ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

ВНИМАНИЕ

Внимателно прочетете тези Общи условия преди да използвате този уебсайт. С използването на този уебсайт Вие потвърждавате, че сте приели тези условия. Не използвайте уебсайта, ако не приемате тези Общи условия.

Използване на Уебсайта

АЛСО БЪЛГАРИЯ Ви предоставя правото да възпроизвеждате и изтегляте информацията на този уебсайт („Уебсайт“) единствено за Ваша собствена и нетърговска употреба, при условие че включите всички авторски права и други известия за собственост, посочени в оригиналните материали, във всички копия на материалите. Не е позволено по никакъв начин да променяте, възпроизвеждате или публично показвате материалите на този Уебсайт или да ги използвате или разпространявате за всякакви обществени или търговски цели. Забранено е използването на тези материали на други уебсайтове или на всеки компютър в мрежова среда за каквито и да било цели, освен ако не е получено писмено разрешение от АЛСО БЪЛГАРИЯ. Материалите, които може да бъдат използвани за търговски цели на Вашия сайт или компютър, са предмет на допълнително споразумение с АЛСО БЪЛГАРИЯ.

Обезщетяване

Информацията на този сайт се представя като такава, без никаква гаранция по отношение на продаваемостта, пригодността за конкретна цел или ненарушаването на правата върху интелектуалната собственост. Задълженията на АЛСО БЪЛГАРИЯ по отношение на предлаганите от него продукти и услуги се определят изключително от споразуменията, съгласно които те са доставени или предлагани и нищо на този Уебсайт не може да се счита за изменение на такива споразумения. АЛСО БЪЛГАРИЯ не дава никакви гаранции по отношение на коректността и пълнотата на материалите, софтуера или услугите на този сайт. АЛСО БЪЛГАРИЯ може по всяко време, без предупреждение, да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в съдържащите се в него продукти и цени. Цялата информация на нашия Уебсайт подлежи на промени в цените, в складовите запаси или в продуктите.

Вход (логване) в системата

Тези Общи условия уреждат използването на този Уебсайт и всички поръчки и споразумения, направени между АЛСО БЪЛГАРИЯ и насрещната страна, която се нарича по-нататък „Купувач/Клиент“. Вие се задължавате да предоставяте на Уебсайта само актуална, истинна и невъвеждаща в заблуждение информация. В случай на несъответствие причинените на АЛСО БЪЛГАРИЯ вреди се обезщетяват от Клиента/Купувача. Последният е длъжен да следи и организира своевременното актуализиране на данните, които са попълнени при регистрацията му.

Поверителност на кодовете за достъп

Купувачът/Клиентът носи отговорност за последиците от разкриването на присвоените кодове за достъп. Купувачът/Клиентът няма да може да се освободи от тази отговорност. Той се задължава да не разкрива кодовете за достъп на трети лица и да не ги пише в никой от документите. Тези кодове за достъп идентифицират купувача/клиента и лицата, които са определени от него, и които го представляват. Следователно Купувачът/Клиентът изрично признава, че използването на кодовете за достъп представлява неоспоримо доказателство за неговата самоличност.

Double Authentication (Многофакторна автентификация) /добавен на 1 юли 2021 г./

АЛСО БЪЛГАРИЯ се грижи за сигурността на купувача/клиента при влизане на този Сайт като прилага инструмент за двойна автентификация, наречен и мултифакторна автентификация. АЛСО България може, от съображения за сигурност, да изисква от купувача/клиента да използва този инструмент за двойна автентификация, което налага да въведе код за сигурност, получен на SMS или чрез приложение/апликация за удостоверяване.

Злоупотреба

Купувачът/Клиентът се задължава да информира АЛСО БЪЛГАРИЯ по електронна поща или препоръчано писмо веднага щом узнае за всякакъв вид злоупотреба или неупълномощено използване на кода за достъп.

Ограничаване на достъпа до уебсайта

а) Доколкото АЛСО БЪЛГАРИЯ предоставя достъпа до своя Уебсайт безплатно за Купувача/Клиента, той може да запази правото си без предварително уведомление да ограничава, изменя, или да заличи достъпа на купувача/клиента до своя Уебсайт и/или да променя без предизвестие условията за достъп до него.

б) За да се гарантира сигурността на Уебсайта и неговото използване, на купувача/клиента може да бъдат наложени технически мерки като предпоставка за всяка връзка или заявка за поръчка.

Този Уебсайт не е предназначен да бъде използван от крайни клиенти и затова ползвателите на този Уебсайт не са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

С използването на този Уебсайт, Вие приемате, че Вашите специфични данни като поръчки, ценови споразумения и плащания ще станат електронно достъпни на Уебсайта на АЛСО БЪЛГАРИЯ. Въпреки че се полага най-добрата възможна грижа при влизане (логване) и за сигурността на данните на този Уебсайт, винаги съществува възможност някой да получи без разрешение достъп до тази информация. Например, в случаите, когато някой е успял да проникне в нашия Уебсайт или ако някой е успял да проследи Вашите кодове за вход (login codes). С влизането в системата Вие потвърждавате, че сте наясно с този факт и също така освобождавате от отговорност АЛСО БЪЛГАРИЯ за всякакви задължения за претърпени вреди в резултат на попадане на Вашата информация, публикувана на този Уебсайт, в недобросъвестни ръце.

Ограничение на отговорността

АЛСО БЪЛГАРИЯ, производителят или други трети страни, споменати на този Уебсайт, в никакъв случай не носят отговорност за каквито и да било вреди (включително, без ограничение, вреди в резултат на загуба на печалба, загуба на данни или прекъсване на работата) поради използването, невъзможността за използването или за резултатите от използването на този Уебсайт, или на материалите, или на информацията на един или друг сайт, независимо от дадена гаранция, договор, неправомерни действия или на друго основание и независимо от това дали те са били наясно с възможното настъпване на такава вреда. Ако използването на материалите, информацията или услугите на този Уебсайт води до необходимост от обслужване, ремонт или поправка на оборудване или корекция на данни, Вие ще заплатите всички разходи, свързани с това. Приложимото законодателство може да не позволява изключването или ограничаването на случайна или последваща загуба, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за Вас.

