Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecné informace

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně a dodržujeme příslušné právní předpisy. V následujícím prohlášení vás informujeme o druhu osobních údajů, které jsou na této webové stránce shromažďovány, účelu použití těchto údajů a rozsahu, v jakém mohou být tyto údaje zpřístupňovány třetím osobám.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

2. Správce osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování údajů společností ALSO Czech Republic s.r.o., IČO: 08797251, se sídlem Anny Letenské 34/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325506 (dále jen: „ALSO“ nebo „my”), kterou je možné kontaktovat e-mailem na adrese sales.cz@also.com , případně též telefonicky na tel.: +420601275120.

3. Oddělení pro ochranu osobních údajů

S podněty ohledně ochrany osobních údajů se můžete obracet na pracovníky našeho zákaznického servisu, a to e-mailem na adresu privacy.cz@also.com , případně poštou na adresu ALSO Czech Republic s.r.o., Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2.

4. Zpracování údajů při návštěvě našich webových stránek

Když navštívíte naše webové stránky, vámi používaný webový prohlížeč nám automaticky zašle informace, které umožňují zobrazení našich webových stránek. Poskytované informace zahrnují IP adresu zařízení připojeného k internetu, které žádá o přístup k našim webovým stránkám, datum a čas požadavku a informace o prohlížeči. Tyto informace jsou dočasně uloženy v takzvaném protokolovém souboru a nejpozději po 9 týdnech dojde k jejich automatickému vymazání. Shromážděné údaje neumožňují vyvozovat žádné přímé závěry o vaší totožnosti.

Právním základem pro zpracování IP adresy je čl. 6 odst. 1 písm. f) věta první GDPR. Účelem zpracování údajů je zajistit hladké navázání spojení a zabezpečení systému. Náš oprávněný zájem spočívá v zabezpečení vašich údajů, rozpoznání pokusů o útok a obraně proti nim, statistickém vyhodnocení, optimalizaci a poskytování našich online služeb.

Dále při vašich návštěvách našich webových stránek používáme soubory cookies a analytické služby. Další podrobnosti najdete v bodech 7 a 8.

5. Registrace nových zákazníků a obchodní vztah

Když se registrujete jako nový zákazník, zpracováváme vámi poskytnuté údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo f) GDPR pro účely provedení předsmluvních opatření. Během registrace dostaneme od společnosti Creditreform zprávu o vaší solventnosti. Informace o bonitě zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněného zájmu na stabilním obchodním vztahu.

V průběhu obchodního vztahu vaše údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jste nám udělili souhlas k použití vašich údajů např. pro určité marketingové kampaně nebo pobídky. Souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Dále vaše údaje zpracováváme dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro účely předsmluvních opatření, jako jsou nabídky, nebo plnění kupních či leasingových smluv.

6. Akce

Pokud se zaregistrujete na akce, pobídky, konference či podobné akce společnosti ALSO nebo pokud se těchto akcí zúčastníte, vaše osobní údaje budou shromážděny pro účely plánování, realizace a fakturace těchto nabídek.

Právním základem zpracování vašich údajů je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, což znamená, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení předsmluvních opatření přijatých na žádost tohoto subjektu údajů.

Kategorie příjemců vašich osobních údajů jsou podle okolností a pouze v nezbytných případech zaměstnanci rezervačních agentur, hotelů a cestovních kanceláří.

7. Použití souborů cookies

Soubory cookies: Pro některé nabídky používáme soubory cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači. Umožňují nám rozpoznat, zda webové stránky opakovaně navštěvujete ze stejného počítače.

Soubory cookies relace („session cookies“) jsou soubory cookies, které jsou ve vašem počítači uloženy pouze po dobu internetové relace a které jsou potřebné pro transakce. Tyto soubory cookies relace slouží výlučně ke kontrole připojení a navigace a k tomu, aby prohlížení našich webových stránek pro vás bylo uživatelsky přívětivé (např. pro zpracování nákupu, když jste přihlášeni v našich prodejních systémech). Soubory cookies relace jsou po ukončení relace prohlížeče smazány.

U některých nabídek používáme trvalé cookies, které slouží k rozpoznávání návštěvníků a jsou ve vašem počítači uloženy pro budoucí relace. Tyto soubory cookies jsou platné po dobu 6 až 24 měsíců (např. trvalý soubor cookie je nutný k tomu, aby používané nástroje pro sledování nemohly zaznamenat vaše chování při surfování).

