Odtis

ALSO Technology Ljubljana, d.o.o.

Ukmarjeva ulica 2
SI-1000
Ljubljana
Slovenija

+386 1 4205 506
info.si@also.com
https://www.also.si

Vodstvo podjetja
Primož Šabec
Dinko Borić

Podatki o podjetju
ID za DDV: SI 76294498
Matična številka: 129430000

Vpis v sodni register:
Družba ALSO Technology Ljubljana, distribucija računalniške opreme in trgovina d.o.o.,je bila vpisana v sodni register pod številko registrskega vložka 1/30574/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo pod številko sklepa SRG 98/02423z dne 18.5.1998. Višina osnovnega kapitala je 1.710.000,00€.