Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné informácie

Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne a dodržiavame príslušné právne predpisy. V nasledujúcom vyhlásení vás informujeme o type osobných údajov, ktoré sa zhromažďujú na webovej stránke: www.also.com a jej subdoménach, o účele použitia týchto údajov a o rozsahu, v akom sa tieto údaje poskytujú tretím stranám.

Naše zásady ochrany osobných údajov boli prijaté v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Subjekt zodpovedný za spracovanie údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie údajov spoločnosťou ALSO Slovakia s.r.o., IČO: 36 726 630, so sídlom Palisády 33, 811 06, Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 905 832 936 (ďalej len "ALSO" alebo "my"), ktorú môžete kontaktovať na sales.sk@also.com.

3. Zodpovedná osoba pre ochranu údajov

Ak máte akékoľvek podnety týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete sa obrátiť na náš zákaznícky servis alebo priamo na našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov e-mailom na adresu privacy.sk@also.com alebo poštou na adresu ALSO Slovakia s.r.o., Zodpovedná osoba podľa GDPR, IČO: 36 726 630, so sídlom Palisády 33, 811 06, Bratislava, Slovenská republika.

4. Spracovanie údajov pri návšteve našej webovej stránky

Keď navštívite našu webovú stránku, webový prehliadač, ktorý používate, nám automaticky odošle informácie, ktoré umožňujú zobrazenie našej webovej stránky. Poskytnuté informácie zahŕňajú IP adresu zariadenia pripojeného k internetu, ktoré žiada o prístup na našu webovú lokalitu, dátum a čas žiadosti a informácie o prehliadači. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do takzvaného log súboru a po maximálne 9 týždňoch sa automaticky vymažú. Zozbierané údaje neumožňujú vyvodiť žiadne priame závery o vašej identite.

Právnym základom pre spracovanie IP adries je článok 6 ods. 1 písm. f) prvá veta všeobecného nariadenia o ochrane údajov ("GDPR"). Účelom spracovania údajov je zabezpečiť bezproblémové vytvorenie spojenia a bezpečnosť systému. Náš oprávnený záujem spočíva v zabezpečení vašich údajov, odhaľovaní a obrane proti pokusom o útok, štatistickom vyhodnocovaní, optimalizácii a poskytovaní našich online služieb.

Pri návšteve našich webových stránok používame aj súbory cookie a analytické služby. Ďalšie podrobnosti nájdete v častiach 7 a 8.

5. Registrácia nových zákazníkov a obchodné vzťahy

Keď sa zaregistrujete ako nový zákazník, spracúvame vami poskytnuté údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) alebo f) GDPR na účely vykonania predzmluvných opatrení. Počas registrácie dostaneme od spoločnosti Creditreform správu o vašej platobnej schopnosti. Informácie o úverovej bonite spracúvame v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR na základe oprávneného záujmu o stabilný obchodný vzťah.

V priebehu obchodného vzťahu spracúvame vaše údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ak ste nám dali súhlas na použitie vašich údajov, napr. na určité marketingové kampane alebo stimuly. Svoj súhlas so spracovaním môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania na základe súhlasu udeleného pred odvolaním.

Vaše údaje spracúvame aj podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR na účely predzmluvných opatrení, ako sú ponuky alebo plnenie kúpnych alebo lízingových zmlúv.

6. Podujatia

Ak sa zaregistrujete na podujatia ALSO, motivačné akcie, konferencie alebo podobné podujatia alebo sa ich zúčastníte, vaše osobné údaje sa budú zhromažďovať na účely plánovania, realizácie a fakturácie týchto ponúk.

Právnym základom spracovania vašich údajov je v tomto prípade článok 6 písm. b) GDPR, čo znamená, že spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby.

Kategórie príjemcov vašich osobných údajov sú - podľa okolností - zamestnanci rezervačných agentúr, hotelov a cestovných kancelárií.

7. Používanie súborov cookie

Súbory cookie: pri niektorých ponukách používame súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači. Umožňujú nám rozpoznať, či navštevujete webové stránky opakovane z toho istého počítača.

Dočasné súbory cookie ("Session cookies ") sú súbory cookie, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači len počas trvania internetovej relácie a sú potrebné na transakcie. Tieto súbory cookie sa používajú výlučne na kontrolu vášho pripojenia a navigácie a na to, aby bolo pre vás prehliadanie našej webovej stránky užívateľsky príjemné (napr. na spracovanie nákupov, keď ste prihlásení do našich predajných systémov). Súbory Session cookies sa vymažú po skončení relácie prehliadača.

Pri niektorých ponukách používame trvalé súbory cookie, ktoré sa používajú na rozpoznanie návštevníkov a ukladajú sa vo vašom počítači pre budúce relácie. Tieto súbory cookie sú platné počas obdobia 6 až 24 mesiacov (napr. trvalý súbor cookie je potrebný na to, aby použité sledovacie nástroje nemohli zaznamenávať vaše správanie pri surfovaní).