АЛСО БЪЛГАРИЯ в никакъв случай не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Уебсайта.

Информация от ползвателя

Всички материали, информация или друга комуникация („Комуникация“), която изпращате или публикувате на този Уебсайт, не се считат за поверителна или защитена от патент. АЛСО БЪЛГАРИЯ няма задължения по отношение на тази Комуникация. АЛСО БЪЛГАРИЯ и лицата, определени от АЛСО БЪЛГАРИЯ имат право да използват Комуникацията и цялата информация в ежедневните си бизнес процеси.

Прекратяване на регистрация

АЛСО БЪЛГАРИЯ има право да прекрати всяка регистрация на Уебсайта по всяко време и без да уведомява предварително. Регистрацията се прекратява незабавно в случай на нарушение на разпоредба от тези Общи условия. В случай на прекратяване на регистрацията на Клиент/Купувач поетите, но неизпълнени задължения на страните остават в сила и подлежат на изпълнение.

Връзки (Links) към други сайтове, които не са на АЛСО БЪЛГАРИЯ

Връзките на този Уебсайт към сайтове на трети лица се възпроизвеждат само за Ваше удобство. Вие напускате този Уебсайт при всяко използване на такъв линк. АЛСО БЪЛГАРИЯ не е проверявал нито един от тези сайтове на трети страни, не управлява тези сайтове и не носи отговорност за тези сайтове, нито за тяхното съдържание. Нито сайтовете, нито информацията, нито софтуерът или други продукти или материали на тези сайтове, нито каквито и да е резултати, които могат да бъдат постигнати с помощта на тези сайтове, са потвърдени или представени от АЛСО БЪЛГАРИЯ. Ако решите да посетите сайт на трета страна, свързан с този Уебсайт, го правите на свой собствен риск.

Промяна на Общите условия

Тези Общи условия са актуални към 1 юли 2021 г. и могат да бъдат изменяни по всяко време от АЛСО БЪЛГАРИЯ чрез публикуването на новата им редакция на видно място в Уебсайта. В случай, че не сте съгласни с направените промени, Вие следва незабавно да прекратите използването на Уебсайта. Използването на Уебсайта след като промените са направени означава, че Вие се съгласявате с променените Общи условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Член 1. Приложимост

1. Тези Общи условия за доставка се прилагат за всички предложения и споразумения между АЛСО БЪЛГАРИЯ и Купувача/Клиента.

2. Купувачът/Клиентът приема приложимостта на тези Общи условия само с факта на своята поръчка; Общите условия на Купувача/Клиента, се считат за неприети от АЛСО БЪЛГАРИЯ и не се прилагат за предложения или споразумения, за които се прилагат тези Общи условия.

3. Ако и доколкото предложение и/или споразумение с АЛСО БЪЛГАРИЯ съдържа разпоредби, които се различават от тези Общи условия, то останалите разпоредби на тези Общи условия запазват своето действие, освен ако не бъдат изрично отменени.

4. Изменения и допълнения на които и да било разпоредби, съдържащи се в споразумение и/или в тези Общи условия, се прилагат само ако са приети писмено от АЛСО БЪЛГАРИЯ; такива изменения и допълнения се отнасят само за съответното споразумение.

5. На Уебсайта може да споменават продукти и услуги, които не се предлагат във Вашата страна. Тези препратки не означават, че АЛСО БЪЛГАРИЯ има намерение да започне да предлага споменатите продукти и услуги във Вашата страна. Моля, консултирайте се с представител на АЛСО БЪЛГАРИЯ, за да разберете до кои продукти и услуги от портфолиото на АЛСО БЪЛГАРИЯ имате достъп и могат да бъдат поръчани чрез този Уебсайт.

Член 2. Предложения, цени и поръчки

1. Всички предложения на Уебсайта нямат обвързващо действие.

2. Всички цени са в посочената на този Уебсайт валута, без данък добавена стойност (ДДС).

3. АЛСО БЪЛГАРИЯ във всички случаи има право да коригира договорените цени и тарифи без предизвестие чрез публикуването на нови на Уебсайта. При извършване на заявка чрез Уебсайта за цена на Продуктите се счита тази, която е била публикувана на Уебсайта към момента на отправяне на поръчката, освен ако Клиентът изрично е уговорил с АЛСО БЪЛГАРИЯ друга за конкретната сделка.

4. Цените се основават на обстоятелствата, приложими за АЛСО БЪЛГАРИЯ към момента на сключване на споразумението, като например покупни цени, цени на материали, заплати, възнаграждения, осигурителни вноски, тарифи за товари и митнически тарифи, права за внос и износ, мита, такси и данъци, които директно или индиректно се налагат на АЛСО БЪЛГАРИЯ или чието плащане се изисква от АЛСО БЪЛГАРИЯ от трети лица. Ако тези обстоятелства се променят след сключване на споразумението, но преди края на неговото изпълнение, АЛСО БЪЛГАРИЯ има право да начисли разходите, произтичащи от тези промени, на Купувача/Клиента без предварително предупреждение.

5. АЛСО БЪЛГАРИЯ има право да не приеме поръчка. В тези случаи той е длъжен да уведоми за това Купувача/Клиента в рамките на пет работни дни, считано от получаване на поръчката.

6. Споразумение се счита постигнато само след като бъде потвърдено писмено или чрез електронна комуникация от АЛСО БЪЛГАРИЯ.

Член 3 Авансово плащане/обезпечение

1. АЛСО БЪЛГАРИЯ по всяко време има право да изисква авансово плащане или обезпечение от Купувача/Клиента, преди да пристъпи към доставка или последваща доставка.

