Podmienky použitia

1. Všeobecné podmienky

Sme veľmi radi, že Vás môžeme privítať na našej webovej stránke. Prečítajte si prosím podmienky použitia našej stránky, ktoré nájdete v tomto dokumente. Používaním tohto webu súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok.

2. Presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií

ALSO Slovakia (ďalej len „ALSO“) sa snaží zaistiť, aby informácie na webových stránkach boli presné, úplné a aktuálne, ale nenesie zodpovednosť za nepresné, neúplné alebo chybné informácie zverejnené na týchto webových stránkach.

3. Autorské práva

Všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva vo forme textov, obrázkov alebo iného obsahu na tejto webovej stránke sú majetkom spoločnosti ALSO, alebo boli zverejnené so súhlasom príslušného vlastníka. Akékoľvek kopírovanie, zdieľanie, reprodukcia alebo iné použitie informácií, značiek, obrázkov, textov alebo log alebo ich častí pre komerčné účely je prísne zakázané. Pokiaľ si prajete reprodukovať akúkoľvek z informácií na tejto webovej stránke, musíte odoslať žiadosť o schválenie spoločnosti ALSO prostredníctvom emailu privacy.sk@also.com .

4. Vaše osobné údaje

ALSO sa zaväzuje k zodpovednému používaniu osobných údajov (viď prehlásenie o ochrane osobných údajov). Ako užívateľ webu nesiete plnú zodpovednosť za všetky informácie, ktoré nám zašlete, a máte povinnosť overiť si, že nie sú porušované práva tretích strán.

5. Prístup na stránku ALSO webshop.

Vstupom na webovú stránku predajcu prijíma podmienky a postupy prístupu uvedené v týchto Podmienkach používania webovej stránky ALSO webshopu. Prístup do OBCHODU je poskytovaný prostredníctvom jedinečnej e-mailovej adresy pre Predajcov a heslá, to všetko tvorí jedinečný Prístupový KÓD pre každého Predajcu.

Pokiaľ a kým Predajca písomne ​​neodporuje, ALSO môže predpokladať, že osoby, ktoré boli Predajcom určené ako užívatelia, ako aj osoby používajúce súvisiace Prístupový KÓD, majú právomoc konať v mene a na účet Predajcu.

5.1. Dôvernosť Prístupových KÓDOV

Predajca je zodpovedný za zachovanie dôvernosti Prístupových KÓDOV a zabránenie akémukoľvek nesprávnemu konaniu s ohľadom na použitie Prístupových KÓDOV. Predajca preberá výhradnú zodpovednosť za dôsledky prezradenia pridelených PRÍSTUPOVÝCH KÓDOV. Predajca nezverejní ani neprevedie PRÍSTUPOVÉ KÓDY žiadnej tretej strane ani ich iným spôsobom nesprístupní verejnosti. Tieto PRÍSTUPOVÉ KÓDY umožňujú identifikovať Predajcu a osoby určené na zastupovanie Predajcu. Predajca ďalej výslovne berie na vedomie, že použitie PRÍSTUPOVÝCH KÓDOV predstavuje nezvratný dôkaz jeho totožnosti. ALSO nenesie zodpovednosť za žiadne škody vzniknuté v dôsledku zneužitia akýchkoľvek Prístupových KÓDOV.

5.2. Zneužitie prístupových kódov

V prípade, že Predajcovia zistí, že ich Prístupové KÓDY boli neúmyselne sprístupnené akejkoľvek neoprávnenej a/alebo tretej strane alebo že by mohlo existovať nebezpečenstvo zneužitia, bude Predajca bezodkladne písomne ​​informovať ALSO. ALSO potom prijme opatrenia na zablokovanie príslušného Prístupového KÓDU. Na žiadosť Predajcu a po odvrátení nebezpečenstva zneužitia môže ALSO odblokovať Prístupový KÓD.

