1. Terug

ALSO BELGIUM BV - ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES

1.1 “ALSO”: de besloten vennootschap “ALSO BELGIUM”, met zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20e, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen), onder het KBO-NUMMER 0555.639.952, BTW BE0555.639.952.

1.2 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene voorwaarden.

1.3 “Klant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon tot dewelke ALSO haar aanbiedingen en offertes richt, dan wel elke persoon die één of meerdere product(en) of diensten wenst aan te kopen, en hiervoor met ALSO een overeenkomst afsluit of wenst af te sluiten.

1.4 “Overeenkomst”: De Overeenkomst tussen ALSO en de Klant op grond waarvan de producten en de bijhorende diensten aan de Klant worden geleverd.

1.5 “Partijen”: ALSO en/of de Klant.

2. TOEPASBAARHEID

2.1 De rechtsverhouding tussen de Klant en ALSO en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige) (i) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (ii) de orderbevestiging uitgaande van ALSO; (iii) deze Algemene Voorwaarden; (iv) het Belgische recht, met uitsluiting van andere rechtsnormen die ertoe zouden leiden dat een ander recht dan het Belgische recht van toepassing zou zijn. ALSO wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die ALSO uitdrukkelijk schriftelijk met de Klant overeen is gekomen. Indien ALSO hier voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord is gegaan, blijven deze Algemene Voorwaarden aanvullend van toepassing. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de Overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. De Klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bepalen dat zij als enige van toepassing zijn.

2.2 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen ALSO en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden. Komen de Partijen niet tot een akkoord, dan kan het bevoegde forum de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) toegelaten is.

2.3 Indien ALSO één of meerdere van de rechten opgesomd in deze Algemene Voorwaarden eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. De Klant ontleent aan een eventuele niet-toepassing geen enkel recht, noch zal de niet-toepassing ALSO verhinderen op een later tijdstip toch tot uitoefening van het (de) betrokken recht(en) over te gaan. Iedere verzaking aan een recht vanwege ALSO, moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren. Zelfs indien in een specifieke situatie door ALSO werd verzaakt aan (de toepassing van) een recht, zal deze verzaking geen rechten doen ontstaan ten aanzien van de Klant in andere (zelfs vergelijkbare) gevallen.

2.4 Deze Algemene Voorwaarden worden door de Partijen als evenwichtig beschouwd. Deze Algemene Voorwaarden zullen dan ook steeds geïnterpreteerd worden rekening houdend met de concrete omstandigheden van de samenwerking.

2.5 ALSO heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de Klant worden gecommuniceerd. Wijzigingen aan essentiële bestanddelen van de Overeenkomst zullen steeds gebaseerd zijn op objectieve verantwoordbare factoren.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Elk aanbod op de website, in catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden ALSO niet. ALSO is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ALSO is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

3.2 Alle offertes, aanbiedingen, etc. zijn steeds vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Klant. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke bestelling en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) bestellingen. Een offerte geldt tevens slechts gedurende de duurtijd zoals vermeld op de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien geen duurtijd op de offerte is vermeld, is de geldigheidsduur van de offerte beperkt tot dertig (30) kalenderdagen.

3.3 De Overeenkomst tussen ALSO en de Klant komt slechts tot stand na ondertekening van de schriftelijke overeenkomst, na verzending van een orderbevestiging door ALSO of in elk geval op het moment dat ALSO aanvangt met uitvoering van de Overeenkomst.

4. PRIJS EN KOSTEN

4.1 De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de producten en diensten zoals zij woordelijk omschreven zijn in de schriftelijke overeenkomst of op de orderbevestiging.

4.2 Alle prijzen worden in EURO of USD uitgedrukt en zijn exclusief btw, alsook andere taksen en heffingen, eventuele verzekerings- en administratiekosten, leverings- en verzendkosten, installatiekosten, reis- en loonkosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Eventuele koerswijzigingen worden integraal doorgerekend aan de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.3 ALSO behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de website, in catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders en andere publicitaire aankondigingen op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de producten en diensten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling werd aanvaard door middel van een orderbevestiging uitgaande van ALSO of de schriftelijke overeenkomst werd ondertekend. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door ALSO worden rechtgezet.