2. Ако Купувачът/Клиентът не плати исканото авансово плащане или не предостави исканото обезпечение или намалената му кредитоспособност е видна от преценката, направена от АЛСО БЪЛГАРИЯ, всяко задължение, поето от АЛСО БЪЛГАРИЯ, ще отпадне, без да се засяга правото на АЛСО БЪЛГАРИЯ на обезщетение за всички вреди, разходи и лихви, понесени от АЛСО БЪЛГАРИЯ.

Член 4 Доставка

1. Датите за доставка, посочени от АЛСО БЪЛГАРИЯ, са само с информативни и никога не могат да се считат за крайни срокове. АЛСО БЪЛГАРИЯ има право да доставя поръчка на части. Ако АЛСО БЪЛГАРИЯ не изпълни в очаквания срок за доставка, Купувачът/Клиентът няма да има право да се откаже от споразумението и/или направеното плащане нито да ги обяви за недействителни.

2. Ако в споразумението е договорено писмено доставката или изпълнението да се извърши в определен момент и Купувачът/Клиентът е уведомил писмено АЛСО БЪЛГАРИЯ, че този срок в никакъв случай не може да бъде пропуснат, Купувачът/Клиентът ще има право да се откаже от споразумението, ако уговореният срок е изтекъл и доставката или изпълнението не са извършени, без да се засяга правото на Купувача/Клиента на обезщетение, освен в случай на невиновно неизпълнение от страна на АЛСО БЪЛГАРИЯ. Купувачът/Клиентът е длъжен незабавно писмено да уведоми за това АЛСО БЪЛГАРИЯ. АЛСО БЪЛГАРИЯ в никакъв случай не носи отговорност за последващи вреди под каквото и да е форма и по каквато и да е причина.

3. АЛСО БЪЛГАРИЯ изпълнява задължението си да достави след като предложи изпълнение на поръчката на Купувача/Клиента. Уведомлението от страна на лицето, натоварено с транспортирането, представлява пълно доказателство за предложението за доставка. Ако стоките не могат да бъдат доставени по причина на Купувача/Клиента, разходите за обратния превоз, складирането и други съществени разходи се начисляват на Купувача/Клиента, като те се определят на минимум 10% от сумата на фактурата, включително таксите за пренасочване. АЛСО БЪЛГАРИЯ ще бъде задължен да предложи отново стоките само след заплащане на разходите, посочени в предходното изречение, покупната цена на стоките и транспортните разходи за подновената оферта.

4. Предишната точка се прилага и ако Купувачът/Клиентът откаже да приеме получаването на стоките, с уговорката, че след това АЛСО БЪЛГАРИЯ няма да бъде задължен да предлага отново стоките, но ще има право да ги продаде на всяко трето лице или да се разпорежда с тях по друг начин, без да се засяга правото му на обезщетение.

5. За надлежно извършена доставка на поръчан продукт се счита този, доставена на лицето, което се намира на адреса за доставка, посочен в направената от Купувача/Клиента поръчка.

6. Ако не е уговорен срок за доставка при доставка при поискване, се прилага срок от един месец, считано от датата на сключване на споразумението за продажба. След изтичане на този срок или договорения срок на доставка при поискване, АЛСО БЪЛГАРИЯ ще има правото да поиска плащане за стоките, продадени при поискване, без да дължи уведомление.

Член 5 Плащания

1. Освен ако изрично не е уговорено друго, плащането по всяка доставка следва да бъде извършено преди стоката да напусне склада на АЛСО БЪЛГАРИЯ, съответно – преди услугата да бъде предоставена на Купувача/Клиента. Плащането трябва да се извърши без прилагане на задържане, отстъпка или прихващане.

2. Ако Купувачът/Клиентът не успее да плати дължимата сума на фактурата навреме, дължи да заплати на АЛСО БЪЛГАРИЯ законната лихва за забава върху непогасената сума на фактурата, считано от изтичането на последния ден от срока на плащане.

3. С изтичането на срока за плащане Купувачът/Клиентът се счита в неизпълнение и АЛСО БЪЛГАРИЯ има право да прекрати изцяло или частично споразумението помежду им. Освен това, в този случай всички останали задължения на Купувача/Клиента, независимо от вида им, стават незабавно изискуеми и платими, като АЛСО БЪЛГАРИЯ има право да спре изпълнението по всяко споразумение или да прекрати всяко споразумение с Купувача/Клиента изцяло или частично.

4. АЛСО БЪЛГАРИЯ има право да начисли на Купувача/Клиента всички разходи, възникнали от неплащането на Купувача/Клиента, включително съдебните такси и извънсъдебните такси за събиране, върху и надхвърлящи дължимата сума.

5. Извънсъдебните такси за събиране се заплащат от Купувача/Клиента във всеки случай, когато АЛСО БЪЛГАРИЯ е използвала за събирането съдействие на трета страна. Те се определят отнапред на 15% от дължимата сума по фактурата и се добавят към начислената лихва в съответствие с т. 2 от настоящия член, с минимум € 500,00 (петстотин евро), без да се засяга правото на АЛСО БЪЛГАРИЯ на пълно компенсиране на направените по събирането разходи.

6. АЛСО БЪЛГАРИЯ по всяко време има право да прехвърля или залага вземанията си от Купувача/Клиента на трети лица.

7. Ако АЛСО БЪЛГАРИЯ подаде молба за обявяване в несъстоятелност на Купувач/Клиент, последният дължи в допълнение към дължимата сума, посочена в предходните точки на този член, да заплати и съдебните и/или извънсъдебните разходи по подадената молба за несъстоятелност.

8. Плащанията, извършени от Купувача/Клиента, погасяват задълженията в следната поредност - първо разноските, после лихвите и на последно място – главницата.

