Kasutustingimused

ALSO EESTI OÜ ÜLDISED TARNETINGIMUSED. Kehtivad alates 01.04.2021.a

1. Reguleerimisala

Käesolevad tarnetingimused reguleerivad ALSO Eesti OÜ (edaspidi ALSO) poolt oma klientidele (edaspidi ostja) toodete müümist ja teenuste osutamist (edaspidi tooted), kui pooled ei ole kirjalikult või e-kirja teel kokku leppinud teisiti. Tarnetingimused muutuvad ALSO ja ostja (edaspidi pooled) vahelise müügilepingu osaks, kui neile on viidatud ALSO poolt tehtud pakkumises või ostja tellimuse kinnituses (ostja poolt tellimuse kinnitusega heakskiidetud ALSO pakkumus edaspidi müügileping). ALSO ja ostja vahelise müügilepingu osaks ei ole ostja või kolmanda isiku üldtingimused. Ostja või kolmanda isiku üldtingimused ei ole ALSO ja ostja vahelise müügilepingu osaks ka siis, kui ALSO ei ole selliste üldtingimuste suhtes eraldi vastuväiteid esitanud või kui ALSO tarnib tooteid märkusteta või käesolevatele tarnetingimustele viitamata.

2. Pakkumise kehtivus

ALSO poolt tehtud pakkumised toodete müümiseks ja teenuste osutamiseks ei ole siduvad ning ALSO jätab endale õiguse pakkumisi muuta, kui ALSO ei ole pakkumisega seoses teatanud teisiti. Suuline pakkumine nõuab ostjalt kohest vastust, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

3. Tellimuste esitamine

ALSO võtab ostjalt tellimusi vastu telefoni ja e-kirja teel ning ALSO elektroonilise tellimiskeskkonna kaudu (eLink).

Elektroonilise tellimiskeskkonna kasutamiseks võib ALSO anda ostjale kasutajatunnused, mis võimaldavad tellimuste esitamist eLinki kaudu. Kasutajatunnused võimaldavad ALSO-l elektroonilises tellimiskeskkonnas ostjat ja tema poolt määratud isikuid identifitseerida. Ostja tunnistab sõnaselgelt, et tema kasutajatunnuste kasutamine elektroonilises tellimiskeskkonnas on tema identiteedi kasutamise ümberlükkamatu tõend ja kõik tegevused ALSO tellimiskeskkonnas ostja kasutajatunnustega loetakse vaieldamatult ostja tegevusteks. Ostja tagab tunnuste nõuetekohase saladuses hoidmise ja hoiab neid väärkasutamise eest (sh ei avalda neid ühelegi kolmandale isikule ega salvesta neid mitte kuhugi). ALSO on kohustatud ostja taotlusel tunnused viivitamata blokeerima. Blokeerimise taotlus tuleb esitada kirjalikult või e-kirja teel e-posti aadressil ee-sales@also.com. Kasutajatunnuste lubamata kasutuste või väärkasutuse või nende ohu korral esitab ostja blokeerimise taotluse viivitamatult. Ostja vastutab ainuisikuliselt kõigi kasutajatunnuste lubamata kasutuste ja väärkasutuste tagajärgede eest. Samuti vastutab ostja kõigi tellimuste eest, mis on esitatud temale eraldatud tunnuseid kasutades. Ostja vastutab ka juhul, kui tellimuse esitamisel esines lubamata kasutus või väärkasutus, välja arvatud juhul, kui ALSO viivitas ebamõistlikult kaua tunnuste blokeerimisega. eLink’i kasutamist reguleerivad ALSO elektrooniliste teenuste tingimused.

ALSO-l on õigus ühepoolselt blokeerida ja kustutada kõik kasutajakontod, mis ei ole olnud viimase 6 kuu jooksul aktiivsed.

4. Tarnimine

Toodete tarnetingimuseks on CPT ostja poolt tellimuses määratud aadress (Incoterms 2010).

Igale tellimusele lisandub käsitlustasu vastavalt ALSO kehtivale hinnakirjale. Muude kõrvalkulude esinemisel või teenuste saamisel tasub ostja nende eest vastavalt ALSO kehtivale hinnakirjale.