4.4 Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, verhoging van prijzen door leveranciers van ALSO, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies en andere objectieve oorzaken die een prijsverhoging noodzaken, die optreden tussen het plaatsen van de bestelling/ondertekening van de overeenkomst en de levering van de producten en/of diensten kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs. Indien de prijs wordt verhoogd zonder dat deze gesteund is op een objectieve oorzaak zoals hierboven bepaald, heeft de Klant evenwel het recht, binnen de 48 uur, de prijsverhoging te betwisten en de Overeenkomst te heronderhandelen. ALSO zal de Klant steeds voorafgaandelijk inlichten over een prijsverhoging.

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST – VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

5.1 De Overeenkomst heeft enkel betrekking op de producten en diensten zoals omschreven in de ondertekende schriftelijke overeenkomst en/of orderbevestiging. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de bestelling na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van ALSO. De Klant erkent dat dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen gevolgen zullen hebben op de prijs en de leveringstermijnen.

5.2 De aangegeven leveringstijden zijn niet bindend voor ALSO, en worden alleen verstrekt bij wijze van schatting, zij vormen bovendien geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van ALSO t.o.v. de Klant, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.3. De Klant mag van ALSO verwachten, dat zij op zorgvuldige en verifieerbare wijze de nodige identificatiegegevens en toegangscodes aan de Klant verstrekt. De Klant zal daartoe aan ALSO een beheerder of contactpersoon aanwijzen aan wie exclusief en persoonlijk identificatiegegevens en toegangscodes worden verstrekt.

5.4. De aan de contactpersoon van de Klant verstrekte gegevens zijn persoonlijk en geheim en mogen niet met derden, zowel binnen als buiten de organisatie van de Klant worden gedeeld. Indien bijkomende toegang(en) binnen de organisatie van de Klant noodzakelijk zijn voor verschillende personen zal de Klant daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij ALSO en zal ALSO dit zo snel als mogelijk en adequaat verzorgen.

5.5. Indien contactpersonen niet langer bij de Klant werkzaam zijn of indien een contactpersoon bij de Klant geen toegang meer tot de systemen van ALSO nodig heeft, zal de (contactpersoon van) de Klant er voor zorgen dat hier melding van wordt gemaakt, zodat ALSO de verstrekte gegevens kan intrekken, blokkeren of verwijderen.

5.6. Opdrachten, bestellingen en andere wijzigingen van gegevens die via de aangewezen contactpersoon binnen de organisatie van de Klant worden gegeven mag ALSO als juist en vertrouwd beschouwen, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waardoor ALSO redelijkerwijs kan vermoeden dat er sprake is van cybercriminaliteit.

6. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN EN/OF DIENSTENPRESTATIES

6.1 Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen steeds “Deliverd duty paid” (DDP) (Incoterms 2020) op het door de Klant opgegeven afleveradres.

6.2 De overeengekomen leveringsvoorwaarden worden steeds geïnterpreteerd in conformiteit met de Incoterms® die geldig zijn op het ogenblik dat de Overeenkomst tussen ALSO en de Klant tot stand komt.

6.3 De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van ALSO t.o.v. de Klant. In geval van overschrijding van de aangegeven leveringstermijn, zullen ALSO en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Overeenkomst tussen ALSO en de Klant. Dienovereenkomstig is de Klant door een vertraging in de levering niet ontheven van enige verplichting om de producten te accepteren of te betalen. In het geval van niet-levering van de producten zullen eventuele voorschotten die door de Klant zijn betaald door ALSO worden vergoed.

6.4 Wijzigingen in de prijsaanvraag en/of het order van de Klant, wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen ALSO en de Klant, evenals wijzigingen in de orderbevestiging uitgaande van ALSO, hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

6.5 ALSO is in ieder geval niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van producenten/leveranciers van ALSO, de Klant, diens klanten en/of enige andere derde.

6.6 ALSO heeft het recht de aangekochte producten en/of de desbetreffende dienstenprestaties in verschillende delen te leveren of uit te voeren. Gedeeltelijke levering of uitvoering kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Overeenkomst tussen ALSO en de Klant.

6.7 De wederuitvoer van producten uit België is aan Belgische, Europese, Amerikaanse en mogelijk andere lokale wettelijke regelingen onderhavig en is mogelijk niet toegestaan zonder officiële vergunning. Het exporteren van door ALSO geleverde producten naar niet EU landen behoeft te allen tijde de schriftelijke toestemming van ALSO, onafhankelijk van de verplichting van de Klant zorg te dragen voor verkrijging van de benodigde invoer- en uitvoervergunningen, als ook voor afhandeling van de overige formaliteiten. De Klant blijft verantwoordelijk voor naleving van de betreffende voorwaarden/bepalingen tot verkrijging van de producten door de eindgebruiker.

