ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Съдържание

I. Обща информация и правно основание

 • 1. Администратор на лични данни 2
 • 2. Правно основание за обработката 2

II. Лог файлове, хостинг 2

III. Обработване за целите на сключване на договор 3

IV. Контакт, данни на кандидати за работа, събития 3

 • 1. Данни за контакт 3
 • 2. Данни на кандидати за работа 3
 • 3. Събития 4

V. Бисквитки 5

VI. Реклама 5

VII. Регистрация 6

VIII. Webshop 7

 • 1. Данни за целите на регистрацията 7
 • 2. Използване и основание 7
 • 3. Период на съхранение 7

IX. Медийно присъствие 7

X. Разкриване на данни на трети страни 8

a) Разкриване на данни в изпълнение на договор 9

b) Разкриване на данни на външни доставчици за работата на уебсайта 9

 • 1. Google 9
 • a) Google/YouTube 9
 • 2. Meta 10
 • b) Facebook Custom Audiences und Website Custom Audiences 10

XI. Платформата за управление на съгласие на ползвателя (UserCentrics) 11

XII. Съхранение на данни извън ЕС/ЕИП 12

XIII. Автоматизирано вземане на решения 12

XIV. Права на субектите на данни 13

XV. Срок за съхранение на лични данни 13

XVI. Сигурност 13

I. Обща информация и правно основание

Настоящият документ Ви информира за това какви лични данни се събират на този уебсайт от нас като администратор, с каква цел, както и какъв обем и при кои случаи тези данни се предоставят на трети страни.

1. Администратор на лични данни

АЛСО България ЕООД, наричана по-долу и „Компанията“ или „АЛСО“

София, ул. "Христофор Колумб" 64,

София Еърпорт Център, Офис сграда А2, етаж I, офис 124,

телефон за контакт : +359 029602400, office.bg@also.com

Длъжностно лице по защита на данните

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по пощата на горепосочения адрес или по електронна поща на privacy.bg@also.com.

2. Правно основание за обработката

Обработването на лични данни изисква наличие на правно основание, което Ви представяме по-долу.

Правно основание за обработка на лични данни, за която получаваме съгласието на субекта на данните, се съдържа в член 6, параграф 1, буква «а» от Общия регламент за защита на данните на ЕС.

Правно основание за обработка на лични данни, необходима за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, се съдържа в член 6, параграф 1, буква «б» от ОРЗД. Същото се отнася и до операциите по обработване, необходими за изпълнението на преддоговорни мерки.

Правното основание за обработване на лични данни, необходимо за изпълнение на правно задължение на нашата компания, се съдържа в член 6, параграф 1, буква «в» от ОРЗД.

Правното основание за обработването на личните данни, необходимо за защита на законен интерес на нашата компания или на трета страна и интересите, основните права и свободи на субекта на данните не надделяват над първия интерес, се съдържа в член 6, параграф 1, буква «е» от ОРЗД. Законният интерес на нашата компания се състои в изпълнението на нашите бизнес дейности, както и в анализа, оптимизирането и поддържането на сигурността на нашата онлайн платформа.

II. Лог файлове, хостинг

Статистиката на сървъра автоматично съхранява данни, които браузърът ни предава в рамките на законния ни интерес за анализ и от съображения за сигурност (т. нар. "лог файлове"). По-конкретно, това са следните данни:

Език и версия на софтуера на браузъра;

Използваната операционна система и нейния интерфейс;

URL адрес на препращащия (посетената преди това страница);

Име на хоста на компютъра за достъп (IP адрес);

Дата и час на заявката на сървъра;

Разлика във времевата зона спрямо средното време по Гринуич (GMT);

Съдържание на заявката (конкретна страница);

Количеството прехвърлени данни;

Статус на достъпа/ HTTP статус код.

По правило тези данни не може да се свържат с конкретни лица и по тази причина не може да се използват за профилиране или поведенчески анализ. Тези данни не се смесват с други източници на данни. Данните ще бъдат изтрити в рамките на 90 дни след статистическа оценка и с цел откриване на евентуална злоупотреба. Данните, чието по-нататъшно запазване е необходимо за доказателствени цели, се изключват от изтриване, докато съответният инцидент не бъде окончателно изяснен.

