1. Späť

Ochrana osobných údajov

Kto je správca?

Túto webovú stránku s prieskumom prevádzkuje ALSO Group ako spracovateľ v mene spoločnosti ALSO Slovakia s.r.o. ("ALSO Slovakia") ako správca. Sídlo spoločnosti ALSO Slovakia s.r.o. sa nachádza na adrese Palisády 33, 811 06 Bratislava, Slovensko.

Pred používaním tejto webovej lokality si pozorne prečítajte tieto zásady, pretože vysvetľujú, ako budeme spracovávať osobné údaje a ako používame súbory cookie.

Typy spracovávaných údajov

Spoločnosti ALSO Group záleží na vašom súkromí. Prostredníctvom nástroja Customer Voice od spoločnosti Microsoft zhromažďujeme a spracúvame rôzne typy osobných údajov. Patria sem najmä informácie, ktoré ste poskytli alebo sprístupnili v rámci tohto prieskumu, ako napríklad vaše meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, iné osobné údaje a pripomienky.

Pri vyplňovaní prieskumu budete požiadaní aj o uvedenie komentárov vo voľných textových poliach. Dôrazne vám odporúčame, aby ste nezadávali žiadne osobné údaje ani o sebe, ani o inej osobe. Ak však zadáte akékoľvek osobné údaje do voľného textového poľa, tieto informácie by mohli byť odovzdané ďalej uvedeným kategóriám príjemcov.

Informácie o spracovaní osobných údajov

 1. Právny základ: Spracúvanie údajov je založené na oprávnenom záujme (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia EÚ o ochrane údajov v spojení s odôvodnením 47) priameho marketingu.
 2. Účel(-y) spracúvania: ALSO chce zvýšiť spokojnosť zákazníkov.
 3. Obdobie, počas ktorého sa budú vaše osobné údaje uchovávať: Osobné údaje uchovávame po dobu trvania príslušného zákonného obdobia uchovávania alebo po dobu existencie účelu zhromažďovania.
 4. Príjemcovia/kategórie príjemcov vašich údajov: Skupina ALSO

Poskytovanie vašich osobných údajov

Poskytnutie vašich osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a nie ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Nepoužívame automatizované rozhodovanie v súlade s článkom 22 GDPR a vaše údaje nespracúvame s cieľom automaticky vyhodnotiť určité osobné aspekty.

Vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (ďalej len "GDPR") máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 • Právo na informácie (článok 13 GDPR)
 • Právo na prístup (článok 15 GDPR)
 • Právo na opravu (článok 16 GDPR)
 • právo na vymazanie - "právo byť zabudnutý" (článok 17 GDPR)
 • Právo na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR)
 • Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)
 • Právo namietať proti spracúvaniu (článok 21 GDPR)
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (článok 77 GDPR)

Upozorňujeme, že vaše vyššie uvedené práva sú obmedzené zákonom a musíme ich plniť len za určitých podmienok.

Ak chcete využiť svoje vyššie uvedené práva, napíšte e-mail na adresu privacy.sk@also.com alebo list na nižšie uvedenú poštovú adresu.

Ak chcete uplatniť svoje právo podať sťažnosť dozornému orgánu, obráťte sa na príslušný miestny orgán na ochranu údajov.

Cookies

Táto webová stránka s prieskumom používa tzv. "cookies". Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré navštevované webové stránky ukladajú do prehliadača vášho počítača alebo mobilného telefónu. Súbory cookie sa často používajú na zabezpečenie fungovania webových stránok alebo na zlepšenie používateľského zážitku a na poskytovanie určitých informácií majiteľom webových stránok. Súbory cookie môžu obsahovať informácie o online preferenciách a umožňujú prispôsobiť webové stránky záujmom používateľov a často vkladajú anonymný, jedinečný identifikátor.

Súbory cookie, ktoré sa môžu používať v súvislosti s týmto prieskumným nástrojom, sú tieto:

Cookie NameCieľUkončenie platnosti
ALSO Webshop Survey Tento súbor cookie sa používa na uloženie odpovedí respondenta v prípade zatvorenia okna prieskumu alebo prerušenia nahrávania prieskumu. Platnosť vyprší v ten istý deň ako platnosť odkazu na prieskum (14 dní po odoslaní pozvánky).

Používanie súborov cookie môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení prehliadača. Použite funkcie nápovedy svojho internetového prehliadača, aby ste zistili, ako tieto nastavenia zmeniť. Upozorňujeme, že ak deaktivujete súbory cookie, pravdepodobne nebudete môcť používať nástroj prieskumu.

Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete na stránke http://www.allaboutcookies.org , kde nájdete komplexné informácie o súboroch cookie a podobných technológiách.

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Všetky budúce zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto webovej stránke. Preto by ste ich mali pravidelne kontrolovať, či nedošlo k zmenám týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky a požiadavky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom:

ALSO Slovakia s.r.o.
Palisády 33
811 06 Bratislava
Slovensko

e-mail: privacy.sk@also.com

V prípade akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa ochrany osobných údajov kontaktujte: privacy.sk@also.com

Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov

Pošta:

ALSO Slovakia s.r.o.
Palisády 33
811 06 Bratislava
Slovensko

e-mail: ALSO International privacy.sk@also.com

Úplné informácie o spoločnosti nájdete na našej stránke :
https://www.also.com/ec/cms5/sk_5840/5840/kontakt/index.jsp