6.8 De import- en exportwetgeving, wet- en regelgeving van, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, België, de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en het importland zijn mogelijk van toepassing voor de producten, reserveonderdelen, technische gegevens, software en documentatie. In het geval de Klant het product buiten België exporteert, dient de Klant aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor import en export te voldoen en alle van toepassing zijnde licenties te verkrijgen.

7. FACTURATIE EN BETALING

7.1 ALSO heeft het recht om geheel of gedeeltelijke voorafgaandelijke betaling te vragen aan de Klant.

7.2 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn alle facturen contant betaalbaar op de zetel van ALSO of door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. Het is de Klant niet toegestaan om betalingen uit te voeren aan tussenpersonen. De facturen van ALSO worden als aanvaard beschouwd, indien ze niet binnen een termijn van acht (8) werkdagen na ontvangst schriftelijk geprotesteerd zijn.

7.3 De Klant dient de facturen te betalen binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij andersluidend vermeld op de factuur. Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:

 • geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van een procent (1%) per maand. De interest is verschuldigd vanaf de factuurdatum tot de datum van integrale betaling en waarbij iedere begonnen maand als een volledige maand beschouwd zal worden;
 • is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag met een minimum van tweehonderdvijftig (250) euro, onverminderd het recht van ALSO om hogere schade te bewijzen;
 • is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 • heeft ALSO het recht indien de betaling niet werd verricht binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling hiertoe: (i) de geleverde producten terug te vorderen van de Klant; (ii) de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere Overeenkomst(en) met de Klant te schorsen en/of te ontbinden; en (iii) alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van ALSO op de Klant onmiddellijk opeisbaar te verklaren.

8. AANVAARDING, GARANTIE EN KLACHTEN

8.1 De Klant dient na levering de producten onmiddellijk te controleren op conformiteit, alsook direct verifieerbare afwijkingen en/of daarmee samenhangende klachten aan het aangekochte product en/of geleverde diensten, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering en/of installatie schriftelijk (per post of via rma.nl@also.com) mee te delen aan ALSO. Na verloop van voormelde termijn wordt de levering geacht conform de schriftelijke overeenkomst dan wel orderbevestiging te zijn.

8.2 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten en/of geleverde diensten moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 48 uur na ontdekking van het gebrek, of wanneer de Klant deze gebreken redelijkerwijze had behoren te ontdekken, schriftelijk (per post of via rma.nl@also.com) worden gemeld aan ALSO. Dergelijke klachten kunnen aan ALSO uiterlijk worden gemeld binnen een termijn van 3 maanden na levering van de producten en/of diensten, dan wel de garantietermijn die de respectievelijke producent of leverancier van het product of de dienst aanbiedt.

8.3 Bij klachten die tijdig en correct aan ALSO worden gemeld, zal ALSO naar eigen keuze en inzicht: (i) de gebrekkige producten en/of diensten vervangen of herstellen, in zoverre dezelfde producten nog in voorraad zijn. Indien het gebrekkige product niet langer in voorraad is, kan ALSO ervoor opteren de Klant een equivalent van het gebrekkige product te bezorgen; (ii) een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en de omvang van het betreffende gebrek; of (iii) de klacht doorgeven of behandelen conform de garantievoorwaarden van de respectievelijke producent/leverancier en overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 8.4. De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door ALSO.

8.4 Wanneer de Overeenkomst producten betreft die niet door ALSO worden vervaardigd, doch enkel door ALSO worden doorverkocht, kan ALSO niet worden aangesproken m.b.t. enige schade andere dan m.b.t. de conformiteit van de levering en behoren alle klachten en/of schade, andere dan deze m.b.t. de conformiteit van de levering, uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en/of leverancier(s) waarbij ALSO de desbetreffende producten heeft aangekocht. Indien de Klant ALSO tijdig en correct, in conformiteit met deze Algemene Voorwaarden, op de hoogte brengt van enige klacht en/of schade andere dan m.b.t. de conformiteit van de levering, zal ALSO deze klacht rechtstreeks doorgeven aan de respectievelijke producent of leverancier. Bij de verdere afhandeling van deze klachten- of schadeprocedure fungeert ALSO enkel als tussenpersoon tussen de Klant en de respectievelijke producent of leverancier. De verantwoordelijkheid van ALSO blijft dienaangaande beperkt tot het doorgeven van informatie tussen enerzijds de respectievelijke producent of leverancier en anderzijds de Klant, zonder dat ALSO op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld m.b.t. de effectieve klacht en/of schade.

