1. cofnij

ALSO Polska serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Skarby Afryki- tajemnicze oblicza RPA”, w którym nagrodą jest na wyjazd do RPA!

Zasady :

 • Konkurs trwa od 01.12.2018 roku do 28.02.2019 roku,
 • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego,
 • Nagrodą w konkursie jest wyjazd do RPA,
 • Konkurs dotyczy zakupu wybranych produktów Microsoft oraz HP Inc. wyszczególnionych w poniższych kategoriach,
 • Wszystkie produkty wymienione w poniższych kategoriach muszą być zakupione podczas trwania konkursu,
 • Uczestnik konkursu może zostać nagrodzony wyłącznie w jednej kategorii,
 • Z konkursu wyłączeni są Partnerzy Handlowi z grupy Retail

I. Kategoria - Notebooki HP Inc. z systemem operacyjnym Windows 10 Pro:

 • Partnerzy o statusie Silver lub Gold HP- największa wartość zakupów za łączną kwotę minimum 200.000,00 zł. netto* – 2 nagrody
 • Partnerzy bez statusu HP Silver lub Gold- największa wartość zakupów za łączną kwotę minimum 50.000,00 zł netto* – 2 nagrody

II. Kategoria - Desktopy HP Inc. z systemem operacyjnym Windows 10 Pro (w tym stacje Robocze HP):

 • Partnerzy o statusie Silver lub Gold HP- największa wartość zakupów za łączną kwotę minimum 200.000,00 zł netto* – 2 nagrody
 • Partnerzy bez statusu HP Silver lub Gold- największa wartość zakupów za łączną kwotę minimum 50.000,00 zł netto* – 2 nagrody

III. Kategoria- Monitory HP Inc.:

 • Partnerzy o statusie Silver lub Gold HP największą wartość zakupów za łączną kwotę minimum 100.000,00 zł netto* – 1 nagroda
 • Partnerzy bez statusu HP Silver lub Gold- największa wartość zakupów za łączną kwotę minimum 20.000,00 zł netto* - 1 nagroda

IV. Kategoria- Office 2019 Home & Business oraz Office 365 Business Premium w licencjonowaniu FPP/ESD:

 • Największa wartość zakupów za łączną kwotę min. 200.000 zł netto* – 3 nagrody

V. Kategoria- Zakup urządzeń HP Inc z preinstalowanym Windows 10 Pro wraz z Office 2019 Home & Business lub Office 365 Business Premium w licencjonowaniu FPP/ESD:

 • Największa wartość zakupów za łączny zakup min. 100 szt.* – 3 nagrody

VI. Kategoria- Zakup Usług Microsoft Cloud w modelu Cloud Solution Provider (CSP):

 • Zakupy na nowych klientach na min. 50000 zł netto* w okresie trwania promocji. – 2 nagrody

Uwaga: W styczniu oraz lutym wartość zakupów produktów Office 2019 Home & Business oraz Office 365 Business Premium w licencjonowaniu FPP/ESD będzie liczona razy 2!

Regulamin

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
 • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
 • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
  a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

 • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
 • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

 • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.