Член 6 Задължение за проверка и възражения

1. Купувачът/Клиентът е длъжен незабавно при получаването им да инспектира продуктите, доставени от АЛСО БЪЛГАРИЯ. Възраженията за видими дефекти, отнасящи се до Продуктите (включително, но не ограничени до възражения по отношение на количество, размер, тегло, опаковка и качество), трябва да бъдат заведени писмено от Купувача/Клиента в момента на получаването им, като от неспазването на този срок следва отпадане на всички права на Купувача/Клиента, като се счита, че АЛСО БЪЛГАРИЯ е изпълнил изцяло своите задължения.

2. Възраженията от какъвто и да е характер не отлагат задълженията за плащане на Купувача/Клиента.

Дефектни продукти

3. Гаранционните срокове, дадени от производителя на доставените продукти, се прилагат между АЛСО БЪЛГАРИЯ и Купувача/Клиента. Претенция по гаранцията трябва да бъде заявена от Купувача/Клиента в сервизния център, определен от производителя на продуктите за територията на Република България в рамките на приложимия срок, иначе съществува риск срокът за предявяване на самата гаранционна претенция да изтече.

4. В случаите, когато съответния сервизен център е този на АЛСО БЪЛГАРИЯ, завеждането на претенция за дефектен продукт се осъществява чрез изпращане на напълно попълнен RMA формуляр, който е достъпен на Уебсайта на АЛСО БЪЛГАРИЯ.

5. В случаите по предишната т. 4 след като АЛСО БЪЛГАРИЯ определи RMA-номер, Купувачът/Клиентът връща продуктите за своя сметка и на свой риск. Върнатите стоки се проверяват след получаването им. Когато при проверката АЛСО БЪЛГАРИЯ установи, че претенцията по гаранцията е основателна, дефектните продукти се отремонтират в сроковете, определени в приложимото законодателство или според условията на съответния производител. Където е приложимо, се прилага замяна на дефектните продукти. Ако нито отремонтиране, нито замяна са възможни, съответната покупна цена се кредитира и изплаща пропорционално на приетата от производителя съгласно гаранционните условия претенция. Ако производителят отхвърли гаранционната претенция, Купувачът/Клиентът следва да плати на АЛСО БЪЛГАРИЯ покупна цена, която АЛСО БЪЛГАРИЯ му е кредитирало.

6. Никаква гаранционна претенция на Купувача/Клиента за дефекти няма да бъде удовлетворена, ако:

a. продуктите не са използвани в съответствие с дадените инструкции или при използването им те са пренебрегвани;

b. са направени промени в продуктите, включително ремонти, които не са извършени от оторизиран сервиз или от производителя;

c. продуктите са третирани без надлежната грижа или с проявено по друг начин невнимание;

d. върнатият продукт е напълно изразходван (за консумативи);

e. за продуктите не е платена (пълната) покупна цена или не са изпълнени задължения към АЛСО БЪЛГАРИЯ по друг начин;

f. не са оповестени пред АЛСО БЪЛГАРИЯ в съответствие с предписаното в тези Общи условия.

7. Горепосочената гаранционна схема не се прилага за всякакви консумативи като инсталирани тонер касети/касети, доставени със закупен принтер и др.

Неправилна доставка

8. За неправилна доставка Купувачът/Клиентът следва да уведоми АЛСО БЪЛГАРИЯ в рамките на приложимия срок, в противен случай има риск срокът за предявяване на претенцията да изтече, чрез изпращане на напълно попълнен RMA формуляр, който може да бъде намерен на Уебсайта на АЛСО БЪЛГАРИЯ.

9. Продуктите, които подлежат на връщане, трябва да бъдат в търговски вид, нови, окомплектовани и придружени с необходимите документи, в оригинални и ненарушени опаковки, неотворени и без нарушени пломби. Поръчаните продукти, които са асемблирани или коригирани по желание на Купувач/Клиент, не подлежат на връщане (с изключение на неправилни доставки от АЛСО БЪЛГАРИЯ).

10. След като АЛСО БЪЛГАРИЯ определи RMA номер, продуктите, които подлежат на връщане, се събират от превозвач, ангажиран от АЛСО БЪЛГАРИЯ. Купувачът/Клиентът трябва да предостави стоките в съответствие с инструкциите, дадени от АЛСО БЪЛГАРИЯ и/или от горепосочения превозвач.

11. АЛСО БЪЛГАРИЯ инспектира стоките след получаването им. След приемане на върнатите стоки, покупна цена се кредитира.

Член 7 Отговорност

1. Всяка отговорност на АЛСО БЪЛГАРИЯ се ограничава до сумата, изплатена в съответния случай, съгласно полученото застрахователно обезщетение (я), заедно с превишението за сметка на АЛСО БЪЛГАРИЯ съгласно застрахователното споразумение. Ако по някаква причина не се извърши плащане съгласно посочената (ите) застраховка (и), всяка отговорност на АЛСО БЪЛГАРИЯ е ограничена до сумата на фактурата, начислена на Купувача/Клиента, в дванадесетте месеца преди инцидента, при който е възникнало задължението, но не повече от € 100 000,00 (сто хиляди евро). АЛСО БЪЛГАРИЯ никога не носи отговорност за вреди под формата на загуба от продажба или доходи, накърнена репутация или други последващи вреди или загуби.

2. Ограничението на отговорността, описано в предходната точка, не се прилага в случай на умисъл или груба небрежност на АЛСО БЪЛГАРИЯ.

3. Купувачът/Клиентът обезщетява АЛСО БЪЛГАРИЯ, неговите служители и всички, които АЛСО БЪЛГАРИЯ е ангажирал за изпълнение на споразумението, за всички претенции от трети страни, произтичащи от или свързани с доставката или препродажбата на продуктите. Купувачът/Клиентът следва да се застрахова на необходимото за целта ниво и да поддържа съответната застраховка.