8.5 Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van ALSO, dan wel van de respectievelijke producent/leverancier, heeft de Klant in geen geval het recht om producten terug te sturen of werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. Het terugsturen van de producten gebeurt steeds op kosten van de Klant, behoudens andersluidend akkoord tussen de Partijen.

8.6 ALSO behoudt zich het recht voor om zelf de niet- conformiteit van de levering en/of andere gebreken vast te stellen, en de oorzaak ervan na te gaan.

8.7 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging of herstelling van producten en/of dienstenprestaties ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de op de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).

8.8 De eventuele vervanging van producten of wederuitvoering van diensten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Overeenkomst tussen ALSO en de Klant.

8.9 De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

8.10 In het geval van levering van software, zijn de licentieovereenkomst en garantievoorwaarden van de respectievelijke producent/leverancier van ALSO van toepassing.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 ALSO zal de Overeenkomst steeds naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de regels van goed vakmanschap uitvoeren en in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

9.2 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling in deze Algemene Voorwaarden, is zowel de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van ALSO ten aanzien van de Klant beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (i) het respectievelijke factuurbedrag (excl. btw); (ii) het bedrag dat ALSO in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door ALSO aangegane polis BA-aansprakelijkheid. De Klant heeft steeds de mogelijkheid om bewijs te leveren van hogere schade.

9.3 ALSO is, behoudens opzet of zware fout in hoofde van ALSO, haar aangestelden en/of onderaannemers, in geen geval aansprakelijk voor: (i) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot schade aan derden), (ii) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid, (iii) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten, (iv) schade ten gevolge van het niet-naleven door de Klant en/of een derde van wettelijke en/of andere verplichtingen (o.a. de gebruikershandleiding) (v) schade ten gevolge van normale slijtage.

9.4 De Klant erkent dat ALSO geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de Klant door ALSO, zodoende dat ALSO niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

9.5 ALSO is in geen geval aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de Klant om alle noodzakelijke en nuttige informatie op te vragen en te verifiëren, evenmin als voor enige schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die door de Klant werd overhandigd aan ALSO en/of haar aangestelden of onderaannemers.

10. ONDERAANNEMING

10.1 ALSO heeft het recht om (een deel van) haar producten en/of diensten te laten leveren/uitvoeren door een leverancier of onderaannemer.

10.2 Alle leveranciers en onderaannemers waarop ALSO beroep doet, zijn in het bezit van de verplichte vergunningen zoals opgelegd door de toepasselijke wetgeving.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 De door ALSO geleverde producten blijven haar exclusieve eigendom totdat betaling van de volledige prijs (inclusief kosten, intresten en alle andere toebehoren) door de Klant heeft plaatsgevonden. In het geval van niet-betaling door de Klant op de vervaldatum – en onverminderd de rechten van ALSO ingevolge artikel 7 – of indien de Klant enige andere verplichting niet nakomt, of indien ALSO vermoedt dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, heeft ALSO automatisch het recht de producten op te eisen, van rechtswege en op kosten van de Klant. Bij terugontvangst van de producten, en voor zover deze producten nog in goede staat worden bevonden, worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Klant onder aftrek van: (i) de winstderving, forfaitair begroot op 10% van het totale factuurbedrag; en (ii) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles onverminderd het recht van ALSO om hogere schade te bewijzen.

11.2 Vóór het moment van eigendomsoverdracht is de Klant niet gerechtigd om de producten te vervreemden, verwerken, gebruiken, om te vormen, over te dragen, te bezwaren en/of erover te beschikken.

11.3 Als de Klant de geleverde producten toch doorverkoopt, voordat de volledige prijs (inclusief kosten, intresten en alle andere toebehoren) aan ALSO is betaald of ingeval van enige andere schending van het eigendomsvoorbehoud, bekomt ALSO automatisch een pandrecht op de gerealiseerde herverkoopprijs, dan wel, op de vordering van de Klant op zijn klant/eindgebruiker als gevolg van deze verkoop.