Máte možnosť upraviť nastavenia prehliadača tak, aby sa tieto súbory cookie vôbec neukladali alebo aby sa po skončení internetovej relácie vymazali. Upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie našej online služby.

Používanie súborov cookie môžete kedykoľvek spravovať aj v našom nástroji na správu súhlasov (pozri časť 8). Voľby, ktoré ste v tomto nástroji nastavili, môžete kedykoľvek zmeniť a následne môžete svoj súhlas udeliť alebo odvolať. Možnosti nastavenia môžete spravovať tu.

8. Platforma Usercentrics pre správu súhlasov

Používame platformu Usercentrics pre správu súhlasov (Usercentrics Platform) spoločnosti Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mníchov, Nemecko. Platforma Usercentrics zhromažďuje údaje zo súborov denníka a údaje o súhlase pomocou JavaScriptu. Tento JavaScript nám umožňuje informovať používateľa o jeho súhlase s určitými súbormi cookie a inými technológiami na našich webových stránkach a získavať, spravovať a dokumentovať tieto súhlasy.

Právnym základom spracúvania týchto údajov je plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Cieľom je zistiť preferencie používateľov a konať podľa nich.

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na naše zaznamenávanie. Životnosť týchto súborov cookie je 60 dní. Údaje o súhlase sa budú uchovávať 6 rokov. Potvrdenie o odvolaní predtým udeleného súhlasu sa uchováva tri roky. Na jednej strane je toto ukladanie založené na našej zodpovednosti podľa článku 5 ods. 2 GDPR. To nás zaväzuje dodržiavať spracovanie osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Na druhej strane, lehota na uchovávanie je tri roky v rámci zákonnej premlčacej lehoty podľa § 101 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

Vykonávaniu JavaScriptu môžete kedykoľvek natrvalo zabrániť úpravou príslušných nastavení vo vašom prehliadači, čo zároveň zabráni Usercentrics vykonávať JavaScript.

9. Správca značiek Google

Táto webová lokalita používa Google Tag Manager. To vám umožní spravovať značky webových stránok prostredníctvom rozhrania. Správca nástrojov Google implementuje iba značky. To znamená, že sa nepoužívajú žiadne súbory cookie a nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje. Správca nástrojov Google spúšťa ďalšie značky, ktoré môžu na druhej strane zhromažďovať údaje. Správca značiek Google však k týmto údajom nemá prístup. Ak bola deaktivácia vykonaná na úrovni domény alebo súborov cookie, bude platná pre všetky sledovacie značky, ak boli implementované pomocou nástroja Google Tool Manager.

10. Newsletter

Na webovej stránke ALSO sa môžu používatelia prihlásiť na odber informačného bulletinu našej spoločnosti. Podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu.

Spoločnosť ALSO používa na rozosielanie informačného bulletinu nástroj Marketo od spoločnosti Artegic AG. Spoločnosť ALSO pravidelne informuje svojich zákazníkov a obchodných partnerov prostredníctvom informačného bulletinu, ktorý obsahuje (pokiaľ možno individualizované) informácie o produktoch, reklamných kampaniach, súťažiach a novinkách spoločnosti. Príležitostne túto službu využívame aj na vykonávanie prieskumov s cieľom zlepšiť spokojnosť zákazníkov. Informačný bulletin našej spoločnosti môže byť osobe doručený len vtedy, ak (1) má platnú e-mailovú adresu a (2) sa zaregistrovala na odber informačného bulletinu. Na e-mailovú adresu, ktorú dotknutá osoba prvýkrát zaregistrovala ako adresu na zasielanie noviniek, bude zaslaný potvrdzujúci e-mail s použitím dvojitého potvrdenia. Potvrdzovací e-mail sa používa na kontrolu, či držiteľ e-mailovej adresy súhlasil so zasielaním informačného bulletinu ako dotknutá osoba.

Pri registrácii na odber noviniek ukladáme aj IP adresu (pridelenú poskytovateľom internetových služieb (ISP)) počítačového systému, ktorý osoba používa v čase registrácie, a dátum a čas registrácie. Zhromažďovanie týchto údajov je potrebné na to, aby bolo možné neskôr vystopovať (možné) zneužitie e-mailovej adresy dotknutej osoby, a preto slúži na zabezpečenie právnej ochrany osoby zodpovednej za spracovanie.

