1. cofnij

Rozpoczynamy trzecią już edycję „Generuj Leady” w ramach której handlowiec może odebrać nagrody za generowanie szans sprzedaży na usługi chmurowe Microsoft. Nagrody za zgłoszone tematy będą przyznawane zgłaszającym niezależnie od tego, która firma finalnie dokona sprzedaży

Produkty objęte promocją: usługi z rodziny Microsoft 365, Office 365 i Dynamics 365
Czas trwania promocji: 15/1/2018 - 27/6/2018
Pierwsze rozliczenie sprzedaży: do 31 marca  - wypłaty dla Partnerów do końca kwietnia
Drugie rozliczenie sprzedaży: do 27 czerwca - wypłaty dla Partnerów lipiec-sierpień

Wszystkie leady zgłoszone podczas trwania 1 i 2 edycji "Generuj Leady" zostaną wypłacone, jeśli zakończą się transakcją sprzedaży w okresie trwania bieżącej promocji (od 15 stycznia do 27 czerwca).

Warunek przystąpienia do promocji:

rejestracja w systemie dystrybutora i podanie prawidłowych danych kontaktowych przy zgłoszeniach szans sprzedaży (leads)

Podmioty objęte promocją: polscy partnerzy Microsoft adresujący potencjalną sprzedaż do polskich komercyjnych klientów końcowych z sektora SMB (kwalifikacja na podstawie wewnętrznej listy klientów Microsoft).

Programy licencyjne objęte promocją: CSP roczne i miesięczne, Open/Open Value/Open Value Subscription

Promocja polega na zbieraniu nagród za szanse sprzedażowe (lead) zgłaszane do dystrybutora, które zakończą się transakcją sprzedaży w okresie trwania promocji. Nagrody w postaci:

 • 20% za Microsft365 w modelu CSP annual billing
 • 15% pozostałe SKU w modelu CSP annual billing
 • 5% wartości sprzedaży w modelu OPEN i CSP monthly billing (liczone od rocznej wartości subskrypcji) – dotyczy leadów do 250 licencji.
 • 2% wartości sprzedaży w modelu OPEN i CSP monthly i annual billing (liczone od rocznej wartości subskrypcji)  - dotyczy leadów od 250 do 500 licencji.
 • 365 PLN  dla każdego nowego Partnera, który po raz pierwszy zgłosi temat w ramach promocji Generuj Leady  (środki zostaną wypłacone, jeśli zgłoszony temat zakończy się transakcją sprzedaży w okresie trwania promocji tj. Do 27 czerwca oraz jeśli Partner nigdy wcześniej nie zgłaszał leadów podczas trwania promocji Generuj Leady od 23 sierpnia 2017 roku - weryfikacja przez  Microsoft

Nagrody będą wypłacone firmie zgłaszającej temat niezależnie od tego, jaki Partner sfinalizował daną sprzedaż i u jakiego dystrybutora.

Aby zarejestrować szansę sprzedaży do promocji potencjalny projekt musi spełniać następujące warunki:

 • Klient nie może być istniejącym posiadaczem usług: Microsoft 365, Office 365 lub Dynamics 365 (według danych Microsoft) LUB Klient może być istniejącym posiadaczem usług Office 365 jeśli zadeklaruje przejście do planu E3 lub wyższego.
 • Klient musi deklarować zakup co najmniej 3 licencji,
 • Szansa nie została zgłoszona wcześniej przez innego partnera,
 • Szansa nie została wcześniej zgłoszona do Microsoft (weryfikacja przez Microsoft).

Zgłoszenie należy przesłać na adres (mail podany przez dystrybutora) i musi ono zawierać poniższe informacje:

 • nazwa klienta, adres i NIP,
 • jaki plan usługi i w jakiej ilości klient zamierza kupić,
 • ilość PC w firmie klienta,
 • nazwa partnera, adres i NIP,
 • dane opiekuna tematu po stronie partnera (imię i nazwisko, telefon, email).

Dystrybutor w przeciągu 5 dni roboczych potwierdzi partnerowi czy przesłane zgłoszenie spełnia warunki rejestracji do promocji. Dystrybutor przyjmie maksymalnie 100 zgłoszeń per partner w okresie trwania promocji.

Wypłata zgromadzonych funduszy nastąpi w kwietniu 2018 lub w okresie lipiec/sierpień 2018 (za liczbę aktywnych licencji w momencie wypłaty) po spełnieniu następujących warunków:

 • Zgłoszenie szansy sprzedażowej zostało zakwalifikowane przez dystrybutora, jako spełniające warunki rejestracji do promocji.
 • Klient musi dokonać zakupu, co najmniej 5 licencji w ramach programów licencyjnych objętych promocją w okresie trwania promocji u dowolnego partnera Microsoft,
 • Zakup nie może nastąpić wcześniej niż po otrzymaniu przez partnera potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do promocji,
 • Usługa zostanie uruchomiona na nowym koncie usługi (tzw. tenant), jedno konto usługi będzie przypisane do jednego klienta,

 Wypłacone zostaną środki za maksymalnie 5 zamkniętych szans sprzedażowych w miesiącu dla jednego partnera. W przypadku, gdy dokona się większa ilość takich sprzedaży o tym, które projekty zostaną objęte wypłatą, zadecyduje data transakcji według systemów raportowania Microsoft. Maksymalna wypłata za jedną szansę sprzedażową nie może przekroczyć wartości 500 licencji zakupionej usługi (bądź rocznej wartości subskrypcji w przypadku modelu CSP). Wypłata środków do Partnera nastąpi w kwietniu 2018 lub w okresie lipiec-sierpień 2018.

Pierwsze rozliczenie sprzedaży: do 31 marca  - wypłaty dla Partnerów do końca kwietnia(*)
Drugie rozliczenie sprzedaży: do 27 czerwca - wypłaty dla Partnerów lipiec-sierpień(*)

 Regulamin promocji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Promocja jest ważna w podanym okresie lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na promocję. Kalkulacja wypłat nastąpi na podstawie raportów wewnętrznych Microsoft. W sytuacjach spornych dystrybutor ma prawo podjąć decyzję o finalnym kształcie wypłat.

Za podawanie nieprawdziwych informacji Partner może zostać usunięty z promocji w dowolnym momencie.

Promocja nie dotyczy partnerów Microsoft posiadających status CSP Direct Partner.

(*) ALSO zastrzega sobie prawo do nie wypłacenia środków zgromadzonych w ramach kampanii Partnerowi w razie zalegania w płatnościach za usługi Cloud.