
Nederland

3.6 Producten waarvoor op grond van een verkeerde levering door ALSO International een RMA-nummer verstrekt is, worden opgehaald door de vervoerder van ALSO International. Producten die zonder RMA-nummer aan ALSO International worden teruggestuurd of zendingen onder rembours worden geweigerd evenals ongefrankeerde zendingen.

3.7 Na ontvangst en controle van de producten volgt binnen veertien werkdagen een creditnota.

3.8 In geval van verkeerde bestellingen/stockrotatieaanvragen zullen minimaal 10% restockkosten in rekening worden gebracht. Het percentage van de restockkosten zal door ALSO International vastgesteld worden en kan, uitgaande van het aangeboden artikel, per RMA-aanvraag verschillen.

Artikel 4. Omruiling

Indien uw RMA-aanvraag wordt gehonoreerd, zal ALSO International voor de geaccepteerde goederen te allen tijde een geldbedrag crediteren. ALSO International zal nooit het geretourneerde product omruilen; u krijgt dus niet automatisch een nieuw product toegestuurd. Indien u een nieuw product wilt ontvangen, kunt u daarvoor zelf een nieuwe bestelling invoeren.