1. Terug

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen ALSO Nederland B.V., ALSO International B.V. en ALSO België, verder aan te duiden als ALSO, en de afnemer, van welke aard dan ook, evenals op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ALSO overeengekomen te worden.

1.2 Onder ’de afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel een ieder die met ALSO een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie ALSO een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3 Indien ALSO niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, of dat ALSO het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, verbinden ALSO niet, tenzij deze schriftelijk door ALSO zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat ALSO een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van ALSO niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden van toepassing verklaart, onweersproken laat.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

2.1 Alle door ALSO gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en zijn te allen tijde exclusief BTW. Deze zijn voor ALSO slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. ALSO is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten terzake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden.

2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere)documentatie verplicht ALSO niet tot levering c.q. acceptatie van een order.

2.4 ALSO behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren of vooruitbetaling te verlangen.

2.5 Prijsopgaven zijn altijd vrijblijvend en onder voorbehoud van eventuele typefouten. Telefonische prijsopgaven zijn niet rechtsgeldig.

2.6 Gedane bestellingen worden pas door ALSO geaccepteerd na goedkeuring door de afdeling Credit Control, tenzij sprake is van een iDeal betaling, een pinbetaling of een vooruitbetaling.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat ALSO een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat ALSO met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

3.2 Wanneer ALSO tevoren aan de afnemer een aanbieding gedaan heeft, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de opdracht van de afnemer conform die aanbieding.

3.3 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.

3.4 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden ALSO slechts voor zover zij door ALSO schriftelijk zijn bevestigd.

3.5 ALSO is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

3.6 Alle technische eisen die door de afnemer aan te leveren zaken worden gesteld en afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de afnemer uitdrukkelijk aan ALSO te worden gemeld.

ARTIKEL 4. MEER- EN MINDERWERK

4.1 Indien de afnemer voor of tijdens de uitvoering van de dienst of het werk wijzigingen en/of aanvullingen wenst, dient hij de additionele kosten hiervan te dragen. Slechts indien de wijziging/aanvulling door ALSO schriftelijk geaccepteerd is, zal e.e.a. voor uitvoering in aanmerking komen.

4.2 Blijkt bij de eindafrekening dat het saldo van meer- en minderwerk tot een verlaging van de overeengekomen prijs leidt, dan kan ALSO jegens de afnemer additioneel aanspraak maken op vergoeding van winstderving ter hoogte van tenminste 15% van deze vermindering.

ARTIKEL 5. PRIJZEN, OFFERTES EN ORDERS

5.1 Tenzij anders vermeld, geschieden prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. Bij een eventuele foutieve prijsopgave, verwijzen wij naar 2.5.

5.2 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van ALSO:
a. gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen;
b. gebaseerd op levering vanaf bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van ALSO;
c. exclusief de kosten van installatie, inbedrijfstelling of demonstraties;
d. exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
e. vermeld in EURO, GBP of USD: eventuele koerswijzigingen worden doorberekend, tenzij hier met de afnemer vooraf schriftelijke afspraken over zijn gemaakt en
f. exclusief de kosten van verpakkingen, op- en afladen, vervoer en verzekering.

5.3 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is ALSO gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

5.4 In het geval dat de fabrikant of leverancier een speciale projectprijs aanbiedt op bepaalde producten voor specifieke eindgebruikers, kan ALSO de afnemer verzoeken om binnen 10 dagen een kopie van het afleveringsbewijs alsmede een kopie van de factuur aan de eindgebruiker te verstrekken. De afnemer is verplicht de respectievelijke richtlijnen met betrekking tot projectactiviteiten in acht te nemen. Dit geldt ook voor de bewaartermijn van de dossiers van de projectactiviteiten overeenkomstig de algemene en fiscale wettelijke regelgeving. In het geval de afnemer een richtlijn van de fabrikant of leverancier schendt, heeft ALSO het recht om ten onrechte uitbetaalde of ingehouden bedragen na te vorderen. Tevens kan ALSO en/of de fabrikant/ leverancier de afnemer uitsluiten van enige toekomstige bijzondere projectprijzen.

5.5 De klant wordt vooraf eenmalig toestemming gevraagd voor het ontvangen van advertentiemateriaal van ALSO per fax of e-mail.

ARTIKEL 6. RECLAMES

6.1 De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval op de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de verpakking dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden.

6.2 Onverminderd hetgeen in 6.1 is bepaald, is de afnemer verplicht het geleverde zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijk op eventuele beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering vastgesteld worden, onverwijld doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering, schriftelijk aan ALSO te worden gemeld.