11.4 De Klant dient steeds al het nodige te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde producten veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op deze producten, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om ALSO daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

12. OVERMACHT EN HARDSHIP

12.1 ALSO is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

12.2 Onder overmacht vallen alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst onvoorzienbaar of onvermijdbaar zijn en die voor ALSO (tijdelijk) de onmogelijkheid creëren om de Overeenkomst uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden en/of rampen, epidemieën, pandemieën, weerschade, brand, inbeslagname, ziekte, staking, personeelstekort, uitputting van voorraad, machinebreuk, lock-out, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen, hacking, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, vertragingen bij en/of faillissement van aannemers of andere derde partijen op wiens diensten/producten ALSO beroep doet/rekent.

12.3 Onder hardship vallen alle omstandigheden die zich voordoen en welke de uitvoering van de Overeenkomst voor ALSO financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan redelijkerwijze te voorzien is.

12.4 In geval van overmacht of hardship kan ALSO naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. ALSO: (i) aan de Klant voorstellen om de ontbrekende producten te vervangen door een functioneel equivalent; (ii) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (iii) de Overeenkomst tussen ALSO en de Klant buitengerechtelijk ontbinden, indien de Overeenkomst wegens overmacht langer dan drie (3) maanden niet kan uitgevoerd worden, dan wel (iv) de voorwaarden waaronder de Overeenkomst wordt uitgevoerd heronderhandelen. Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan ALSO, overeenkomstig artikel 18, de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen.

13. BEËINDIGING

13.1 Onverminderd andere gronden die de onmiddellijke ontbinding/beëindiging van de Overeenkomst door ALSO rechtvaardigen, heeft ALSO het recht om onmiddellijk de Overeenkomst te ontbinden per aangetekende brief, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder voorafgaande tussenkomst van een rechtbank en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, in één van de volgende situaties:

 • De Klant wordt ontbonden of gaat in vereffening, wordt failliet verklaard dan wel enige andere insolventieprocedure zoals voorzien in boek XX van het Wetboek Economisch recht wordt opgestart of er wordt beslag gelegd op een aanzienlijk deel van haar activa of in gelijk welke andere hypothese waarbij de totaliteit of een belangrijk gedeelte van de activa van de Klant aan de rechtstreekse of onrechtstreekse controle van de schuldeisers, de rechtbanken of iedere derde al dan niet overheidsinstantie worden onderworpen of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden.
 • De Klant nog steeds nalaat haar contractuele verplichting na te komen na per aangetekende brief hiervoor in gebreke te zijn gesteld en te zijn aangemaand om dit binnen een redelijke termijn van vijftien (15) kalenderdagen te remediëren.

13.2 Indien de Overeenkomst tussen ALSO en de Klant wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Klant het recht om van ALSO te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde Overeenkomst.

14. NETTING

14.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen ALSO en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen ALSO en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

14.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Klant en ALSO doorgevoerde schuldvergelijking.

15. INTELLECTUELE EIGENDOM, SOFTWARE EN CONFIDENTIALITEIT

15.1 ALSO blijft de titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op de door haar geleverde producten en diensten. ALSO garandeert over de nodige licenties/rechten te beschikken voor het aanbieden van haar producten- en dienstenassortiment.

15.2 Alle intellectuele eigendomsrechten op de producten zijn en blijven de intellectuele eigendom van de respectievelijke producenten/leveranciers. Voor het gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten is voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke producenten/leveranciers vereist.

15.3 De bij het product behorende licentieovereenkomst is van toepassing op het gebruik en de levering van de software. Voor zover software in de levering is inbegrepen, wordt de software aan de Klant overgedragen voor eenmalige doorverkoop en aan de eindklant voor exclusief gebruik; het is niet toegestaan om de software te kopiëren of voor gebruik aan anderen over te dragen. Voor het recht om de software meervoudig te gebruiken is speciale schriftelijke toestemming van ALSO en/of de respectievelijke producten/leverancier vereist.

15.4 De navolgende bepalingen zijn - in het bijzonder - van toepassing, indien ALSO software levert:

 • De eigendom en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de softwareproducten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de producenten/leveranciers van ALSO, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De Klant zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende(n) niet verwijderen of wijzigen.
 • De Klant is gemachtigd de softwareproducten aan eindgebruikers door te verkopen. De Klant heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare (sub)-licentie te verlenen voor het gebruik van de softwareproducten van de producenten/leveranciers van ALSO conform de betreffende software licentievoorwaarden.
 • Deze machtiging geeft de Klant niet het recht de softwareproducten en de daarbij behorende documentatie van ALSO of haar producenten/leveranciers te kopiëren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan door middel van genoemde (sub)-licentie aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.
 • De Klant is gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van (sub)-licentie te wijzen, alsmede op de verplichting alvorens gebruik van de producten de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat geen rechten ten aanzien van de geldende garantie aansprakelijkheidsbepalingen worden prijsgegeven.