4. Всяка претенция на Купувач/Клиент към АЛСО БЪЛГАРИЯ, с изключение на тези, признати от АЛСО БЪЛГАРИЯ, се погасява с изтичането на 12 месеца от възникването й.

Член 8 Невиновно неизпълнение (непреодолима сила)

1. Срещу АЛСО БЪЛГАРИЯ не може да бъде предявен иск за компенсиране на разходи, щети и лихви, ако не може да изпълни задълженията си към Купувача/Клиента поради непреодолима сила.

2. Под непреодолима сила в контекста на тези Общи условия се разбира всички факти и обстоятелства, които се намират извън сферата на влияние и/или сферата на риск на АЛСО БЪЛГАРИЯ и/или въз основа на които изпълнението на споразумението вече не може да се изисква в рамките на причина, включително (но не ограничена до) транспортна пречка и замърсяване или заплаха от замърсяване, производствени проблеми, дефекти или повреда на производствени средства, стачки или подобни действия, (независимо дали може да им се вмени във вина или не) неизпълнение от страна на трети страни, ангажирани от АЛСО БЪЛГАРИЯ, правителствени мерки, както и липса на суровини, стагнация на доставките на суровини или полуфабрикати.

3. Без да се засягат други права на страните, възникването на непреодолима сила дава право на всяка от страните да прекратят споразумението за частта му, която все още не е изпълнена, след като форсмажорната ситуация е продължила два месеца, при това без страните да си дължат каквото и да било обезщетение.

4. Ако АЛСО БЪЛГАРИЯ частично е изпълнило задълженията си, ще има право на пропорционална част от договорената цена въз основа на вече извършена работа и направени разходи.

Член 9 Транспорт

Разходи за доставка

1. Продуктите, закупени от АЛСО БЪЛГАРИЯ чрез този Уебсайт, може да бъдат доставени на територията на България. АЛСО БЪЛГАРИЯ може да достави продукти и извън територията на България, но в тези случаи може да се прилагат някои ограничения.

Доставяне на пратка до краен клиент

2. Допълнителна такса за доставка се начислява, когато пратките следва да бъдат доставени до адрес, различен от договорения стандартен адрес за доставка. Прилагат се и ограничения за приемане на поръчка и за доставяне на пратки до краен клиент в определени райони.

Разходи за поръчка

3. АЛСО БЪЛГАРИЯ може да начисли такса за обработка на поръчка в конкретни случаи. Всяка специална транспортна договореност или други допълнителни услуги водят до допълнителни разходи.

Член 10 Търговски марки и опаковки

АЛСО БЪЛГАРИЯ си запазва правото да предоставя стоките и опаковките със собствено име и индустриална търговска марка. Купувачът/Клиентът няма право да променя или премахва търговските марки или идентификационни марки, поставени от АЛСО БЪЛГАРИЯ.

Член 11 Запазване на правото на собственост

1. Всички доставени стоки остават собственост на АЛСО БЪЛГАРИЯ до момента, в който Купувачът/Клиентът изпълни всички свои задължения - по тази или предходни доставки - към АЛСО БЪЛГАРИЯ. Стоките могат да бъдат поискани от АЛСО БЪЛГАРИЯ незабавно, ако Купувачът/Клиентът не е изпълнил задълженията си или АЛСО БЪЛГАРИЯ има причина да приеме, че Купувачът/Клиентът няма да изпълни задълженията си.

2. Купувачът/Клиентът няма право да отчуждава, отдава под наем или да дава за ползване, да залага продуктите, върху които АЛСО БЪЛГАРИЯ запазва правото си на собственост или да ги обременява по друг начин. Препродажба в рамките на обичайните бизнес операции на Купувач/Клиент е разрешена, ако АЛСО БЪЛГАРИЯ не е уведомил писмено Купувача/Клиента, че желае да упражни правата си, произтичащи от запазването на правото на собственост.

3. Запазването на правото на собственост се предвижда и за:

а. всички понесени от АЛСО БЪЛГАРИЯ разходи поради неизпълнение от страна на Купувача/Клиента, които разходите ще бъдат фиксирани на 10% от покупната цена, останала неплатена от Купувача/Клиента, без да се засяга правото на АЛСО БЪЛГАРИЯ на пълно обезщетяване на причинените разходи;

б. загуба при препродажба, понесена от АЛСО БЪЛГАРИЯ, тоест неблагоприятната разлика между покупната цена, останала неплатена от Купувача/Клиента, и цената, по която АЛСО БЪЛГАРИЯ продава съответните стоки на трета страна.

Член 11а /добавен на 1 април 2021 г./ Правила за търговско съответствие (Експортни и санкционни списъци)

1. Купувачът/клиентът трябва да спазва приложимите нормативни изисквания, актове и разпореждания на държавните органи, чиято юрисдикция се разпростира върху бизнес дейностите на Купувача/клиента. Купувачът/клиентът е запознат с това, че закупуваните и препродавани от него продукти от американски доставчици (например от DELL, HP, HPE, Intel, Microsoft, Seagate, Western Digital и други) или продукти от неамерикански доставчици, включващи американска технология, както и извършването на транзакции, които са свързани с територията на САЩ или с граждани на САЩ са обект на американски икономически санкции и на законови и подзаконови изисквания за износ. Купувачът/клиентът е изцяло отговорен за спазване на изискванията и за снабдяване с всички необходими разрешения за износ, реекспорт, вътрешен трансфер в страната и внос, за регистрации и други държавни разрешения, свързани с Продуктите и услугите, предоставяни от АЛСО България.