Ostja kohustub tarnitud tooted vastuvõtmisel üle vaatama. Tarne loetakse ostja poolt vastuvõetuks ja toodete valdus ostjale üleläinuks, kui ostja allkirjastab vastuvõtuakti ilma märkusteta. Tarnitud ühikute saatedokumendis ettenähtust väiksema arvu või pakendi kahjustumise kohta teeb ostja vastuvõtuakti märkuse. Puuduva ühiku või kahjustatud pakendi osas võib ostja esitada ALSO-le nõudeid 3 tööpäeva jooksul vastuvõtuakti allkirjastamisest ning üksnes juhul, kui vastav märkus oli kantud vastuvõtuakti. Transpordi- ja muudest kahjudest, mida ei ole võimalik avastada tarne vastuvõtmisel, peab ostja teatama ALSO-le 7 tööpäeva jooksul tarne vastuvõtmisest ostja poolt. Kõik nõuded tuleb esitada e-kirja teel ostjat teenindavale ALSO klienditeenindajale, klienditeenindaja kontaktandmete puudumisel elektronpostiaadressile ee-sales@also.com.

ALSO-l on õigus liita mitu ostja samale aadressile tarnitavat tellimust samasse saadetisse ja tarnida need koos. ALSO-l on samuti õigus teha osalisi tarneid. ALSO transporditeenuse täpsed tingimused on kättesaadavad ALSO kodulehel www.also.ee.

5. Tarneaeg

ALSO tarnib tooted kokkulepitud ajaks. ALSO poolt teatatud tarneajad ei ole siduvad, välja arvatud juhul, kui kindel tarneaeg on kirjalikult taasesitatavas vormis kokku lepitud. Kui vastavat kokkulepet ei ole, tarnib ALSO tooted viivitamata või kohe, kui tarnitavad tooted on saadaval ALSO laos.

Kui ostja soovib oma toodete tellimuse üles öelda, peab ta ALSO-t viivitamata vastavast soovist teavitama. Tellimuse ülesütlemine on võimalik enne tellimuse kinnitamist ALSO poolt ning tingimusel, et selle kinnitab ALSO klienditeenindaja. Pärast tellimuse kinnitamist on selle ülesütlemine võimalik juhul, kui selle kiidab heaks ALSO klienditeenindaja.

Kui ALSO poolt teatatud siduval tarnekuupäeval toodete tarnet ei toimu ja viivitus on tingitud ALSO-st ja mitte käesolevate tarnetingimuste punktis 15 mainitud olukorrast, on ostjal õigus leping üles öelda. Ülesütlemise õigust siiski ei ole, kui viivitus ei ületa 5 tööpäeva.

Kui ostjal on ALSO-le tähtajaks tasumata arveid, on ALSO-l õigus pärast ostja teavitamist tekkinud võlgnevusest ostja tellimus tühistada või peatada ostjaga kokkulepitud tarned kuni võlgnevuse täieliku tasumiseni. Viimasel juhul loetakse kokkulepitud tarnetähtaeg ostja poolt arvete tasumisega viivitatud aja võrra pikenenuks ning ostjal ei ole õigust esitada ALSO vastu tarne viivitusest tulenevaid mis tahes nõudeid.

Tooted loetakse tarnituks, kui need on vedaja poolt ostjale üle antud. ALSO võib tooted ostjale saatmiseks vedajale väljastada nii ALSO laost kui ka teiste ALSO kontserni kuuluvate äriühingute ladudest.

6. Maksetingimused

Ostja maksab toodete ja kohaldatavate kõrvalkulude ning –teenuste eest vastavalt tellimuse kinnitamise ajal kehtivale ALSO hinnakirjale enne toodete tarnimist pangaülekandega 7 kalendripäeva jooksul ettemaksuarve kuupäevast. Ostjad, kellele ALSO võimaldab limiteeritud krediiti (krediidikliendid), tasuvad arve 14 kalendripäeva jooksul arve kuupäevast, kui pooled ei ole müügilepingus kokku leppinud teisiti.