6.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk ingediend te worden en wel binnen 8 werkdagen na factuurdatum.

6.4 Na het verstrijken van de respectievelijk in 6.1,6.2, 6.3 en 6.7 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde en de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ALSO in behandeling genomen.

6.5 Indien en voor zover de reclame door ALSO gegrond wordt bevonden, is ALSO uitsluitend verplicht het (de)gebrek(en)te herstellen dan wel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van ALSO zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

6.6 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ALSO.

6.7 Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in 6.2 genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering van de geleverde goederen schriftelijk aan ALSO te worden gemeld.

6.8 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van ALSO en onder door ALSO te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de goederen zoveel mogelijk in de originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door ALSO nader op te geven adres.

6.9 De geleverde producten zijn ontworpen voor normaal commercieel gebruik. Gebruik in beveiligde systemen, nucleaire toepassing/ omgeving, levensondersteunende toepassingen of gebruik voor productie van wapens zijn verboden, tenzij schriftelijke toestemming van de fabrikant van de producten is verkregen.

De afnemer dient zich er van te vergewissen dat de door ALSO aan de afnemer geleverde producten, dan wel na verwerking door de afnemer aan derden geleverde producten dat (mede) bestond uit door de afnemer geleverde producten en/of materialen conform het vorenstaande gebruik worden gebruikt.

ARTIKEL 7. BETALING/VERZUIM

7.1 Betaling dient te geschieden vóór of uiterlijk op de dag van het verstrijken van de vooraf door ALSO en de afnemer overeengekomen betalingstermijn op een door ALSO op te geven bankrekeningnummer.

Vooruitbetaling dient te geschieden op een door ALSO op te geven bankrekeningnummer. De vooruit te betalen order wordt door ALSO uitgeleverd nadat het volledige verschuldigde bedrag door ALSO is ontvangen.

Indien volgens de bij ALSO geldende regels een afnemer niet kredietwaardig wordt bevonden, dient betaling vooraf te geschieden via een bankoverschrijving, via iDeal, of via pinbetaling in het geval van het afhalen van de goederen in het magazijn van ALSO.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal volledige betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook. Een uitzondering kan zijn dat bij betaling binnen een bepaalde periode, een betalingskorting over het goederenbedrag in mindering mag worden gebracht. Dit is echter uitsluitend toegestaan indien genoemde korting vooraf schriftelijk door ALSO en de afnemer is overeengekomen.

7.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings-)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

7.4 Wanneer de afnemer ten behoeve van de betaling van ALSO facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is de afnemer gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan ALSO te voldoen.

7.5 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende)schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;
b. ALSO goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming tekort zal schieten en hij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, op hem de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de zeggenschap over of doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; of
e. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

7.6 ALSO is in de in 7.5 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer;
b. enig door de afnemer aan ALSO verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen; en/of
c. het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

7.7 ALSO zal de afnemer na elke levering voorzien van een digitale factuur in pdf, tenzij de afnemer uitdrukkelijk verzoekt een papieren factuur per post te ontvangen.

7.8 Indien ALSO de afnemer een kredietlimiet met bijbehorende betalingstermijn heeft verstrekt, dient de afnemer de door ALSO opgestelde kredietbrief, met daarin vermeld de hoogte van de kredietlimiet alsmede de betalingstermijn, voor akkoord ondertekend binnen vijf dagen aan ALSO te retourneren. Door ondertekening van genoemde kredietbrief gaat afnemer automatisch akkoord met de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van ALSO Nederland BV.

7.9 In geval van te late betaling is ALSO gerechtigd aan de afnemer rente te berekenen ter hoogte van 1% per kalendermaand over het te laat betaalde bedrag, een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend. ALSO is gerechtigd om bij niet tijdige betaling een extern incassobureau in te schakelen teneinde de vordering alsnog betaald te krijgen. Alle hieruit voortvloeiende kosten, zoals rente en incassokosten, komen voor rekening van de afnemer. Indien het externe incassobureau er niet in slaagt om de vordering van ALSO via minnelijke weg te innen, is ALSO gerechtigd het incassobureau opdracht te geven de vordering via rechterlijke tussenkomst voor ALSO te incasseren. Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

7.10 ALSO behoudt zich het recht voor om bij faillissement van de afnemer eventuele vorderingen van de afnemer op ALSO, dan wel vorderingen van eventuele dochter- en / of groepsmaatschappijen van de afnemer op ALSO, te verrekenen met de vordering die de in staat van faillissement verkerende, of reeds failliete, afnemer aan ALSO verschuldigd is.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSOVERDRACHT, VERLENING / OVERDRACHT VAN RECHTEN, INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1 Aan de afnemer geleverde goederen/zaken blijven eigendom van ALSO en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan ALSO voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de met ALSO aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening (in verband daarmee) verschuldigd is. Niettemin zal de afnemer dergelijke zaken verder mogen verkopen, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is.

