1. inapoi

Termeni și condiții generale de vânzare („Termeni”) ai ALSO Technology SRL

§ 1. Aplicabilitatea Termenilor

Acești Termeni se aplică tuturor comenzilor, ofertelor și vânzărilor de bunuri (denumite in continuare „Produse”) comercializate de ALSO (denumit in continuare si „Distribuitor”) pentru orice client sau potențial client („denumit in continuare si „Dealer”).

§ 2. Comenzi si Livrare

2.1 Dealerul va putea achiziționa Produsele de la Distribuitor numai pe baza de comanda efectuata prin intermediul sistemului de vânzări Webshop disponibil pe web-site-ul ALSO, la rubrica dedicata partenerilor Distribuitorului, sau transmisa pe adresa de e-mail a Distribuitorului notificata ulterior Dealerului de către ALSO. Comenzile vor fi plasate exclusiv de către reprezentantul legal al Dealerului sau de persoanele nominalizate de acesta in mod expres in vederea plasării comenzilor către ALSO.

2.2 Vânzările efectuate prin intermediul sistemului de vânzări Webshop vor fi derulate in conformitate cu „Termenii de Utilizare a Sistemului Webshop”, disponibili pe web-site-ul ALSO www.alsotechnology.ro, la rubrica dedicata partenerilor ALSO. Comenzile lansate prin sistemul Webshop vor fi angajante pentru Dealer odată cu finalizarea si înregistrarea comenzii in sistemul Webshop, iar pentru Distribuitor la data validării/ acceptării finale a comenzii plasate de către Dealer, după verificarea in prealabil de Distribuitor a stocului fizic de Produse disponibil.

2.3 Orice comanda plasata de Dealer prin e-mail va fi angajanta pentru Distribuitor numai după ce va fi acceptata prin e-mail sau telefonic de către ALSO. In cazul in care Dealerul constata orice discrepanta intre comanda transmisa si comanda acceptata de către Distribuitor, va notifica Distribuitorul cu privire la acest aspect in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore de la primirea acceptării.

2.4 Odată cu acceptarea comenzii, Distribuitorul îl va informa pe Dealer, la solicitarea acestuia, cu privire la data preconizata pentru livrarea comenzii, precum si cu privire la orice posibila întârziere peste termenul preconizat. Dealerul va avea dreptul sa anuleze comanda in cazul unor întârzieri excesiv de mari, care depășesc 10 zile lucrătoare, in afara de cazul in care Părțile au agreat altfel. Distribuitorul nu este responsabil pentru nicio întârziere a livrării Produselor in cazul in care plata respectivelor Produse nu a fost efectuata in termenul prevăzut la art.4 alin. (3).

2.5 Costurile de livrare vor fi suportate de către Dealer, după cum urmează:

a. In cazul in care valoarea neta a tuturor facturilor emise într-o zi pentru o adresa de livrare (excluzând valoarea facturilor emise pentru vânzarea de licențe transferate electronic sau transportul de produse cu gabarit depășit) depășește 1.800 Ron (fără TVA), taxa de transport este de 10 Ron.

b. In cazul in care valoarea neta a tuturor facturilor emise într-o zi pentru o adresa de livrare (excluzând valoarea facturilor emise pentru vânzarea de licențe transferate electronic sau transportul de produse cu gabarit depășit) nu depășește suma de 1.800

Ron (fără TVA), taxa de transport este de 24 Ron.

Produsele marcate in platforma Webshop ca având gabarit depășit, au taxa de transport menționată pe pagina de comanda din sistemul Webshop

2.6 Totuși, Dealerul va avea obligația de a achita toate costurile de livrare si de a suporta orice riscuri produse in timpul transportului in cazul in care nu va fi prezent la adresa indicata pentru livrare sau daca nu va accepta recepționarea Produselor, cu excepția cazurilor descrise la art. 2.7 de mai jos. În cazul în care Dealerul plasează o comanda greșit iar Distribuitorul accepta returul, Produsele sunt returnate sigilate, in ambalajele originale, iar taxa pentru retur, incluzând si transportul, este de 10% din valoarea produselor returnate.