Juhul, kui toodete müügil rakendatavad riiklikud või kohaliku omavalitsuse maksud, vedajate tasud, autoritasud (sh erakopeerimise tasu) või ALSO tarnijate poolt rakendatavad käitlustasud muutuvad enne tarne kuupäeva, on ALSO-l õigus muuta toodete hinda proportsionaalselt muutunud maksude või tasude mõjuga toodete hindadele. Kui ostja ei teata ALSO-le 3 tööpäeva jooksul hinna muudatuse kohta teate saamisest tellimuse tühistamisest, loetakse ostja hinnamuudatusega nõustunuks.

Kui ALSO lepib tootja toega business-to-consumer tehingute, nt BID või OPG või DART tehingute puhul ostjaga kokku ALSO hinnakirja hindadest erinevad hinnad(erihinnad), kehtib selliste hindade suhtes edasilükkav tingimus, et erihinnad kinnitab kõnealuste toodete tootja. Tootja kinnitus võib olla tingimuslik ning sõltuda eritingimuste (nt aruandluskohustuse) täitmisest ostja poolt. Tellimuse esitamisega toodetele, mille suhtes kehtivad tootja eritingimused, kiidab ostja vastavad tingimused heaks ning lisaks peab ostja esitama ALSO nõudmise korral teavet lõppkasutaja tuvastamiseks ja esitama lõppkasutaja kinnituse tõendamaks, et eritingimustel tellitud tooted on tarnitud nimetatud lõppkasutajale. Kui tootja ei kiida erihindu heaks või kui ostja ei täida tootja poolt kehtestatud eritingimusi, määratakse toodete hinnad vastavalt tellimuse kinnitamise ajal kehtivale ALSO hinnakirjale. Sellisel juhul on ostja kohustatud maksma ALSO-le summa, mille võrra ALSO hinnakirja hinnad olid kõrgemad erihindadest. ALSO-l on õigus loovutada rahaline nõue kõnealuses ulatuses tootjale.

Kui ostja viivitab mõne ALSO poolt esitatud arve eest tasumisega, ALSO hinnangul on ostja majanduslik olukord pärast müügilepingu sõlmimist märkimisväärselt halvenenud või on põhjendatud kahtlus, et ostja ei tasu esitatud arvete eest tähtaegselt, on ALSO-l õigus lugeda kõigi ostjale esitatud arvete tasumise tähtajad saabunuks, olenemata nende arvete osas kokku lepitud maksetähtaegadest.

ALSO-l on õigus nõuda ostjalt ettemaksu või garantiid ALSO poolt soovitud tingimustel nii enne kui ka pärast müügilepingu sõlmimist, kui ostja ei täida nõuetekohaselt oma lepingust tulenevat maksmiskohustust või kui ALSO saab teada asjaoludest, mis tõenäoliselt vähendavad märkimisväärselt ostja võimet täita müügilepingust tulenevaid kohustusi. Kui ostja ei tee ettemakset või ei esita garantiid ALSO poolt nõutud tingimustel ja tähtajaks, on ALSO-l õigus ostjaga sõlmitud müügileping viivitamata erakorraliselt üles öelda.

Ostja on kohustatud maksma hilinenud maksetelt viivist summas 0,05% tasumata summast päevas alates maksetähtpäeva saabumisest. Viivise arvestus toimub igakuiselt ning viivise osas esitatakse eraldi arve.

Ostja on nõus, et ALSO loovutab või omab õigust loovutada ostja poolt tasumata arvetest tulenevad nõuded kolmandatele isikutele.

ALSO-l on õigus sõlmida ostjale väljastatud arvetest tulenevate nõuete loovutamiseks faktooringulepinguid.

7. Valuuta klausel

Kui toote hind baseerub välisvaluutal, lepivad pooled kokku juurdehindlus marginaali. Toote müügihind koosneb sellisel juhul toote hinnast eurodes, arvestades selle ALSO lattu saabumise päeval kehtivat (ALSO kontserni poolt määratud) vahetuskurssi, millele lisandub kokkulepitud juurdehindlus marginaal. Erandina võivad pooled kokku leppida ka fikseeritud vahetuskursi.