8.2 De afnemer is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als het eigendom van ALSO te bewaren en te verzekeren tegen alle gangbare risico’s.

8.3 ALSO is te allen tijde gerechtigd om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de afnemer of diens houders weg te (doen) halen, indien de afnemer zijn verplichtingen jegens ALSO niet tijdig en/of niet volledig nakomt. De afnemer zal aan ALSO op eerste verzoek hiertoe alle nodige medewerking verlenen en toegang verschaffen.

8.4 Wanneer derden beslag wensen te leggen op zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van ALSO rust, dan wel daarop rechten willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ALSO daarvan terstond op de hoogte te stellen en het eigendomsrecht van ALSO direct aan die derden kenbaar te maken.

8.5 Tot zekerheid voor tijdige en volledige betaling van alle vorderingen van ALSO, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt ALSO door het ontstaan van de vordering bovendien bezitloos pandrecht op al die zaken waarin de door haar geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door afnemer getekende opdracht en de daaropvolgende schriftelijke acceptatie door ALSO gelden als onderhandse akte als bedoeld in de wet.. De onderhandse akte zal, wil de verpanding geldig zijn, geregistreerd worden bij de Belastingdienst.

8.6 Alle handelsmerken op de goederen zijn en blijven intellectueel eigendom van de respectievelijke fabrikanten. Voor het gebruik van deze handelsmerken is voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke fabrikanten vereist. De bij het product behorende licentieovereenkomst is van toepassing op het gebruik en de levering van de software.

Voor zover software in de levering is inbegrepen, wordt de software aan de zakelijke klant overgedragen voor eenmalige doorverkoop en aan de eindklant voor exclusief gebruik; het is niet toegestaan om de software te kopiëren of voor gebruik aan anderen over te dragen. Voor het recht om de software meervoudig te gebruiken is speciale schriftelijke toestemming vereist. Bovendien is de licentieovereenkomst van de fabrikant van de software van toepassing op het gebruik van de software.

ALSO wijst elke aansprakelijkheid voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van de hand, indien de producten worden geëxporteerd vanuit het land waaraan ALSO de producten heeft geleverd, aangezien ALSO de bescherming van de rechten daar niet kan garanderen.

ARTIKEL 9. (OP)LEVERTIJD

9.1 Het tijdstip waarop ALSO de overeengekomen werkzaamheden of leverantie(s) moet hebben voltooid, is vastgesteld in de verwachting, dat na het moment van aanvaarding van de opdracht geen verandering zal plaats hebben in de omstandigheden, waaronder ALSO zal presteren.

9.2 Vindt dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, plaats en heeft deze vertraging tot gevolg, dan wordt het tijdstip van (op-)levering dienovereenkomstig verlaat/ verlengd, onverminderd het hierna bepaalde ingeval van overmacht.

9.3 Overschrijding van de (op)levertermijn zal de afnemer nimmer het recht geven op enige vergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

9.4 De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijnen worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend. Tussentijdse beëindiging laat de rechten van ALSO inzake vergoeding van honorarium/kosten onverlet.

9.5 Ingeval van werk/levering in fasen geldt dat ALSO het werk van de volgende fase mag uitstellen zolang de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen.

9.6 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
1. na mededeling door ALSO dat het werk gereed is en de afnemer het werk heeft goedgekeurd;
2. na verloop van 8 dagen na de onder 9.6.1 bedoelde mededeling en de afnemer het werk niet heeft gecontroleerd; of
3. na (gedeeltelijke)ingebruikname door of namens afnemer, voor het in gebruik genomen deel. De afnemer kan zijn goedkeuring niet weigeren op grond van kleine gebreken of tekortkomingen, die door ALSO worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering.

ARTIKEL 10. LEVERING

10.1 Vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst is het gekochte voor risico van de afnemer. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de afnemer. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ALSO met de afnemer schriftelijk is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

10.2 ALSO is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke ALSO afzonderlijk kan factureren.

10.3 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.

10.4 Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

10.5 Indien de afnemer met ALSO een schriftelijke kredietlimiet is overeengekomen, zal levering van goederen geschieden binnen de overeengekomen kredietlimiet. Bij overschrijding van de kredietlimiet behoudt ALSO zich het recht voor om vooruitbetaling te vragen voor het bedrag dat de levering de overeengekomen kredietlimiet overschrijdt.