2.7 Dealerul va examina Produsele la recepționarea acestora iar in cazul sesizării oricăror deteriorări sau defecte evidente va informa de îndată Distribuitorul si va avea dreptul de a refuza recepția Produsului deteriorat sau defect. Refuzul recepției va trebui justificat de către Dealer.

2.8 Ăn cazul în care ALSO se găsește temporar in imposibilitatea de a presta servicii din motive de forță majoră sau caz fortuit, acte ale unei autorități publice – indiferent daca acestea au legătură sau nu cu teritoriul României – acțiuni civile sau greve in unitățile ALSO, centrele de expediere, societățile furnizoare sau cazuri fortuite in legătură cu mijloacele de transport, din cauza cărora nu poate respecta termenele de livrare convenite, ALSO va fi exonerat de orice răspundere pentru o astfel de întârziere si va avea dreptul sa remedieze situația, pe cat posibil, la o data ulterioara.

§ 3. Rezervare de Produse

3.1 Înainte de a plasa o comandă, Dealerul poate rezerva/ plasa o rezervare de Produse pentru o perioadă de cel mult …. zile calendaristice.

3.2 Distribuitorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral (in sensul diminuării/anularii cantității de Produse rezervate), in intervalul de rezervare, comanda de Produse rezervate de Dealer in sistemul Webshop ALSO. Rezervarea de Produse in sistemul Webshop de Dealer nu echivalează cu obligația Distribuitorului de a menține disponibilitatea produsului rezervat in sistemul Webshop ALSO.

3.3 Modificarea operează pe baza unor criterii obiective, doar in cazul in care Distribuitorul nu poate onora alte comenzi ferme plasate in sistemul Webshop ALSO din cauza diminuării rapide a stocului de Produse, rezultând in imposibilitatea de a onora in acest sens comenzile ferme deja plasate de alți Dealeri.

3.4 Rezervarea Produselor nu obligă Distribuitorul sa accepte comanda decât in intervalul prevăzut pentru rezervarea de Produse si doar in cazul in care Produsele rezervate sunt disponibile in sistemul Webshop ALSO la momentul plasării si acceptării comenzii de către Distribuitor, după verificarea in prealabil a stocului fizic de Produse disponibil. In situația in care Dealerul nu plasează comanda pentru Produsele rezervate in intervalul prevăzut, rezervarea expira automat.

§ 4. Prețul si Modalitățile de Plata si de Garantare a Plății

4.1 Prețul datorat de către Dealer pentru fiecare Produs comandat este prețul valabil la momentul lansării comenzii prin intermediul sistemului de vânzări Webshop sau prețul confirmat in scris de către Distribuitor pentru comenzile plasate prin e-mail.

4.2 Prețul de vânzare se stabilește in RON si nu include TVA si nici costurile de expediere si manipulare, cu excepția cazurilor menționate la art. 2 alin. 5. Preturile agreate cu Dealerul constituie secrete de afaceri ale ALSO si vor fi păstrate confidențiale de către Dealer. Preturile de vânzare pot sa varieze de la o comanda la alta in funcție de volumul total al vânzărilor către Dealer sau al fiecărei tranzacții in parte, însă in toate cazurile art. 4 alin. 1 rămâne pe deplin aplicabil.

4.3. Plata Produselor comandate de Dealer, se face in avans, o data cu lansarea comenzii in sistemul de vânzări Webshop sau in cel mult 24 de ore de la confirmarea comenzii de către Distribuitor, in contul bancar indicat de Distribuitor. Data plății în cazul plății prin transfer/ virament bancar este considerata data de creditare a contului bancar al ALSO.

4.4 La solicitarea Dealerului, ALSO, la libera sa alegere, are posibilitatea de a-i acorda acestuia anumite facilitați cu privire la termenele de plata a prețului Produselor comandate, in limita unei valori maxime agreate. Acordarea acestor facilitați poate fi condiționată de către Distribuitor de anumite garanții prealabile cu privire la plata prețului precum: scrisori de garanție bancara, bilete la ordin, contracte de asigurare a executării obligațiilor de plata, garanții reale sau personale sau orice alte modalități de garantare agreate de Părți.

4.5 Valoarea facilității si termenele de plata acordate vor depinde de situația financiară a Dealerului, istoricul colaborării cu Distribuitorul sau garanția constituita pentru garantarea obligațiilor asumate contractual de către Dealer.

