1. cofnij

Rozpoczynamy już czwartą edycję „Generuj Leady” w ramach której handlowiec może odebrać nagrody za generowanie szans sprzedaży na usługi chmurowe Microsoft.

Nagrody za zgłoszone tematy będą przyznawane zgłaszającym niezależnie od tego, która firma finalnie dokona sprzedaży.

 

 • Produkty objęte promocją: usługi z rodziny Microsoft 365, Office 365 i Dynamics 365.
 • UWAGA NOWOŚĆ: dodatkowo usługi z rodziny Windows Server i SQL Server
 • Czas trwania promocji: 1/8/2018-31/12/2018
 • Pierwsze rozliczenie sprzedaży: do 30 września- wypłaty dla Partnerów do końca października.
 • Drugie rozliczenie sprzedaży: do 31 grudnia- wypłaty dla Partnerów do końca lutego.

 

Wszystkie leady zgłoszone (niezrealizowane i zakwalifikowane) podczas trwania III edycji "Generuj Leady" (od 15 stycznia do 29 czerwca 2018 roku) zostaną zweryfikowane ponownie przez Microsoft, a o ich akceptacji Partnera poinformuje Dystrybutor - leady te zostaną wypłacone, jeśli zakończą się transakcją sprzedaży w okresie trwania bieżącej promocji (od 1 sierpnia 2018 roku  do 31 grudnia 2018 roku).

Warunek przystąpienia do promocji:

rejestracja w systemie dystrybutora i podanie prawidłowych danych kontaktowych przy zgłoszeniach szans sprzedaży (leads).

Podmioty objęte promocją: polscy partnerzy Microsoft adresujący potencjalną sprzedaż do polskich komercyjnych klientów końcowych z sektora SMB (kwalifikacja na podstawie wewnętrznej listy klientów Microsoft).

Programy licencyjne objęte promocją: CSP trzyletnie, roczne i miesięczne, Open/Open Value/Open Value Subscription

Promocja polega na zbieraniu nagród za szanse sprzedażowe (lead) zgłaszane do dystrybutora, które zakończą się transakcją sprzedaży w okresie trwania promocji. Nagrody w postaci:

 • 15% za sprzedaż usług z rodziny Microsoft 365 oraz Dynamics 365 w modelu rocznym CSP
 • 12% w modelu rocznym CSP za sprzedaż usług z rodziny Office 365
 • 5% wartości sprzedaży w modelu OPEN i miesięcznym CSP (liczone od rocznej wartości subskrypcji) – dotyczy leadów do 200 licencji.
 • 2% wartości sprzedaży w modelu OPEN, miesięcznym i rocznym CSP (liczone od rocznej wartości subskrypcji)  - dotyczy leadów od 200 do 500 licencji.
 • Nagrody będą wypłacone firmie zgłaszającej temat niezależnie od tego, jaki Partner sfinalizował daną sprzedaż i u jakiego dystrybutora. 
 • 2% za każdy sprzedany Windows Server i SQL Server w modelu rocznym i trzyletnim CSP.
 • Dodatkowe 365 zł  dla każdego nowego Partnera, który po raz pierwszy zgłosi temat w ramach promocji Generuj Leady  (środki zostaną wypłacone, jeśli zgłoszony temat zakończy się transakcją sprzedaży w okresie trwania promocji oraz jeśli Partner nigdy wcześniej nie zgłaszał leadów podczas trwania promocji Generuj Leady od 23 sierpnia 2017 roku - weryfikacja przez  Microsoft)

Aby zarejestrować szansę sprzedaży do promocji potencjalny projekt musi spełniać następujące warunki:

 • Klient nie może być istniejącym posiadaczem usług: Microsoft 365, Office 365 lub Dynamics 365 (według danych Microsoft) oraz nigdy nie posiadał subskrypcji Windows Server i SQL Server LUB Klient może być istniejącym posiadaczem usług Office 365 jeśli zadeklaruje przejście do planu E3 lub wyższego
 • Klient musi deklarować zakup co najmniej 3 licencji,
 • Szansa nie została zgłoszona wcześniej przez innego partnera,
 • Szansa nie została wcześniej zgloszona do Microsoft (weryfikacja przez Microsoft).

Zgłoszenie należy przesłać na adres (mail podany przez dystrybutora) i musi ono zawierać poniższe informacje:

 • nazwa klienta, adres i NIP,
 • jaki plan usługi i w jakiej ilości klient zamierza kupić,
 • ilość PC w firmie klienta,
 • nazwa partnera, adres i NIP,
 • dane opiekuna tematu po stronie partnera (imię i nazwisko, telefon, email).

Dystrybutor w przeciągu 5 dni roboczych potwierdzi partnerowi czy przesłane zgłoszenie spełnia warunki rejestracji do promocji. Dystrybutor przyjmie maksymalnie 100 zgłoszeń per partner w okresie trwania promocji.

Wypłata zgromadzonych funduszy nastąpi w październiku 2018 lub w lutym 2019(za liczbę aktywnych licencji w momencie wypłaty) po spełnieniu następujących warunków:

 • Zgłoszenie szansy sprzedażowej zostało zakwalifikowane przez dystrybutora jako spełniające warunki rejestracji do promocji.
 • Klient musi dokonać zakupu co najmniej 3 licencji w ramach programów licencyjnych objętych promocją w okresie trwania promocji u dowolnego partnera Microsoft,
 • Zakup nie może nastąpić wcześniej niż po otrzymaniu przez partnera potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do promocji,
 • Usługa zostanie uruchomiona na nowym koncie usługi (tzw. tenant), jedno konto usługi będzie przypisane do jednego klienta,

Wypłacone zostaną środki za maksymalnie 5 zamkniętych szans sprzedażowych w miesiącu dla jednego partnera. W przypadku, gdy dokona się większa ilość takich sprzedaży o tym, które projekty zostaną objęte wypłatą, zadecyduje data transakcji według systemów raportowania Microsoft. Maksymalna wypłata za jedną szansę sprzedażową nie może przekroczyć wartości 500 licencji zakupionej usługi (bądź rocznej wartości subskrypcji w przypadku modelu CSP). Wypłata środków do Partnera nastąpi w październiku 2018 lub w lutym 2019 roku.

Pierwsze rozliczenie sprzedaży: do 30 września- wypłaty dla Partnerów do końca października.
Drugie rozliczenie sprzedaży: do 31 grudnia- wypłaty dla Partnerów do końca lutego.

Regulamin promocji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Promocja jest ważna w podanym okresie lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na promocję. Kalkulacja wypłat nastąpi na podstawie raportów wewnętrznych Microsoft. W sytuacjach spornych dystrybutor ma prawo podjąć decyzję o finalnym kształcie wypłat.

 

Za podawanie nieprawdziwych informacji Partner może zostać usunięty z promocji w dowolnym momencie.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
 • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
 • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
  a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

 • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
 • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

 • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.