Podmínky používání

1. Všeobecné podmínky

Jsme velice rádi, že Vás můžeme přivítat na naší webové stránce. Přečtěte si prosím podmínky použití naší stránky, které naleznete v tomto dokumentu. Používáním tohoto webu souhlasíte s dodržováním těchto podmínek.

2. Přesnost, úplnost a aktuálnost informací

ALSO Czech Republic s.r.o (dále jen „ALSO“) se snaží zajistit, aby informace na webových stránkách byly přesné, úplné a aktuální, ale neodpovídá za nepřesné, neúplné nebo chybné informace zveřejněné na těchto webových stránkách.

3. Autorská práva

Všechna autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví ve formě textů, obrázků nebo jiného obsahu na této webové stránce jsou majetkem společnosti ALSO, nebo byly zveřejněny se souhlasem příslušného vlastníka. Jakékoli kopírování, sdílení, reprodukce nebo jiné použití informací, značek, obrázků, textů nebo log nebo jejich částí pro komerční účely je přísně zakázáno. Pokud si přejete reprodukovat jakoukoli z informací na této webové stránce, musíte odeslat žádost o schválení společnosti ALSO prostřednictvím emailu privacy.cz@also.com .

4. Vaše osobní údaje

ALSO se zavazuje k odpovědnému používání osobních údajů (viz prohlášení o ochraně osobních údajů). Jako uživatel webu nesete plnou odpovědnost za veškeré informace, které nám zašlete, a máte povinnost ověřit, že nejsou porušována práva třetích stran.

5. Přístup na stránku ALSO webshop.

Vstupem na webovou stránku prodejce přijímá podmínky a postupy přístupu uvedené v těchto Podmínkách používání webové stránky ALSO webshopu. Přístup do OBCHODU je poskytován prostřednictvím jedinečné e-mailové adresy pro Prodejce a hesla, to vše tvoří jedinečný Přístupový KÓD pro každého Prodejce.

Pokud a dokud Prodejce písemně neodporuje, ALSO může předpokládat, že osoby, které byly Prodejcem určeny jako uživatelé, jakož i osoby používající související Přístupový KÓD, mají pravomoc jednat jménem a na účet Prodejce.

5.1. Důvěrnost Přístupových KÓDŮ

Prodejce je odpovědný za zachování důvěrnosti Přístupových KÓDŮ a zabránění jakémukoli nesprávnému jednání s ohledem na použití Přístupových KÓDŮ. Prodejce přebírá výhradní odpovědnost za důsledky prozrazení přidělených PŘÍSTUPOVÝCH KÓDŮ. Prodejce nezveřejní ani nepřevede PŘÍSTUPOVÉ KÓDY žádné třetí straně ani je jiným způsobem nezpřístupní veřejnosti. Tyto PŘÍSTUPOVÉ KÓDY umožňují identifikovat Prodejce a osoby určené k zastupování Prodejce. Prodejce dále výslovně bere na vědomí, že použití PŘÍSTUPOVÝCH KÓDŮ představuje nezvratný důkaz jeho totožnosti. ALSO nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku zneužití jakýchkoli Přístupových KÓDŮ.

5.2. Zneužití přístupových kódů

V případě, že Prodejci zjistí, že jejich Přístupové KÓDY byly neúmyslně zpřístupněny jakékoli neoprávněné a/nebo třetí straně nebo že by mohlo existovat nebezpečí zneužití, bude Prodejce neprodleně písemně informovat ALSO. ALSO poté přijme opatření k zablokování příslušného Přístupového KÓDU. Na žádost Prodejce a po odvrácení nebezpečí zneužití může ALSO odblokovat Přístupový KÓD.

5.3. Vícefaktorová autentizace

Jako další bezpečnostní opatření pro internetový obchod ALSO poskytuje poskytovatel / prodejce ALSO bezpečnostní nástroj prostřednictvím dvoufaktorové autentizace, známé také jako vícefaktorová autentizace (MFA). Z bezpečnostních důvodů SPOLEČNOST ALSO požaduje, aby prodejce používal dvoufaktorovou autentizaci, která se kromě e-mailu a hesla skládá z bezpečnostního kódu, který je komunikován prostřednictvím prostřednictvím autentizační aplikace.

OMEZENÍ PŘÍSTUPU NA WEBOVÉ STRÁNKY

Ačkoli ALSO uděluje Prodejci přístup na Stránky, ALSO si vyhrazuje právo omezit, upravit nebo odstranit přístup na Stránky a/nebo provést změny podmínek přístupu na Stránky bez předchozího upozornění.

Pro zajištění bezpečnosti webových stránek mohou být zavedena technická bezpečnostní opatření jako předpoklad pro přístup na webové stránky a / nebo objednávání na webových stránkách.

6. Odkazy na jiné webové stránky

V některých případech vás využití odkazů na webových stránkách ALSO odkáže mimo síť a systémy skupiny ALSO. Skupina ALSO nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, přesnost nebo funkčnost těchto webových stránek třetích stran. Odkazy jsou poskytovány v dobré víře a skupina ALSO nepřebírá žádnou odpovědnost za změny webových stránek třetích stran, na které poskytujeme odkazy. Poskytování odkazů na jiné webové stránky nepředstavuje žádné doporučení ze strany skupiny ALSO. Důrazně doporučujeme, abyste pečlivě zkontrolovali právní informace a informace o ochraně osobních údajů dalších webových stránek, které můžete navštívit.

7. Záruka a vyloučení odpovědnosti

a) Tato webová stránka je poskytována na základě současných znalostí a dostupných údajů. Je určena výhradně pro použití v Evropě. ALSO proto neposkytuje žádnou záruku ani ujištění, ani výslovné ani implicitní, že obsah této webové stránky je úplný, správný, spolehlivý nebo aktuální, že neporušuje práva třetích stran nebo že tento web může využíván bez možnosti přerušení, závad nebo virů. Poskytnuté informace nepředstavují žádnou záruku, ujištění ani odpovědnost ze strany ALSO. Přístup na tyto webové stránky, jejich použití a spoléhání se na poskytnuté informace je na Vaše vlastní riziko.

b) Web ALSO a související informace, které obsahuje, jsou určeny pro informační a ochodní účely. Informace na této webové stránce nepředstavují závazné citace ani neobsahují rady nebo pokyny týkající se používání produktů a služeb ALSO.

c) ALSO a / nebo jiné osoby, které jsme pověřili prací na tvorbě, designu nebo poskytování této webové stránky, nenesou žádné závazky ani odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody, náklady, ztráty nebo nároky z odpovědnosti jakéhokoli druhu, které vyplývají z přístupu, použití, neschopnosti používání, změny obsahu, chyby nebo použití jiných webových stránek.

8. Změny

ALSO si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit tyto podmínky použití nebo obsah webových stránek, zejména pokud jde o produkty, specifikace produktu, služby, ceny a / nebo dostupnost.

9. Aplikované právo

Jakékoli spory nebo nároky, které mohou vyplynout z použití této webové stránky nebo s ní spojené, podléhají švýcarským právům. Výhradním místem jurisdikce je kancelář příslušných soudů pro Emmen (LU).

Ustanovení: Červen 2022