Ние сами предоставяме всички услуги за хостинг на уеб магазинa и не използваме доставчици на хостинг услуги за това. Хостингът служи за предоставяне на услуги за инфраструктура и платформа, изчислителна мощност, място за съхранение и услуги за база данни, услуги за сигурност и техническа поддръжка, за да се поддържа работата на уеб магазина.

По този начин обработваме данни за инвентаризацията, данни за контакт, данни за съдържанието, данни за договора, данни за използването, мета и комуникационни данни на клиенти, заинтересовани страни и посетители на това онлайн предложение въз основа на нашите законни интереси за ефективно и сигурно предоставяне на това онлайн предложение.

III. Обработване за целите на сключване на договор

Личните данни, предоставени от Вас за целите на сключване на договор, например при запитване за оферти, като име, адрес или имейл адрес, ще бъдат използвани в Компанията, за да отговорим на Вашите запитвания, да обработим Вашите поръчки или да Ви предоставим достъп до определена договорна информация.

IV. Контакт, данни на кандидати за работа, събития

1. Данни за контакт

Ако се свържете с нас по електронна поща, Вашите данни ще бъдат съхранени от нас, за да отговорим на вашите въпроси.

По принцип данните няма да бъдат предавани на трети страни, освен ако приложимите разпоредби за защита на данните не оправдават прехвърлянето им или това следва от наше законово задължение. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за в бъдеще. За да направите това, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните по пощата на горепосочения адрес или по електронна поща. В случай на оттегляне, Вашите данни ще бъдат изтрити незабавно, освен ако има правно изключение за по-нататъшната им обработка. Ако изключение няма, Вашите данни ще бъдат изтрити, ако сме приключили с обработката на Вашето искане или целта на съхранението е вече неприложима и не са приложими други противоречащи на изтриването правни изключения.

2. Данни на кандидати за работа

Можете да кандидатствате за работа при нас, включтелно и по електронна поща. Въведените данни ще бъдат обработвани и използвани изключително за целите на подбора на кандидатите. С Вашата кандидатура Вие се съгласявате, че вашите данни за контакт ще бъдат използвани, за да бъдете потърсени и информирани писмено и/или по телефона като част от процеса на кандидатстване. Моля, имайте предвид, че Вашите данни няма да се съхраняват анонимно, а ще бъдат достъпни за служителите от нашия отдел "Човешки ресурси" и лицата, заемащи длъжности, свързани с вакантната. Понеже оценяваме всички кандидати само по тяхната квалификация, независимо от раса, етнически произход, пол, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална идентичност, Ви молим да се въздържате от предоставяне на такава информация във Вашата кандидатура, доколкото е възможно. Можете да промените или да поискате изтриване на предоставените от Вас данни в молбата Ви по всяко време и да оттеглите съгласието си. За да направите това, моля, свържете се с отдел "Човешки ресурси" на АЛСО на посочения по-горе адрес или по електронна поща на jobs.bg@also.com

3. Събития

Ако се регистрирате или участвате в събития, конференции или обучения, Вашите лични данни ще бъдат събирани с цел да се даде възможност за планиране, изпълнение и фактуриране на тези активности. Това означава, че когато се регистрирате за събитието, АЛСО обработва и съхранява предоставените от Вас лични данни (напр. компания, длъжност, име и фамилия, както и имейл адрес) за посочените цели. Може да използваме предоставените от Вас данни, за да се свържем с Вас по електронна поща и да Ви предоставим необходимата информация за Вашето участие и съдържанието на събитието.

Препратки към външни сайтове

Ние можем да свържем поканата за събитието с линк на външен домейн на някой от организаторите. Операторите на свързаните уебсайтове носят отговорност за съдържанието на тези уебсайтове и тяхното съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. АЛСО не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове.

Правното основание за обработката на Вашите данни тук се съдържа в член 6, буква «б» от ОРЗД, т.е. обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за изпълнението на преддоговорни задължения, предприети по искане на субекта на данните. Категориите получатели на Вашите лични данни са АЛСО и при необходимост служители на агенции за организиране на събития, хотели и туристически агенции.