8. Omandiõigus ja vastutus riskide eest

Toodete omandiõigus ning tarkvaratoodete kasutusõigus läheb ostjale üle kohe, kui ostuhind on ALSO-le täielikult tasutud ning tooted on ostjale üle antud. ALSO säilitab toodete omandiõiguse ning võib peatada tarkvaratoodete kasutusõiguse (kui ostjale on vastavate toodete kasutamiseks vajalikud salasõnad, juurdepääsukoodid vms üle antud varem) kuni ostuhinna täieliku tasumiseni.

Toodete juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb ostjale üle toodete üleandmisel esimesele vedajale või muule isikule, kellele on antud ülesandeks toodete kohaletoimetamine ostjale.

Kui toodete tarnimine ostjale hilineb ostjast tingitud põhjusel, loetakse, et ostja on viivitanud toodete vastuvõtmisega alates kuupäevast, kui ALSO oli valmis kõnealuseid tooteid tarnima ja oli ostjat sellest teavitanud. Kui pooled on kokku leppinud, et ostja tuleb tellitud toodetele järgi, on ostja toodete vastuvõtmisega viivituses alates kuupäevast, kui ALSO oli valmis tooteid üle andma, ostja oli saanud toodete saabumise kohta teate ja toodete õigeaegseks vastuvõtmiseks ettenähtud aeg oli möödunud. Toodete vastuvõtmisega viivitamise korral läheb toodete juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üle ostjale. Ostja hüvitab ALSO-le kulud ja kulutused (nt toodete säilitamise ja ladustamise kulud), mis on ALSO-le tekkinud ostja poolt toodete vastuvõtmisega viivitamise tulemusena.

9. Garantii

ALSO poolt müüdud toodetel on üldiselt tootja antud garantii. Tootjate poolt antud garantiide olemasolu ja tingimuste kohta võib saada täpsemat teavet eLink’ist või võttes ühendust ALSO-ga.

Teatavate toodete puhul teostab tootja nimel garantii korras toote asendamist või parandamist ALSO. Vastavate toodete ja garantiiteenuse tingimuste kohta võib saada täpsemat teavet, võttes ühendust ALSO-ga.

ALSO poolt tootja nimel pakutavate garantiiteenuste puhul kohalduvad järgmised tingimused:

  • Toote garantiiteenindusse toimetamise kulud maksab ostja; garantii korras asendatud/parandatud toote tagastamise transpordikulud maksab ALSO.
  • Garantiiteenuse kasutamiseks peab ostja omalt poolt olema täitnud oma müügilepingust tulenevad kohustused.
  • Toote garantiikleebis ei tohi olla kahjustatud ega eemaldatud.
  • Toode vastab arvele, mille alusel ostja garantiiteenuse osutamist taotleb.
  • Tootel on olemas seerianumber, mis on loetav, kahjustusteta ja kinni katmata.
  • Üldiselt annab tootja garantii korras asendatud või parandatud toodetele uue garantii, kuid mitte pikemaks tähtajaks kui tootele esialgselt antud garantii kehtivuse lõpuni.

Selguse huvides, ALSO ei anna käesolevaga toodetele müügigarantiid. Kõik ALSO käesolevas punktis nimetatud kohustused on seotud tootja garantiiga (kui see on väljastatud).

10. Kahjud ja riskide piirang

ALSO poolt ostjale müüdud toodete mitteühildumist või mittetoimimist muude toodetega või tarkvaraga ei loeta toodete puuduseks, välja arvatud juhul, kui ALSO on vastavat ühildumist või toimimist selgesõnaliselt kinnitanud või lubanud.

