1. Atpakaļ

ALSO NOLIKTAVAS HOTELIS

MODERNI 3PL LOÄ¢ISTIKAS UN NOLIKTAVAS PAKALPOJUMI

NETĒRĒ LAIKU UN LĪDZEKÄ»US VEIDOJOT UN UZTUROT SAVU NOLIKTAVU UN TRANSPORTA SISTĒMU– NĀC UZ NOLIKTAVAS HOTELI UN NORĒĶINIES TIKAI PAR OPERĀCIJĀM, KO ESI PASŪTĪJIS.

ALSO 3PL pakalpojumi:

3PL pakalpojumi ietver: preču pieņemšanu, uzglabāšanu, atlasÄ«šanu, sadali, izsniegšanu, piegādi, pēcpārdošanas apkalpošanu, rēķinu piestādÄ«šanu, procesu automatizāciju un integrāciju, kā arÄ« infrastruktÅ«ras nomu.

ALSO Latvia noliktava atrodas Mārupē, liliju 29 - stratēģiski ērtā vietā 7 km no Rīgas centra, 5 km no Lidostas un 3 km no Rīgas apvedceļa..

ALSO Latvia var uzglabāt plaša sortimenta preces izņemot preces, kas prasa Ä«pašus uzglabāšanas nosacÄ«jumus

3PL-also

Preču pieņemšana

 • Klienti ievieto savus pasÅ«tÄ«jumus tieši noliktavas vadÄ«bas sistēmā vai arÄ« caur XML. Visa vajadzÄ«gā produktu informācija (EAN, nosaukums, piegādātājs, svars, skaits) tiks pievienota noliktavas vadÄ«bas sistēmā.
 • Produkti tiek pieņemti no transporta kompānijas un izkrāmēti pamatojoties uz CMR vai citiem piegādes dokumentiem. ALSO Latvia pārbauda piegādes iztrÅ«kumus un kravas fizisko stāvokli, veicot nepieciešamos ierakstus kravas dokumentācijā.
 • Detalizēta produktu pārbaude pēc piegādes dokumentācijas, pavadzÄ«mes vai citiem klienta iesniegtiem dokumentiem notiek, ziņojot klientam par piegādāto produktu skaita neatbilstÄ«bām vai iepakojuma bojājumiem.
 • Preču izvietošana noliktavā atbilstoši lokāciju plānam.
 • Visas vienÄ«bas tiek dokumentētas saskaņā ar iepirkuma pasÅ«tÄ«juma datiem.
 • Seriālie numuru, EAN vai citu identifikācijas numuru reÄ£istrācija.
 • ALSO Latvia noliktavas vadÄ«bas sistēma sniedz informāciju par noliktavas atlikumu reālā laikā.
 • Piegādes dokumenti tiek nodoti klientam.

Preču uzglabāšana

 • Preces tiek uzglabātas apkurinātā noliktavā, kur visu gadu temperatÅ«ra tiek uzturēta no 16 lÄ«dz 20C. Noliktava atbilst visām sanitārām, augstsprieguma un uguns drošÄ«bas prasÄ«bām.
 • Tiek nodrošināta pilna atbildÄ«ba par preču drošÄ«bu un uzskates precizitāti.Inventarizācijas pakalpojumi: regulārā un ikgadējā inventarizācija. Lietojot tiešo datu apmaiņu, klients var sekot noliktavas preču atlikumiem reālā laikā.
 • Pieejami dažādas statistikas atskaites pēc klientu vajadzÄ«bām.
 • Noliktavā ar precēm var tikt veiktas šÄdas operācijas
  • marķēšana,
  • pārpakošana,
  • apvienošana,
  • programmas nodrošinājuma uzstādÄ«šana,
  • komponenšu komplektēšana
  • uzlÄ«mju pievienošana
  • garantijas talona aizpildÄ«šana
  • instrukciju drukāšana un pievienošana
  • atgriezto preču defektēšana un atjaunošana
  • produktu komplektēšanas datu apmaiņa ar klientu,
  • Preču datu ievade klienta uzskaites, grāmatvedÄ«bas vai ERP sistēmā,
  • Reklāmas materiālu pievienošana,
  • Demonstrācijas preču plÅ«smas vadÄ«ba un demonstrācijas vietas nodrošināšana,
  • Atgriezto produktu sagatavošana otrreizējai pārdošanai.

