Användarvillkor


1. Allmänt

Välkommen till vår webbplats. Läs igenom användarvillkoren i detta dokument. Genom att använda denna webbplats går du med på att följa dessa villkor.


2. Informationens riktighet, fullständighet och aktualitet

ALSO AB (nedan kallat ALSO) strävar efter att se till att informationen på webbplatsen är riktig, fullständig och aktuell men kan inte hållas ansvarig för oriktig, ofullständig eller felaktig information som publiceras på webbplatsen.


3. Upphovsrätt

All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i form av texter, bilder eller annat innehåll på denna webbplats är ALSOs egendom eller har publicerats med respektive ägares tillstånd.

All kopiering, delning eller reproduktion eller annan användning av informationen, varumärkena, bilderna, texterna eller logotyperna eller delar av dessa för kommersiella ändamål är strängt förbjuden. Om du vill reproducera någon av den information som finns på denna webbplats, måste du skicka in en ansökan om godkännande till avdelningen ALSO Corporate Communications på corporate.communication@also.com .


4. Tillgång till ALSO ”also.se” webbsida

Vid inloggning och användning av webbsidan accepterar återförsäljaren de villkor och riktlinjer som gäller för användning av ALSO ”also.se” webbsida. Tillgång till webbutiken ges vid användning av en unik e-mailadress och ett lösenord, som tillsammans utgör en unik inloggning för varje återförsäljare.

ADMINISTRATÖREN definieras vid öppnandet av webshopkontot, rollen tilldelas automatiskt den person som ansöker att bli återförsäljare för ALSOs webshop. Administratörsrollen kan tilldelas annan person i ett senare skede genom att sända en begäran till ALSO. Så snart administratören är registrerad hos ALSO skickas ett epostmeddelande med aktiveringsförfrågan till denne.

Återförsäljaren har minst en utpekad administratör. Administratören har utökade rättigheter för att tilldela och hantera andra användares åtkomst till webshopen. Administratören har rätt att skapa nya användare, återaktivera användare, ta bort användare och tilldela åtkomst- och funktionsrättigheter för användare inom ALSOs olika segment i webshopen.

Såvida inte och fram till det datum som återförsäljaren skriftligen bestrider, kan ALSO anta att de personer som har utsetts till administratörer av återförsäljaren såväl som personer som använder den relaterade åtkomstkoden har befogenhet att agera på uppdrag av och på återförsäljarens vägnar.


4.1 Sekretess för inloggningsinformation

Återförsäljaren är ansvarig för att hålla inloggningsinformationen konfidentiell samt att undvika missbruk av den. Återförsäljaren är ensam ansvarig för delningen av tilldelad inloggningsinformation och all missbruk av den. Återförsäljaren får inte dela eller överföra tilldelad inloggningsinformation med någon tredje part eller på annat sätt göra den offentligt tillgänglig. Återförsäljaren erkänner att inloggningsinformationen gör det möjligt att identifiera återförsäljaren och personer som handlar på ALSO SHOP på återförsäljarens vägnar. Återförsäljaren erkänner vidare att användningen av den tilldelade inloggningsinformationen betraktas som bevis på återförsäljarens identitet. ALSO tar inte ansvar för skador orsakade av missbruk av tilldelad inloggningsinformation.


4.2 Missbruk av inloggningsinformation

Om återförsäljaren upptäcker att den tillhandahållna inloggningsinformationen oavsiktligt har gjorts tillgänglig för tredje part eller att det kan finnas en risk för missbruk, måste återförsäljaren omedelbart meddela ALSO det. I så fall måste ALSO se till att den tilldelade inloggningsinformationen blockeras. Efter ansökan från återförsäljaren och efter att risken för missbruk har åtgärdats kan ALSO öppna igen för användning av tilldelad inloggningsinformation.


4.3. Två-Faktor godkännande (Multi-Factors Authentication)

Som en ytterligare säkerhetsåtgärd för ALSOs-online shop ger ALSO-leverantör/återförsäljare ett säkerhetsverktyg via tvåfaktorautentisering, även känd som multifaktorautentisering (MFA). Av säkerhetsskäl kan ALSO kräva att återförsäljaren använder tvåfaktorautentisering, som förutom e-post och lösenord består av en säkerhetskod som kommuniceras via SMS eller via en autentiseringsapplikation.


4.4 Begränsning av tillgång till webbplatsen

Även om ALSO ger återförsäljaren tillgång till webbplatsen förbehåller sig ALSO rätten att begränsa, ändra eller ta bort åtkomst till webbplatsen och / eller att göra ändringar i villkoren för åtkomst till webbplatsen utan föregående meddelande.

För att säkerställa webbplatsens säkerhet kan tekniska säkerhetsåtgärder införas som en förutsättning för åtkomst till webbplatsen och / eller beställning på webbplatsen.


5. Dina uppgifter

ALSO använder personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt (se meddelandet om uppgiftsskydd ). Som användare av webbplatsen är du helt och hållet ansvarig för all information som du skickar till oss och för att kontrollera att tredje parters rättigheter inte överträds.


6. Länkar till andra webbplatser

Under vissa omständigheter kan du genom länkar på ALSOs webbplats omdirigeras till webbplatser utanför ALSO-koncernens nätverk och system. ALSO-koncernen tar inget ansvar för innehållet, riktigheten eller funktionen med avseende på dessa tredjepartswebbplatser. Länkarna tillhandahålls i god tro och ALSO-koncernen tar inget ansvar för ändringar på de tredjepartswebbplatser som vi länkar till. Tillhandahållandet av länkar till andra webbplatser utgör ingen rekommendation å ALSO-koncernens vägnar. Vi rekommenderar att du noga kontrollerar informationen om rättsliga krav och uppgiftsskydd på andra webbplatser som du kan komma att besöka.


7. Garanti och friskrivningsklausul

a) Denna webbplats tillhandahålls på grundval av nuvarande kunskap och tillgängliga uppgifter. Den är endast avsedd att användas i Europa. ALSO ger därför inte några garantier, vare sig uttryckligen eller implicit, om att innehållet på webbplatsen är fullständigt, korrekt, tillförlitligt eller uppdaterat, eller om att det inte strider mot tredje parters rättigheter eller om att denna webbplats kan nås utan avbrott eller fel eller virus. Den information som lämnas innebär inte någon garanti eller något ansvar från ALSOs sida. Att gå in på och använda denna webbplats och lita på den information som lämnas sker på egen risk.

b) ALSOs webbplats och den information som den innehåller är avsedd för informations- och försäljningsändamål. Informationen på denna webbplats utgör varken bindande citat eller innehåller råd eller instruktioner med avseende på användningen av ALSOs produkter och tjänster.

c) ALSO och/eller andra personer som anlitas av oss för arbetet med att skapa, designa eller tillhandahålla denna webbplats tar inget ansvar för direkta eller indirekta skador, kostnader, förluster eller skadeståndskrav av någon typ som har att göra med åtkomst, användning eller oförmåga att använda webbplatsen, ändringar i innehåll, fel eller användningen av andra webbplatser.


8. Ändringar

ALSO förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa användningsvillkor eller i webbplatsens innehåll när som helst och utan föregående meddelande, i synnerhet vad gäller de produkter, produktspecifikationer, tjänster, priser och/eller den tillgänglighet som anges på denna.


9. Tillämplig lagstiftning

Alla tvister eller krav som kan uppstå till följd av användningen av denna webbplats eller som har anknytning till den omfattas av Schweizisk lagstiftning. De ansvariga domstolarna i Emmen (LU) har exklusiv behörighet i dessa frågor.