Loetakse, et tooted on müüdud professionaalseks kasutuseks või IT valdkonnas oskusi omavatele ekspertidele/isikutele. Ostjal ei ole õigust toetuda niinimetatud teabe vigadele, näiteks tulenevalt puuduvatest kasutusjuhenditest või tulenevalt asjaolust, et vastavad juhendid on esitatud võõrkeeles. Toodete müümisel või üleandmisel oma klientidele on ostja kohustatud tagama, et klientidele antakse piisavad (sh õigusaktidele vastavad) juhised ja juhendid toodete kasutamise kohta.

ALSO vastutus hilinenud tarnete või puudusega toodete eest piirneb kõikidel juhtudel vastava tarne või toote väärtusega. Puudusega toote osas on ALSO vastutus piiratud ALSO valikul puudusega toote parandamisega, selle asendamisega vastava või sarnase tootega või kui sellist toodet ei ole saadaval, siis toote väärtuse hüvitamisega. Toote väärtuse hüvitamisel on ALSO vastutus piiratud asendustoote väärtuse hüvitamisega, kuid ei ületa ühelgi juhul esialgse toote müügihinda. ALSO-l ei ole kunagi kohustust hüvitada ostjale või mis tahes muudele isikutele (sh ostja klientidele) töö katkestusi, saamata jäänud marginaali, ostja kokkuleppeid või kahjusid, mis on seotud andmete, failide või tarkvara kadumise või hävinemisega ega mis tahes muud võimalikku kaudset kahju olenemata sellest, kas selle põhjuseks on puudusega toode või tarnega viivitamine.

ALSO ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud võimalikest katkestustest või tehnilistest raskustest eLinki süsteemis.

11. Intellektuaalse omandi õigused

Kõik toodete (mh selles sisalduva tarkvara) suhtes kehtivad intellektuaalse omandi õigused kuuluvad tootjale, tootja ametlikule esindajale või kolmandale isikule, kellele tootja on vastavad õigused loovutanud. Ostja ei tohi viiteid vastavatele intellektuaalse omandi õigustele muuta, peita ega eemaldada. Ostja on kohustatud oma kliente teavitama eespool nimetatud intellektuaalse omandi õigustest ning litsentsi tingimustest ja muudest toodete kasutamisega seotud piirangutest.

Kui kolmas isik esitab ostja või lõppkasutaja vastu nõude põhjendusega, et ALSO poolt tarnitud toode rikub kolmanda isiku patenti, autori õigusi või muid intellektuaalse omandi õigusi, teavitab ostja sellisest nõudest ALSO-t viivitamata kirjalikult.

Ostjal ei ole õigust esitada ALSO vastu nõudeid seoses ALSO poolt tarnitud toodete võimaliku kolmandate isikute intellektuaalse omandi õiguste rikkumisega. ALSO ei vastuta kulude eest, mis on tekkinud tootjate vastu nõudeid esitanud ostjale.

12. Tarkvara

ALSO poolt müüdavate tarkvaratoodete kasutus- ja garantiitingimused sisalduvad tarkvara tootja, tootja esindaja või muu kolmanda isiku, kellele tootja on õigused tarkvarale loovutanud (tarkvara õiguste omanik), ja lõppkasutaja vahelises tarkvara litsentsilepingus.

Ostja kohustub tarkvaratoodete edasimüümisel ja muul edasiandmisel järgima litsendilepingu tingimusi. Ostja on kohustatud tagama, et kohaldatavad litsentsilepingu tingimused antakse lõppkasutajatele üle. Ostja peab täitma tarkvara õiguste omaniku poolt esitatud tarkvara edasimüügi ja kasutamise juhiseid.

Ostja on kohustatud rakendama mõistlikke organisatsioonilisi meetmeid ALSO poolt tarnitud tarkvara ebaseadusliku kopeerimise vältimiseks. Selles osas peab ostja tarkvara õiguste omaniku juhiseid.

13. Ostja erivastutus ja -kohustused

Tellimuse esitamisega kinnitab ostja, et ta on saanud ALSO-lt tellitud toodete edasimüümiseks vastavatelt tootjatelt vajalikud load. Ostja kinnitab lisaks, et ta täidab tootjate edasimüügi tingimusi.