АЛСО си запазва правото да прави снимки и видеозаписи по време на събитията за маркетингови цели и за отчитане на направените разходи. При събитие, на което ще се прави видеозаснемане, ще ви информираме най-късно в началото на събитието. По правило се правят снимки и филмови записи на хора, които имат специална роля (напр. лектори, модератори и т.н.) или се показват групи от участващи хора, или се изобразява атмосферата на събитието.

Ние публикуваме тези снимки и филмови записи на уебсайта на АЛСО или при нашето представяне в социалните медии като LinkedIn, Twitter, Facebook и Instagram, като ги използваме, за да създадем резюме с направените снимки или видео с акценти от събитието. Ако не желаете да се появявате на тези снимки и видеа, моля, уведомете фотографа за това.

Правното основание за обработката на данни по отношение на снимки и видео записи е нашият легитимен интерес в съответствие с член 6, параграф 1, буква «е» от ОРЗД. То се състои в документиране на събитието със снимки и видео записи за маркетингови цели, за отчитане на дейности, за използването им за информационни или представителни цели. Правното основание за създаването на снимки и видео записи на физически лица е получаването на Вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква «а» от ОРЗД, което можете да оттеглите по всяко време. Ако е необходимо, моля, свържете се и с организатора АЛСО по пощата на горепосочения адрес или по електронна поща на адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочен там.

V. Бисквитки

Този сайт използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър, и чрез които определена информация се предоставя на субекта, който задава бисквитката. Те се използват, за да направят уебсайта по-лесен и ефективен за използване и/или да ви улеснят при търсене в нашия уебсайт.

Ние поставяме само бисквитки, които не са абсолютно необходими, с Вашето съгласие. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време за бъдеща употреба.

Съгласието е доброволно и можете да използвате нашия уебсайт, без да приемате бисквитки. Можете също така да конфигурирате настройките на браузъра си според предпочитанията си и например да откажете да приемате "бисквитки" на трети страни или всички "бисквитки" или да изтриете "бисквитките", които вече са съхранени. Ако не приемате бисквитки, моля, имайте предвид, че в този случай нашият уебсайт може да не работи без грешки. Освен ако не предоставим друга информация по отделните теми, споменати в тази политика за поверителност или в банера за бисквитки, продължителността на живота на бисквитките е до 24 месеца.

Можете да разберете коя функция на нашия уебсайт поставя бисквитки по-долу в отделните функции.

Можете да се откажете от използването на "бисквитки" по всяко време в нашия инструмент за управление на съгласието (вж. точка XI. Платформа за управление на съгласие на ползвателя (UserCentrics)) от където се управлява. Там имате възможност да промените решенията, които сте взели, и да дадете или отмените съгласието си със задна дата. Управлението е възможно чрез използването на този бутон

[Връзки/Бутони] като:

или в долната част на нашия уебсайт чрез връзката "Бисквитки и трети страни".

VI. Реклама

На нашия уебсайт ще ви бъде предложена възможност да се абонирате за бюлетин по различни теми и продукти. Ако желаете да получавате такъв бюлетин, ние се нуждаем от Ваш валиден имейл адрес, който ни позволява да потвърдим, че сте собственик на предоставения имейл адрес, както и че собственикът е съгласен да получава бюлетина.

Като част от използваната от нас процедура за двойно включване, ние ще Ви изпратим имейл за потвърждение на предоставения за тази цел адрес, след предоставяне на Вашия имейл адрес, в който ще Ви помолим да потвърдите, че желаете да получавате бюлетина. Ако не потвърдите това в рамките на 24 часа, Вашите данни, свързани с изпращането на бюлетина, ще бъдат автоматично изтрити. Ако потвърдите желанието си да получавате бюлетина, ние ще съхраняваме Вашия имейл адрес, докогато не се отпишете от бюлетина.

Ние изпращаме бюлетини само с Ваше съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква «а» от ОРЗД или заради законово разрешение.