Osobné údaje zhromaždené počas registrácie na odber noviniek sa používajú výlučne na zasielanie našich noviniek. Okrem toho môžu byť jeho odberatelia informovaní e-mailom, ak je to potrebné na fungovanie služby zasielania noviniek alebo na registráciu, ako aj v prípade zmien v ponuke noviniek alebo zmien technických podmienok. Osobné údaje zhromaždené v rámci služby zasielania noviniek sa neposkytujú tretím stranám. Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu nášho newslettera. Súhlas s uchovávaním osobných údajov udelený dotknutou osobou na účely zasielania informačného bulletinu možno kedykoľvek odvolať. Tým nie je dotknutá zákonnosť spracúvania na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Na účely odvolania súhlasu obsahuje každý newsletter príslušný odkaz na formulár na odhlásenie. Okrem toho je možné kedykoľvek sa odhlásiť z odberu informačného bulletinu priamo na webovej stránke prevádzkovateľa údajov alebo informovať prevádzkovateľa údajov iným spôsobom.

Sledovanie noviniek

Newsletter obsahuje takzvané sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika vložená do e-mailov odoslaných vo formáte HTML, ktorá umožňuje zaznamenávať a analyzovať logovacie súbory. To umožňuje štatisticky vyhodnotiť úspešnosť alebo neúspešnosť online marketingových kampaní. Zabudovaný počítací pixel umožňuje zodpovednej osobe zistiť, či a kedy dotknutá osoba e-mail otvorila. Upravené odkazy možno použiť na zaznamenanie toho, ktoré odkazy v e-maile osoba otvorila.

Správca údajov ukladá a vyhodnocuje osobné údaje získané prostredníctvom sledovacích pixelov a odkazov obsiahnutých v informačnom bulletine s cieľom optimalizovať informačný bulletin a lepšie prispôsobiť obsah budúcich informačných bulletinov záujmom dotknutej osoby. Tieto osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám. Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek odvolať vyhlásenie o súhlase, ktoré v tejto súvislosti poskytli. Ide o rovnaký proces, ako je zrušenie odberu informačného bulletinu.

Technológia Marketo sa bude používať na základe našich oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a sprostredkovateľskej zmluvy o spracovaní osobných údajov podľa článku 28 ods. 3 prvej vety GDPR.

Spoločnosť Marketo môže používať údaje príjemcov v pseudonymizovanej forme (t. j. bez uvedenia používateľa) na optimalizáciu alebo zlepšenie svojich vlastných služieb, napr. na technickú optimalizáciu zasielania a prezentácie informačného bulletinu alebo na štatistické účely. Technológia Marketo však nepoužíva údaje našich príjemcov informačného bulletinu na to, aby im sama písala alebo ich odovzdávala tretím stranám.

11. Webové fonty Google

Webové písma Google sa používajú na zlepšenie vizuálnej prezentácie rôznych informácií na tejto webovej lokalite. Webové písma sa pri vyvolaní stránky ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa mohli použiť na zobrazenie. Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma Google alebo k nim nemá prístup, text sa zobrazí štandardným písmom. Pri vyvolaní stránky sa návštevníkovi webovej stránky neuložia žiadne súbory cookie. Údaje prenášané v súvislosti so zobrazením stránky sa odosielajú na zdrojové domény, ako sú fonts.googleapis.com alebo fonts.gstatic.com. Nie sú spojené s údajmi, ktoré sa môžu zhromažďovať alebo používať v súvislosti so súbežným používaním overených služieb Google, ako je napríklad Gmail. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby nenačítaval písma zo serverov spoločnosti Google. Informácie o zásadách ochrany osobných údajov Google Webfonts nájdete na adrese: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy.

Všeobecné informácie o ochrane údajov nájdete v Centre ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese: http://www.google.com/intl/de-DE/privacy/.

12. Youtube

Na hosťovanie videí používame službu YouTube spoločnosti Google.

Tieto videá sú uložené na stránke www.youtube.com a môžete ich prehrávať priamo z našej webovej stránky. YouTube používa súbory cookie na zhromažďovanie údajov a vyhodnocovanie štatistických údajov. YouTube používa súbory cookie okrem iného na zhromažďovanie spoľahlivých štatistických údajov o videách, prevenciu podvodov a zlepšovanie používateľského komfortu. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy), ktoré generuje súbor cookie, sa prenášajú na servery spoločnosti YouTube (vrátane serverov v USA), kde sa ukladajú. Vaša IP adresa sa nepriraďuje, pokiaľ ste sa pred návštevou stránky neprihlásili do služby YouTube alebo inej služby Google, alebo ak ste trvalo prihlásení. Ak si to neželáte, musíte sa odhlásiť zo svojho konta YouTube alebo iného konta Google.

