Sagatavojieties veiksmīgai migrācijai uz Azure

Apsverat pāriešanu uz Azure? Palīdzat klientam īstenot migrāciju? Microsoft Cloud Adoption Framework vienkāršo šo procesu.

Vienkāršojiet un paātriniet pāreju uz mākoni

Nav universālas pieejas mākoņrisinājumu ieviešanai, tomēr galvenie ieviešanas posmi vairumā organizāciju ir līdzīgi. Šie posmi ir izklāstīti Microsoft Cloud Adoption Framework, kas ir izstrādāts, lai palīdzētu organizācijām mākoņa migrācijas procesā.

Šī pieeja ir ieteicama arī IT partneriem, kas vēlas nodrošināt vienkāršotu mākoņa pieredzi, kas ir pilnībā pielāgota klientu uzņēmējdarbības vajadzībām un stratēģijām.

Strategy

Definējiet uzņēmējdarbības pamatojumu un cerētos rezultātus.

Plan

Pielāgojiet reālus ieviešanas plānus uzņēmējdarbības mērķiem.

Ready

Sagatavojiet mākoņa vidi plānotajām izmaiņām.

Adopt Migrate Innovate

Migrējiet un modernizējiet esošās darba slodzes.

Govern

Kontrolējiet vidi un darba slodzes.

Manage

Darbību pārvaldība mākoņrisinājumiem un hibrīdajiem risinājumiem.

1. posms: stratēģija

Mākoņrisinājumu ieviešana sniedz daudzus ieguvumus uzņēmējdarbībai – uzlabotu reaģētspēju, samazinātas izmaksas un ātrāku ieviešanu tirgū. Lai pilnibā realizētu potenciālu, ir nepieciešams definēt mākoņrisinājumu ieviešanas stratēģiju, lai tehniskā ieviešana būtu pilnībā pielāgota uzņēmējdarbības mērķiem. Šajā posmā ieteicams veikt tālāk norādītos uzdevumus.

 • Nosakiet motivāciju: satiecieties ar galvenajām ieinteresētajām personām un vadītājiem, lai dokumentētu mākoņrisinājumu ieviešanas motivāciju.
 • Dokumentējiet uzņēmējdarbības rezultātus: iesaistiet motivētas ieinteresētās personas un vadītājus, lai dokumentētu konkrētus uzņēmējdarbības rezultātus.
 • Definējiet uzņēmējdarbības pamatojumu: izveidojiet projekta ekonomisko pamatojumu, lai apstiprinātu finanšu modeli, kas atbilst motivācijai un rezultātiem.
 • Izvēlieties pareizu pirmo projektu: pirmais mākoņrisinājumu ieviešanas projekts palīdzēs saskaņot motivāciju un tehniskos centienus, tāpēt projekta izvēle ir svarīga.

2. posms: plānošana

Šis posms ietver ambiciozu plānošanas posmā identificētu mērķu pārvēršanu reālā mākoņrisinājumu ieviešanas plānā, kas ir integrēts uzņēmējdarbības stratēģijā. Saskaņošanu palīdzēs īstenot tālāk norādītās darbības.

 • Veiciet līdzekļu revīziju: veiciet inventarizāciju un racionalizējiet digitālos līdzekļus, pamatojoties uz pieņēmumiem, kas atbilst motivācijai un vēlamajiem rezultātiem.
 • Veiciet organizatorisko saskaņošanu: īstenojiet plānu sākotnējai organizatoriskajai saskaņošanai, lai sekmētu ieviešanas plānu.
 • Sagatavojiet prasmju gatavības plānu: izstrādājiet plānu prasmju un gatavības nepilnību risināšanai.
 • Sagatavojiet mākoņrisinājumu ieviešanas plānu: izstrādājiet plānu, lai pārvaldītu izmaiņas visos digitālajos līdzekļos un plašākā organizācijas līmenī.

3. posms: sagatavošanās

Organizācijas, kultūras, cilvēku un vides sagatavošana gaidāmajām izmaiņām palielina katras darbības izredzes uz panākumiem, kā arī paātrina ieviešanas un izmaiņu projektu īstenošanu. Galvenās darbības šajā posmā ietver pārliecināšanos par darbinieku gatavību, pamatojoties uz prasmēm un mācību plāniem, kā arī izveidot viesošanas vidi, lai veicinātu mākoņrisinājumu ieviešanu. Šajos procesos palīdzēs tālāk norādītie uzdevumi.