15.5 Alle documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt tijdens de onderhandelingen m.b.t., en/of de uitvoering van de Overeenkomst tussen ALSO en de Klant, en/of die worden vermeld in elk mogelijk document uitgaande van ALSO, met inbegrip van de offerte, orderbevestiging en de leveringsbon uitgaande van ALSO, moeten vertrouwelijk behandeld worden. Op het eerste verzoek van ALSO moeten voormelde stukken worden teruggeven. Deze documenten, informatie, modellen en ontwerpen blijven eigendom van ALSO en mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch gekopieerd, noch (in)direct, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ALSO. De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook na de beëindiging of het einde van de Overeenkomst tussen ALSO en de Klant, minstens totdat de desbetreffende documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen, zonder fout of nalatigheid van de Klant, publiek gekend zijn.

16. PERSOONSGEGEVENS

16.1 Beide Partijen verbinden zich ertoe om de huidige vigerende internationale en nationale privacywetgeving na te leven zijnde (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

16.2 ALSO zal enkel de persoonsgegevens van haar Klanten opvragen die noodzakelijk zijn voor het doel van haar verwerkingen. ALSO zal enkel persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke grondslag. De Klant geeft aan ALSO de toestemming om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Verklaring van ALSO (te consulteren op https://www.also.com/ec/cms5/nl_2320/2320/legal/gegevensbescherming/index.jsp. De Klant geeft ALSO de toestemming deze gegevens aan derden (waaronder maar niet beperkt tot haar onderaannemers of de respectievelijke producenten/leveranciers van de verkochte producten en/of diensten) over te maken met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst.

16.3 ALSO zal alle nodige maatregelen nemen om de persoonsgegevens van haar Klanten te beschermen en zal deze niet doorgeven aan derden zonder wettelijke grondslag.

16.4 De Klant kan steeds om inzage, verbetering, wissing, beperking, overdraagbaarheid van zijn gegevens vragen:

17. CYBERCRIMINALITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID

17.1. Onder cybercriminaliteit onder meer wordt verstaan:

 • 1. Malware op het computersysteem of computernetwerk van de Klant;
 • 2. Een inbraak op het computersysteem of computernetwerk van de Klant;
 • 3. Een (D)DoS-aanval door of via het computersysteem of computernetwerk van de Klant;
 • 4. Gegevensinbreuk;
 • 5. Misbruik via het computersysteem of computernetwerk van de Klant;
 • 6. (Cyber)afpersing.

17.2. De Klant zal alle nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om cybercriminaliteit, verlies en/of onrechtmatige toegang tot haar online portal te voorkomen, zoals maar niet beperkt tot het installeren van een firewall- en antimalware software.

17.3. De Klant dient alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn om cybercriminaliteit te voorkomen en in ieder geval dient de Klant zichzelf adequaat te verzekeren om het risico op (onrechtstreekse) schade ingevolge cybercriminaliteit te voorkomen of de gerealiseerde (onrechtstreekse) schade te kunnen opvangen. De Klant zal hiertoe een adequate cyberverzekering afsluiten.

17.4. Indien er toch verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige toegang plaatsvindt bij de Klant, zal deze laatste ALSO hiervan zo snel mogelijk schriftelijk in kennis stellen, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen. In dit kader kan ALSO de Klant aanwijzingen geven die uitgevoerd dienen te worden.

17.5. In het geval van cybercriminaliteit bij de Klant waardoor ALSO schade lijdt, zal de Klant ALSO volledig vrijwaren voor alle risico’s en aansprakelijkheid en alle schade die daardoor ontstaat, geleden door ALSO, vergoeden. Tevens vrijwaart de Klant ALSO voor iedere vorm van aansprakelijkheid in het geval van misbruik van login- en identificatiegegevens.

18. OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

18.1 Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen de Partijen, is de Klant niet gerechtigd om de rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

19. GESCHILLEN

19.1 Op alle Overeenkomsten en geschillen tussen ALSO en de Klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van iedere andere regel van internationaal privaatrecht die tot gevolg zou hebben dat het recht van een ander land van toepassing is.

19.2 Voor geschillen tussen ALSO en de Klant is de rechtbank van de maatschappelijke zetel van ALSO exclusief bevoegd.DOWNLOADS

Hieronder vindt u de verwerkersovereenkomst/DPA contract als PDF-document.