2. Купувачът/клиентът се съгласява, че във връзка със своите търговски отношения с АЛСО БЪЛГАРИЯ, Купувачът/клиентът няма да осъществява бизнес операции: с трета страна от; свързана с; осъществяваща бизнес операции в или включваща държава или територия (понастоящем, включително без ограничение, Северна Корея, Куба, Иран, Сирия, регион Крим на Украйна и други ограничени страни и територии), представляващи обект или цел на американски или други национални правителствени финансови или икономически санкции или наложено търговско ембарго или идентифицирани по друг начин в списък на забранени, санкционирани, изключени или отхвърлени субекти, включително, но не само тези, публикувани от правителството на САЩ чрез Службата за контрол на чуждестранните активи ("OFAC") на Департамента по финанси на САЩ, от Бюрото за промишленост и сигурност ("BIS") на Търговския департамент на САЩ или от Държавния департамент на САЩ, от Съвета за сигурност на ООН, от Европейския съюз или от Министерството на финансите на Великобритания (общо наречени за краткост и „Санкции“), без първо е получил необходимия лиценз или друго правителствено разрешение или по какъвто и да е начин, който би довел до нарушаване на Санкциите от страна на Купувача/клиента или на АЛСО БЪЛГАРИЯ. Купувачът/клиентът е отговорен за точното докладване и предоставяне на всички необходими лицензии за износ, информация за класификация на продуктите, декларации за крайния потребител и за употреба и декларации за контрол на местоназначението, изисквани от приложимите митнически или експортни контролни органи, и

3. Купувачът/клиентът трябва да препятства износа, реекспорта, продажбата, отдаването под наем, прехвърлянето по друг начин или употребата на Продуктите и услугите, предоставени от АЛСО БЪЛГАРИЯ към краен потребител, ангажиран в която и да било от следните дейности:

а. военна крайна употреба, включително всякакви дейности:

(i) свързани с оръжия за масово унищожение;

(ii) ядрено, химическо или биологично оръжие, включително свързани материали или съоръжения;

(iii) ракети или подкрепа за ракетни проекти;

в. терористични дейности;

с. проучване или добив на нефт и газ в Арктика, дълбоководни (над 500 фута, съответно – над 152 м.), тръбопроводи за износ на енергия или шистови образувания в Русия или в, от или с руски компании, територии или други субекти, идентифицирани от BIS и/или OFAC.

4. Купувачът/клиентът трябва да прилага адекватни политики, контрол и системи, за да осигури съответствието му с изискванията по този раздел. Контролът на Купувача/клиента трябва да включва проверка на транзакциите с крайните клиенти, за да се гарантира спазването на изискванията на санкционните разпоредби. Купувачът/клиентът трябва да прилага сравними експортни изисквания към крайните си клиенти, както и към партньорите, с които търгува.

Член 11b /добавен на 1 април 2021 г./ Антикорупционни правила.

1. Купувачът/клиентът и АЛСО БЪЛГАРИЯ се съгласяват да спазват всички приложими закони за борба с корупцията. Нито Купувачът/клиентът, нито негови служители, във връзка с покупки, препродажби или друг бизнес, свързан с АЛСО БЪЛГАРИЯ, ще:

а. предлага, обещава или дава някаква финансова или друга облага на каквито и да било лица (публични или частни), включително служители и мениджъри на АЛСО БЪЛГАРИЯ:

(i) с цел да подтикне дадено лице да изпълнява неправомерно съответна функция или задължение;

(ii) да възнагради лицето за такава неправомерна дейност; или

(iii) когато лицето знае или предполага, че приемането на облагата само по себе си е неправомерно изпълнение на функция или задължение, или

b. предлага, обещава или дава каквато и да било финансова или друга облага на длъжностно лице, нито пряко, нито чрез посредничеството на трето лице с намерението да започне или да продължи съществуващи търговски отношения или да получи търговско предимство чрез:

(i) упражняване на влияние върху длъжностното лице в неговото служебно качество,

(ii) склоняване на такъв служител да извърши или пропусне да извърши каквото и да е действие в нарушение на законните му задължения;

(iii) осигуряване на неправомерно предимство; или

(iv) склоняване на длъжностното лице да използва своето влияние върху орган на държавно управление или администрация, за да получи или да повлияе на каквото и да било действие или решение на такъв орган на управление или администрация.

2. Купувачът/клиентът ще:

(i) поддържа собствени политики и процедури за борба с корупцията, включително, без ограничение: адекватни процедури, предназначени да предотвратят несъответствие от страна на Купувача/клиента и свързаните с него лица (дефинирани в т. 3 по-долу) през цялото времетраене на търговските отношения между АЛСО БЪЛГАРИЯ и Купувача/клиента;

(ii) контролира и прилага подходящи за постигане на поставените цели политики и процедури;

(iii) поддържа достоверни, точни и пълни счетоводни книги и записи, относими към всички дейности на Купувача/клиента, свързани с АЛСО БЪЛГАРИЯ; и

(iv) предоставя информация, документация и разумно съдействие на АЛСО БЪЛГАРИЯ и нейните упълномощени представители за целите на осигуряване на съответствието на Купувача/клиента и на неговия доставчик с антикорупционното законодателство или за подпомагане на разследване на предполагаемо нарушение на тези закони.

3. В случай че трето лице извършва услуги за или от името на Купувача/клиента съгласно споразумение с АЛСО БЪЛГАРИЯ (всяко такова лице се нарича за краткост „Асоциирано лице“), Купувачът/клиентът налага на Асоциираното лице антикорупционни задължения, които са не по-малко обременителни от поетите от него по този раздел.

4. Купувачът/клиентът незабавно ще информира АЛСО БЪЛГАРИЯ, ако Купувачът/клиентът узнае, че някой от неговите служители, действителни собственици, служители или Асоциирани лица е бил осъждан за престъпление, включващо подкуп, корупция, измама или получаване на облага без основание или, доколкото му е известно, е бил или е обект на разследване, проучване или изпълнителни действия от който и да било правителствен, административен или регулаторен орган свързани с каквото и да било престъпление или предполагаемо нарушение на антикорупционното законодателство.

