1. cofnij

Damy Ci 500 zł za jedną sprzedaż! Generuj Leady i odbieraj nagrody!

Organizatorem promocji jest ALSO Polska Sp. z o.o.

Odbierz nagrody za zgłaszanie szans sprzedażowych!

Zgłoś potencjalnego klienta na usługi z rodziny Microsoft 365 lub Office 365 a otrzymasz bony Sodexo jeżeli jego transakcja dojdzie do skutku.

Zyskaj:

- 20% za sprzedaż usług z rodziny Microsoft 365 o w modelu rocznym CSP -dotyczy leadów do 50 licencji.

- 15% w modelu rocznym CSP za sprzedaż usług z rodziny Office 365 - dotyczy leadów do 50 licencji.

- 5% wartości sprzedaży w modelu miesięcznym CSP (O365&M365) - liczone od wartości zużycia w momencie rozliczenia kampanii (minimum 3 miesiące aktywnego zużycia) -dotyczy leadów do 50 licencji

- 1% wartości sprzedaży w modelu miesięcznym & rocznym CSP (Office 365, Microsoft 365) - liczone od wartości zużycia w momencie rozliczenia kampanii (minimum 3 miesiące aktywnego zużycia) - dotyczy leadów od 50 do 500 licencji

- Dodatkowe 365 zł dla każdego nowego Partnera, który po raz pierwszy zgłosi i po raz pierwszy zrealizuje temat w ramach kampanii Generuj Leady (środki zostaną wypłacone, jeśli zgłoszony temat zakończy się transakcją sprzedaży w okresie trwania kampanii oraz jeśli Partner nigdy wcześniej nie zgłaszał leadów, które zostały zrealizowane podczas trwania kampanii Generuj Leady od 1 sierpnia 2018 roku do czerwca 2019 roku)

Zapoznaj się z regulaminem i dowiedz się jak zgłosić swoje szanse sprzedażowe!

Promocja trwa do 31 grudnia 2019 r.

REGULAMIN

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
  • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
  • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
    a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

  • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
  • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

  • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
  • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.