Skladnost

Naš glavni cilj ni le zagotoviti najnižje zahtevane ravni skladnosti z zakonodajo, saj si prizadevamo uvrstiti med najboljše na področju podjetniške odgovornosti.

Odvetnik Dr. Carsten Thiel von Herff je ombudsman za področje skladnosti v skupini ALSO GROUP. Ombudsman je zaposlenim in tretjim osebam na voljo kot neodvisni zunanji stik za informacije glede kršitev kodeksa ravnanja podjetja ALSO, še posebej če gre za kazniva dejanja ali dogovore, ki omejujejo konkurenco. Dr. Thiel von Herff je poklicno zavezan zaupnosti in bo na zahtevo preiskal anonimne pritožbe/namige. Informacije bodo podjetju ALSO posredovane le po posvetu z osebo, ki je zagotovila informacije. Cilj je podjetju pomagati pri obravnavi kršitev, ne da bi prijavitelju grozile negativne posledice.

Kontakt

Ombudsman

Dr. Carsten Thiel von Herff
pri Thiel von Herff Rechtsanwälte
Detmolder Strasse 30
DE-33604 Bielefeld

Telefon: +49 521 557333-0
Faks: +49 521 557333-44

E-pošta: ombudsmann@thielvonherff.de
Oddelek za zagotavljanje skladnosti v podjetju ALSO E-pošta: compliance@also.com

Kodeks ravnanja

Kodeks ravnanja je temelj etičnega poslovanja našega podjetja. Usmerja namreč vse naše tržne aktivnosti in dnevne interakcije. Naš kodeks ravnanja je mogoče povzeti z naslednjimi osnovnimi pravili:

  • Spoštujemo človeško dostojanstvo in človekove pravice. Vsi zaposleni v podjetju ALSO so brez diskriminacije deležni enakih možnosti.
  • Poleg internih pravil in zavez spoštujemo zakonodajo držav, v katerih delujemo. To še posebej velja za prepoved sklepanja dogovorov o ravnanju, ki omejuje konkurenco, in prepoved sprejemanja ali ponujanja nezakonitih koristi.
  • Izogibamo se navzkrižju interesov, ki bi škodoval podjetju ALSO, pri čemer je zaposlenim še posebej prepovedano delovati na način, ki bi predstavljal konkurenco podjetju ALSO.
  • Skrbimo za zaupnost zaupnih informacij, kot so poslovni, finančni in tehnični podatki podjetja ALSO in drugi zaupni interni dokumenti.
  • Od nas se zahteva, da pomagamo pri uveljavljanju načel kodeksa ravnanja podjetja ALSO in pri svojem ravnanju upoštevamo ugled podjetja ALSO.