ARTIKEL 11. TRANSPORT / RISICO

11.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere voorschriften door de afnemer met ALSO schriftelijk zijn overeengekomen, door ALSO als goed koopman bepaald.

11.2 Eventuele specifieke wensen van de afnemer betreffende het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer schriftelijk verklaard heeft de meerkosten daarvan te zullen dragen.

11.3 Het transport van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, zelfs wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

11.4 Bij franco levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.

ARTIKEL 12. DIENSTEN

12.1 Indien het verlenen van diensten in fasen zal plaatsvinden, zullen ALSO en de afnemer afzonderlijke afspraken maken.

12.2 Onverminderd het in 17 bepaalde, zal ALSO overeenkomsten ten aanzien van diensten voor aanvang van de uitvoering kunnen ontbinden, indien blijkt dat ALSO niet de mogelijkheden heeft om de overeengekomen diensten te kunnen leveren, zonder dat de afnemer enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

ARTIKEL 13. SOFTWARE EN HARDWARE

13.1 De navolgende bepalingen zijn - in het bijzonder - van toepassing, indien ALSO software levert.

13.2 Het eigendom en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de softwareproducten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van ALSO, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende niet verwijderen of wijzigen.

13.3 De afnemer is gemachtigd de softwareproducten aan eindgebruikers door te verkopen. De afnemer heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare sub-licentie te verlenen voor het gebruik van de softwareproducten van de toeleverancier van ALSO conform de betreffende software licentievoorwaarden.

13.4 Deze machtiging geeft de afnemer niet het recht de softwareproducten en de daarbij behorende documentatie van ALSO of haar toeleveranciers te kopiëren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan door middel van genoemde sublicentie aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.

13.5 De afnemer is gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van sub-licentie te wijzen, alsmede op de verplichting alvorens gebruik van de goederen de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat geen rechten ten aanzien van de geldende garantie aansprakelijkheidsbepalingen worden prijsgegeven.

ARTIKEL 14. OVERMACHT

14.1 Bij intreden van omstandigheden, die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

ARTIKEL 15. GARANTIE

15.1 Behoudens hetgeen in 15.5 is bepaald, verstrekt ALSO m.b.t. door haar geleverde goederen een garantie op materiaal en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat ALSO naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, dit naar keuze en ter beoordeling van ALSO. Gebruiksartikelen als discpacks en andere geheugendragers worden niet vervangen. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van ALSO. Gebreken dienen schriftelijk aan ALSO te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

15.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijv. brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan ALSO zijn gewijzigd of worden onderhouden.

15.3 Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door ALSO geleverde goederen de garantie voor een periode van 3 maanden vanaf het tijdstip van levering, tenzij door de betreffende fabrikant een andere garantietermijn wordt afgegeven.

15.4 Nakomen van haar garantieverplichtingen door ALSO, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is ALSO niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

15.5 Indien ALSO de goederen van een toeleverancier ontvangt, beperkt de garantie zich tot de van toepassing zijnde garantie van de toeleverancier. ALSO zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

15.6 Herstel buiten het kader van de van toepassing zijnde garantie zal door ALSO in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID

16.1 Voor zover mogelijk onder Nederlands recht is ALSO niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder inbegrepen bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de afnemer als bij derden.

16.2 Onverminderd het bepaalde in 16.1 zal de aansprakelijkheid van ALSO in alle gevallen beperkt zijn tot het totale bedrag van de betreffende order.

16.3 In geen geval is ALSO aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de afnemer het heeft aangeschaft.

16.4 Ingeval de afnemer gebruik heeft gemaakt van het wettelijk recht op tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is ALSO slechts aansprakelijk voor de extra kosten die hij heeft moeten maken doordat een derde de onvoltooide opdracht moet voltooien. ALSO is echter nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, noch voor bedrijfsschade.

16.5 De afnemer vrijwaart ALSO van alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door ALSO aan de afnemer is geleverd, dan wel na verwerking door de afnemer aan derden is geleverd en dat (mede) bestond uit aan de afnemer geleverde producten en/of materialen.

16.6 De producten zijn bedoeld voor normaal commercieel gebruik. Het gebruik in veiligheidskritische systemen, nucleaire apparatuur, militaire faciliteiten, levensondersteunende apparatuur of voor de productie van wapens is verboden, tenzij hiertoe schriftelijke toestemming van de fabrikant van de producten is verkregen.