4.6 In eventualitatea unor modificări ale condițiilor avute in vedere pentru acordarea facilității la plata, ALSO va avea dreptul de a reduce sau denunța unilateral limita valorii maxime sau termenele de plata acordate Dealerului.

4.7 Daca Dealerul depășește limita valorii maxime pentru care a fost acordata facilitatea la plata sau întârzie in îndeplinirea obligațiilor care ii revin, ALSO are dreptul de a suspenda livrarea comenzilor plasate de Dealer până la încasarea integrală a plății pentru Produsele comandate peste limita agreata.

4.8 Dacă Dealerul este în stare de insolvabilitate sau, după caz, de insolventa declarata in condițiile legii sau atunci când cu intenție sau culpa, diminuează prin fapta sa garanțiile constituite in favoarea ALSO sau nu constituie garanțiile stabilite, atunci toate debitele Dealerului vor deveni imediat scadente si exigibile.

4.9 În cazul în care Dealerul a primit anumite facilități cu privire la termenele de plata si întârzie efectuarea plătii la termenele comunicate, va datora Distribuitorului penalități de întârziere in cuantum de 1% din debitul restant, pentru fiecare zi de întârziere.

§ 5. Garanția Produselor

5.1 Produsele livrate Dealerului de către Distribuitor beneficiază de garanția legala de conformitate acordata de producător sau de ALSO, in cazul Produselor care nu beneficiază de garanție din partea producătorului. Pentru evitarea oricărui dubiu, garanția acordata de ALSO nu depășește limitele de garanție obligatorii stabilite pentru conformitatea Produselor potrivit dispozițiilor legale aplicabile in Romania pentru comercializarea respectivelor Produse.

5.2 Sub condiția de a nu încalcă nici unul dintre drepturile consumatorului prevăzute de legislația incidenta, Dealerul va avea dreptul sa acorde garanții comerciale suplimentare garanțiilor oferite de producător sau de ALSO însă el va fi singurul răspunzător pentru o astfel de garanție comerciala.

5.3 În cazul în care consumatorii finali (persoane fizice) se vor confrunta cu o lipsa de conformitate a Produsului pentru care ALSO a acordat garanție legala de conformitate, Dealerul va înainta ALSO o reclamație si va gestiona respectiva reclamație in conformitate cu Termenii si Condițiile de Garanție a ALSO.

5.4 Nerespectarea Termenilor si Condițiilor de Garanție a ALSO vor exonera Distribuitorul de orice obligație cu privire la garanția acordata.

5.5 Distribuitorul nu va putea fi ținut răspunzător pentru cazul in care valoarea si/sau caracterul adecvat al bunurilor înregistrează o reducere minora.

§ 6. Transferul Dreptului De Proprietate

6.1 Dreptul de proprietate se transfera de la Distribuitor la Dealer in momentul recepționării produselor de către orice reprezentant al Dealerului, prezent la adresa indicata pentru livrare.

6.2 În cazul în care plata prețului nu a fost efectuată integral în avans iar Dealerul, deși a revândut Produsul/Produsele nu si-a respectat termenele de plata, atunci Distribuitorul va deveni cesionarul creanțelor Dealerului cu privire la plata prețului Produsului/Produselor de către cumpărătorul Dealerului. Distribuitorul nu va avea dreptul sa solicite debitorului cedat mai mult decât valoarea Produselor furnizate de către ALSO către Dealer. Cesiunea va fi doar parțiala in cazul in care creanța Dealerului fata de debitorul cedat depășește sumele datorate de către Dealer pentru respectivele Produse si va fi limitata la cuantumul acestor sume. Astfel, ALSO va avea dreptul sa notifice debitorul cedat cu privire la cesiunea parțială a creanței si cu privire la obligația acestuia de a plăti suma datorata de către Dealer direct in contul ALSO indicat in notificare. Dealerul nu se va opune si nici nu va împiedica in vreun fel aceasta cesiune de creanțe. Data cesiunii de creanța va fi considerate data la care Distribuitorul va transmite debitorului cedat notificarea cu privire la cesiune in temeiul prezentului articol.