Това означава също и че използваме предоставените от Вас данни за контакт и за рекламни цели, без да изискваме отделно Вашето съгласие за това (например за директна реклама по пощата, директна реклама за наши собствени подобни стоки и услуги в рамките на съществуващите взаимоотношения с клиентите). Правното основание за това е нашият легитимен интерес (член 6, параграф 1, буква «е» от ОРЗД). Нашият легитимен интерес се състои в грижата за клиентите и предоставянето на информация за нашите продукти и услуги.

При работа с нашите доставчици на онлайн транспортни услуги според въведената при тях система е възможно доставчикът на тези услуги да използва предоставените Ваши данни за доставка в псевдонимна форма, т. е. без асоцииране с потребител, за оптимизиране или подобряване на собствените си услуги, например за техническа оптимизация на изпращането и представянето на бюлетина или за статистически цели, за да определи от кои държави идват получателите. Въпреки това, доставчикът на пощенски услуги не използва данните на получателите на нашия бюлетин, за да им пише сам или да ги предава на трети страни.

Бюлетинът се изпраща чрез "Adobe Marketo Engage", Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ирландия. Можете да видите политиката за поверителност на доставчика на транспортни услуги тук: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Можете да оттеглите съгласието си за съхранение на Вашите данни, Вашия имейл адрес и неговото използване за изпращане на бюлетина по всяко време. Линк за отписване от бюлетина можете да намерите в края на всеки бюлетин. Ако потребителите са се абонирали само за бюлетина и са отменили този абонамент, личните им данни, използвани за това ще бъдат изтрити.

VII. Регистрация

Нашият уебсайт предлага регистрация за използване на част от функционалностите му. Личните данни, въведени като част от процеса на регистрация, се съхраняват изключително за целите на вътрешна употреба от АЛСО.

По време на регистрацията се съхранява IP адресът на потребителя, както и датата и часът на регистрацията. Това се прави, за да се предотврати злоупотреба с услугите. Данните няма да бъдат предавани на трети страни, освен при законово задължение за предаването им.

Регистрацията на данните е необходима за предоставянето на съдържание или услуги. Регистрираните лица имат възможност да изтрият или променят съхраняваните данни по всяко време. Субектът на данните може да получи по всяко време информация за съхраняваните за него лични данни.

VIII. Webshop

1. Данни за целите на регистрацията

За да използвате нашия уеб магазин, е необходимо да създадете акаунт. За целта на регистрацията обработваме следните лични данни:

Фирма;

Адрес (улица, номер, пощенски код, град и държава);

ЕИК/БУЛСТАТ номер;

Данъчен номер по ДДС;

Метод на плащане – например банкови данни;

Контактно лице – име, длъжност и телефон;

Е-мейл адрес.

2. Използване и основание

Обработването на горепосочените лични данни се извършва за следните цели:

Изпълнение на поръчки и доставка на продукти, обработка на плащания, комуникация с клиенти относно поръчки и заявки.

Правното основание за обработката на данни е член 6, параграф 1, буква «б» (изпълнение на договор) и буква «в» (изпълнение на правно задължение) от ОРЗД.

Ако не желаете да ни предоставите личните данни, описани по-горе, няма да можете да използвате нашите услуги, изискващи регистрация.

3. Период на съхранение

АЛСО съхранява Вашите лични данни за срока на договорните отношения и след това за сроковете, посочени в контекста на законовите задължения за съхранение.

IX. Медийно присъствие

Можете да ни намерите в социалните мрежи и платформи. Използваме онлайн каналите, за да комуникираме с нашите клиенти, заинтересовани страни и потребители, които са активни там, и да ги информираме за компанията ни и нашите продукти и услуги.

Обработката на личните данни на активните потребители се извършва въз основа на нашите законни интереси за комуникация и предоставяне на информация на и с потребителите. Ако съгласието за обработка на данни от потребителите е дадено в рамките на съответната социална платформа, обработката се извършва въз основа на това съгласие.

Ако посетите някое наше присъствие в социалните медии, имайте впредвид, че ние сме съвместно отговорни с оператора на социалната платформа за операциите по обработка на данни, които са задействани по време на това посещение. Можете да предявите правата си (информация, коригиране, изтриване, ограничаване на обработката, преносимост на данните и жалба, вижте точката "Права на субекта на данните") както срещу нас, така и срещу оператора на съответната социална платформа.