5.3. Viacfaktorová autentizácia

Ako ďalšie bezpečnostné opatrenia pre internetový obchod ALSO poskytuje poskytovateľ / predajca ALSO bezpečnostný nástroj prostredníctvom dvojfaktorovej autentizácie, známej tiež ako viacfaktorová autentizácia (MFA). Z bezpečnostných dôvodov SPOLOČNOSŤ ALSO požaduje, aby predajca používal dvojfaktorovú autentizáciu, ktorá sa okrem e-mailu a hesla skladá z bezpečnostného kódu, ktorý je komunikovaný prostredníctvom prostredníctvom autentizačnej aplikácie.

OBMEDZENIE PRÍSTUPU NA WEBOVÉ STRÁNKY

Hoci ALSO udeľuje Predajcovi prístup na Stránky, ALSO si vyhradzuje právo obmedziť, upraviť alebo odstrániť prístup na Stránky a/alebo vykonať zmeny podmienok prístupu na Stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

Pre zaistenie bezpečnosti webových stránok môžu byť zavedené technické bezpečnostné opatrenia ako predpoklad pre prístup na webové stránky a / alebo objednávanie na webových stránkach.

6. Odkazy na iné webové stránky

V niektorých prípadoch vás využitie odkazov na webových stránkach ALSO odkáže mimo sieť a systémy skupiny ALSO. Skupina ALSO nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, presnosť alebo funkčnosť týchto webových stránok tretích strán. Odkazy sú poskytované v dobrej viere a skupina ALSO nepreberá žiadnu zodpovednosť za zmeny webových stránok tretích strán, na ktoré poskytujeme odkazy. Poskytovanie odkazov na iné webové stránky nepredstavuje žiadne odporúčanie zo strany skupiny ALSO. Dôrazne odporúčame, aby ste starostlivo skontrolovali právne informácie a informácie o ochrane osobných údajov ďalších webových stránok, ktoré môžete navštíviť.

7. Záruka a vylúčenie zodpovednosti

a)Táto webová stránka je poskytovaná na základe súčasných znalostí a dostupných údajov. Je určená výhradne pre použitie v Európe. ALSO preto neposkytuje žiadnu záruku ani uistenie, ani výslovné ani implicitné, že obsah tejto webovej stránky je úplný, správny, spoľahlivý alebo aktuálny, že neporušuje práva tretích strán alebo že tento web môže byť využívaný bez možnosti prerušenia, závad alebo vírusov. Poskytnuté informácie nepredstavujú žiadnu záruku, uistenie ani zodpovednosť zo strany ALSO. Prístup na tieto webové stránky, ich použitie a spoliehanie sa na poskytnuté informácie je na Vaše vlastné riziko.

b)Web ALSO a súvisiace informácie, ktoré obsahuje, sú určené pre informačné a obchodné účely. Informácie na tejto webovej stránke nepredstavujú záväzné citácie ani neobsahujú rady alebo pokyny týkajúce sa používania produktov a služieb ALSO.

c)ALSO a / alebo iné osoby, ktoré sme poverili prácou na tvorbe, dizajne alebo poskytovaní tejto webovej stránky, nenesú žiadne záväzky ani zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, náklady, straty alebo nároky zo zodpovednosti akéhokoľvek druhu, ktoré vyplývajú z prístupu, použitia, neschopnosti používania, zmeny obsahu, chyby alebo použitia iných webových stránok.

8. Zmeny

ALSO si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tieto podmienky použitia alebo obsah webových stránok, predovšetkým pokiaľ ide o produkty, špecifikácie produktu, služby, ceny a /alebo dostupnosť.

9. Aplikované právo

Akékoľvek spory alebo nároky, ktoré môžu vyplynúť z použitia tejto webovej stránky alebo s ňou spojené, podliehajú švajčiarskemu právu. Výhradným miestom jurisdikcie je kancelária príslušných súdov pre Emmen (LU).

Ustanovenie: Jún 2022