6.3 Cesiunea de creanța anterior menționată reprezintă doar o opțiune a Distribuitorului astfel ca niciunul dintre celelalte drepturi sau remedii ale Distribuitorului conferite de lege nu va fi afectat, limitat sau anulat. ALSO va avea dreptul neîngrădit de a opta pentru oricare sau pentru mai multe, după caz, dintre garanțiile sau remediile prevăzute de acești Termeni si/sau de lege in vederea recuperării prețului Produselor. De asemenea, Distribuitorul va avea posibilitatea de a solicita restituirea Produselor care nu au fost revândute de către Dealer. In acest caz, Dealerul nu va avea nicio obligație cu privire la plata prețului acelor Produse a căror restituire a fost acceptata de către Distribuitor.

§ 7. Cesiune

Dealerul nu va avea dreptul de a cesiona drepturile si/sau obligațiile sale decurgând din orice vânzare-cumpărare de Produse, fără acordul prealabil expres al ALSO.

§ 8. Confidențialitate

Pe parcursul derulării relației comerciale cu ALSO sau în orice moment după încetarea acesteia, Dealerul nu trebuie să divulge sau să utilizeze niciun secret de afaceri sau al companiei sau alte informații confidențiale referitoare la ALSO, la compania sa mama sau la companiile afiliate, incluzând dar fără a se limita la Termenii de Utilizare a Sistemului Webshop, alte informații legate de colaborarea dintre Părți, precum si orice informații financiare, comerciale, organizatorice, strategice si juridice despre sau care aparțin ALSO. Dealerul convine că aceste informații vor fi comunicate doar membrilor personalului a căror cunoaștere a acestor informații este esențială și va obliga acești membri ai personalului său la confidențialitate.

§ 9. Protecția datelor cu caracter personal

9.1 ALSO va prelucra datele personale transferate de către Dealer in interesul îndeplinirii obligațiilor care ii revin prin relația contractuală încheiata cu acesta și/sau prin relația comerciala cu alte persoane vizate in temeiul Art. 6, alin. 1 lit. (b) al Regulamentului (UE) 2016/679. Dealerul se va asigura că deține consimțământul explicit privitor la transferul datelor personale către terți al tuturor persoanelor ale căror date sunt transmise către ALSO pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin ca și furnizor.

9.2 Atât ALSO, cât și Dealerul sunt responsabili de aplicarea de măsuri tehnice și de securitate pentru a asigura prelucrarea datelor personale in maximă siguranță, precum și pentru a garanta prelucrarea acestora exclusiv în interesul derulării contractului, în lipsa unui acord explicit din partea persoanelor vizate în sensul prelucrării datelor lor și în alte scopuri.

9.3 Dealerul va informa ALSO imediat de la primirea oricărei solicitări sau sesizări din partea autorității competente sau a unei persoane fizice, respectiv în cazul identificării unei breșe de securitate, care o vizează direct sau vizează contractul aflat în derulare între părți, pentru a permite acesteia să răspundă în intervalul de timp stabilit prin Regulament sau de către autoritate.

9.4 ALSO va putea transmite date personale în cadrul grupului ALSO și terțelor pârți pentru mijloacele de îndeplinire a contractului și verificarea comportamentului de plată sau a deciziilor privind creditul și încasarea. De asemenea datele vor putea fi transferate în străinătate, în cazul în care acest lucru se consideră a fi necesar de către ALSO.

9.5 Dealerul nu poate face responsabilă ALSO în cazul în care aceasta va dovedi că nu a fost în nici un fel răspunzătoare de circumstanțele care au condus la prelucrarea excesivă a datelor personale ale unei persoane, la o pierdere suferită de către aceasta din urmă sau în cazul aplicării unei amenzi Dealerului de către autoritatea competentă.

9.6 Orice comunicarea din partea Dealerului către ALSO privitoare la prelucrarea datelor personale se va realiza cu implicarea persoanei responsabile desemnate în acest sens prin adresa privacy@also.com.

§ 10. Legea aplicabilă. Soluționarea disputelor

Orice diferende cu privire la interpretarea, executarea sau valabilitatea acestor Termeni vor fi soluționate pe cale amiabila iar in cazul in care nu va fi posibil, acestea vor fi deferite spre judecare instanțelor competente de la sediul ALSO. Legea aplicabilă va fi legea română.