 • Pārskatiet Azure iestatīšanas ceļvedi: apskatiet Azure iestatīšanas ceļvedi, lai uzzinātu par rīkiem un pieejām, kas nepieciešamas viesošanas vides izveidei.
 • Izveidojiet pirmo viesošanas vidi: novērtējiet Cloud Adoption Framework migrācijas viesošanas vides plānu. Izmantojiet šo plānu, lai izveidotu pirmo migrācijai sagatavoto viesošanas vidi ātrai eksperimentu veikšanai un mācībām.
 • Paplašiniet plānu: izmantojiet viesošanas vides apsvērumus, lai identificētu un veiktu nepieciešamās izmaiņas plāna veidnē.
 • Pielāgojiet labāko praksi: pārbaudiet viesošanas vides izmaiņu atbilstību labākajai praksei, lai nodrošinātu pareizu pašreizējās un turpmākās viesošanas vides konfigurāciju.

4. posms: ieviešana

Migrācija

Pārvietojiet darba slodzes, kurām nav nepieciešama atkārtota arhitektūras izveide vai izstrāde, uz mākoni, izmantojot attiecīgu pieeju (piemēram, pārvietojot). Tālāk norādītie uzdevumi palīdzēs izstrādāt procesus šo darba slodžu novērtēšanai, migrācijai, optimizācijai, aizsargāšanai un pārvaldībai.

 • Nosakiet migrācijas priekšnoteikumu: izvietojiet viesošanas vidi un sagatavojiet to pirmo darba slodžu viesošanai.
 • Migrējiet pirmo darba slodzi: izmantojiet Azure migrācijas ceļvedi pirmajā migrācijas reizē, lai iegūtu informāciju par rīkiem un pieejām, kas nepieciešamas ieviešanas darbību mērogošanai.
 • Izvērsiet migrācijas scenārijus: izmantojiet paplašinātā mēroga kontrolsarakstu, lai identificētu scenārijus, kuros var būt nepieciešams veikt izmaiņas turpmākā arhitektūrā, migrācijas procesos, viesošanas vides konfigurācijās vai migrācijas rīku lēmumos.
 • Pārskatiet labāko praksi: pārbaudiet izmaiņu atbilstību labākajai praksei, lai nodrošinātu pareizu paplašinātā mēroga ieviešanu un/vai darba slodzes / arhitektūras migrācijas pieejas.
 • Identificējiet procesa uzlabojumus: lai noteiktu migrācijas darbību mērogu, izmantojiet apsvērumus, lai novērtētu un pilnveidotu dažādus procesu aspektus.

Inovācijas

Vairums mākoņrisinājumu ieviešanas projektu ietver arī esošo darba slodžu modernizāciju. Šādas inovācijas var radīt lielu pievienoto vērtību, atklājot jaunas tehniskās prasmes un plašākas uzņēmējdarbības iespējas. Cloud Adoption satvars uzsver tālāk norādītos uzdevumus, lai sagatavotos modernizācijai.

 • Vienojieties par uzņēmuma pievienoto vērtību: pirms tehniskā risinājuma izvēles identificējiet, kā inovācijas var sekmēt uzņēmuma pievienotās vērtības sniegšanu, kas parasti ir klientu vajadzību uzdevums. Pārbaudiet šīs vērtības atbilstību mākoņa stratēģijai.
 • Pārskatiet Azure inovāciju ceļvedi: Azure ietver mākoņa rīkus, ko var apvienot, lai paātrinātu novatorisku risinājumu izvietošanu. Ieteicams izveidot minimālu dzīvotspējīgu produktu ar pamatrīkiem.
 • Ievērojiet labāko praksi: visiem ar arhitektūru saistītiem lēmumiem jāatbilst katra mākoņrīka labākajai praksei. Tas paātrinās izstrādi un kalpos kā atsauces punkts stabiliem arhitektūras projektiem.
 • Paātriniet atgriezeniskās saites procesu: mācieties līdz ar klientiem, kad tie izmanto risinājumu. Ātrs un precīzs atgriezeniskās saites process nodrošina uzlabotu testēšanu un veiktspējas mērījumus, lai veiktu ātrāku ieviešanu tirgū.