Máte možnost upravit nastavení vašeho prohlížeče tak, aby tyto soubory cookies nebyly vůbec uloženy nebo aby byly po skončení vaší internetové relace smazány. Nicméně vás upozorňujeme, že v takovém případě je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce naší online služby.

Používání souborů cookies také můžete kdykoli spravovat v našem nástroji pro správu souhlasu (viz bod 8). Předvolby, které v tomto nástroji nastavíte, můžete kdykoli změnit a svůj souhlas můžete následně udělit nebo odvolat. Pro tyto účely můžete spravovat možnosti nastavení zde: https://www.also.com/ec/cms5/cs_5845/5845/pravni-informace/seznam-cookies-and-tretich-stran/index.jsp .

8. Platforma pro správu souhlasů Usercentrics

Využíváme platformu pro správu souhlasů Usercentrics („platforma Usercentrics“) společnosti Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mnichov, Německo. Platforma Usercentrics shromažďuje údaje protokolových souborů a údaje o souhlasu pomocí JavaScriptu. Tento JavaScript nám umožňuje informovat uživatele o jeho souhlasu s určitými soubory cookies a jinými technologiemi na našich webových stránkách a získat, spravovat a zdokumentovat tyto souhlasy.

Právním základem zpracování těchto údajů je splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Cílem je poznat preference uživatelů a podle toho jednat.

Údaje jsou vymazány, jakmile již pro naše protokolování nejsou potřeba. Životnost těchto souborů cookies je 60 dnů. Údaje o souhlasu budou uloženy po dobu šesti let. Potvrzení o odvolání dříve uděleného souhlasu se uchovává po dobu tří let. Na jedné straně se toto uložení opírá o naši odpovědnost dle čl. 5 odst. 2 GDPR. Ten nás zavazuje k dodržování zpracování osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Na druhé straně činí doba uchovávání v rámci zákonné promlčecí lhůty dle § 629 českého občanského zákoníku tři roky.

Provedení JavaScriptu můžete kdykoli trvale zamezit příslušným nastavením vašeho prohlížeče, čímž v provedení JavaScriptu zabráníte i platformě Usercentrics.

9. Google Tag Manager

Tyto webové stránky využívají nástroj Google Tag Manager („Správce značek Google“). Ten umožňuje spravovat značky webových stránek prostřednictvím rozhraní. Správce značek Google pouze implementuje značky. To znamená, že se nepoužívají žádné soubory cookies a neshromažďují se žádné osobní údaje. Správce značek Google spouští další značky, které naopak údaje shromažďovat mohou. K těmto údajům však správce značek Google nemá přístup. Pokud byla na úrovni domény nebo souboru cookies provedena deaktivace, bude platná pro všechny sledovací značky, jestliže byly implementovány pomocí správce značek Google.

10. Newsletter

Na webových stránkách společnosti ALSO mají uživatelé možnost přihlásit se k odběru newsletteru naší společnosti. Dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR zpracováváme vaše údaje na základě uděleného souhlasu. Tím není dotčena možnost zpracování e-mailové adresy našich zákazníků za účelem zasílání obchodních sdělení i bez zvláštního souhlasu, a to na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za podmínek stanovených zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud takovou možnost zákazník neodmítne (lze tak učinit při poskytnutí e-mailové adresy nebo i kdykoli později, a to zejména prostřednictvím každého jednotlivého obchodního sdělení).

Společnost ALSO používá k rozesílání newsletteru nástroj Marketo od společnosti Artegic AG. Společnost ALSO své zákazníky a obchodní partnery pravidelně informuje prostřednictvím newsletteru, který obsahuje (pokud možno individualizované) informace o produktech, reklamních kampaních, soutěžích a novinkách společnosti. Příležitostně využíváme i službu k provádění průzkumů s cílem zvýšit spokojenost zákazníků. Newsletter naší společnosti může být dotyčné osobě doručen pouze v případě, že (1) má dotyčná osoba platnou e-mailovou adresu a (2) dotyčná osoba se zaregistrovala k odběru newsletteru. Potvrzovací e-mail bude zaslán na e-mailovou adresu, která byla dotyčnou osobou poprvé zaregistrována jako adresa pro zasílání newsletteru, s využitím dvojitého potvrzení přihlášení. Potvrzovací e-mail slouží ke kontrole, zda držitel e-mailové adresy schválil odběr newsletteru jako subjekt údajů.