Бихме искали да посочим, че въпреки солидарната отговорност, ние нямаме пълно влияние върху операциите по обработка на данни на социалната платформа и при необходимост препращаме искането за права до съответния оператор с цел по-сигурно обработване на правата на субекта на данните. Нашите възможности обикновено се основават на корпоративната политика на съответния доставчик.

Можете да намерите сроковете за съхранение на данните по-долу. АЛСО няма влияние върху периода на съхранение на данни ви, съхранявани от оператора на социалната платформа за негови собствени цели. За подробности, моля, свържете се директно с операторите на социалните мрежи (контаките им може да откриете в тяхната политика за поверителност на линковете по-долу).

В зависимост от социалната платформа, обработката на данни на потребителите може да се извършва и извън територията на Европейския съюз.

Прехвърлянето на данни към Google и Meta се извършва въз основа на решението за адекватност на споразумението за защита на данните между ЕС и САЩ "Data Privacy Framework" (осигуряващо нивото на защита на данните при обработката на данни от вносителите на данни, базирани в САЩ). Можете да намерите повече информация за рамката за поверителност на данните тук: https://www.dataprivacyframework.gov/

По правило потребителските данни се обработват от платформите за пазарни проучвания и рекламни цели. Например, потребителски профили могат да бъдат създадени въз основа на потребителското поведение и неговите интереси при използване на платформата. На свой ред потребителските профили могат да се използват например за поставяне на реклами в рамките на и извън платформите, за които се предполага, че отговарят на интересите на потребителите. За тази цел бисквитките обикновено се съхраняват на компютъра на потребителя, където се запазва информация за потребителското поведение и интереси. Данните могат да се съхраняват и в профилите за използване, независимо от устройствата, използвани от потребителите. Това се прави по-специално, ако потребителите са членове на съответните платформи и са влезли в тях.

За подробно описание на съответната обработка и възможностите за възражение ние се позоваваме на информацията на доставчиците, описани по-долу.

- Facebook (Страници, Групи)

(Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия)

Основанието за това е споразумение за съвместна обработка на лични данни: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Политика за поверителност: https://www.facebook.com/about/privacy/

Линк за отказ: https://www.facebook.com/settings?tab=ads и http://www.youronlinechoices.com

- Google / YouTube

(Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия)

Политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy

Линк за отказ: https://adssettings.google.com/authenticated

- LinkedIn

(LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Дъблин 2, Ирландия)

Политика за поверителност https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Линк за отказ: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

X. Разкриване на данни на трети страни

a) Разкриване на данни в изпълнение на договор

Ние предаваме данни на трети страни, ако това е необходимо за изпълнение на договор и/или ако сме законово задължени и/или имаме право да го направим в отделни случаи.

b) Разкриване на данни на външни доставчици за работата на уебсайта

В някои случаи използваме външни доставчици на услуги въз основа на Вашето съгласие за използване на данните Ви или въз основа на нашите законни интереси за целите на анализа, оптимизацията и икономическата работа на уебсайта. Ако сте дали съгласието си за инструменти, които не са необходими за работата на уебсайта, можете да промените тези настройки по всяко време. По-долу изброяваме нашите доставчици на услуги.

Ако данните Ви ще бъдат използвани за други цели, ние ще Ви информираме предварително и ще използваме данните, само ако предварително сте дали изрично съгласието си.

1. Google

В рамките на Вашето съгласие използваме услуги за оптимизиране и икономично функциониране на нашето онлайн предложение, за което Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google") носи отговорност. Google е участник в споразумението за защита на данните между ЕС и САЩ "Data Privacy Framework" (осигуряващо нивото на защита на данните при обработката на данни от вносители на данни от САЩ). Можете да намерите повече информация за Рамката за поверителност на данните тук: https://www.dataprivacyframework.gov/

a) Google/YouTube

Ние може да използваме YouTube, услуга, предоставяна от Google, за вграждане на видеоклипове.