Член 12 Приложимо право и спорове

1. Българското законодателство се прилага изключително към тези Общи условия. Приложимостта на Виенската конвенция за продажбите се изключва изрично.

2. Всички спорове между страните, както и споровете, отнасящи се до тези Общи условия и до споразуменията между страните, включително споровете, породени от или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, а така също и споровете, произтичащи от извъндоговорни основания между посочените страни, свързани по някакъв начин със сключването, изпълнението или неизпълнението на тези споразумения, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно неговия правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Седалището на арбитража ще е в София.

3. Компетентен за всички спорове между страните е съответно компетентния съд в София, доколкото те са част от компетентността на този съд и законът не е обявил друг съд, компетентен за тази цел чрез задължителни разпоредби. Тази клауза за установяване на местна подсъдност не дерогира арбитражното споразумение по точка 2. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА RМА (връщане на стоки)

Член 1. Приложимост

1.1 Освен ако не е изрично уговорено друго, настоящите Общи условия за RMA се прилагат за всички оферти, договори за покупко-продажба и доставки на всички стоки и услуги, които са пуснати на пазара и/или са предоставени от АЛСО БЪЛГАРИЯ. Насрещната за АЛСО БЪЛГАРИЯ страна в така възникналите правоотношения се нарича по-нататък „Купувач/Клиент“.

1.2 Общите условия за продажба и доставка на АЛСО БЪЛГАРИЯ, също са приложими. Копие от тези условия може да бъде изпратено на Купувача/Клиента при поискване или може да бъде намерено на уебсайта на АЛСО БЪЛГАРИЯ. В случай на противоречие между разпоредбите, посочени в настоящите Общи условия на RMA и Общите условия за продажба и доставка на АЛСО БЪЛГАРИЯ, последните имат предимство. Такова противоречие не засяга валидността на останалите разпоредби, съдържащи се в тези Общи условия за RMA.

1.3 Тези Общи условия за RMA включват процедура за уреждане на RMA за дефектни продукти (член 2), неправилни поръчки и грешни доставки (член 3).

Член 2. Дефектни продукти

Общ ред

2.1 Купувачът/Клиентът или крайният клиент следва да се обърне директно към оторизирания от производителя сервизен център в България, за да уреди гаранционен иск за дефектен продукт. Това обикновено е най-лесният и бърз начин за получаване на размяна/компенсация. АЛСО БЪЛГАРИЯ няма да приема такива продукти.

2.2 АЛСО БЪЛГАРИЯ спазва гаранционния срок на производителя за доставените продукти. АЛСО БЪЛГАРИЯ предоставя при поискване гаранционните условия, прилагани от производителя.

2.3 Купувачът не може да се възползва от гаранционните права, ако:

а) купувачът не е спазвал изискванията за използване на продуктите;

б) купувачът е направил промени в продуктите или е възложил такива да бъдат направени, включително при ремонт, ако не са извършени от или от посочено от АЛСО БЪЛГАРИЯ или от производителя лице;

в) купувачът е третирал продуктите с недостатъчна грижа или друго невнимание.

Процедура

2.4. За да върнете дефектни продукти, когато сервизният център на АЛСО БЪЛГАРИЯ е определен за целта от производителя на продуктите, първо трябва да заявите RMA номер чрез онлайн формуляра RMA. Той може да бъде намерен на Уебсайта на АЛСО БЪЛГАРИЯ.

2.5 Всяка RMA заявка трябва да е максимум 30 реда. Заявки, съдържащи повече редове, не се разглеждат, освен ако АЛСО БЪЛГАРИЯ предварително не е дало изричното си писмено съгласие за това.

2.6 Заявката за RMA трябва да съдържа поне следните детайли:

• номер на продукта;

• номер на фактура/номер на приемо-предавателен протокол;

• ясно описание на оплакването (индикацията „дефектна“ или „неработеща“ не е достатъчна и поради това оплакването не подлежи на разглеждане).

2.7 Дефектните продукти могат да бъдат препращани до адреса на АЛСО БЪЛГАРИЯ в София, ул. Продан Таракчиев № 16, след като RМА номер бъде определен от АЛСО БЪЛГАРИЯ. Това трябва да стане в рамките на 5 работни дни. RMA формулярът трябва да бъде прикрепен по ясен видим начин от външната страна на транспортната опаковка.

Адресът за връщане е:

АЛСО БЪЛГАРИЯ

ул. Продан Таракчиев № 16, София, България.

2.8. Разходите за изпращане до АЛСО БЪЛГАРИЯ са за сметка на купувача. Неподпечатани пратки, пратки без ясно видим RMA формуляр или пратки с условие за плащане при получаване не се приемат. Купувачът/Клиентът носи лична отговорност за щети и / или загуби по време на транспортирането до АЛСО БЪЛГАРИЯ.

2.9. След получаване на дефектните стоки, АЛСО БЪЛГАРИЯ ги проверява за съответствие със стандартите на съответния производител. Ако при проверка се окаже, че продуктите не отговарят на тези стандарти, АЛСО БЪЛГАРИЯ си запазва правото да върне продуктите, без да ги заменя или да издава кредитно известие, нито да заменя стоката. Купувачът получава писмено уведомление за това. Връщане се отказва в следните случаи:

• Върнатият продукт е напълно изразходван (за консумативи);

• Гаранционният срок на продукта е изтекъл;

• Върнатият продукт не е използван;

• Върнатият продукт не е оригинален продукт;

• Върнатият продукт е доставен като консуматив, например - касета/тонер със закупения принтер;

• Върнатият продукт не е посочен във формуляра RMA, издаден от АЛСО БЪЛГАРИЯ;

• Върнатият продукт има транспортен дефект.

2.10 Дефектните продукти, приети от АЛСО БЪЛГАРИЯ, се ремонтират или се заменят, ако е приложимо, или се издава кредитно известие след тестване от производителя. Ако производителят откаже да признае продукта за дефектен, АЛСО БЪЛГАРИЯ не отремонтира, нито заменя продукта, нито издава кредитното известие.