5. posms: kontrole

Lai veiktu migrāciju uz mākoni, nepieciešamas izmaiņas esošajās kontroles politikās, kas izstrādātas lokālajām IT sistēmām, it īpaši ņemot vērā aizvien agresīvākos apdraudējumus. Tālāk norādītie uzdevumi nodrošina sākuma punktu mākoņa kontroles pamata izstrādei.

 • Izprotiet metodiku: iegūstiet pamata izpratni par metodiku, kas ir Cloud Adoption Framework mākoņa kontroles pamatā, jo tā attiecas uz pašreizējo projektu.
 • Veiciet procesu mērījumus: novērtējiet pašreizējos un turpmākos stāvokļus, lai noteiktu redzējumu satvara piemērošanai.
 • Izstrādājiet pamatu: sāciet ar nelielu, vienkārši ieviešamu kontroles rīku kopu, lai izstrādātu minimālu dzīvotspējīgu produktu.
 • Veiciet uzlabojumus: visā procesā atkārtoti pievienojiet kontroles rīkus, lai novērstu reālus riskus, vienlaikus virzoties uz galīgo stāvokli.

6. posms: pārvaldība

Papildus plānošanai, migrācijai un ieviešanai galvenais veids, kā radīt reālu uzņēmuma pievienoto vērtību jebkurā pārejā uz mākoni, ir efektīva pastāvīga pārvaldība. Tālāk norādītie uzdevumi palīdzēs īstenot procesu uzņēmējdarbības un tehnisko iespēju attīstībai, kas nepieciešamas, lai veicinātu augstas veiktspējas darbības mākonī.

 • Nosakiet pārvaldības sākumpunktu: definējiet kritiskuma klasifikāciju, mākoņa pārvaldības rīkus un procesus, kas nepieciešami, lai radītu minimālu orientāciju uz darbību pārvaldību.
 • Definējiet uzņēmuma saistības: dokumentējiet atbalstītās darba slodzes, lai noteiktu uzņēmuma uzdevumu izpildi un vienotos par mākoņa pārvaldības ieguldījumiem katrai darba slodzei.
 • Izvērsiet pārvaldības sākumpunktu: pamatojoties uz uzņēmuma saistībām un darbības lēmumiem, izmantojiet ietverto labāko praksi, lai ieviestu nepieciešamos mākoņa pārvaldības rīkus.
 • Uzlabojiet darbības un izstrādes principus: platformām vai darba slodzēm, kam nepieciešamas augstāka līmeņa uzņēmuma saistības, var būt vajadzīga padziļinātāka arhitektūras pārskatīšana, lai nodrošinātu elastīgumu un uzticamības saistības.

Vēlaties kļūt par Azure ieviešanas partneri?

ALSO piedāvā rīkus, apmācības, atbalstu un resursus, lai palīdzētu izveidot ienesīgu Azure praksi. Sazinieties ar ALSO un attīstiet savu uzņēmējdarbību mākonī.

Meklējat Azure migrācijas partneri?

Vai jūs vai jūsu klienti apsverat Azure izmantošanu? Kā nozares līderis un Microsoft galvenais partneris Eiropā ALSO ir nepieciešamie speciālisti un resursi, lai palīdzētu atbalstīt pāreju uz komplekso Azure vidi.

Populāri rīki un resursi Microsoft Azure

Download center

Piekļūstiet noderīgiem Microsoft Azure resursiem un rīkiem.

Skatīt vairāk

E-Learning courses

Apmeklējiet ALSO akadēmiju, lai saņemtu bezmaksas Azure apmācību, ko vada speciālisti.

Skatīt vairāk

Azure calculator

Aprēķiniet, cik jums izmaksās migrēšana uz mākoni, izmantojot Microsoft Azure cenu kalkulatoru.

Noklikšķinot uz šīs saites, tiks atvērta ārēja Microsoft vietne un jums, iespējams, būs jānodrošina papildu dati.

Skatīt vairāk

ALSO Value-Add Services

Skatīt vairāk