ALSO poolt tarnitud tooted on ette nähtud kasutamiseks ostjaga kokkulepitud riigis (tarne sihtriik) ja on samuti ette nähtud jääma tarne sihtriiki. Toodete taasväljavedu (sh reeksport) toimub vastavalt rahvusvahelistele ekspordikontrolli sätetele ning kui tooted on toodud sisse Ameerika Ühendriikidest, siis vastavalt USA ekspordikontrolli sätetele. Ostja kohustub hankima iseseisvalt teavet vastavate väliskaubanduse ja ekspordikontrolli sätete kohta ja hankima iseseisvalt kõik vajalikud load vastavatelt väliskaubanduse asutustelt enne toodete taasväljavedu. ALSO poolt tarnitud toodete taasväljavedu (sh reeksport) toimub ostja riisikol ning vajalike litsentside ja lubade hankimise ning tolliformaalsuste täitmise korraldab ostja enda kulul.

Kui ALSO kaevatakse või kutsutakse kohtusse seetõttu, et ostja ei ole hankinud eespool nimetatud lubasid või kohaldatavaid ekspordilitsentse, kohustub ostja hüvitama kõik ALSO-le seoses kohtumenetlusega tekkivad kulud ja kahjud.

14. Konfidentsiaalsus ja andmekaitse

Ostja kohustub mitte avaldama ALSO ärialast teavet, näiteks ALSO hinnakirju, ja teavet hinnakujunduse komponentide kohta, nt hinnaalandusi, soodustusi jne, ning kohustub kasutama vastavat teavet üksnes ALSO-ga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. ALSO-l on õigus kasutada tarkvara, mis jälgib ostja käitumist ALSO elektroonilises tellimiskeskkonnas (eLink) eesmärgiga parandada klienditeeninduse kvaliteeti. Sellise jälgimise kaudu kogub ALSO andmeid ostja poolt tehtavate toimingute kohta tellimiskeskkonnas, mh ostukorvi koostamise, kinnitamise, tühistamise, ostu sooritamise jmt kohta.

ALSO-l on õigus võtta sellise jälgimise käigus kogutud info põhjal ja osas ostjaga ühendust eesmärgiga selgitada välja ostja toimingute põhjused ja kaalutlused. Ostja tagab, et ALSO-l on õigus töödelda sellise jälgimise käigus ja siin kirjeldatud eesmärkidel ning ulatuses ostja töötajate ja esindajate, kes ostja nimel tellimiskeskkonnas viibivad, isikuandmeid.

Ostja annab ALSO-le ostja tellimuste (vastavate toodete tarneks) vastuvõtmiseks, salvestamiseks ning täitmiseks, kuid ka eelneva ettevalmistamiseks ning tagamiseks, loa töödelda selliste andmesubjektide isikuandmeid, kelle suhtes ostja on vastutavaks töötlejaks. Eelnevalt nimetatud eesmärkidel on ALSO-l õigus isikuandmeid töödelda niivõrd kui see on vajalik kas käesolevate tarnetingimuste või muu ALSO ja ostja vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks. Eelnevatel eesmärkidel töötleb ALSO eelkõige mitte-eriliigilisi isikuandmeid järgnevate andmesubjektide kategooriate kohta: ostja töötajad, ostja esindajad/kontaktisikud, toodete ja teenuste lõppkasutajad. ALSO on eelnimetatud andmesubjektide suhtes isikuandmete volitatud töötleja. Käesolev alapeatükk lepingust moodustab isikuandmete töötlemise lepingu ostja ja ALSO vahel, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi viidatud kui „GDPR“) artiklile 28.

ALSO töötleb eelnevas lõigus mainitud isikuandmeid kasutades automatiseeritud (infosüsteemid, IT-lahendused, tellimiskeskkond) kui ka mitte-automatiseeritud lahendusi (vajadusel paberkandjatel dokumendid ning koopiad). Ostja annab ALSO-le loa, täitmaks eelnevalt sätestatud eesmärke või tagamaks nende täitmist, edastamaks andmesubjektide isikuandmeid ka kolmandatele isikutele, sealhulgas, kuid mitte ainult, tarnitavate toodete tootjatele, teenuste pakkujatele, kindlustusseltsidele. Ostja tagab ja vastutab, et kõik andmesubjektid on eelnevast edastamisest teavitatud ning neilt on hangitud vajalikud load ja nõusolekud ning täidetud nende suhtes kõik informeerimiskohustused.