Тези видеоклипове се съхраняват на www.youtube.com и могат да се възпроизвеждат директно от нашия сайт. YouTube използва бисквитки за събиране на данни и анализ на статистически данни. YouTube използва бисквитки, наред с други неща, за събиране на надеждни статистически данни за видеоклиповете, предотвратяване на измами и подобряване на практическата работа на потребителите. Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на този уебсайт (включително вашия IP адрес), ще бъде предадена на сървърите на YouTube в САЩ и ще се съхранява там. Вашият IP адрес не може да бъде присвоен, освен ако не сте влезли в YouTube или друга услуга на Google, преди да влезете в страницата, или ако не сте влезли за постоянно. Ако не желаете това, ще трябва да излезете от профила си в YouTube и другите си профили в Google.

Чрез бисквитките на YouTube получаваме статистически стойности за извличане на отделни видеоклипове, вградени в уебсайта, без позоваване на съответния потребител.

Вградените видеоклипове от YouTube се използват в рамките на разрешеното използване от YouTube, което всички потребители трябва да приемат. Ако видите нарушение на авторски права, моля, подайте сигнал директно в YouTube. Използваме вградени видеоклипове в YouTube в разширен режим на поверителност. Това означава, че YouTube не съхранява "бисквитки" за потребител, който разглежда уебсайт с вграден видеоплейър на YouTube, но не кликва върху видеоклипа, за да започне възпроизвеждането. Ако се кликне върху видеоплейъра на YouTube, YouTube може да успее да съхранява "бисквитки" на компютъра на потребителя. Бихме искали да посочим, че ние, като доставчик на страниците, не разполагаме с информация за съдържанието на предаваните данни или тяхното използване от Youtube. За повече информация относно официалната политика за поверителност на YouTube, моля, вижте https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/и https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=bg

2. Meta

В рамките на Вашето съгласие използваме услугите на социалната мрежа facebook.com, която се управлява от Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, за анализ, оптимизация и обработка на нашата онлайн платформа ("Facebook").

Meta е участник в споразумението за защита на данните между ЕС и САЩ "Data Privacy Framework" (осигуряващо нивото на защита на данните при обработката на данни от вносители на данни, базирани в САЩ). Можете да намерите повече информация за Рамката за поверителност на данните тук: https://www.dataprivacyframework.gov/

b) Facebook Custom Audiences und Website Custom Audiences

Нашият уебсайт използва рекламните инструменти Custom Audiences и Website Custom Audiences от Facebook. В този случай от Вашите данни за използване се генерира необратима и нелична контролна сума (хеш стойност), която се предава на Facebook за аналитични и маркетингови цели на неговата социална платформа и се съхранява в САЩ.

Мета пикселът се интегрира директно от Facebook, когато посещавате нашия уебсайт и може да съхранява така наречената "бисквитка", т.е. малък файл, на вашето устройство. Ако след това влезете във Facebook или посетите Facebook, докато сте влезли в профила си, посещението ви на нашия уебсайт ще бъде отбелязано във вашия профил във Facebook. Събраните за Вас данни са анонимни за нас, така че не ни позволяват да правим изводи за самоличността на потребителите. Данните обаче се съхраняват и обработват от Facebook, така че е възможна връзка със съответния потребителски профил и могат да бъдат използвани от Facebook, както и за собствени пазарни проучвания и рекламни цели. Ако предаваме данни на Facebook за целите на сравнението, те ще бъдат криптирани локално в браузъра и едва след това изпратени до Facebook чрез сигурна https връзка. Това се прави единствено с цел установяване на сравнение с данните, които също са криптирани от Facebook.

Освен това, когато използваме мета пиксела, използваме допълнителната функция "разширено съвпадение" (данни като телефонни номера, имейл адреси или Facebook идентификатори на потребителите), за да формираме целеви групи ("Персонализирани аудитории" или "Изглеждащи еднакви аудитории"), предавани на Facebook (криптирани). Допълнителна информация за "разширено съвпадение": https://www.facebook.com/business/help/611774685654668).

