1. cofnij

Rozpoczynamy już czwartą edycję „Generuj Leady” w ramach której handlowiec może odebrać nagrody za generowanie szans sprzedaży na usługi chmurowe Microsoft.

Nagrody za zgłoszone tematy będą przyznawane zgłaszającym niezależnie od tego, która firma finalnie dokona sprzedaży.

 

Produkty objęte promocją: usługi z rodziny Microsoft 365, Office 365 i Dynamics 365.

UWAGA NOWOŚĆ: dodatkowo usługi z rodziny Windows Server i SQL Server w modelu CSP.

 • Czas trwania promocji: 1/8/2018-27/12/2018
 • Pierwsze rozliczenie sprzedaży: do 30 września- wypłaty dla Partnerów do końca października.
 • Drugie rozliczenie sprzedaży: do 27 grudnia- wypłaty dla Partnerów do końca lutego.

Wszystkie leady zgłoszone (niezrealizowane i zakwalifikowane) podczas trwania III edycji "Generuj Leady" (od 15 stycznia do 29 czerwca 2018 roku) zostaną zweryfikowane ponownie przez Microsoft, a o ich akceptacji Partnera poinformuje Dystrybutor - leady te zostaną wypłacone, jeśli zakończą się transakcją sprzedaży w okresie trwania bieżącej promocji (od 1 sierpnia 2018 roku  do 27 grudnia 2018 roku).

Warunek przystąpienia do promocji:

rejestracja w systemie dystrybutora(*) i podanie prawidłowych danych kontaktowych przy zgłoszeniach szans sprzedaży (leads).

Podmioty objęte promocją: polscy partnerzy Microsoft adresujący potencjalną sprzedaż do polskich komercyjnych klientów końcowych z sektora SMB (kwalifikacja na podstawie wewnętrznej listy klientów Microsoft).

Programy licencyjne objęte promocją: CSP trzyletnie, roczne i miesięczne.

Promocja polega na zbieraniu nagród za szanse sprzedażowe (lead) zgłaszane do dystrybutora, które zakończą się transakcją sprzedaży w okresie trwania promocji. Nagrody w postaci:

 • 15% za sprzedaż usług z rodziny Microsoft 365 oraz Dynamics 365 w modelu rocznym CSP -dotyczy leadów do 150 licencji.  
 • 12% w modelu rocznym CSP za sprzedaż usług z rodziny Office 365 - dotyczy leadów do 150 licencji. 
 • 10% wartości sprzedaży w modelu miesięcznym CSP (O365) - liczone od wartości zużycia w momencie rozliczenia kampanii (minimum 3 miesiące aktywnego zużycia) -dotyczy leadów do 150 licencji
 • 5% wartości sprzedaży w modelu miesięcznym CSP ( M365, Dynamics 365) - liczone od wartości zużycia w momencie rozliczenia kampanii (minimum 3 miesiące aktywnego zużycia) - dotyczy leadów do 150 licencji.  
 • 2% wartości sprzedaży w modelu miesięcznym CSP (Office 365, Microsoft 365, Dynamics 365) -  liczone od wartości zużycia w momencie rozliczenia kampanii (minimum 3 miesiące aktywnego zużycia) - dotyczy leadów od 151 do 500 licencji.
 • 2% wartości sprzedaży w modelu rocznym CSP (Office 365, Microsoft 365, Dynamics 365), liczone od rocznej wartości subskrypcji - dotyczy leadów od 151 do 500 licencji.
 • 2% za każdy sprzedany Windows Server i SQL Server w modelu rocznym i trzyletnim CSP.
 • Dodatkowe 365 zł  dla każdego nowego Partnera, który po raz pierwszy zgłosi i  po raz pierwszy zrealizuje temat w ramach kampanii Generuj Leady  (środki zostaną wypłacone, jeśli zgłoszony temat zakończy się transakcją sprzedaży w okresie trwania kampanii oraz jeśli Partner nigdy wcześniej nie zgłaszał leadów, które zostały zrealizowane podczas trwania kampanii Generuj Leady od 23 sierpnia 2017 roku - weryfikacja przez  Microsoft) 
 • Dodatkowa Nagroda dla Partnera, który zrealizuje największą liczbę tematów w ALSO w okresie trwania kampanii (za 3 tematy – 1000zł, za 4 tematy 1400zł, za 5 tematów 1700zł)

Nagrody będą wypłacone firmie zgłaszającej temat niezależnie od tego, jaki Partner sfinalizował daną sprzedaż i u jakiego dystrybutora.