Súbory cookie YouTube nám poskytujú štatistické údaje o vyhľadávaní jednotlivých videí vložených na webovej stránke bez uvedenia konkrétneho používateľa. Videá vložené do služby YouTube sa používajú v rozsahu, ktorý služba YouTube umožňuje a ktorý musia všetci používatelia akceptovať. Ak zistíte porušenie autorských práv, bezodkladne o tom informujte priamo spoločnosť YouTube. Videá vložené do služby YouTube používame v režime so zvýšenou ochranou osobných údajov. To znamená, že YouTube neukladá súbory cookie pre používateľa, ktorý si prezerá webovú stránku s vloženým prehrávačom videí YouTube, ale neklikne na video, aby spustil prehrávanie. Po kliknutí na videoprehrávač YouTube môže YouTube uložiť súbor cookie do počítača používateľa. Chceli by sme zdôrazniť, že ako poskytovateľ stránky nevieme nič o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako tieto údaje používa spoločnosť YouTube. Viac informácií o oficiálnych zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube nájdete na webových stránkach https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de.

13. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame počas trvania príslušnej zákonnej premlčacej lehoty alebo dovtedy, kým trvá účel ich zhromažďovania. Po uplynutí premlčacej lehoty sa údaje zvyčajne vymažú, pokiaľ nie sú potrebné na začatie alebo plnenie zmluvy. Ak k vymazaniu údajov používateľa nedôjde, pretože údaje sú potrebné na iné zákonom povolené účely, spracúvanie údajov sa obmedzí v maximálnej možnej miere. Preto budú tieto údaje v maximálnej možnej miere blokované a nebudú spracúvané na iné účely. To platí napríklad v prípade údajov používateľov, ktoré sa musia uchovávať z dôvodov obchodného alebo daňového práva.

14. Kontaktné formuláre a kontaktovanie

Ponúkame vám možnosť kontaktovať nás prostredníctvom kontaktných formulárov, telefónu, e-mailu alebo sociálnych sietí. Takto zaslané údaje spracúva zodpovedná osoba na účely spracovania príslušnej požiadavky na základe článku 6 ods. 1 písm. b) v prípade zmlúv a predzmluvných opatrení, ako sú ponuky, a na základe článku 6 ods. 1 písm. f) v prípade iných požiadaviek. Vaše údaje môžu byť uložené a spracované v našom systéme CRM.

15. Automatizované rozhodnutie

Používame automatizované rozhodnutia na kontrolu zásielok a osobných údajov podľa zoznamov kontroly vývozu a sankcií Európskej únie a iných krajín, z ktorých sa môže uskutočniť vývoz.

V závislosti od výsledku tohto preskúmania sa od nás môže vyžadovať, aby sme zaviedli príslušné opatrenia podľa predpisov o kontrole vývozu prijatých Európskou úniou a inými krajinami, z ktorých sa môže uskutočňovať vývoz.

Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Táto kontrola zabezpečuje súlad s právnymi predpismi o vývoze.

16. Bezpečnosť údajov

Zavedením technických a organizačných opatrení robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili spracovanie vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a ich ochranu.

17. Zmena zásad ochrany osobných údajov

Spoločnosť ALSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov v súlade s platnými ustanoveniami o ochrane údajov a inými právnymi predpismi.

18. Kde sa budú moje údaje spracovávať?

Vaše údaje sa budú spracovávať v rámci EÚ a EHP. Spracovanie údajov sa v rozsahu povolenom zákonom vykonáva aj v mimoeurópskych krajinách.

19. Prenos údajov tretím stranám

Údaje odovzdávame tretím stranám, ak je to potrebné na plnenie zmluvy a/alebo ak to výslovne uvedieme v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a/alebo ak sme na to v jednotlivých prípadoch právne povinní a/alebo oprávnení.

Na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a odôvodnenia 48 GDPR môžeme vaše údaje preniesť do pridružených spoločností skupiny ALSO.

20. Práva dotknutých osôb

V súlade s článkom 15 GDPR máte právo na informácie o spracovaní vašich osobných údajov.

Môžete tiež uplatniť právo na opravu, vymazanie alebo (ak vymazanie nie je možné) obmedzenie spracovania a prenosnosť údajov podľa článkov 16 až 18 a 20 GDPR. Ak chcete toto právo uplatniť, obráťte sa na našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nie sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov, prosíme vás, aby ste sa obrátili na našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov. Máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Príslušný dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Telefón: + 421 2 32 31 32 14
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Podľa článku 21 ods. 1 GDPR možno vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie dotknutej osoby, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f), vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

Uvedené všeobecné právo namietať sa vzťahuje na všetky účely spracúvania opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. f) prvej vete GDPR. Tejto všeobecnej námietke sme povinní vyhovieť len vtedy, ak nám uvediete závažné dôvody (napr. možné ohrozenie života alebo zdravia).

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s uplatnením vašej žiadosti podľa čl. 15 až 21 GDPR, budeme uchovávať pri uplatňovaní práv dotknutej osoby v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe oprávneného záujmu. Ide o overiteľnosť vašej žiadosti.

***

  1. Späť