Член 3. Неправилна поръчка и грешна доставка

Връщането на недефектни продукти от Купувача/Клиента може да се случи само, ако са изпълнени следните условия:

3.1 Заявка за RMA трябва да бъде подадена чрез попълване на онлайн формуляра за съответната услуга в рамките на три работни дни след получаване на продуктите (в случай на неправилна поръчка/грешна доставка).

3.2 Продуктите, които могат да бъдат върнати, трябва да бъдат в търговски вид, лесно продаваеми като нови, окомплектовани и придружени с необходимите документи, в ненарушени и оригинални опаковки, неотворени и без нарушени пломби. Поръчаните продукти, които са асемблирани или коригирани по желание на купувача, не подлежат на връщане (с изключение на неправилни доставки от АЛСО БЪЛГАРИЯ).

3.3 В случай на неспазване на условията, посочени в т. 3.2, АЛСО БЪЛГАРИЯ си запазва правото да откаже да приеме продуктите като не издава за тях кредитно известие. Купувачът/Клиентът получава писмено уведомление за това.

3.4 Формулярът RMA трябва да бъде прикрепен по ясно видим начин от външната страна на транспортната опаковка.

3.5 След разрешение от АЛСО БЪЛГАРИЯ в съответствие с горните разпоредби, неправилно поръчаните/грешно доставените продукти трябва да бъдат изпратени на следния адрес в рамките на пет работни дни:

АЛСО БЪЛГАРИЯ

ул. Продан Таракчиев № 16

София, България

3.6 Продуктите, за които е издаден RMA номер поради неправилна доставка от АЛСО БЪЛГАРИЯ, се събират от превозвача, осигурен от АЛСО БЪЛГАРИЯ. Продукти, които се връщат в АЛСО БЪЛГАРИЯ без RMA номер, пратките с условие за плащане при доставка, както и неподпечатаните пратки не се приемат.

3.7 Кредитно известие се издава в рамките на пет работни дни след получаване и проверка на продуктите.

3.8 Най-малко 10% такса се прилага в случай на неправилна поръчка на продукти. Процентът на таксите за възстановяване се определя от АЛСО БЪЛГАРИЯ и може, въз основа на предлагания продукт, да се различава за всяка RMA заявка.

3.9. Ако Вашата заявка за RMA бъде одобрена, АЛСО БЪЛГАРИЯ по всяко време може да предостави паричната сума за приетите продукти. АЛСО БЪЛГАРИЯ никога не замества върнатия продукт; следователно няма да получите автоматично нов продукт. Ако желаете да получите нов продукт, можете сами да подадете нова поръчка.

Езикови версии

Тези Общи условия са предоставени на английски и на български език. В случай на спор или противоречие, българската версия има предимство. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

АЛСО БЪЛГАРИЯ гарантира, че вашите лични данни ще бъдат обработвани поверително. Вашата информация се използва единствено във връзка с процесите по поръчка, фактуриране и доставка на Вашите поръчки. АЛСО БЪЛГАРИЯ ще споделя вашата информация само с трети страни, които участват в процеса на доставка и няма да използва Вашата информация за други (търговски) цели без Ваше разрешение. Нашите служители и трети лица, ангажирани от нас, като например компаниите за доставка, са задължени да спазват поверителността на Вашата информация.

Предоставената от Вас информация се използва за следните цели:

• Вашите (бизнес) данни се използват в процеса на обработване на поръчка, фактуриране и доставка. За да направим процеса на поръчване възможно най-лесен и ефикасен, ние запазваме информацията от Вашите поръчки - с Ваше разрешение. В резултат на това можем да Ви показваме Вашата лична информация, когато сте влезли с личния си акаунт и парола в нашия Уебсайт.

• Ние използваме Вашия имейл адрес, за да Ви информираме за развитието на нашия Уебсайт и за специални оферти и промоции след дадено Ваше съгласие. Ако не желаете да получавате информация за това, можете да се отпишете от нашия Уебсайт или да следвате връзката във всеки от нашите имейли.

• Ако участвате в някоя от нашите промоции или кампании с награди, Ви молим да предоставите Вашето име, фирмата и имейл адреса на Вашата компания. Ние използваме тази информация, за да проведем промоцията, за да оповестим победителя (ите) и да измерим реакцията на нашите маркетингови инициативи.

Този Уебсайт използва Google Analytics, услуги за уеб анализ, предоставяни от Google Inc. („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“ (текстови файлове, които се записват на Вашия компютър), за да помогне да се анализира как ползвателите използват Уебсайта. Информацията, генерирана от бисквитката за това как използвате Уебсайта (включително Вашия IP адрес), ще бъде прехвърлена и запазена от Google на сървърите му в Съединените американски щати. Google използва тази информация, за да следи използването на нашия Уебсайт, да съставя отчети за дейността на Уебсайта за операторите на уебсайтове и да предлага други услуги, свързани с операциите на Уебсайта и използването на интернет. Google може да предостави тази информация на трети страни, ако Google е задължено да го направи по закон или когато такива трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да комбинира Вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър. Моля, обърнете внимание, че ако направите това, може да не успеете да използвате пълната функционалност на този Уебсайт. Използвайки този Уебсайт, вие се съгласявате с обработката на информация от Google по начина и за целите, посочени по-горе.

Ако имате въпроси относно защитата на данните, моля свържете се с нас на: privacy.bg@also.com. Ако желаете да промените данните си, моля свържете се с акаунт мениджъра на профила си или изпратете имейл до office.bg@also.com

Подробна информация за защита на данните и правата на субектите съгласно Общ Регламент за защита на данните можете да намерите на:

https://www.also.com/ec/cms5/bg_5870/5870/legal/data-privacy-statement/index.jsp