Isikuandmete töötlemine toimub seni kaua kuni ostja tarbib ALSO poolt osutatavaid teenuseid ja tooteid või kehtivad muud lepingulised või seadusest tulenevad kohustused ALSO ja ostja vahel või suhtes, mille tõttu võib ALSO isikuandmeid säilitada kuni vastavate säilitustähtaegade lõpuni või kuni vastavatest õigussuhetest tulenevate potentsiaalselt nõuete aegumistähtaegade lõpuni.

Käesoleva lepinguga lepivad ALSO ja ostja kokku, et ALSO:

1) töötleb isikuandmeid üksnes ostja nimel, ostja poolt antud mõistlike juhiste alusel (ulatuses, milles ostja on võimalus selliseid juhiseid anda), kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide ja käesoleva lepinguga;

2) juhul, kui ostja annab ALSO-le dokumenteeritud juhiseid isikuandmete töötlemiseks ning need juhised on kooskõlas ALSO poolt pakutavate toodete ja teenuste tarnega, siis töötleb ALSO isikuandmeid ostja dokumenteeritud juhiste alusel, sh andmete kolmandatesse riikidesse ning rahvusvahelistele organisatsioonidele edastamise suhtes, v.a juhul, kui kohustus töödelda isikuandmeid tuleneb ALSO suhtes kohalduvast Euroopa Liidu või Eesti õigusest;

3) erandina eelmisest punktist 2), tohib ALSO isikuandmeid edastada kolmandatesse riikidesse ning Euroopa Liidust või Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole, kui rakendatud on isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides nimetatud kaitsemeetmeid või andmeid importiva riigi suhtes on Euroopa Komisjon võtnud vastu isikuandmete kaitse piisavuse otsuse;

4) tagab, et isikuandmeid töötlema volitatud isikud on nõustunud konfidentsiaalsuskohustusega või on seadusest tulenevalt kohustatud hoidma konfidentsiaalsuskohustust;

5) võtab kasutusele kõik turvameetmed, sealhulgas GDPR-i artiklis 32 sätestatud meetmed;

6) abistab, võimaluse piires, võttes arvesse isikuandmete töötlemise toiminguid ja laadi, ostjat GDPR-i kolmandast peatükist tulenevate andmesubjektide õiguste teostamisest tulenevatele nõuetele vastamises kohaste tehniliste ja organisatsiooniliste meetmetega;

7) abistab ostjat, GDPR-i artiklitest 32–36 tulenevate kohustuste täitmine ulatuses, milles see on mõistlik, asjakohane ning mitte ebamääraselt koormav;

8) kustutab kõik isikuandmed või tagastab toodete või teenuste tarnimise lõppedes ja ostja otsusel kõik isikuandmed ostjale, ning kustutab kõik koopiad, välja arvatud ulatuses, milles andmete edasise säilitamise õigus tuleneb ALSO-le kohalduvast Euroopa Liidu või Eesti õigusest;

9) peab kõigi ostja nimel tehtavate isikuandmete töötlemise toimingute kategooriate registrit vastavalt GDPR-i artiklile 30 lg 2.

10) teeb, vähemalt 30-tööpäevase etteteatamise korral, ostjale kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik, tõendamaks lepingust ja GDPR-ist tulenevate kohustuse täitmist, ning panustab audititesse, sh ülevaatustesse, mille viib läbi ostja või viimase poolt määratud audiitor. Ostja katab seoses eelnimetatud auditiga seotud kulutused ning informeerib Volitatud Töötlejat auditist vähemalt 30 kalendripäeva ette.