Preču izsniegšana

 • Klients var ievadÄ«tu pasÅ«tÄ«juma parametrus tieši ALSO noliktavas sistēmā vai nodot no savas sistēmas tieši ar XML protokola palÄ«dzÄ«bu.
 • Preču šÄ·irošana, pārpakošana, paku formēšana, palešu formēšana.
 • Seriālo numuru, EAN un citu identifikācijas numuru reÄ£istrācija
 • Preču pakošanas materiāla nodrošinājums
 • Pakošanas saraksts, vai cita klienta vēlamā piegādes dokumenta sagatavošana un drukāšana.
 • PavadzÄ«mes drukāšana klienta uzdevumā.
 • Piegādes informācijas uzlÄ«mju pievienošana sÅ«tÄ«jumiem.
 • Produktu izsniegšanas un pasÅ«tÄ«jumu vadÄ«bas pakalpojumi:
  • Piegādes klienta izvēlētajā laikā,
  • Minimālās piegādes vērtÄ«bas ierobežošana,
  • Daļēja piegāde.

 • Automātiskais apstiprinājuma e-pasts klientiem par preces izsÅ«tÄ«šanu.

Preču piegāde

 • Preces tiek piegādātas ar ALSO vai klienta izvēlēto transport.
 • Klients var saņemt preces ALSO noliktavā informējot vismaz 2 stundas iepriekš.
 • Iespējamas piegādes tai pašÄ dienā RÄ«gas rajona robežās.
 • Nākošas darba dienas piegāde visā Baltijā.
 • Piegādes brÄ«vdienās.
 • Piegādes visās EU valstÄ«s.
 • COD pakalpojumi (naudas inkasācija pie preces nodošanas).
 • Prešu izkraušana pie saņēmēja.
 • Iespēja sekot piegādēm Online.

Pēcpārdošanas un papildus pakalpojumi

 • Atgriezto preču pieņemšana, pārbaude un pilna procesa vadÄ«ba pēc klienta norādÄ«jumiem.
 • Pēcpārdošanas serviss un preču garantijas nomaiņa.
 • Produktu atjaunošana, ja tas bijis lietots.

Preču sagādes un izplatÄ«šanas palÄ«gprocesi

 • PasÅ«tÄ«to preču sagādes organizēšana un koordinēšana no ALSO noliktavas.
 • Seriālo numuru, EAN kodu un citas bÅ«tiskas identifikācijas informācijas skanēšana un reÄ£istrācija.
 • IT preču un programmu nodrošinājuma konfigurācija un instalācija pēc klienta vēlmēm.
 • Preču komplektu izveidošana, iepakošana un marķēšana atbilstoši sÅ«tÄ«šanas veidam.
 • Piegādes laiku koordinēšana ar sÅ«tÄ«jumu saņēmējiem.
 • Dokumentu sagatavošana un noformēšana klienta vietā ( pavaddokumenti, rēķini, garantijas taloni un lÄ«gumi. Konsignācijas nosacÄ«jumu formēšana.
 • Klientu atgriezto preču pieņemšanas vadÄ«ba un organizācija.

3PL pakalpojumu izcenojumi

 • 3PL loÄ£istikas servisa pakalpojumiem ir operāciju bāzēts cenošanas modelis. Katram pakalpojumam ir savs cenu tarifs. Klients maksā tikai par tiem pakalpojumiem, kurus ir pasÅ«tÄ«jis un periodos, kad klients nekādas operācijas nepasÅ«ta, nekādas izmaksas netiek piemērotas.
 • Pakalpojumu cenas ir atkarÄ«gas no produktu gabarÄ«tiem un daudzuma, glabāšanas laika, glabāšanas veida (plauktos vai uz paletēm), piegādātajiem pasÅ«tÄ«jumiem un klientu speciālām prasÄ«bām.

Vairāk informācijas varēsiet iegūt:

Jānis Ennītis
ALSO Latvia
Pakalpojumu nodaļas vadītājs
+371 67018351
+371 29233444
Janis.Ennitis@also.com
Uzzini vairāk - Noliktavashotelis.lv