За да предотвратите събирането на Вашите данни чрез мета пиксела на нашия уебсайт, моля, следвайте следния линк:

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Ако кликнете върху връзката, на вашето устройство ще се съхранява "бисквитка за отказ". Ако изтриете бисквитките в този браузър, ще трябва да кликнете отново върху връзката. Освен това, отказът се прилага само в браузъра, който използвате, и само в рамките на нашия уеб домейн, на който е щракнато върху връзката.

Също така, въз основа на нашите законни интереси, ние използваме процедурата "Персонализирани аудитории от файл" на социалната мрежа Facebook, Inc. В този случай имейл адресите на получателите на бюлетина се качват във Facebook. Процесът на качване е шифрован. Единствената цел на качването е да се определят получателите на нашите реклами във Facebook. Искаме да сме сигурни, че рекламите се показват само на потребители, които се интересуват от нашата информация и услуги.

Ако искате да възразите срещу използването на персонализирани аудитории на уебсайта на Facebook, можете да го направите и на: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. За да направите това, трябва да влезете в профила си във Facebook.

За допълнителна информация относно целта и обхвата на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Facebook, както и Вашите права в това отношение и опциите за настройка за защита на Вашата поверителност, моля, направете справка с политиката за поверителност на Facebook под http://www.facebook.com/about/privacy/ , както и специално за Facebook Custom Audiences под https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ .

Mapp

Нашият уебсайт използва инструмента за маркетинг и проследяване Mapp от Mapp Digital Germany GmbH, Sandstr. 3, 80335 München https://mapp.com/de/. Mapp пикселът е интегриран в нашия уебсайт и с Ваше съгласие може да съхранява така наречената "бисквитка", т.е. малък файл, на вашето устройство. Бисквитката проследява Вашето онлайн поведение и ни позволява да адаптираме нашата оферта директно към Вашите желания. Допълнителна информация относно защитата на данните на Mapp Digital Germany GmbH можете да намерите на: https://mapp.com/privacy/

Whatfix

За да можем да Ви предоставим автоматизирани отговори на първоначални и често задавани въпроси за продукти и услуги, ние използваме уеб асистента на Whatfix Private Limited, No.1289/1090E, 18th Cross Road, Sector 3, HSR-Layout, Бангалор, Карнатака - 560102 Индия. Правното основание за обработката на Вашите неизключително лични данни е Вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква «а» от ОРЗД. Вашето съгласие се дава чрез инструмента за съгласие за бисквитки, описан по-долу, и може да бъде отменено там по всяко време. Политиката за поверителност на Whatfix Private Limited може да бъде намерена на: https://whatfix.com/privacy-policy/

Стандартните договорни клаузи на ЕС са договорени с Whatfix, така че са предприети възможните мерки за гарантиране на европейското законодателство за защита на данните.

XI. Платформа за управление на съгласие на ползвателя (UserCentrics)

Ние използваме платформата за управление на съгласие на ползвателя (UserCentrics) на UserCentricS GmbH, Rosental 4, 80331 Мюнхен. Потребителският център събира данни за регистрационния файл и данни за съгласие, използвайки JavaScript. Този JavaScript ни позволява да информираме ползвателя за неговото съгласие за определени бисквитки и други технологии на нашия уебсайт и да ги получаваме, управляваме и документираме.

Правното основание за обработването на данни е чл. 6, § 1, буква «в» от ОРЗД. Целта е да се познават предпочитанията на ползвателите и да се действа съобразно тях. Данните се изтриват веднага след като вече не са необходими за влизане в уебсайта. Трайността на бисквитката е 60 дни. Даденото съгласие се съхранява за срок от 5 години или до получено заявление за отмяна на предварително дадено съгласие, в зависимост от това кое от събитията е настъпило първо. Заявлението за отмяна на предварително дадено съгласие се съхранява в продължение на 3 години. Сроковете за съхранение са обвързани със задължението за доказване на принципа за отчетност съгласно чл. 5, § 2 от ОРЗД и в съответствие с ОРЗД.

Можете да спрете окончателно използването на JavaScript по всяко време, като направите подходящите настройки в браузъра си, като следва да имате предвид, че това би попречило на Usercentric да изпълнява JavaScript.