Juhul, kui eelnevate meetmete võtmine ning kohustuste täitmine põhjustab ALSO-le ülemääraseid kulutusi, mis ületavad oluliselt ostja ja ALSO vahel sõlmitava(te)st lepingu(te)st tuleneva majandusliku kasu, siis on ALSO õigus, informeerides sellest ostjat ette, nõuda vastavate meetmete võtmisest ning kohustuste täitmisest tekkivate kulude katmist.

ALSO teavitab viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 48 tunni jooksul, ostjat, kui:

1) ALSO saab teada andmekaitsealasest rikkumisest, mis puudutab ostjalt saadud isikuandmeid; või

2) ALSO hinnangul rikub mistahes ostja poolt antud juhis isikuandmete kaitse reguleerivaid õigusakte. Võimalusel teavitab ALSO samaaegselt, missuguses ulatuses on saadud juhis vastuolus isikuandmete kaitse reguleerivaid õigusaktidega ning kuidas tuleks juhist muuta, et tagada vastav kooskõla.

ALSO-l on õigus kaasata teisi volitatud töötlejaid ostja poolt saadud isikuandmete töötlemisse, sellisel juhul on tegemist ALSO all-töötlejatega. Kui ALSO kaasab teise volitatud töötleja, siis ta:

1) kasutab ainult volitatud töötlejaid, kes tagavad sobivate tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete rakendamise, tagamaks GDPR-ist tulenevate nõuete täitmine ja andmesubjekti õiguste kaitse; ja

2) kohustab, vastavalt mõistlikult võimalikele pingutustele, lepingu sõlmimise kaudu sellist töötlejat täitma käesolevas lepingus kokkulepituga samaväärseid isikuandmete kaitsega seonduvaid kohustusi.

ALSO teavitab ostjat (näiteks oma veebilehe vahendusel) juhul, kui ostjaga seotud toodete ja teenuste pakkumisega seotud all-töötlejatega on koosseisulisi muudatusi, andes ostjale võimaluse esitada muudatuste suhtes vastuväiteid. Juhul, kui ostja ei ole eelmainitud muudatustega rahul on ALSO-l õigus lõpetada oma toodete tarne ostjale, kui planeeritava muudatuse mitte sisse viimise tagajärjel muutuks toodete tarne ostjale võimatuks või ALSO-le kulukamaks või äriprotsesside mõttes ebamõistlikuks.

ALSO-l on õigus töödelda isikuandmeid isikustamata kujul statistilisteks eesmärkideks.

15. Vääramatu jõud

ALSO ei vastuta rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav, st põhjustatud vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida ALSO ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud ALSO-lt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Streiki ja töösulgu loetakse vääramatuks jõuks ka juhul, kui ALSO ise on selle objektiks või selles osalejaks. ALSO alltöövõtjale või muule lepingupartnerile kohalduvat vääramatut jõudu käsitletakse ALSO vastutusest vabastamise alusena tingimusel, et alltöövõttu või toodet või teenust ei saa hankida muust allikast ilma ülemäärase kuluta või olulise aja kaotuseta. ALSO teavitab ostjat viivitamata vääramatust jõust ning vääramatu jõu lõppemisest.

16. Vaidlused

Käesolevatele tarnetingimustele ning ostja ja ALSO vahelistele lepingutele kohalduvad Eesti õigusaktid. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG) ja sellega seotud rakendusmäärust ei kohaldata.

Poolte vahel tekkivad vaidlused lahendatakse esimese astme kohtuna Harju maakohtus. ALSO-l on siiski õigus esitada vaidlus lahendamiseks ostja asukohajärgsesse kohtusse.

ALSO jätab endale õiguse muuta või täiendada käesolevaid tarnetingimusi mis tahes ajal. Tingimuste muutmine ei mõjuta enne muudatuste jõustumist sõlmitud müügilepinguid, millele kohaldatakse müügilepingu sõlmimise hetkel kehtinud tarnetingimuste versiooni. Tarnetingimuste kehtiv versioon on saadaval aadressil www.also.ee.

@ ALSO Eesti OÜ, Liivalao tn 18, Tallinn 11216, Eesti, Tel: 6504 900, E-post: ee-info@also.com

ALSO Eesti üldised tarnetingimused 2021