Při registraci k odběru newsletteru ukládáme také IP adresu (přidělenou poskytovatelem internetových služeb (ISP)) počítačového systému, který dotyčná osoba používá v okamžik registrace, a datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné, aby bylo možné vysledovat (případné) pozdější zneužití e-mailové adresy subjektu údajů, a tudíž slouží k zajištění právní ochrany osoby odpovědné za zpracování.

Osobní údaje shromážděné během registrace k odběru newsletteru se využívají výlučně k zasílání našeho newsletteru. Navíc mohou být jeho odběratelé e-mailem informováni, pokud je to nutné pro provozování služby newsletteru nebo pro registraci, jako je tomu v případech změn nabídky newsletteru nebo změn technických podmínek. Osobní údaje shromážděné v rámci služby newsletteru nebudou předávány třetím osobám. Dotyčná osoba může odběr našeho zpravodaje kdykoli zrušit. Souhlas s uložením osobních údajů, který nám dotyčná osoba udělila pro účely rozesílání newsletteru, je možné kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Pro účely odvolání souhlasu obsahuje každý newsletter příslušný odkaz na formulář pro odhlášení. Navíc je možné odběr newsletteru kdykoli zrušit také přímo na webových stránkách správce údajů nebo informovat správce údajů jiným způsobem.

Sledování newsletteru Newsletter obsahuje tzv. sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika zabudovaná do e-mailů odeslaných ve formátu HTML, která umožňuje záznam protokolových souborů a jejich analýzu. Díky tomu je možné statisticky vyhodnotit úspěch či neúspěch online marketingových kampaní. Vestavěný počítací pixel umožňuje odpovědné osobě zjistit, zda a kdy dotyčná osoba e-mail otevřela. Upravené odkazy lze použít k zaznamenávání toho, které odkazy v e-mailu dotyčná osoba otevřela.

Správce údajů tyto osobní údaje shromážděné pomocí sledovacích pixelů a odkazů obsažených v newsletteru ukládá a vyhodnocuje s cílem optimalizovat zasílání newsletteru a lépe přizpůsobit obsah budoucích newsletterů zájmům subjektu údajů. Tyto osobní údaje se nepředávají třetím osobám. Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoli odvolat prohlášení o souhlasu, který v této souvislosti udělili. To je totéž jako zrušení odběru newsletteru.

Technologie Marketo se bude využívat na základě našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 odst. 3 věty první GDPR.

Systém Marketo společnosti Adobe může využívat údaje příjemců v pseudonymizované formě (tzn. bez přiřazení k uživateli) pro optimalizaci nebo vylepšení svých vlastních služeb, např. pro technickou optimalizaci zasílání a prezentace newsletteru nebo pro statistické účely. Technologie Marketo nicméně nevyužívá údaje příjemců našeho zpravodaje k tomu, aby jim sama psala nebo aby údaje předávala třetím osobám.

11. Youtube

K zařazování videí používáme službu YouTube společnosti Google .

Tato videa se ukládají na stránkách www.youtube.com a lze je přehrát přímo z našich webových stránek. YouTube používá soubory cookies ke shromažďování údajů a vyhodnocování statistických údajů. YouTube používá soubory cookies mimo jiné ke shromažďování spolehlivých statistických údajů o videích, k zabránění podvodům a zlepšení uživatelské zkušenosti. Informace, které soubor cookie vygeneruje o vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy), se přenáší na servery YouTube (včetně serverů v USA), kde se ukládají. Nedochází k přiřazení vaší IP adresy, ledaže jste se před návštěvou stránek přihlásili na YouTube nebo jinou službu Google nebo jste přihlášeni trvale. Pokud si to nepřejete, musíte se ze svého účtu YouTube nebo jiného účtu Google odhlásit.

Soubory cookies služby YouTube nám poskytují statistické údaje o vyhledání jednotlivých videí vložených na webových stránkách, a to bez sebemenší zmínky o konkrétním uživateli. Videa vložená na YouTube se používají v rozsahu, který YouTube dovoluje, což musí všichni uživatelé přijmout. Pokud zjistíte jakékoli porušení autorských práv, neprodleně informujte přímo službu YouTube. Videa vložená na YouTube používáme v režimu zesílené ochrany soukromí. To znamená, že YouTube neukládá soubory cookies pro uživatele, který si prohlíží webovou stránku s vloženým přehrávačem videí YouTube, ale neklikne na video, aby spustil přehrávání. Když dojde ke kliknutí na přehrávač videí YouTube, YouTube může ukládat sobory cookies o počítači uživatele. Rádi bychom zdůraznili, že my jako poskytovatel stránek nevíme nic o obsahu přenášených údajů ani o použití těchto údajů ze strany služby YouTube. Více informací o oficiální zásadách ochrany osobních údajů služby YouTube najdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cz&gl=cz a https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=cs .

12. Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu trvání příslušné zákonné promlčecí lhůty, nebo dokud trvá účel shromažďování. Po vypršení promlčecí lhůty jsou údaje obvykle vymazány, ledaže jsou nezbytné pro iniciování nebo splnění smlouvy. Pokud k výmazu údajů uživatele nedojde, protože jsou tyto údaje potřebné pro jiné, zákonem dovolené účely, jejich zpracování bude v maximální možné míře omezeno. Proto budou tyto údaje pokud možno zablokovány a nebudou se zpracovávat pro jiné účely. Tak tomu bude například v případě údajů uživatele, které musí být uchovávány z důvodů vyplývajících z obchodního nebo daňového práva.

13. Kontaktní formuláře a kontaktování

Nabízíme vám možnost kontaktovat nás prostřednictvím kontaktních formulářů, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím sociálních sítí. Údaje předané tímto způsobem se zpracovávají pro účely vyřízení příslušného podnětu odpovědnou osobou na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) v případě smluv a předsmluvních opatření, jako jsou nabídky, a na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) v případě ostatních podnětů. Vaše údaje mohou být uloženy a zpracovány v našem systému CRM.

14. Automatizované rozhodnutí

Automatizovaná rozhodnutí využíváme při kontrole zásilek a osobních údajů podle seznamů pro kontrolu vývozu a sankčních seznamů Evropské unie a jiných zemí, z nichž se mohou uskutečňovat vývozy.

V závislosti na výsledku této kontroly můžeme mít povinnost zavést příslušná opatření dle předpisů o kontrole vývozu přijatých Evropskou unií a jinými zeměmi, z nichž se mohou uskutečňovat vývozy.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Toto srovnání zajišťuje dodržení právních předpisů o vývozu.

15. Bezpečnost údajů

Zavedením všech technických a organizačních opatření se maximálně snažíme o to, abychom vaše osobní údaje zpracovávali v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a aby tyto údaje byly chráněny.

16. Změna zásad ochrany osobních údajů

Společnost ALSO si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a jinými zákonnými ustanoveními.

17. Kde budou mé údaje zpracovány?

Vaše údaje budou zpracovány v rámci EU a EHP. V zákonem dovoleném rozsahu probíhá zpracování údajů také v neevropských zemích.

18. Předání údajů třetím osobám

Údaje předáváme třetím osobám, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy a/nebo pokud tuto skutečnost výslovně uvádíme v těchto zásadách ochrany osobních údajů a/nebo pokud jsme k tomu v jednotlivých případech ze zákona povinni a/nebo oprávněni.

Na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a bodu 48 odůvodnění GDPR můžeme vaše údaje předávat přidruženým společnostem skupiny ALSO.

19. Práva subjektů údajů

V souladu s článkem 15 GDPR máte právo na informace o zpracování vašich osobních údajů.

Dále můžete uplatnit právo na opravu, výmaz nebo (pokud výmaz není možný) omezení zpracování a na přenositelnost údajů dle článků 16 až 18 a 20 GDPR. Pokud chcete toto právo uplatnit, obraťte se na pracovníky našeho zákaznického servisu.

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, žádáme vás, abyste se laskavě obrátili na pracovníky našeho zákaznického servisu.

Dále máte právo kdykoli podat stížnost u odpovědného dozorového úřadu.

Příslušný dozorový úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111 E-mail: posta@uoou.cz

Datová schránka: qkbaa2n

Osobní údaje, které nám poskytnete při uplatnění práv subjektů údajů, budeme uchovávat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněného zájmu. Tím je ověřitelnost vašeho požadavku.

Za podmínek čl. 21 odst. 1 GDPR lze podat námitku proti zpracování údajů z důvodů vyplývajících z konkrétní situace subjektu údajů, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Výše uvedené obecné právo na podání námitky se vztahuje na všechny účely zpracování popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů, kdy ke zpracování dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) věty první GDPR. Této obecné námitce jsme povinni vyhovět pouze tehdy, pokud nám předložíte důvody převažující důležitosti (např. možné ohrožení života nebo zdraví).

V souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR máte rovněž právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

***

  1. Zpět