Повече информация за Политиката на Usercentric моля посетете https://usercentrics.com/privacy-policy/

XII. Съхранение на данни извън ЕС/ЕИП

Както е посочено в отделните описания на инструментите, използваме инструменти на трети страни извън ЕС и ЕИП. Доколкото това е необходимо за съобщените цели, може да се случи Вашият IP адрес да бъде обработен извън ЕС и Европейското икономическо пространство, където нивото на защита на данните, което отговаря на европейския стандарт, не е последователно гарантирано и потвърдено (например чрез подходяща гаранция по смисъла на член 46 от ОРЗД или решение за адекватност на Европейската комисия съгласно член 45 от ОРЗД). Поради това не може да се изключи по-специално, че органите по сигурността в трета държава получават достъп до Вашия IP адрес, без Вие да можете да предприемете правно ефективни действия срещу него.

Прехвърлянето на IP адреса към тези доставчици на трети страни се извършва в съответствие с член 49, параграф 1, буква «а» от ОРЗД въз основа на Вашето съгласие, изрично дадено в банера за съгласие. Това съгласие е доброволно. Можете да отмените това по всяко време с ефект за в бъдеще. В резултат на отказа няма да претърпите никакви вреди.

XIII. Автоматизирано вземане на решения

Използваме автоматизирано вземане на решения, за да съпоставим субектите, получаващи доставките и личните им данни със списъците за контрол на износа и санкциите, издадени от Европейския съюз и други страни, от които може да се осъществи износ. В зависимост от резултата от този преглед, ние сме задължени да прилагаме подходящи мерки в рамките на регламентите за контрол на износа, определени от Европейския съюз и други страни, от които ще се извършва износ. Правното основание за обработката на данните е член 6, параграф 1, буква «в» от ОРЗД. Сравнението гарантира спазването на приложимото законодателство за износа.

XIV. Права на субектите на данни

Имате право на информация относно личните данни, които съхраняваме за Вас. В съответствие със законовите разпоредби имате право и на коригиране на неверни данни, блокиране, преносимост на данните и изтриване на личните Ви данни. Ако сте дали съгласието си, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласие преди неговото оттегляне.

Можете да възразите срещу бъдещата обработка на личните Ви данни по всяко време в съответствие със законовите изисквания. По-специално, може да се направи възражение срещу обработката за целите на директния маркетинг.

Ако смятате, че обработването на Вашите лични данни, които се отнасят до вас, не се осъществява в съответствие с нормативната уредба за защита на данните и представлява нарушение на личните данни, Ви молим да се свържете с нашия служител по защита на данните. За да направите това, моля, свържете се с АЛСО на посочения по-горе адрес по пощата или по електронна поща или на адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочен там.

Също така имате право да подадете жалба до надзорен орган за защита на данните, ако смятате, че обработката на вашите лични данни нарушава законовите разпоредби.

Комисия по защита на личните данни:

София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

XV. Срок за съхранение на лични данни

Освен ако не сме предоставили друга информация за срокове за съхранение на конкретните места, се прилага следното: съхраняваме лични данни за срока на съответния законоустановен период на съхранение или толкова дълго, колкото е налице целта на събирането на данните. След изтичане на срока за съхранение, данните ще бъдат рутинно изтривани, освен ако не са необходими за започване на договор или за изпълнение на договора. Освен ако данните на потребителя не бъдат изтрити, защото са необходими за други цели, разрешени от закона, тяхната обработка ще бъде ограничена, доколкото е възможно. Съответно данните ще бъдат блокирани, доколкото е възможно, и няма да бъдат обработвани за други цели. Например, това може да се отнася за потребителски данни, които трябва да се съхраняват по търговски или данъчни причини.

XVI. Сигурност

Ние полагаме всички усилия да обработваме Вашите лични данни, като използваме всички технически и организационни средства по такъв начин, че да се спазват разпоредбите на нормативните изисквания за защита на данните и по този начин да защитим тези данни. Нашият уебсайт и комуникацията с нас чрез нашия уебсайт е криптирана чрез HTTPS.

 1. Обратно