ARTIKEL 17. ONTBINDING / BEËINDIGING

17.1 ALSO kan in de in 7.4, 7.5, 12.2 en/of 14 genoemde gevallen ontbinding of beëindiging van de overeenkomst inroepen.

17.2 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd, blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/ beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

ARTIKEL 18. GEHEIMHOUDING

18.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

ARTIKEL 19. EXPORT

19.1 De wederuitvoer van goederen uit Nederland is aan Nederlandse, Europese, Amerikaanse en mogelijk andere lokale wettelijke regelingen onderhavig en is mogelijk niet toegestaan zonder officiële vergunning. Het exporteren van door ALSO geleverde goederen naar niet EG landen behoeft te allen tijde de schriftelijke toestemming van ALSO, onafhankelijk van de verplichting van de afnemer zorg te dragen voor verkrijging van de benodigde invoer- en uitvoervergunningen, als ook voor afhandeling van de overige formaliteiten. De afnemer blijft verantwoordelijk voor naleving van de betreffende voorwaarden/bepalingen tot verkrijging van de goederen door de eindgebruiker.

19.2 De import- en exportwetgeving, wet- en regelgeving van, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en het importland zijn mogelijk van toepassing voor de producten, reserveonderdelen, technische gegevens, software en documentatie. In het geval de klant het product buiten Nederland exporteert, dient de klant aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor import en export te voldoen en alle van toepassing zijnde licenties te verkrijgen.

ARTIKEL 20. GEGEVENSBESCHERMING / GEGEVENSOPSLAG

20.1 De klant geeft ALSO toestemming om gegevens van de klant, die tijdens de zakelijke relatie of in verband daarmee zijn ontvangen, te verwerken ongeacht of deze afkomstig zijn van de klant of van derden, op grond van de Nederlandse wet voor de bescherming van persoonsgegevens. Klantgegevens worden in overeenstemming met de wettelijke regelgeving opgeslagen.

20.2 De klant stemt ermee in dat ALSO gedetailleerde informatie inzake producten, bedragen, omzet, alsook de naam- en adresgegevens van de klant aan haar leveranciers (verkooprapportage) verstrekt teneinde aan haar contractuele verplichtingen te voldoen, voornamelijk voor projectdeals (bedrijf eindgebruiker dat door leveranciers wordt ondersteund).

20.3 Bovendien stemt de klant ermee in dat ALSO de gegevens binnen de ALSO Groep en derden mag verstrekken voor het uitvoeren van contracten, ter controle van betaalgedrag of beslissingen inzake kredieten en incasso’s. De klant geeft toestemming voor het naar het buitenland overbrengen van gegevens, indien dit door ALSO noodzakelijk wordt geacht.

ARTIKEL 21. ANTI CORRUPTIE

21.1 De zakelijke relatie tussen de klant en ALSO is gebaseerd op objectieve en transparante criteria en mag niet op oneerlijke wijze worden beïnvloed door het verstrekken of aanvaarden van persoonlijke voordelen, zoals ongepaste geschenken of uitnodigingen. De klant zal derhalve geen persoonlijke voordelen aan de werknemers van ALSO aanbieden of verstrekken, als deze de zakelijke transacties of beslissingen kunnen beïnvloeden of hiertoe bedoeld zijn. De klant zal tevens haar eigen werknemers verplichten om dergelijke voordelen niet aan te bieden, te verstrekken of hierom te vragen.

ARTIKEL 22. GESCHILLEN

22.1 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen aan de uitspraak van de gewone Rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van ALSO voorgelegd worden. Dit is behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken.

ARTIKEL 23. TOEPASSELIJK RECHT

23.1 Op deze algemene voorwaarden en voor alle aangelegenheden waarop deze van toepassing zijn, zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn. Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980, op 1 januari 1992 voor Nederland in werking getreden, blijft buiten toepassing.

ARTIKEL 24. SLOTBEPALING

24.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aangetast. ALSO is dan gerechtigd om de algemene voorwaarden voor zover nodig aan te passen, in die zin dat de niet-verbindende bepaling(en) word(t/en) vervangen door bepalingen die zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende bepaling(en).

24.2 ALSO is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van de bestaande overeenkomsten. ALSO zal wijzigingen van de algemene voorwaarden bekend maken op haar website. De gewijzigde algemene voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

Nijmegen, juli 2016

Downloads

Hieronder vindt u de verwerkersovereenkomst/DPA contract als PDF-document.

Verwerkersovereenkomst/DPA contract

Technische en organisatorische maatregelen