1. grįžti

Naudojimosi taisyklės

1. Bendra

Mums malonu, kad apsilankėte mūsų interneto svetainėje. Perskaitykite šiame dokumente išdėstytas naudojimosi sąlygas. Naudodamiesi šia interneto svetaine sutinkate su šiomis sąlygomis.

2. Informacijos tikslumas, išsamumas ir aktualumas

ALSO Holding AG (toliau „ALSO“) siekia užtikrinti, kad jos interneto svetainėje pateikta informacija būtų tiksli, išsami ir aktuali; vis dėlto, įmonė neprisiima atsakomybės už netikslią, neišsamią ar klaidingą šioje interneto svetainėje skelbiamą informaciją.

3. Autorinės teisės

Visos autorinės teisės ir teisės į kitą tekstinės, vaizdinės formos intelektinę nuosavybę ar kitą šioje interneto svetainėje pateikiamą turinį priklauso ALSO arba toks turinys yra skelbiamas gavus atitinkamo savininko sutikimą.

Griežtai draudžiama komerciniais tikslais kopijuoti, dalintis, dauginti ar kitaip naudoti informaciją, prekinius ženklus, vaizdus, tekstus ar logotipus arba jų dalis. Jeigu pageidaujate kopijuoti bet kokią šioje interneto svetainėje pateiktą informaciją, privalote pateikti prašymą ALSO Corporate Communications corporate.communication@also.com ir gauti sutikimą.

4. Jūsų duomenys

ALSO yra įsipareigojusi atsakingai naudoti asmeninius duomenis ( žr. Duomenų tvarkymo sutartį). Naudodamiesi šia interneto svetaine prisiimate visą atsakomybę už visą mums siunčiamą savo informaciją ir patvirtinate, kad trečiųjų šalių teisės nėra pažeidžiamos.

5. Nuorodos į kitas interneto svetaines

Tam tikrais atvejais naudodamiesi ALSO interneto svetainėse pateiktomis nuorodomis galite patekti į kitas, ALSO Grupės tinklui ir sistemoms nepriklausančias interneto svetaines. ALSO Grupė neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių interneto svetainių turinį, tikslumą ar veikimą. Nuorodos yra teikiamos sąžiningai, o ALSO Grupė neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių interneto svetainių, į kurias pateikiame nuorodas, pakeitimus. Nuorodų į kitas interneto svetaines teikimas jokiais būdais nereiškia, kad ALSO Grupė jas rekomenduoja. Primygtinai rekomenduojame Jums gerai susipažinti su kitų lankomų interneto svetainių teisine ir duomenų apsaugos informacija.

6. Garantija ir atsisakymas

a) Ši interneto svetainė pagrįsta dabartinėmis žiniomis ir prieinamais duomenimis. Ji skirta naudoti tik Europoje. ALSO neteikia jokių aiškiai išsakytų ar numanomų garantijų, kad šios interneto svetainės turinys yra išsamus, teisingas, patikimas ir aktualus arba kad jis nepažeidžia trečiųjų šalių teisių arba kad šia interneto svetaine galima naudotis be pertraukų, nesibaiminant sutrikimų ar virusų. Pateikta informacija negali būti traktuojama kaip ALSO garantija, patvirtinimas ar įsipareigojimas. Naudodamiesi šia interneto svetaine ir remdamiesi joje pateikta informacija prisiimate visą riziką.

b) ALSO interneto svetainė ir joje pateikta informacija yra skirta tik informavimo bei pardavimų tikslams. Šioje interneto svetainėje pateikta informacija neturi būti traktuojama kaip teisiškai įpareigojantys pasiūlymai ar su ALSO produktais ir paslaugomis susiję nurodymai.

c) ALSO ir (arba) kiti asmenys, kuriuos pasamdėme kurti, projektuoti šią svetainę ir užtikrinti jos prieinamumą, neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, išlaidas ar bet kokio pobūdžio pretenzijas dėl atsakomybės, kylančias dėl kitų interneto svetainių naudojimo, negalėjimo naudotis, turinio pakeitimų, klaidų ar naudojimo.

7. Pakeitimai

ALSO pasilieka teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėjusi keisti šias naudojimosi sąlygas ar šios interneto svetainės turinį, ypač informaciją, susijusią su produktais, produktų specifikacijomis, paslaugomis, kainomis ir (arba) prieinamumu.

8. Taikoma teisė

Bet kokie dėl šios interneto svetainės naudojimo ar su jos naudojimu susiję ginčai ar pretenzijos turi būti sprendžiami vadovaujantis Šveicarijos teisės aktais. Išskirtinė ginčų nagrinėjimo vieta – atsakingas bendros jurisdikcijos Emeno (LU) teismas.

Data: 2015 m. vasaris