Aby zarejestrować szansę sprzedaży do promocji potencjalny projekt musi spełniać następujące warunki:

 • Klient nie może być istniejącym posiadaczem usług: Microsoft 365, Office 365 lub Dynamics 365 (według danych Microsoft) oraz nigdy nie posiadał subskrypcji Windows Server i SQL Server zakupionej w modelu CSP, LUB Klient może być istniejącym posiadaczem usług Office 365 jeśli zadeklaruje przejście do planu E3 lub wyższego
 • Klient musi deklarować zakup co najmniej 3 licencji,
 • Szansa nie została zgłoszona wcześniej przez innego partnera,
 • Szansa nie została wcześniej zgłoszona do Microsoft (weryfikacja przez Microsoft).

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres sales.pl@also.cloud i musi ono zawierać poniższe informacje:

 • nazwa klienta, adres i NIP,
 • jaki plan usługi i w jakiej ilości klient zamierza kupić,
 • ilość PC w firmie klienta,
 • nazwa partnera, adres i NIP,
 • dane opiekuna tematu po stronie partnera (imię i nazwisko, telefon, email).

Dystrybutor w przeciągu 5 dni roboczych potwierdzi partnerowi czy przesłane zgłoszenie spełnia warunki rejestracji do promocji. Dystrybutor przyjmie maksymalnie 100 zgłoszeń per partner w okresie trwania promocji.

Wypłata zgromadzonych funduszy nastąpi w październiku 2018 lub w lutym 2019(za liczbę aktywnych licencji w momencie wypłaty) po spełnieniu następujących warunków:

 • Zgłoszenie szansy sprzedażowej zostało zakwalifikowane przez dystrybutora jako spełniające warunki rejestracji do promocji.
 • Klient musi dokonać zakupu co najmniej 3 licencji w ramach programów licencyjnych objętych promocją w okresie trwania promocji u dowolnego partnera Microsoft,
 • Zakup nie może nastąpić wcześniej niż po otrzymaniu przez partnera potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do promocji,
 • Usługa zostanie uruchomiona na nowym koncie usługi (tzw. tenant), jedno konto usługi będzie przypisane do jednego klienta,
 • Promocja nie dotyczy partnerów Microsoft posiadających status CSP Direct Partner oraz firm z grupy kapitałowej CSP Direct Partner.

Wypłacone zostaną środki za maksymalnie 5 zamkniętych szans sprzedażowych w miesiącu dla jednego partnera. W przypadku, gdy dokona się większa ilość takich sprzedaży o tym, które projekty zostaną objęte wypłatą, zadecyduje data transakcji według systemów raportowania Microsoft. Maksymalna wypłata za jedną szansę sprzedażową nie może przekroczyć wartości 500 licencji zakupionej usługi (bądź rocznej wartości subskrypcji w przypadku modelu CSP). Wypłata środków do Partnera nastąpi w październiku 2018 lub w lutym 2019 roku.

 • Pierwsze rozliczenie sprzedaży: do 30 września - wypłaty dla Partnerów do końca listopada.
 • Drugie rozliczenie sprzedaży: do 27 grudnia- wypłaty dla Partnerów do końca lutego.

Regulamin promocji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Promocja jest ważna w podanym okresie lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na promocję. Kalkulacja wypłat nastąpi na podstawie raportów wewnętrznych Microsoft. W sytuacjach spornych dystrybutor ma prawo podjąć decyzję o finalnym kształcie wypłat.

 

Za podawanie nieprawdziwych informacji Partner może zostać usunięty z promocji w dowolnym momencie.

(*) Rejestracja w systemie dystrybutora oznacza posiadanie aktywnej umowy na odsprzedaż licencji Cloud w modelu Cloud Solution Provider

(**)ALSO zastrzega sobie prawo do nie wypłacenia środków zgromadzonych w ramach kampanii Partnerowi w razie zalegania w płatnościach faktur za towary i usługi dostarczone przez ALSO.

(***) wzięcie udziału w promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazywanie danych do Microsoft sp. z o.o. w celu weryfikacji leadów, o jakiej mowa w regulaminie.

(****) środki zostaną wypłacone Partnerowi, który ma aktywną umowę Cloud.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
 • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
 • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
  a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

 • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
 • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

 • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.